Διαδικασία : 2010/0044(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0311/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0311/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0486

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 357kWORD 541k
9 Νοεμβρίου 2010
PE 442.830v02-00 A7-0311/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

(COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

(COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0076),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0071/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνωμοδότηση που διεβίβασε το εθνικό κοινοβούλιο στον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμφωνία του σχεδίου νομοθετικής πράξης με την αρχή της αναλογικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0311/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Συνθήκη στοχεύει σε μια όλο και στενότερη συνένωση των λαών της Ευρώπης και το άρθρο 167 ειδικότερα αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καθήκον να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και να σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, και ταυτόχρονα να προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

(1) Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει σε μια όλο και στενότερη συνένωση των λαών της Ευρώπης και το άρθρο 167 ειδικότερα αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καθήκον να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και να σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, και ταυτόχρονα να προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, το άρθρο 167, παράγραφος 2, ορίζει ότι, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Συνθήκη θεσπίζει επίσης την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει την εθνική ιθαγένεια των αντίστοιχων κρατών μελών, και η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προκειμένου να δώσουν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξή τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κοινές τους αξίες, την ιστορία και τον πολιτισμό ως βασικά στοιχεία της συμμετοχής τους σε μια κοινωνία που βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης.

(3) Η Συνθήκη θεσπίζει επίσης την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει την εθνική ιθαγένεια των αντίστοιχων κρατών μελών, και η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προκειμένου να δώσουν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξή τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κοινές τους αξίες, την ιστορία και τον πολιτισμό ως βασικά στοιχεία της συμμετοχής τους σε μια κοινωνία που βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6a) Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί από τη διακρατική πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Όλη η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα με τη διακρατική πρωτοβουλία πρέπει να αξιοποιηθεί για τη νέα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να επιδιωχθεί η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες όπως ο κατάλογος της «παγκόσμιας κληρονομιάς» της ΟΥΝΕΣΚΟ και οι «ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές». Η προστιθέμενη αξία του νέου σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να βασίζεται στη συμβολή των επιλεγμένων χώρων στην ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό, στη σαφή εκπαιδευτική διάσταση που αγγίζει τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, και στη δικτύωση μεταξύ των χώρων για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Η πρωτοβουλία πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην προαγωγή και στην πρόσβαση των χώρων, καθώς και στην ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, και όχι τόσο στη συντήρηση των χώρων, η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται από τα υφιστάμενα πλαίσια προστασίας.

(7) Στο πλαίσιο του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συμπληρώνονται και όχι να επαναλαμβάνονται πρωτοβουλίες όπως ο κατάλογος της "παγκόσμιας κληρονομιάς" της ΟΥΝΕΣΚΟ, ο αντιπροσωπευτικός κατάλογος της ΟΥΝΕΣΚΟ για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας και οι "ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές". Η προστιθέμενη αξία του νέου σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να βασίζεται στη συμβολή των επιλεγμένων χώρων στην ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της Ένωσης, στη σαφή εκπαιδευτική διάσταση που αγγίζει τους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους, και στη δικτύωση μεταξύ των χώρων για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Η πρωτοβουλία πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην προαγωγή και στην πρόσβαση των χώρων, συμβάλλοντας έτσι σε μια κοινή ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά εντός της ΕΕ, καθώς και στην ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, και όχι τόσο στη συντήρηση των χώρων, η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται από τα υφιστάμενα πλαίσια προστασίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10a) Τα κράτη μέλη πρέπει μπορούν να προτείνουν χώρους στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι χώροι αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν βάσει νέων κριτηρίων και διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Οι σημερινοί διακρατικοί χώροι των κρατών μελών της ΕΕ καλούνται να συμμετάσχουν στη νέα πρωτοβουλία της ΕΕ. Για τη διασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της νέας πρωτοβουλίας, οι χώροι αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν βάσει νέων κριτηρίων.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Οι μελλοντικές αξιολογήσεις του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να εξετάζουν τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας προς τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πολιτιστικό πρόγραμμα.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι διοικητικές ρυθμίσεις για το σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να παραμείνουν απλές και ευέλικτες σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

(11) Οι διοικητικές ρυθμίσεις για το σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να είναι απλές και ευέλικτες σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Αιτιολόγηση

Η νέα πρωτοβουλία εισάγει νέες διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «χώροι» νοούνται τα μνημεία, οι φυσικοί ή οι αστικοί χώροι, τα πολιτιστικά τοπία, οι τόποι μνήμης, τα πολιτιστικά αγαθά και αντικείμενα, η άυλη κληρονομιά ως συνδεόμενη με έναν τόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «χώροι» νοούνται τα μνημεία, οι φυσικοί, οι ενάλιοι, οι αρχαιολογικοί, οι βιομηχανικοί ή οι αστικοί χώροι, τα πολιτιστικά τοπία, οι τόποι μνήμης, τα πολιτιστικά αγαθά και αντικείμενα, η άυλη κληρονομιά ως συνδεόμενη με έναν τόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αιτιολόγηση

Οι αρχαιολογικοί χώροι συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ως τέτοιοι πρέπει να αναφέρονται στον ορισμό. Οι ενάλιοι χώροι πρέπει, ωσαύτως, να υπαχθούν στον ορισμό αυτό λόγω της μακράς ναυτικής παράδοσης των ευρωπαϊκών λαών από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ενίσχυση της αίσθησης των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει κοινών στοιχείων ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και εκτίμηση της ποικιλομορφίας·

– ενίσχυση της αίσθησης των ευρωπαίων πολιτών, και ιδίως των νέων, ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει κοινών αξιών και στοιχείων ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς·

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της πρόσβασης των νέων στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί προτεραιότητα για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και πρέπει να τονισθεί. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έχει ως στόχο τη διατήρηση των χώρων αλλά την εκπαιδευτική τους διάσταση. Η εκπαιδευτική αξία του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μέρος της απάντησης στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρώπης, ιδίως για τους νέους.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

επέκταση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

ενίσχυση του διαπολιτισμικού και διακρατικού διαλόγου καθώς και εκτίμηση της ποικιλομορφίας,

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ενδιάμεσοι στόχοι της δράσης είναι οι ακόλουθοι:

2. Για το σκοπό αυτό η δράση έχει ως ενδιάμεσους στόχους τα εξής:

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Οι ενδιάμεσοι στόχοι αφορούν τις συνέπειες του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε μεμονωμένα άτομα και στην κληρονομιά στο σύνολό της. Στο επίπεδο αυτό, οι συνέπειες μπορεί να μετρηθούν ή/και να αξιολογηθούν με βεβαιότητα βάσει ενδιάμεσων δεικτών.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

αναβάθμιση της αξίας και των γενικών χαρακτηριστικών των χώρων που έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ιστορία και την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ανάδειξη της συμβολικής αξίας και προβολή των γενικών χαρακτηριστικών των χώρων που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης καιτην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Το σήμα θα αναδείξει την υφιστάμενη ήδη αξία των χώρων. Η πρωτοβουλία είναι σημαντική τόσο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης μέσω της γνώσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας όσο και για την ενίσχυση της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωσης καθώς και προκειμένου οι πολίτες να έλθουν σε μεγαλύτερη επαφή με τα θεσμικά της όργανα.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ενίσχυση των γνώσεων των ευρωπαίων πολιτών για την οικοδόμηση της Ευρώπης και για την κοινή αλλά και ποικιλόμορφη πολιτιστική τους κληρονομιά, ιδίως σε σχέση με τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που στηρίζουν τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ενίσχυση των γνώσεων των ευρωπαίων πολιτών για την ιστορία της Ευρώπης και για την οικοδόμηση της Ένωσης και για την κοινή αλλά και ποικιλόμορφη υλική και άυλη πολιτιστική τους κληρονομιά, ιδίως σε σχέση με τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που στηρίζουν τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Αιτιολόγηση

Η ιστορία και ο πολιτισμός της Ευρώπης και η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν δύο διαφορετικές ιδέες οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για την ευρωπαϊκή πολιτιστική και συμβολική κληρονομιά.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ειδικότεροι στόχοι της δράσης είναι οι ακόλουθοι:

3. Οι ειδικότεροι στόχοι των χώρων καθεαυτών είναι οι ακόλουθοι:

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Οι ειδικότεροι στόχοι αφορούν εκείνες τις βελτιώσεις τις οποίες οι ίδιοι οι χώροι – ατομικά και συλλογικά – θα πραγματοποιούσαν στο πλαίσιο της διαδικασίας υποψηφιότητας για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ενίσχυση των γνώσεων των νέων για την κοινή πολιτιστική τους κληρονομιά·

– ενίσχυση των γνώσεων των ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων για την κοινή πολιτιστική τους κληρονομιά και τόνωση της συνείδησης της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας·

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας αποτελεί ζωτικό στόχο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ως τέτοια μπορεί να προωθηθεί ενεργητικά με τη βοήθεια του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– αύξηση της πρόσβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για όλο το ευρύ κοινό, ιδίως τους νέους·

– αύξηση και/ή βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για όλους τους πολίτες, ιδίως τους νέους·

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– επέκταση του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των νέων μέσω της καλλιτεχνικής, της πολιτιστικής και της ιστορικής εκπαίδευσης·

– επέκταση του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των νέων μέσω της καλλιτεχνικής, της πολιτιστικής, της ιστορικής και της διαδραστικής τηλεματικής εκπαίδευσης·

Αιτιολόγηση

Οι νέοι κάνουν επαφές, δικτυώνονται, μαθαίνουν και διαδρούν με τη χρήση της ΤΠΕ και των κοινωνικών δικτυακών τόπων. Είναι πολύ εύκολο για τη νεότερη γενιά να εκφράζεται μέσω των ιστολογίων, του Facebook και άλλων εκπαιδευτικών διαδικτυακών τόπων. Η διαδραστική διαδικτυακή μάθηση είναι το καλύτερο και οικονομικότερο μέσο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, επομένως πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα τροπολογία.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας και δημιουργικότητας·

– καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας και στήριξη της δημιουργικότητας·

Αιτιολόγηση

Οι συνέργειες μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας πρέπει να δράσουν ως καταλύτης για τη δημιουργικότητα.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από αυτήν, με απόλυτο σεβασμό της κληρονομιάς αυτής, και οι οποίες συμβάλλουν στην αειφορία αυτής και του περιβάλλοντός της·

Αιτιολόγηση

Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελεί έναν από τους κύριους πόλους έλξης μιας περιοχής και δύναται να οδηγήσει σε μία ανθηρή οικονομία μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, των πολιτιστικών βιομηχανιών, κ.λπ. Επιπλέον, αυτή η συνάρτηση με την παραγωγική οικονομία δίνει τη δυνατότητα στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς να συμβάλουν στη διατήρησή τους, δεδομένου ότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα και συχνά καθιστούν δύσκολη τη συντήρησή τους από αυτούς που τους διαχειρίζονται.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συμβολή στην ελκυστικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών.

– συμβολή στην προβολή, στην ελκυστικότητα, στην πολιτιστική επιρροή, στην τουριστική ανάπτυξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– ενίσχυση της δημιουργίας ευρωπαϊκών δικτύων που αξιοποιούν την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή κληρονομιά είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφη και τα διαπεριφερειακά δίκτυα μπορούν να αναδείξουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα πολύ διαφορετικών περιόδων και καλλιτεχνικού ύφους. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να δημιουργηθούν δίκτυα για το Τάγμα Σιστεριανών Μοναχών, τη Ρώμη, τον Μοντερνισμό, το Αρ Νουβό, τις γιορτές που σχετίζονται με τα ηλιοστάσια, κ.λπ. Έτσι, ο ευρωπαίος πολίτης θα διαπίστωνε ότι πολλά από τα στοιχεία που θεωρεί ότι ανήκουν στην κληρονομιά του απαντώνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με άλλες πρωτοβουλίες στον κλάδο της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως ο κατάλογος της «παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» της ΟΥΝΕΣΚΟ και οι «Ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη ότι το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς συμπληρώνει χωρίς να επαναλαμβάνει άλλες πρωτοβουλίες στον κλάδο της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως ο κατάλογος της «παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» της ΟΥΝΕΣΚΟ, ο αντιπροσωπευτικός κατάλογος "της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας" της ΟΥΝΕΣΚΟ και οι «Ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στην τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι υποψήφιοι χώροι για την απονομή του σήματος διαθέτουν συμβολική ευρωπαϊκή αξία και έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ιστορία και την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, οι υποψήφιοι χώροι αιτιολογούν:

(1) Οι υποψήφιοι χώροι για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς διαθέτουν συμβολική ευρωπαϊκή αξία και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης και την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, συνεπώς, να αιτιολογούν:

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση 1.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– και/ή την τοποθεσία και το ρόλο του χώρου στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και τη σχέση του με σημαντικά ευρωπαϊκά γεγονότα ή προσωπικότητες, καθώς και με τα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά, τεχνολογικά ή βιομηχανικά ρεύματα·

– και/ή την τοποθεσία και το ρόλο του χώρου στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και τη σχέση του με σημαντικά ευρωπαϊκά γεγονότα ή προσωπικότητες, καθώς και με τα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά, τεχνολογικά, περιβαλλοντικά ή βιομηχανικά ρεύματα·

Αιτιολόγηση

Η θρησκεία, όποια και αν είναι αυτή, είχε θεμελιώδη σημασία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκαλώντας πολέμους και επιδρώντας στη φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης και εν γένει τον πολιτισμό, καθώς και σε μεγάλο μέρος της τέχνης έως τον 19ο αιώνα, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που την αφορούν. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα μνημεία στην Ευρώπη είναι κυρίως θρησκευτικά, γι' αυτό και θα ήταν παράλογο να μη συμπεριληφθεί και η θρησκεία.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Οι υποψήφιοι χώροι για την απονομή του σήματος πρέπει να υποβάλουν σχέδιο που προωθεί την ευρωπαϊκή τους διάσταση και τους δεσμεύει σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

(2) Οι υποψήφιοι χώροι για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να υποβάλουν σχέδιο που πρέπει να υλοποιηθεί στο τέλος του έτους απονομής το αργότερο και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση μιας προθεσμίας για την εφαρμογή των κριτηρίων στο τέλος του έτους χαρακτηρισμού θα υποχρέωνε τους υποψηφίους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– προώθηση της πολυγλωσσίας με τη χρήση αρκετών γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

– προώθηση της πολυγλωσσίας και της περιφερειακής ποικιλομορφίας με τη χρήση αρκετών γλωσσών της Ένωσης ως μέσο για τον διαπολιτισμικό διάλογο·

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συμμετοχή στις δραστηριότητες δικτύων χώρων που έχουν λάβει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη δρομολόγηση κοινών σχεδίων·

συνεργασία με χώρους που έχουν ήδη λάβει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 2 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– αναβάθμιση των χαρακτηριστικών και της ελκυστικότητας του χώρου σε ευρωπαϊκή κλίμακα, π.χ. με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας·

– αναβάθμιση των χαρακτηριστικών και της ελκυστικότητας του χώρου σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μεταξύ άλλων μέσω νέας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών·

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 2 – περίπτωση 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κατοχύρωση της δυνατότητας των ευρωπαίων πολιτών να έχουν πρόσβαση στο χώρο, με πλήρη σεβασμό προς την προστασία του·

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, όμως πολλά μνημεία δεν είναι ανοικτά στο κοινό, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία ενός αισθήματος ταυτότητας.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 2 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκδηλώσεις, φεστιβάλ, φιλοξενία καλλιτεχνών) που ενθαρρύνουν την κινητικότητα ευρωπαίων καλλιτεχνών και ευρωπαϊκών συλλογών, το διαπολιτισμικό διάλογο και τη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία και τη δημιουργικότητα ως στοιχεία που επικροτούνται όταν η ιδιαιτερότητα του χώρου το επιτρέπει.

– διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκδηλώσεις, φεστιβάλ, φιλοξενία καλλιτεχνών) που ενθαρρύνουν την κινητικότητα ευρωπαίων πολιτιστικών πρακτόρων, καλλιτεχνών και ευρωπαϊκών συλλογών, το διαπολιτισμικό διάλογο και τη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία και τη δημιουργικότητα ως στοιχεία που επικροτούνται όταν η ιδιαιτερότητα του χώρου το επιτρέπει.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί τμήμα ενός υποχρεωτικού κριτηρίου αλλά ένα εθελούσιο στοιχείο, δεδομένου ότι τα κριτήρια εφαρμόζονται σε σχέση με το μέγεθος και το είδος των χώρων. Δεν είναι όλοι οι χώροι κατάλληλοι για τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 3 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– εξασφάλιση της πρόσβασης στο ευρύτερο δυνατό κοινό, π.χ. μέσω της προσαρμογής των χώρων ή της κατάρτισης του προσωπικού·

– εξασφάλιση της πρόσβασης στο ευρύτερο δυνατό κοινό, π.χ. μέσω της προσαρμογής των χώρων ή της κατάρτισης του προσωπικού, καθώς και μέσω του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 3 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– προβολή των χώρων ως τουριστικών προορισμών·

– προβολή των χώρων ως τουριστικών προορισμών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις εις βάρος των χώρων ή της περιοχής που τους περιβάλλει·

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του τουρισμού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θίξει τους χώρους και τις περιοχές που τους περιβάλλουν.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – σημείο 3 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– μέριμνα ώστε το σχέδιο διοίκησης να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερο προς το περιβάλλον με σκοπό τον περιορισμό των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού.

– μέριμνα ώστε το σχέδιο διοίκησης να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερο προς το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία για το άρθρο 7, παράγραφος 3, περίπτωση 6.

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η ευρωπαϊκή ομάδα αποτελείται από 12 μέλη. Τέσσερα από τα μέλη ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερα από το Συμβούλιο και τέσσερα από την Επιτροπή. Η ομάδα ορίζει τον πρόεδρό της.

2. Η ευρωπαϊκή ομάδα αποτελείται από 13 μέλη. Τέσσερα από τα μέλη ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερα από το Συμβούλιο, τέσσερα από την Επιτροπή και ένα από την Επιτροπή των Περιφερειών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Η ευρωπαϊκή ομάδα ορίζει τον πρόεδρό της.

Αιτιολόγηση

Με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ομάδα ενός μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα αποκτούσαν φωνή, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αντιπροσωπευτικότητά τους και συγχρόνως να προσελκύσουν τοπικό και περιφερειακό ενδιαφέρον. Αυτό θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα ο αριθμός των μελών της ομάδας να είναι μονός.

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα μέλη της ευρωπαϊκής ομάδας είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Διαθέτουν ουσιαστική εμπειρία εμπειρογνωμοσύνης στον κλάδο του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ευρωπαϊκής ιστορίας, ή σε άλλους κλάδους που αφορούν τους στόχους του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Τα μέλη της ευρωπαϊκής ομάδας είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Διαθέτουν ουσιαστική εμπειρία εμπειρογνωμοσύνης σε κλάδους που αφορούν τους στόχους του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα θεσμικά όργανα που διορίζουν τους εμπειρογνώμονες επιδιώκουν να διασφαλίσουν κατά το δυνατόν τη συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων ειδικοτήτων τους καθώς και μια γεωγραφικά ισόρροπη εκπροσώπηση.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες στον τομέα του πολιτισμού που καλύπτουν όλους τους τομείς που αφορούν τους στόχους του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (ο κατάλογος πρέπει να είναι ενδεικτικός, εκτεινόμενος από τις ανθρωπιστικές μελέτες έως τη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών) ενώ θα πρέπει συγχρόνως να διασφαλίζεται μια δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα μέλη της ευρωπαϊκής ομάδας ορίζονται για τρία έτη. Κατά παρέκκλιση, κατά το πρώτο έτος που τίθεται σε ισχύ η παρούσα απόφαση, τέσσερις εμπειρογνώμονες θα οριστούν από την Επιτροπή για ένα έτος, τέσσερις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δύο έτη και τέσσερις από το Συμβούλιο για τρία έτη.

4. Τα μέλη της ευρωπαϊκής ομάδας ορίζονται για τρία έτη. Κατά παρέκκλιση, κατά το πρώτο έτος που τίθεται σε ισχύ η παρούσα απόφαση, τέσσερις εμπειρογνώμονες θα οριστούν από την Επιτροπή για ένα έτος, τέσσερις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένας από την Επιτροπή των Περιφερειών για δύο έτη και τέσσερις από το Συμβούλιο για τρία έτη.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία για τo Άρθρο 8(2).

Τροπολογία  37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ μέλους της ομάδας και ενός συγκεκριμένου χώρου, το μέλος της ομάδας δεν λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου χώρου.

5. Τα μέλη της ευρωπαϊκής ομάδας δηλώνουν την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ένα συγκεκριμένο χώρο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης ή αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων, το μέλος δεν λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου χώρου ή άλλων χώρων του ιδίου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές αυτές ρυθμίσεις διασφαλίζουν τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου οι διαδικασίες να είναι όσο το δυνατόν πιο γενικές και απλές, καταρτίζεται από την Επιτροπή ένα κοινό έντυπο αίτησης βάσει των κριτηρίων επιλογής, το οποίο χρησιμοποιείται από όλους τους υποψηφίους. Μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται με το επίσημο έντυπο υποψηφιότητας λαμβάνονται υπόψη.

Ένα κοινό έντυπο αίτησης βάσει των κριτηρίων επιλογής που θεσπίζει το άρθρο 7, το οποίο χρησιμοποιείται από όλους τους υποψηφίους, καταρτίζεται από την Επιτροπή. Μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται με το επίσημο έντυπο υποψηφιότητας λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η προεπιλογή των χώρων για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

1. Η προεπιλογή των χώρων για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει μέγιστο αριθμό δύο χώρων ανά έτος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Δεν πραγματοποιείται διαδικασία επιλογής κατά τα έτη που επικεντρώνονται στη διαδικασία παρακολούθησης.

2. Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει μέγιστο αριθμό δύο χώρων ανά διετία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των χώρων ανά διετία θα διασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα της διαδικασίας επιλογής καθώς και των επιλεγέντων χώρων. Ο αριθμός των χώρων πρέπει να παραμείνει σε λογικά πλαίσια προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα, η αξιοπιστία και το κύρος του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διεξάγεται τον ένα χρόνο σε επίπεδο κράτους μέλους και τον επόμενο χρόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με επίσημο χαρακτηρισμό των χώρων. Στην περίπτωση αυτή η παρακολούθηση των χώρων μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία επιλογής.

Τροπολογία  41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τις διαδικασίες του και το χρονοδιάγραμμά του για την προεπιλογή των χώρων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι διοικητικές ρυθμίσεις παραμένουν όσο το δυνατόν πιο απλές και ευέλικτες. Ωστόσο, ενημερώνει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της προεπιλογής το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου του έτους της διαδικασίας επιλογής.

3. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τις διαδικασίες του και το χρονοδιάγραμμά του για την προεπιλογή των χώρων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι διοικητικές ρυθμίσεις παραμένουν όσο το δυνατόν πιο απλές και ευέλικτες. Ωστόσο, ενημερώνει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της προεπιλογής το αργότερο την 1η Μαρτίου του έτους της διαδικασίας προεπιλογής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα (βλέπε Παράρτημα).

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η προεπιλογή βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7, ενώ χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

4. Η προεπιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7, ενώ χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα κριτήρια και το έντυπο αίτησης που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προεπιλογής σε επίπεδο κράτους μέλους να είναι τα ίδια.

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πλήρη κατάλογο των προεπιλεγέντων χώρων και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση των προεπιλεγέντων χώρων και η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθιστά τη διαδικασία περισσότερο διαφανή.

Τροπολογία  44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η τελική επιλογή βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7, ενώ χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Η τελική επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7, ενώ χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα κριτήρια και το έντυπο αίτησης που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία τελικής επιλογής σε επίπεδο Ένωσης να είναι τα ίδια.

Τροπολογία  45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η ευρωπαϊκή ομάδα καταρτίζει έκθεση για τους προεπιλεγμένους χώρους το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου του έτους της διαδικασίας επιλογής. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει σύσταση για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και αιτιολόγηση για τους χώρους που δεν επελέγησαν για τον τελικό κατάλογο.

4. Η ευρωπαϊκή ομάδα καταρτίζει έκθεση για τους προεπιλεγμένους χώρους το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου του έτους της διαδικασίας προεπιλογής. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει σύσταση για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και αιτιολόγηση για τους χώρους που δεν επελέγησαν για τον τελικό κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα (βλέπε Παράρτημα).

Τροπολογία  46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις για διακρατικούς χώρους τηρούν την ίδια διαδικασία με τις αιτήσεις για τους υπόλοιπους χώρους. Προεπιλέγονται από ένα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με τον περιορισμό του μέγιστου αριθμού των δύο χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 10, και προτείνονται εξ ονόματος όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ύστερα από διαβούλευση και συμφωνία των εν λόγω κρατών μελών.

2.Οι αιτήσεις για διακρατικούς χώρους τηρούν την ίδια διαδικασία με τις αιτήσεις για τους υπόλοιπους χώρους. Προεπιλέγονται από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με τον περιορισμό του μέγιστου αριθμού των δύο χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 10. Οι διακρατικοί χώροι ορίζουν έναν από τους συμμετέχοντες χώρους ως συντονιστή τους, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για την Επιτροπή. Ο συντονιστής παρέχει εγκαίρως πληροφορίες για τη διακρατική υποψηφιότητα σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των χώρων σε ολόκληρη την Ένωση. Όλοι οι χώροι που συμμετέχουν σε έναν διακρατικό χώρο συμπληρώνουν το έντυπο της αίτησης που προβλέπει το άρθρο 9 και πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζει το άρθρο 7.

Αιτιολόγηση

Οι διακρατικοί χώροι κατέχουν μια ευνοϊκή θέση δεδομένου ότι, ως εκ τη φύσεώς τους, προωθούν τους κύριους στόχους του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργούν δίκτυα. Συνεπώς, όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώνουν την ποσόστωσή τους όσον αφορά τους χώρους που συμμετέχουν σε διακρατικούς χώρους. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνονται εγκαίρως όλα τα κράτη μέλη για την πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας για το σήμα για έναν διακρατικό χώρο προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος. Για πρακτικούς λόγους πρέπει να διορίζεται ένας συντονιστής για κάθε διακρατικό χώρο, ο οποίος θα αποτελεί την επαφή για την ευρωπαϊκή ομάδα και την Επιτροπή.

Τροπολογία  47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους διεθνικούς χώρους, οι οποίοι προάγουν την ουσία της διασυνοριακής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αντιπροσωπεύουν έναν απτό και άυλο συμβολισμό.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να απονέμεται το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα διεθνικό χώρο, καθώς τούτο θα προαγάγει την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά σε βαθύτερο επίπεδο, πράγμα που θα έχει αντίκτυπο σε περισσότερους πολίτες. Η ειρήνη είναι ένα παράδειγμα άυλου συμβολισμού.

Τροπολογία  48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3a. Εάν ένας από τους χώρους που περιλαμβάνεται σε έναν διακρατικό χώρο παύσει να πληροί τα κριτήρια για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ή τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην αίτηση, εφαρμόζεται η διαδικασία που θεσπίζει το άρθρο 15.

Τροπολογία  49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή χαρακτηρίζει επίσημα τους χώρους που θα λάβουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς κατά το έτος που ακολουθεί τη διαδικασία επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της ευρωπαϊκής ομάδας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή χαρακτηρίζει επίσημα τους χώρους που θα λάβουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς κατά το έτος που ακολουθεί τη διαδικασία επιλογής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σύσταση της ευρωπαϊκής ομάδας. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών για τις ληφθείσες αποφάσεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 8.

Τροπολογία  50

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς απονέμεται στους χώρους καταρχήν σε μόνιμη βάση υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και με την επιφύλαξη της συνέχισης της δράσης.

2. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς απονέμεται στους χώρους σε μόνιμη βάση υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και με την επιφύλαξη της συνέχισης της δράσης.

Τροπολογία  51

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Η απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις πολεοδομικού, νομικού, αισθητικού, κυκλοφοριακού ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρα. Ο μόνος εφαρμοστέος νόμος στα θέματα αυτά είναι η τοπική νομοθεσία.

Τροπολογία  52

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή και υποβάλλεται στην ευρωπαϊκή ομάδα για εξέταση το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου του έτους της διαδικασίας παρακολούθησης.

3. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή και υποβάλλεται στην ευρωπαϊκή ομάδα για εξέταση το αργότερο την 1η Μαρτίου του έτους της διαδικασίας παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα (βλέπε Παράρτημα).

Τροπολογία  53

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η ευρωπαϊκή ομάδα παρουσιάζει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των χώρων στους οποίους έχει απονεμηθεί το σήμα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου του έτους της διαδικασίας παρακολούθησης, η οποία περιλαμβάνει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τις συστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επόμενη περίοδο παρακολούθησης.

4. Η ευρωπαϊκή ομάδα παρουσιάζει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των χώρων στους οποίους έχει απονεμηθεί το σήμα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου του έτους της διαδικασίας παρακολούθησης, η οποία περιλαμβάνει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τις συστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επόμενη περίοδο παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα (βλέπε Παράρτημα).

Τροπολογία  54

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καταρτίζει κοινούς δείκτες για τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση για τη διαδικασία παρακολούθησης.

5. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την ευρωπαϊκή ομάδα, καταρτίζει κοινούς δείκτες για τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση για τη διαδικασία παρακολούθησης.

Τροπολογία  55

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση για την ανάκληση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση για την ανάκληση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σύσταση της ευρωπαϊκής ομάδας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της ευρωπαϊκής ομάδας στη διαδικασία ανάκλησης έχει μεγάλη σημασία για λόγους διαφάνειας.

Τροπολογία  56

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Οι χώροι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποφασίσουν να παραιτηθούν από το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνουν το σχετικό κράτος μέλος, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάκληση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από την πρωτοβουλία για το σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ είναι περισσότερο δημοκρατική, εάν λάβει κανείς υπόψη καταστάσεις κατά τις οποίες οι χώροι δεν μπορούν πλέον για αντικειμενικούς λόγους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή.

Τροπολογία  57

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης, καθώς και για την αίτηση υποψηφιότητας·

καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να υποστηρίξει τις διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης, καθώς και για την αίτηση υποψηφιότητας, υπό το φως των στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 7·

Τροπολογία  58

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικοινωνία και την προβολή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο Ένωσης, συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας και της λειτουργίας ειδικού δικτυακού τόπου.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικοινωνία και την προβολή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο Ένωσης, συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας και της λειτουργίας ειδικού δικτυακού τόπου και ενός νέου λογότυπου που αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά και την ελκυστικότητα των χώρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά και διαδραστικά μέσα και με την πραγματοποίηση συνεργιών με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Όλες οι ανακοινώσεις και οι συστάσεις της ευρωπαϊκής ομάδας στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 8, παράγραφος 6, το άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχείο α) και το άρθρο 15, παράγραφος 5, δημοσιεύονται στον δικτυακό αυτό τόπο.

Αιτιολόγηση

Ένα νέο λογότυπο θα συνέβαλε στην προβολή του σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και σε μια διαδικασία γνωστοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής. Οι εργασίες της ευρωπαϊκής ομάδας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαφανείς.

Τροπολογία  59

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μεριμνά για την εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της δράσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εν λόγω αξιολόγηση διεξάγεται κάθε έξι έτη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο παράρτημα και εξετάζει όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών για την εκτέλεση της δράσης, του αριθμού των χώρων, του αντίκτυπου και των δυνατοτήτων βελτίωσης της δράσης, καθώς και της σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

1. Η Επιτροπή μεριμνά για την εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της δράσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εν λόγω αξιολόγηση διεξάγεται κάθε έξι έτη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο παράρτημα και εξετάζει όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών για την εκτέλεση της δράσης, του αριθμού των χώρων, της γεωγραφικής εμβέλειας και του αντίκτυπου και των δυνατοτήτων βελτίωσης της δράσης, καθώς και της σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικές αξιολογήσεις του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξετάσουν τη σκοπιμότητα της επέκτασης της πρωτοβουλίας σε τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "πολιτισμός" ή και πέρα από αυτό.

Τροπολογία  60

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τις εν λόγω αξιολογήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τις εν λόγω αξιολογήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.

Τροπολογία  61

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

διαγράφεται

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Οι χώροι που έχουν ήδη λάβει το σήμα στο πλαίσιο του διακυβερνητικού σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι οποίοι βρίσκονται σε κράτη μέλη αξιολογούνται το [έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης].

 

Για τους εν λόγω χώρους υποβάλλεται νέα αίτηση βάσει των νέων κριτηρίων και διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 6 έως 9, η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου [του εν λόγω έτους].

 

Οι νέες αιτήσεις αξιολογούνται από την ευρωπαϊκή ομάδα.

 

Εάν ένας από τους χώρους που προτείνει συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, η ευρωπαϊκή ομάδα αρχίζει διάλογο με το κράτος μέλος μέσω της Επιτροπής με σκοπό να εξετάσει εάν η αίτηση μπορεί να βελτιωθεί προτού ληφθεί η τελική απόφαση. Εάν κριθεί σκόπιμο, μπορεί να διοργανωθεί επίσκεψη στο χώρο.

 

Η ευρωπαϊκή ομάδα παρουσιάζει έκθεση για τους χώρους με σύσταση για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι το τέλος του [εν λόγω έτους], εκτός εάν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις από το κράτος μέλος.

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στον επίσημο χαρακτηρισμό των χώρων.

 

Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς απονέμεται στους χώρους που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο καταρχήν σε μόνιμη βάση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 και με την επιφύλαξη της συνέχισης της δράσης.

 

Οι υποψήφιοι που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό κατάλογο μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για την προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο κατά τα επόμενα έτη.

 

2. Τα κράτη μέλη που δεν συμμετείχαν στο πλαίσιο του διακυβερνητικού σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν μέγιστο αριθμό τεσσάρων χώρων για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς το [δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης].

 

Η σχετική αίτηση για τους εν λόγω χώρους υποβάλλεται βάσει των κριτηρίων και των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 6 έως 9 και διαβιβάζεται στην Επιτροπή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου [του εν λόγω έτους].

 

Οι νέες αιτήσεις αξιολογούνται από την ευρωπαϊκή ομάδα. Εάν ένας από τους χώρους που προτείνει συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, η ευρωπαϊκή ομάδα αρχίζει διάλογο με το κράτος μέλος μέσω της Επιτροπής με σκοπό να εξετάσει εάν η αίτηση μπορεί να βελτιωθεί προτού ληφθεί η τελική απόφαση. Εάν κριθεί σκόπιμο, μπορεί να διοργανωθεί επίσκεψη στο χώρο.

 

Η ευρωπαϊκή ομάδα παρουσιάζει έκθεση για τους χώρους με σύσταση για την απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι το τέλος του [εν λόγω έτους], εκτός εάν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις από το κράτος μέλος.

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στον επίσημο χαρακτηρισμό των χώρων.

 

Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς απονέμεται στους χώρους που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο καταρχήν σε μόνιμη βάση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 και με την επιφύλαξη της συνέχισης της δράσης.

 

Οι υποψήφιοι που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό κατάλογο μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για την προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο κατά τα επόμενα έτη.

 

3. Η διαδικασία επιλογής και παρακολούθησης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 έως 15 αρχίζει το [τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης].

 

Αιτιολόγηση

Το νέο σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο διακρατικό σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρόλ' αυτά πρόκειται για δράση της ΕΕ που βασίζεται σε νέα, κοινά, σαφή και διαφανή κριτήρια, σε κοινή εφαρμογή και ένα νέο λογότυπο, τα οποία διαφέρουν από τη διακρατική πρωτοβουλία. Οι χώροι στους οποίους απονέμεται το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα το διατηρήσουν και θα τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με τους άλλους υποψηφίους για το σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα μειώσει την αξία του παλαιού διακρατικού σήματος και θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος στο νέο σήμα.

Τροπολογία  62

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[ Έτος ν ]

 

Έκδοση της απόφασης

Προπαρασκευαστικές εργασίες

[ Έτος ν ]

 

Έκδοση της απόφασης

Προπαρασκευαστικές εργασίες

[ Έτος n+1 ]

Εκ νέου αξιολόγηση των χώρων που έχουν ήδη λάβει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της διακυβερνητικής πρωτοβουλίας

[ Έτος n+1 ]

Προπαρασκευαστικές εργασίες

[ Έτος n+2 ]

Πρώτη υποβολή αιτήσεων των χώρων από τα κράτη μέλη που δεν συμμετείχαν στη διακυβερνητική πρωτοβουλία

[ Έτος n+2 ]

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

[ Έτος n+3 ]

Επιλογή

 

[ Έτος n+3 ]

Τελικός χαρακτηρισμός των χώρων

[ Έτος n+4 ]

Παρακολούθηση

 

[ Έτος n+4 ]

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

[ Έτος n+5 ]

Επιλογή

 

[ Έτος n+5 ]

Τελικός χαρακτηρισμός των χώρων και παρακολούθηση

[ Έτος n+6 ]

 

Επιλογή

Αξιολόγηση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

[ Έτος n+6 ]

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

[ Έτος n+7 ]

Επιλογή

 

[ Έτος n+7 ]

Τελικός χαρακτηρισμός των χώρων Αξιολόγηση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

[ Έτος n+8 ]

Παρακολούθηση

 

[ Έτος n+8 ]

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

[ Έτος n+9 ]

Επιλογή

 

[ Έτος n+9 ]

Τελικός χαρακτηρισμός των χώρων και παρακολούθηση

[ Έτος n+10 ]

Επιλογή

 

[ Έτος n+10 ]

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

[ Έτος n+11 ]

Επιλογή

 

[ Έτος n+11 ]

Τελικός χαρακτηρισμός των χώρων

[ Έτος n+12 ]

 

Παρακολούθηση

Αξιολόγηση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

 

[ Έτος n+12 ]

 

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

[ Έτος n+13 ]

 

Τελικός χαρακτηρισμός των χώρων Αξιολόγηση του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 10, παράγραφος 2.

(1)

ΕΕ C 267, 1.10.2101, σ. 52.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία της αποτελούν προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ευρεία συνοχή και αλληλεγγύη.

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι, ριζοσπαστικότεροι και προφανέστεροι τρόποι ενίσχυσης της πίστης των ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες της (η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι στα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης απομένει πολλά να γίνουν)· ωστόσο, η γνώση της ιστορίας της ηπείρου μας, η εξοικείωση με την πολυεθνική της αλλά κοινή πολιτιστική κληρονομιά και η βελτίωση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς όσον αφορά τις ιδέες και τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ΕΕ και των πολιτών της.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής προέρχεται από την αρχική ιδέα του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς του έτους 2005 ως μια από τις προταθείσες λύσεις για την υπέρβαση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. Αρχικά δρομολογήθηκε τον Απρίλιο του 2006 από λίγα ευρωπαϊκά κράτη (Γαλλία, Ισπανία και Ουγγαρία) σε διακρατική βάση και αποσκοπούσε να αξιοποιήσει την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία προκειμένου να ενισχύσει την αίσθηση των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, το σήμα έχει απονεμηθεί σε 64 συνολικά χώρους σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία.

Στις 20 Νοεμβρίου 2008 τα κράτη μέλη κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετασχηματίσει το διακρατικό σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια επίσημη δράση της ΕΕ που θα επεδίωκε τον ίδιο στόχο αλλά θα ενιαιοποιούσε τη λειτουργία του διασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του.

Μια ευρεία διαβούλευση με την κοινή γνώμη καθώς και μια εκτίμηση επιπτώσεων κατέληξαν ότι το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερα τους στόχους του εάν λειτουργούσε ως μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ίδια σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και συγχρόνως με ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης το οποίο θα συνέβαλε στη βελτίωση της προβολής και αξιοπιστίας του σήματος, χωρίς τα μειονεκτήματα που είναι εγγενή σε μια ασταθή, εκ περιτροπής λειτουργούσα διοίκηση, στην έλλειψη επικοινωνίας και σε ένα ελαττωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής.

Για να επιτύχει τον πολιτικό του στόχο, το νέο σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως έχει προταθεί, θα πρέπει να αναδείξει περισσότερο το συμβολικό χαρακτήρα και/ή την εκπαιδευτική αξία και όχι την ομορφιά ενός χώρου – όπως ήδη επιχειρούν άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς – και θα πρέπει να βασιστεί στη στενή συνεργασία μεταξύ των χαρακτηρισμένων χώρων με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη δρομολόγηση κοινών σχεδίων.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων περισσότερο αποτελεσματικών δυνατοτήτων, προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της· ως ένα τρόπο για να υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία είναι το αποτέλεσμα μιας διαφορετικής, ωστόσο πλούσιας και αλληλοσυμπληρούμενης κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς· ως μια εκτίμηση ότι η ΕΕ έχει τις ρίζες της σε ισχυρές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ανοχή και η αλληλεγγύη. Η απόφαση των κρατών μελών να θέσουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της ΕΕ δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση της προβολής του, του κύρους και της αξιοπιστίας του αλλά θα συμβάλει και στην επίτευξη των από μακρού επιδιωκόμενων ιδανικών της συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Η εισηγήτρια τάχθηκε αρχικά υπέρ της ιδέας ενός σήματος που θα ξεπερνούσε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα φιλόδοξο μέσο για την εξυπηρέτηση στόχων της εξωτερικής πολιτικής, δεδομένου ότι η παγκόσμια συμβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού αναγνωρίζεται ευρέως. Ωστόσο, επί του παρόντος φαίνεται περισσότερο ρεαλιστικό να αξιοποιηθεί το σήμα ως ένα εργαλείο για την εμβάθυνση της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των λαών της, προτού καταβληθεί οποιαδήποτε προσπάθεια για να χρησιμοποιηθεί ως διάκριση πέραν των συνόρων της ΕΕ για προσφορές στην ιστορία και την κληρονομιά της ανθρωπότητας βασιζόμενες σε αξίες που γεννήθηκαν και εφαρμόσθηκαν στο παρελθόν στην ήπειρό μας.

Ορισμένα σημεία της πρότασης χρήζουν ωστόσο περαιτέρω βελτιώσεων και διευκρινίσεων:

I. ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η μετονομασία του διακρατικού σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της δράσης της Κοινότητας – ενέχει, κατά την άποψη της εισηγήτριας και την ιδέα του σήματος όπως εκτίθεται στην πρόταση, μεγάλη σπουδαιότητα: διαφοροποιεί σαφώς το τελευταίο από το πρώτο και αντανακλά ότι το νέο σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την επιδίωξη και την επίτευξη συνοχής και αλληλεγγύης, κατ' αρχάς και πρωτίστως μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

Ως μια νέα δράση με πιο συγκεκριμένα κριτήρια και ένα σαφώς καθορισμένο σύστημα παρακολούθησης, ένα νέο όνομα για ένα νέο σήμα και ένα νέο λογότυπο θα διαφοροποιούσε το τελευταίο από το προηγούμενο. Η πρόταση αυτή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προσφέρει χρόνο για τον έλεγχο της δράσης και της υλοποίησής της, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταβατικών διατάξεων που περιγράφεται στη συνέχεια.

II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Μια ετήσια χορήγηση του σήματος σε 27 κατ' ανώτατο όριο χώρους ετησίως δεν θα πολλαπλασίαζε μόνο δραματικά τον αριθμό των χώρων που φέρουν το σήμα κατά τα πρώτα χρόνια αλλά θα ενείχε με βεβαιότητα τον κίνδυνο υπόσκαψης του κύρους του σήματος. Επιπλέον, αυτό θα έθιγε την ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης, ιδίως από την ευρωπαϊκή ομάδα, αποστολή της οποίας θα είναι να επανεξετάζει τις εκθέσεις παρακολούθησης που δημοσιεύουν τα κράτη μέλη και να διατυπώνει συστάσεις.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι μια διετής επιλογή των χώρων θα εξασφάλιζε καλύτερη ποιότητα τόσο της διαδικασίας όσο και των επιλεγέντων χώρων, ότι θα προσέφερε περισσότερο χρόνο για την προεπιλογή (σε επίπεδο κράτους μέλους) και την επακόλουθη επιλογή (σε ευρωπαϊκό επίπεδο), και συγχρόνως θα διευκόλυνε την παρακολούθηση των χώρων.

III. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η εισηγήτρια συμφωνεί ότι οι διακρατικοί χώροι, λόγω της συμβολικής αξίας του σήματος ως παράγοντα που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, πρέπει να ευνοηθούν, δεδομένου ότι προάγουν τα κοινά στοιχεία, προάγουν τη δημιουργία δικτύων και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών ή περιφερειών. Για το λόγο αυτό, οι διακρατικοί χώροι θα πρέπει να κατέχουν την πρώτη θέση στη συνήθη "ποσόστωση" των δύο προτεινόμενων χώρων ετησίως σε όλα τα κράτη μέλη. Για πρακτικούς λόγους, ένα κράτος μέλος θα αποτελεί τον "συντονιστή" και θα αποτελεί το σημείο επαφής στις συζητήσεις με την ευρωπαϊκή ομάδα και την Επιτροπή.

IV. ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Η εισηγήτρια αντιμετωπίζει το νέο σήμα όχι μόνο ως μετασχηματισμό του παλαιού σήματος, αλλά ως μια ευκαιρία για τη θέσπιση μιας δράσης που βασίζεται στην εμπειρία που συσσωρεύθηκε κατά τον χρόνο της ύπαρξής της ως διακρατική πρωτοβουλία. Τα νέα, σαφώς καθορισμένα κριτήρια, η δικτύωση, η ομάδα και η παρακολούθηση της νέας δράσης υποδηλώνουν μια διαφορετική προσέγγιση που δεν πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με την προηγούμενη. Προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος του παλαιού σήματος και να προωθηθεί το κύρος του νέου, δεν πρέπει να απαιτηθούν μεταβατικές διατάξεις.

Επιπλέον, ένας λογικότερος αριθμός χαρακτηρισμένων χώρων θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών επιλογής και παρακολούθησης. Ο εκάστοτε αριθμός των χώρων που καλύπτονται πρέπει να παραμείνει λογικός και αντιπροσωπευτικός. Εάν υπάρξει μεταβατική περίοδος, τότε θα μπορούσαν δυνητικά να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία περισσότεροι από 100 χώρους στο τέλος της πρώτης τετραετούς περιόδου. Για λόγους σύγκρισης, υπάρχουν 330 περίπου χώροι από την ΕΕ των 17 στον πίνακα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, χρειάστηκαν περισσότερα από 30 χρόνια για να επιτευχθεί ο αριθμός αυτός.

V. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τέθηκε το ερώτημα εάν θα ήταν δυνατόν να ενισχυθεί ο ρόλος της ευρωπαϊκής ομάδας στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής ή ανάκλησης του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς από συγκεκριμένους χώρους. Έμμεσα, το ζήτημα αυτό άπτεται ενός γενικότερου νομικού προβλήματος, εάν δηλαδή ο νομοθέτης της ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει, μέσω του παράγωγου δικαίου, οντότητες με εξουσία λήψης αποφάσεων που δεν προβλέπονται στις συνθήκες. Από τη Συνθήκη (αρχή της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, άρθρο 5 ΣΕΕ) και από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου προφανώς προκύπτει ότι ο ενωσιακός νομοθέτης μπορεί να αποφασίζει μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του παραχωρεί η Συνθήκη και συνεπώς μόνο εντός του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει η Συνθήκη.

Το άρθρο 17 ΣΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, "διαχειρίζεται προγράμματα" και ασκεί "συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες" ενώ το άρθρο 291 ΣΛΕΕ διαλαμβάνει ότι όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η ομάδα δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία απονομής του σήματος σε χώρους ή ανάκλησής του.

VI. ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Για τον ίδιο λόγο είναι νομικά δυσχερές να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερες αρμοδιότητες είτε όσον αφορά την απονομή ή την ανάκληση του σήματος, εκτός από τη συμμετοχή του όπως περιγράφεται στην πρόταση.

Η δυνατότητα για τη βελτίωση της συμμετοχής του ΕΚ στη διαδικασία επιλογής θα συνίστατο είτε στο να καλείται το ΕΚ να γνωμοδοτεί σχετικά με τους προεπιλεγμένους χώρους είτε στο να ενημερώνεται καλύτερα σε προγενέστερο χρονικό σημείο για την πρωτοβουλία αυτή. Μειονέκτημα της πρώτης δυνατότητας είναι ότι θα επιβράδυνε τη διαδικασία.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των προεπιλεγμένων χώρων και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό θα παρείχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκή χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν ζητήματα.

Συμπέρασμα

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη που διατυπώθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων ότι "το (παλαιό) σήμα από μόνο του δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτών και ΕΕ αλλά επρόκειτο απλά να συμβάλει μαζί με άλλες πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση του ιδίου προβλήματος". Συμφωνεί επίσης με τις παρατηρήσεις στο ίδιο κείμενο όσον αφορά την απογοητευτική συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2009 και με τα αποτελέσματα που κατέδειξε μια σειρά σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης σύμφωνα με τις οποίες, κατά τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη όσον αφορά την εικόνα της ΕΕ δεν έχει βελτιωθεί αλλά ότι, αντιθέτως, ο αριθμός των ευρωπαίων που διατηρούν θετική αντίληψη για την ΕΕ (45%) βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2005".

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να δραστηριοποιηθούν πολύ περισσότερο σε βασικότερα ζητήματα προκειμένου να μεταβάλουν τα γεγονότα αυτά. Η ιδέα ενός σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί να ενισχύσει τη συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών για την κοινή τους κληρονομιά (με τη γνώση της ιστορίας και τη συμμετοχή σε δράσεις που υποστηρίζουν τον διαπολιτισμικό διάλογο), αντιλαμβανόμενη την οικοδόμηση της ΕΕ ως μια εξελικτική διαδικασία αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αξίες όπως η δημοκρατία και η ελευθερία που ανάγονται στο πολιτιστικό παρελθόν της Ευρώπης είναι τόσο σημαντικές όσο η διαφάνεια και η αλληλεγγύη και είναι σήμερα ιδιαιτέρως απαραίτητες, εφόσον οφείλουμε και επιθυμούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

24.3.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

24.3.2010

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

REGI

27.4.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Χρυσούλα Παλιαδέλη

23.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver, Емил Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2010

Τελευταία ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου