Postup : 2009/2130(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0105/2010

Předložené texty :

A7-0105/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 156kWORD 85k
26. března 2010
PE 430.462v02-00 A7-0105/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu(3), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A7–0105/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu(7), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A7–0105/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu(11), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A7–0105/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- vzal na vědomí připomínku Účetního dvora, že agentura nezavedla efektivní postupy, kterými se ke konci rozpočtového roku stanovuje výše rozpočtových prostředků, které mají být přeneseny, následkem čehož rozpočtové prostředky ve výši minimálně 125 000 EUR byly přeneseny bez právních závazků,

- konstatoval, že podle Účetního dvora agentura dosud uspokojivě nezdokumentovala postupy své vnitřní kontroly,

Výkonnost

1.  bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že agentura nesestavuje víceletý pracovní program; zdůrazňuje proto důležitost vypracování takového dokumentu, aby mohla agentura účinně organizovat provádění strategie a plnění svých cílů; je potěšen tím, že se agentura rozhodla vypracovat tento dokument, a to v souladu se střednědobou strategií správní rady;

2.  dále vyzývá agenturu, aby zvážilo zavedení Ganttova diagramu do programů jeho jednotlivých provozních činností, aby bylo možné rychle zaznamenat dobu, kterou každý z pracovníků stráví na určitém projektu, a podporovat přístup orientovaný na výsledky;

3.  žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který se uděluje absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového roku, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Rozpočtovéfinanční řízení

4.  upozorňuje na to, že je nutné, aby se agentura zabývala slabinami v plánování svých činností tak, aby v budoucnu byly postupy při sestavování rozpočtu dostatečně striktní a nevedly ke zvýšení a/nebo snížení prostředků v rozpočtových položkách agentury; zdůrazňuje navíc, že tento stav je v rozporu se zásadou specifikace; mimoto konstatuje, že v rozporu s platnými pravidly nebyla správní rada vyzvána, aby v příslušných případech převody schválila, ani o nich nebyla informována; bere nicméně na vědomí, že agentura přislíbila, že zlepší plánování a monitorování rozpočtu, a tím pádem se sníží počet rozpočtových změn;

5.  bere rovněž na vědomí odpověď agentury, která zdůraznila, že vzhledem ke stěhování do definitivního sídla byl rok 2008 z hlediska rozpočtového plánování zvláště obtížný;

6.  bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že v rozporu s finančním nařízením byly v některých případech právní závazky (v celkové hodnotě 1 400 000 EUR) uzavřeny před odpovídajícími rozpočtovými závazky;

Interní audit

7.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) formuloval 15 doporučení agentuře, z nichž 9 bylo označeno jako „velmi závažná“ a týkala se potřeby vytvořit soubor ukazatelů pro všechny činnosti agentury, vnitřní organizace a procedurální struktury podporující zabezpečení řízení, řízení lidských zdrojů (pokud jde o zdokonalení postupů přijímání zaměstnanců a systémů dokumentace) a potřeby vnitřních postupů, které sníží opožďování plateb, které agentura provádí;

Lidské zdroje

8.  zjišťuje, že v roce 2008 byli zaměstnanci přijímáni ve větší míře, než se původně předpokládalo, a že tato situace dospěla tak daleko, že rozpočtové prostředky na platy byly podhodnoceny o více než 35 % (přibližně o 1 300 000 EUR); žádá proto agenturu, aby zlepšila kontrolu plnění svého rozpočtu;

oo   o

9.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 202.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění