Postup : 2009/2124(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0104/2010

Předložené texty :

A7-0104/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 175kWORD 105k
26. března 2010
PE 430.465v02-00 A7-0104/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008

(C7-0197/2009 – 2009/2124(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008

(C7-0197/2009 – 2009/2124(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zřizuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí(3), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0104/2010),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zřizuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí(7), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0104/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zřizuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí(11), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0104/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- vzal na vědomí, že se rozpočet střediska zvýšil ze 17 100 000 EUR v roce 2006 na 28 900 000 EUR v roce 2007,

- konstatoval, že v roce 2006 bylo přeneseno téměř 45 % prostředků a že ke zlepšení nedošlo ani v roce 2007, kdy přenosy činily téměř 43 %, což je známkou toho, že středisko má potíže s plněním svého rozpočtu,

- vzal na vědomí připomínku Účetního dvora, že značný počet rozpočtových změn svědčí o tom, že v kontrole plnění rozpočtu panují nedostatky,

1.  vyjadřuje spokojenost s úspěšným průběhem pátého roku fungování střediska; bere na vědomí, že rozpočet střediska se zvýšil ze 17 100 000 EUR v roce 2006 na 28 900 000 EUR v roce 2007 a na 40 700 000 EUR v roce 2008;

Výkonnost

2   v souvislosti s tím uvádí, že středisko splnilo své úkoly v oblasti veřejného zdraví, zvýšilo kapacitu svých programů zaměřených na konkrétní onemocnění, prohloubilo a posílilo partnerské vztahy a zdokonalilo své řídící struktury;

3.  vyzývá středisko, aby v tabulce, kterou bude přikládat k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během roku, za který je udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila efektivněji vyhodnotit meziroční vývoj své výkonnosti;

Přenos prostředků

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr poukazuje na to, že přibližně 16 200 000 EUR (40 % celkového rozpočtu střediska) muselo být přeneseno; je proto znepokojen tím, že tento stav je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a je projevem nedostatků ve způsobu, jakým středisko plánuje svou činnost a sleduje plnění svého rozpočtu;

5.  bere na vědomí, že v roce 2008 středisko zaúčtovalo výnosy z úroků ve výši 313 000 EUR a že 307 000 EUR muselo být v souladu s finančním nařízením vráceno Komisi; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že středisko si dlouhodobě udržuje obrovskou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila střediska 16 705 090,95 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost střediska byla dlouhodobě co nejnižší;

6.  bere na vědomí úsilí střediska o završení zadávání veřejných zakázek a smluvních činností započatých v roce 2008 začátkem roku 2009 s cílem snížit míru přenesených prostředků;

Sídlo střediska

7.  je znepokojen tím, že k 31. prosinci 2008 ještě nebyla uzavřena dohoda o sídle mezi střediskem a švédskou vládou, a tudíž řada otázek, o nichž bylo nutno dále jednat, zůstala nedořešena; zdůrazňuje, že již při udělování absolutoria za rok 2007 vyjádřil orgán příslušný k udělení absolutoria znepokojení nad připomínkou Účetního dvora, že středisko vynaložilo 500 000 EUR na různé opravy pronajatých budov, aby v nich mohlo umístit své kanceláře, a dále nad tím, že stejně jako v roce 2006 bylo o těchto pracích rozhodnuto na základě přímé dohody mezi střediskem a majitelem budov, aniž by byly tyto práce náležitě upřesněny a aniž by byly stanoveny příslušné lhůty a platební podmínky; nicméně vítá skutečnost, že se v březnu 2009 podařilo uzavřít dohodu o osobních identifikačních číslech, a podporuje snahu střediska nalézt společně se švédskou vládou definitivní řešení;

8.  připomíná interinstitucionální pracovní skupině pro decentralizované agentury, že tuto otázku musí projednat z obecného hlediska;

Lidské zdroje

9.  zdůrazňuje, že nedostatky přetrvávají také v plánování náborových postupů; je znepokojen zejména tím, že na konci roku 2008 bylo obsazeno pouze 101 ze 130 schválených pracovních míst;

10. bere na vědomí úsilí o provedení schváleného plánu pracovních míst pro 130 zaměstnanců v roce 2008; vítá nábor 54 dalších zaměstnanců (dočasných a smluvních zaměstnanců a dočasně přidělených národních expertů), díky němuž bylo na konci roku 2008 obsazeno 101 pracovních míst, což napomůže k zajištění provozuschopnosti střediska a umožní mu plnit úkoly, kterými bylo pověřeno; lituje skutečnosti, že v případě 16 pracovních míst muselo být znovu vyhlášeno výběrové řízení; podporuje opatření, které středisko přijalo za účelem nápravy této situace; vítá revizi vnitřního organizačního uspořádání, kterou středisko zahájilo;

Interní audit

11. lituje skutečnosti, že středisko dosud nesplnilo svou povinnost a nezaslalo orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu svého ředitele shrnující počet a typ interních auditů provedených interním auditorem, vydaná doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení (čl. 72 odst. 5 rámcového finančního nařízení); uznává však, že středisko poskytlo určité informace o šesti dosud neuplatněných doporučeních, která útvar pro interní audit Komise označil za „velmi závažná"; podotýká, že tato doporučení se týkají kvality řízení (pokud jde o vědecké konzultace, zdravotní informace a zpřísnění stávajícího postupu pro posuzování naléhavých rizik a hrozeb), činnosti na základě určitých standardů vnitřní kontroly (vytváření finančních okruhů) a zavádění ostatních standardů interní kontroly (např. identifikace nedostatků a členění výroční zprávy o činnosti);

oo  o

12. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

(C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC))

Navrhovatelka: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje svou spokojenost s úspěšným průběhem třetího roku fungování Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí; konstatuje, že rozpočet střediska vzrostl z 27 milionů EUR v roce 2007 na 40,2 milionu EUR v roce 2008, a zdůrazňuje, že využití prostředků z rozpočtu dosáhlo 97 %, pokud jde o prostředky na závazky;

2. lituje nicméně skutečnosti, že míra plnění u prostředků na platby, která dosahuje 82 %, tedy 33,2 milionu EUR, je nižší než v předchozích letech; dále konstatuje, že středisko převedlo částku ve výši 16,2 milionu EUR do dalšího roku; připomíná v tomto ohledu zásadu ročního rozpočtu, jež je stanovena ve finančním nařízení platném pro všechny orgány a instituce Evropského společenství;

3. bere tedy na vědomí úsilí střediska o završení zadávání veřejných zakázek a smluvních činností započatých v roce 2008 začátkem roku 2009 s cílem snížit míru přenesených prostředků;

4. bere na vědomí úsilí o provedení schváleného plánu pracovních míst pro 130 zaměstnanců v roce 2008; vítá nábor 54 dalších zaměstnanců (dočasných a smluvních zaměstnanců a dočasně přidělených národních expertů), díky němuž bylo na konci roku 2008 obsazeno 101 pracovních míst, což napomůže k zajištění provozuschopnosti střediska, aby mohlo plnit své úkoly; lituje skutečnosti, že v případě 16 pracovních míst muselo být znovu vyhlášeno výběrové řízení; podporuje opatření, které středisko přijalo za účelem nápravy této situace; vítá revizi vnitřního organizačního uspořádání, kterou středisko zahájilo;

5. považuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí za instituci důležitou pro posílení a rozvoj celoevropského sledování nemocí, posuzování stávajících a nových ohrožení lidského zdraví přenosnými nemocemi a pro šíření osvěty o těchto ohroženích; zdůrazňuje, že existuje několik klíčových ukazatelů, kterou jsou důkazem toho, že středisko ECDC v roce 2008 zintenzivnilo svou činnost a úspěšně se vyrovnalo s potřebou posílit reakci na ohrožení přenosnými nemocemi v Evropě;

6. v souvislosti s tímto uvádí, že středisko splnilo své úkoly v oblasti veřejného zdraví, zvýšilo kapacitu svých programů zaměřených na konkrétní onemocnění, prohloubilo a posílilo partnerské vztahy a zdokonalilo své řídící struktury;

7. bere na vědomí problémy, se kterými se v roce 2008 středisko ECDC potýkalo v důsledku neuzavřené dohody o sídle mezi švédskou vládou a střediskem; vítá skutečnost, že dohodu se v březnu 2009 podařilo uzavřít; připomíná interinstitucionální pracovní skupině zabývající se decentralizovanými agenturami, aby se touto skutečností v obecné rovině zabývala při svých diskusích;

8. na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí udělit absolutorium za plnění rozpočtu střediska ECDC na rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jutta Haug, Anna Záborská

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 112.

(2)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř.věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(4)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 112.

(6)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř.věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř.věst. C 304, 15.12.2009, s. 112.

(10)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř.věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 133.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění