Διαδικασία : 2010/0051(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0355/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0355/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0488

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 836kWORD 1339k
6 Δεκεμβρίου 2010
PE 441.207v03-00 A7-0355/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: József Szájer

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0083),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 291, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0073/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7 0355/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Εναπόκειται στον νομοθέτη, με πλήρη τήρηση των κριτηρίων που καθορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφασίσει σε εκάστη βασική πράξη να αναθέσει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Όπου χρειάζεται, ο μηχανισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπή σε επιτροπή προσφυγής που πρέπει να συνέρχεται στο αρμόζον επίπεδο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι δεσμευτικά.

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια, οι διαδικαστικές απαιτήσεις πρέπει να είναι ανάλογες προς τη φύση και τις επιπτώσεις των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει συγκεκριμένα να ακολουθείται για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε οι πράξεις να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή πράξεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο πράξεων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(Σημείωση: πρέπει να επέλθει προσαρμογή στο κείμενο από αρχής μέχρι τέλους στην χρήση του όρου "εκτελεστικές πράξεις")

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Υπό την προϋπόθεση ότι η βασική πράξη αναθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή που σχετίζονται με προγράμματα με ουσιαστικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό ή που απευθύνονται σε τρίτες χώρες, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Ο πρόεδρος της σχετικής επιτροπής πρέπει να προσπαθεί να εξεύρει λύσεις που τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής ή της επιτροπής προσφυγής και πρέπει να εξηγεί με ποίον τρόπο έχουν ληφθεί υπόψη οι συζητήσεις και προτάσεις τροποποιήσεων. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής ή της επιτροπής προσφυγής όσον αφορά σχέδια οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Όταν εξετάζεται η έγκριση άλλων σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή, για να εξεύρει ισόρροπη λύση, θα ενεργεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται σε οιαδήποτε επικρατούσα θέση που ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγής κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

(10) Προτείνεται να ακολουθείται εν είδει γενικού κανόνα η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και οσάκις κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα για τις εργασίες των επιτροπών σε τακτική βάση.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο πρέπει να μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι θεωρούν ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα που έχουν σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες των επιτροπών.

(13) Πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες των επιτροπών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1.

 

_______________________

1ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Η Επιτροπή πρέπει να τηρεί μητρώο με πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών. Ως εκ τούτου οι κανόνες που σχετίζονται με την προστασία διαβαθμισμένων εγγράφων και ισχύουν για την Επιτροπή πρέπει επίσης να ισχύουν για τη χρήση του μητρώου.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/EΚ προς τον παρόντα κανονισμό, οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/EΚ προς τον παρόντα κανονισμό, οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ πρέπει προσωρινώς να διατηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») προσδιορίζει την ανάγκη ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής και, συνεπώς, απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης ή της διαδικασίας συμβουλευτικής επιτροπής, αναλόγως του είδους των σχετικών εκτελεστικών μέτρων.

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας συμβουλευτικής επιτροπής ή της διαδικασίας εξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση ή την επίπτωση των απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων.

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται συγκεκριμένα για την έγκριση:

α) εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας,

α) εκτελεστικών πράξεων γενικής εμβέλειας,

β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που αφορούν:

β) άλλων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν:

 

-i) προγράμματα με ουσιαστικές επιπτώσεις,

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

iii) την κοινή εμπορική πολιτική,

 

iiiα) τη φορολόγηση,

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

3. Η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής εφαρμόζεται εν είδει γενικού κανόνα για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της παραγράφου 2, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμόζεται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων στις οποίες παραπέμπει η ως άνω παράγραφος.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση κατά την οποία βασική πράξη προβλέπει την εφαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

1. Σε περίπτωση κατά την οποία βασική πράξη προβλέπει την εφαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 6, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Στην επιτροπή την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο/η πρόεδρος δεν συμμετέχει σε ψηφοφορία στην επιτροπή.

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων.

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των πράξεων που είναι προς έκδοση από την Επιτροπή.

 

Πλην δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, ο/η πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την υποβολή του σχεδίου των προς έκδοση πράξεων και του σχεδίου ημερήσιας διάταξης στην επιτροπή. Η επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με το εν λόγω σχέδιο εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίσει ο/η πρόεδρος σύμφωνα με το επείγον του θέματος. Οι προθεσμίες χαρακτηρίζονται από αναλογικότητα και παρέχουν έγκαιρα και πραγματικά στους εκπροσώπους των κρατών μελών δυνατότητες να εξετάσουν τα σχέδια πράξεων και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

4. Η επιτροπή εξετάζει το σχέδιο μέτρων. Έως ότου εκδοθεί γνώμη, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλλει τροποποιημένες εκδοχές του σχεδίου μέτρων ώστε να ληφθούν υπόψη οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της επιτροπής. Προς τον σκοπό αυτόν, ο/η πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει περισσότερες της μιας συνεδριάσεις της επιτροπής. Η επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με το εν λόγω σχέδιο εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίσει ο/η πρόεδρος ανάλογα με το επείγον του θέματος.

4. Έως την έκδοση γνώμης από την επιτροπή, οιοδήποτε μέλος της επιτροπής μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις και ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει τροποποιημένες εκδοχές του σχεδίου πράξεων.

 

Ο/η πρόεδρος καταβάλλει προσπάθειες να εξεύρει λύσεις που τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής. Γνωστοποιεί στην επιτροπή με ποίον τρόπο έχουν ληφθεί υπόψη οι συζητήσεις και προτάσεις τροποποιήσεων, συγκεκριμένα όσον αφορά τις προτάσεις που τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης εντός της επιτροπής.

5. Ο/η πρόεδρος μπορεί να λάβει τη γνώμη της επιτροπής μέσω γραπτής διαδικασίας. Υποβάλλει στα μέλη της επιτροπής το σχέδιο μέτρων επί των οποίων ζητείται η άποψή τους και καθορίζει προθεσμία ανάλογα με το επείγον του θέματος. Κάθε μέλος της επιτροπής το οποίο δεν διαφωνεί ρητώς ή δεν απέχει πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, θεωρείται ότι συμφωνεί σιωπηρώς με το σχέδιο μέτρων.

5. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ο/η πρόεδρος μπορεί να λάβει τη γνώμη της επιτροπής μέσω γραπτής διαδικασίας. Υποβάλλει στα μέλη της επιτροπής το σχέδιο πράξεων και καθορίζει προθεσμία σύμφωνα με το επείγον του θέματος. Κάθε μέλος της επιτροπής το οποίο δεν διαφωνεί ρητώς ή δεν απέχει πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι συμφωνεί σιωπηρώς με το σχέδιο πράξεων.

Εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να ζητήσει να λήξει η γραπτή διαδικασία και να εξεταστεί το σχέδιο μέτρων σε συνεδρίαση της επιτροπής. Ο/η πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη γραπτή διαδικασία ή να θέσει τέλος σε αυτή χωρίς αποτέλεσμα, οπότε συγκαλείται συνεδρίαση της επιτροπής το ταχύτερο δυνατό.

Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην βασική πράξη, η γραπτή διαδικασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος οσάκις εντός της προθεσμίας στην οποία παραπέμπει το πρώτο εδάφιο αποφασίσει ούτως ο/η πρόεδρος ή το ζητήσει μέλος της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο/η πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση της επιτροπής εντός ευλόγου χρόνου.

6. Η γνώμη της επιτροπής καταγράφεται στα πρακτικά. Κάθε κράτος μέλος δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της θέσης του στα πρακτικά.

6. Η γνώμη της επιτροπής καταγράφεται στα πρακτικά. Κάθε μέλος της επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταχώριση της θέσης του στα πρακτικά. Η Επιτροπή αποστέλλει τα πρακτικά στα μέλη της επιτροπής άνευ χρονοτριβής.

 

6a. Όπου χρειάζεται, ο μηχανισμός ελέγχου περιλαμβάνει παραπομπή σε επιτροπή προσφυγής.

 

Η επιτροπή προσφυγής εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της με απλή πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως από την Επιτροπή.

 

Όταν παραπέμπεται θέμα ενώπιόν της, η επιτροπή προσφυγής συνέρχεται το νωρίτερο 14 ημέρες, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, και το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την ημερομηνία παραπομπής του θέματος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η επιτροπή προσφυγής διατυπώνει τη γνώμη της εντός διμήνου από την ημερομηνία παραπομπής.

 

Την προεδρία των συνεδριάσεων της επιτροπής προσφυγής ασκεί εκπρόσωπος της Επιτροπής.

 

Ο/η πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία συνεδριάσεων της επιτροπής προσφυγής σε στενή συνεργασία με τα μέλη της για να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίζουν εκπροσώπηση στο αρμόζον επίπεδο. Η Επιτροπή συγκαλεί την επιτροπή προσφυγής σε πρώτη συνεδρίαση εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

(Σημείωση: σε όλο το κείμενο πρέπει να χρησιμοποιηθεί "ο/η πρόεδρος")

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της, εν ανάγκη κατόπιν ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που διεξαχθεί ψηφοφορία στην επιτροπή, η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 238 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

1. Οσάκις εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής, η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της, εν ανάγκη κατόπιν ψηφοφορίας. Στην περίπτωση διεξαγωγής ψηφοφορίας στην επιτροπή, η γνώμη διατυπώνεται με απλή πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει επί των ληπτέων μέτρων λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην επιτροπή και της γνώμης που διατύπωσε. Ενημερώνει την επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει επί των πράξεων που πρέπει να εγκριθούν, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην επιτροπή και της γνώμης που διατύπωσε.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της με ειδική πλειοψηφία όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 4 και 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. Οσάκις εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφοι 4 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπου χρειάζεται, στο άρθρο 238, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις πράξεις που εκδίδονται κατόπιν προτάσεως από την Επιτροπή. Οι ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών μελών εντός της επιτροπής σταθμίζονται όπως ορίζουν τα άρθρα αυτά.

2. Εάν το σχέδιο μέτρων είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα αυτά, εκτός αν προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις ή νέα στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούσαν την μη έγκριση των μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο των ληπτέων μέτρων.

2. Εάν η γνώμη της επιτροπής είναι θετική, η Επιτροπή εγκρίνει τα σχέδια πράξεων.

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά. Ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή είτε το σχέδιο μέτρων για περαιτέρω συζήτηση είτε τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 β, εάν η γνώμη της επιτροπής είναι αρνητική, η Επιτροπή δεν εγκρίνει αυτές τις πράξεις. Οσάκις η έκδοση εκτελεστικών πράξεων κρίνεται απαραίτητη, ο/η πρόεδρος μπορεί είτε να υποβάλει το σχέδιο πράξεων εντός μηνός στην επιτροπή προσφυγής για περαιτέρω συζήτηση είτε να υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου πράξεων στην επιτροπή εντός διμήνου.

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο πράξεων εξαιρουμένης της περιπτώσεως που προβλέπεται στο προσεχές εδάφιο. Στην περίπτωση όπου η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο πράξεων, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου πράξεων.

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 β, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα σχέδια πράξεων οσάκις:

 

– τα μέτρα αφορούν φορολόγηση, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την προστασία της υγείας ή ασφαλείας ανθρώπων, ζώων ή φυτών ή οριστικά πολυμερή μέτρα διασφάλισης, ή

 

– το προβλέπει η βασική πράξη, ή

 

– αντιτίθεται σε αυτά απλή πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή.

 

Σε οιαδήποτε των περιπτώσεων μνεία των οποίων γίνεται στο δεύτερο εδάφιο, οσάκις η έκδοση εκτελεστικών πράξεων κρίνεται απαραίτητη, ο/η πρόεδρος μπορεί είτε να υποβάλει το σχέδιο πράξεων εντός μηνός στην επιτροπή προσφυγής για περαιτέρω συζήτηση είτε να υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου πράξεων εντός διμήνου στην επιτροπή.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής σε περίπτωση που η μη έγκρισή τους εντός επιτακτικής προθεσμίας θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή των αγορών ή κίνδυνο για την ασφάλεια ή την προστασία ανθρώπων ή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, για την έγκριση οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων, στις περιπτώσεις όπου δεν διατυπωθεί γνώμη εντός της επιτροπής εξέτασης και απλή πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν αντιτίθεται στο σχέδιο πράξεων, εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί την επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους προβαίνει στην έγκριση των μέτρων και μπορεί να υποβάλει τα μέτρα σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή. Εάν τα μέτρα που εγκρίθηκαν δεν είναι σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν έχουν υποβληθεί σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους, η Επιτροπή τα καταργεί πάραυτα. Εάν τα μέτρα είναι σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, τα μέτρα αυτά παραμένουν σε ισχύ.

Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη. Το νωρίτερο δεκατέσσερις ημέρες και το αργότερο ένα μήνα μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα μέλη της επιτροπής τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων και υποβάλλει σχέδιο πράξεως στην επιτροπή προσφυγής. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, παράγραφος 6 α, η επιτροπή προσφυγής συνέρχεται το νωρίτερο 14 ημέρες και το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του σχεδίου πράξεως. Η επιτροπή προσφυγής εκδίδει τη γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 5 α. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στη σχετική βασική πράξη.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Παραπομπή θέματος στην επιτροπή προσφυγής

 

1. Η επιτροπή προσφυγής εκδίδει τη γνώμη της με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1.

 

2. Έως ότου εκδοθεί γνώμη, οιοδήποτε μέλος της επιτροπής προσφυγής μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο πράξεων. Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει το σχέδιο πράξεων.

 

Ο/η πρόεδρος καταβάλλει προσπάθειες να εξεύρει λύσεις που τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης.

 

Ο/η πρόεδρος γνωστοποιεί στην επιτροπή προσφυγής τον τρόπο με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι συζητήσεις και προτάσεις τροποποιήσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά προτάσεις τροποποιήσεων που τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης εντός της επιτροπής προσφυγής.

 

3. Εάν η επιτροπή προσφυγής εκδώσει θετική γνώμη, η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο πράξεων.

 

Εάν δεν εκδοθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο πράξεων.

 

Εάν η επιτροπή προσφυγής εκδώσει αρνητική γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο πράξεων.

 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, για την έγκριση οριστικών πολυμερών μέτρων διασφάλισης, τη ελλείψει θετικής γνώμης την οποία έχει ψηφίσει ειδική πλειοψηφία η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο πράξεων.

 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για διάστημα 18 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η επιτροπή προσφυγής εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με σχέδια οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων με απλή πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

Έγκριση πράξεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, παράγραφος 3 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5, παράγραφος 4, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο πράξεων οσάκις χρειάζεται να εγκριθούν άνευ χρονοτριβής για να αποφευχθεί η πρόκληση σημαντικής διαταραχής των αγορών στον τομέα της γεωργίας ή κινδύνου για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως τις πράξεις που εγκρίθηκαν στην επιτροπή προσφυγής. Οσάκις η επιτροπή προσφυγής εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με τις πράξεις που εγκρίθηκαν, η Επιτροπή καταργεί τις πράξεις αυτές πάραυτα. Οσάκις η επιτροπή προσφυγής εκδίδει θετική γνώμη ή δεν εκδίδει γνώμη, οι εν λόγω πράξεις παραμένουν εν ισχύι.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, βασική πράξη μπορεί να προβλέπει ότι, όταν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, βασική πράξη μπορεί να προβλέπει ότι, όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή και παραμένουν εν ισχύι για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες εκτός εάν ορίζει άλλως η βασική πράξη.

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στη σχετική επιτροπή τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για να λάβει τη γνώμη της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη βασική πράξη.

3. Το αργότερο 14 ημέρες μετά την έγκρισή τους ο/η πρόεδρος υποβάλλει στη σχετική επιτροπή τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για να λάβει τη γνώμη της.

4. Στην περίπτωση της διαδικασίας εξέτασης, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η Επιτροπή καταργεί τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Στην περίπτωση της διαδικασίας εξέτασης, εάν η επιτροπή εκδώσει αρνητική γνώμη η Επιτροπή καταργεί αμέσως τις πράξεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, η Επιτροπή μπορεί να διατήρηση σε ισχύ τα μέτρα για λόγους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή της υγείας ή την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων ή φυτών, τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων, για λόγους ασφαλείας και προστασίας ή για να αποφευχθεί η διαταραχή ή η απειλή διαταραχής των αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο/η πρόεδρος υποβάλλει εκ νέου χωρίς καθυστέρηση στην επιτροπή είτε τα ίδια μέτρα για δεύτερη συζήτηση είτε τροποποιημένη εκδοχή των μέτρων.

5. Οσάκις η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή αναλαμβάνει προσωρινή δράση μετά από διαβουλεύσεις ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μετά από ενημέρωση των κρατών μελών. Στην περίπτωση αυτή διεξάγονται διαβουλεύσεις το αργότερο δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης στα κράτη μέλη της δράσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραμένουν σε ισχύ έως ότου καταργηθούν ή αντικατασταθούν από άλλη εκτελεστική πράξη.

 

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε επιτροπή θεσπίζει με πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν τον εσωτερικό της κανονισμό μετά από πρόταση του/της προέδρου της, με βάση πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες που δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Κάθε επιτροπή θεσπίζει με πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν τον εσωτερικό της κανονισμό μετά από πρόταση του/της προέδρου της, με βάση πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες που εκπονούνται από την Επιτροπή μετά τη διενέργεια διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη. Αυτοί οι πρότυποι κανόνες δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υφιστάμενες επιτροπές προσαρμόζουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς προς τους πρότυπους κανόνες, εφόσον είναι αναγκαίο.

Οι υφιστάμενες επιτροπές προσαρμόζουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς προς τους πρότυπους κανόνες, εφόσον είναι αναγκαίο.

2. Οι κανόνες και οι αρχές για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων και για την προστασία δεδομένων που ισχύουν για την Επιτροπή ισχύουν και για τις επιτροπές.

2. Οι αρχές και προϋποθέσεις για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και οι κανόνες για την προστασία δεδομένων που ισχύουν για την Επιτροπή ισχύουν και για τις επιτροπές.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εργασιών των επιτροπών, στο οποίο καταγράφονται:

1. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εργασιών των επιτροπών, στο οποίο καταγράφονται:

 

(-aa) κατάλογος των επιτροπών,

α) οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών,

α) οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών,

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν,

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν,

γ) το σχέδιο μέτρων επί των οποίων οι επιτροπές καλούνται να διατυπώσουν γνώμη,

γ) το σχέδιο πράξεων επί των οποίων οι επιτροπές καλούνται να διατυπώσουν γνώμη,

δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

δ) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών,

ε) το τελικό σχέδιο μέτρων όπως διαμορφώθηκε μετά τη διατύπωση της γνώμης των επιτροπών,

ε) το τελικό σχέδιο πράξεων όπως διαμορφώθηκε μετά τη διατύπωση της γνώμης των επιτροπών,

στ) τις πληροφορίες που αφορούν την τελική έγκριση των μέτρων από την Επιτροπή, και

στ) πληροφορίες που αφορούν την τελική έγκριση των πράξεων από την Επιτροπή, και

(ζ) στατιστικά δεδομένα για την εργασία των επιτροπών.

(ζ) στατιστικά δεδομένα για το έργο των επιτροπών.

 

1α. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με το έργο των επιτροπών.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

 

2a. Ταυτοχρόνως με την αποστολή τους στα μέλη της επιτροπής η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα έγγραφα μνεία των οποίων γίνεται στα σημεία α), γ) και ε) της παραγράφου 1 πληροφορώντας επίσης τα θεσμικά όργανα για το διαθέσιμο αυτών των εγγράφων.

3. Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) έως στ) της παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο ζ) της παραγράφου 1 δημοσιεύονται στο μητρώο.

3. Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) έως στ) της παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο ζ) της παραγράφου 1 δημοσιεύονται στο μητρώο.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Δικαίωμα εμπεριστατωμένου ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

 

Οσάκις η βασική πράξη εγκρίνεται δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι θεωρούν ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή επανεξετάζει το συγκεκριμένο σχέδιο μέτρου λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί και πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

Μεταβατικές διατάξεις: τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

 

βα) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου5, παράγραφος 4 δεν εφαρμόζονται·

 

ββ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η βασική πράξη αυτή θεωρείται η βασική πράξη κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου, δεύτερης περίπτωσης του άρθρου 5, παράγραφος 4·

γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 8α του παρόντος κανονισμού.

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές.

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

 

2α. Το άρθρο 5 β του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται μόνον σε υφιστάμενες διαδικασίες που παραπέμπουν στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

 

2β. Οι μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν προδικάζουν τη φύση των σχετικών πράξεων.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ρήτρα επανεξέτασης

 

Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2011.

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2010.

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (23.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτρια: Gabriele Albertini

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο άρθρο 291 ΣΛΕΕ προβλέπεται ότι όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης και εκχωρούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ο έλεγχος της άσκησης αυτών των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων εκ μέρους της Επιτροπής εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας, μέσω κανονισμού που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν εκ των προτέρων τους κανόνες και τις γενικές αρχές σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Το άρθρο 291 ΣΛΕΕ είναι σαφές: μόνο τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Τούτο δε σημαίνει ότι αφαιρείται από το Κοινοβούλιο κάθε δυνατότητα επέμβασης σε περίπτωση που η άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή είναι αντίθετη προς τις προθέσεις του νομοθέτη. Το Κοινοβούλιο διατηρεί μάλιστα τη δυνατότητα διαβίβασης παρατηρήσεων στην Επιτροπή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση των εκτελεστικών μέτρων, ή μετά από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ενώ μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει ψήφισμα για να επισημάνει στην Επιτροπή δυνητικά προβλήματα όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στο κείμενο της πρότασης της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, όπως μαρτυρεί η υπόθεση C-403/05 του ΔΕΚ(1)1, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη της τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς του Κοινοβουλίου, το τελευταίο έχει πάντα τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν πιστεύει ότι η Επιτροπή υπερέβη τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της. Επομένως, τα προνόμια του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη παραμένουν απολύτως ανέπαφα. Προκειμένου, ωστόσο, το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί πλήρως και εγκαίρως τα προνόμιά του, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερώνεται με ενεργό τρόπο από την Επιτροπή σχετικά με όλα τα σχέδια μέτρων, τα τροποποιημένα σχέδια μέτρων και τα τελικά σχέδια μέτρων που η τελευταία προτίθεται να λάβει δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Κατά συνέπεια, μόλις τα εν λόγω σχέδια μέτρων, τροποποιημένα σχέδια μέτρων ή τελικά σχέδια μέτρων είναι διαθέσιμα, η Επιτροπή πρέπει να τα διαβιβάζει με επίσημο τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση αυτή θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη προς την απαίτηση ενημέρωσης που έχει επιβληθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών μέσω του μητρώου επιτροπολογίας. Τέλος, υπό το φως του ειδικού και πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα των εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής και σύμφωνα με την πρακτική που έχει καθιερωθεί με τον διάλογο περί δημοκρατικού ελέγχου, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στη διαδικασία που οδηγεί στον ορισμό του περιεχομένου των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a) Η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει επισήμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις καταστούν διαθέσιμα, τα σχέδια μέτρων, οιεσδήποτε τροποποιημένες παραλλαγές αυτών των σχεδίων μέτρων καθώς και τα τελικά σχέδια μέτρων μετά από την υποβολή της γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής·

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδης αρχή η Επιτροπή να ενημερώνει με ενεργό τρόπο το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα σχέδια μέτρων, τα τροποποιημένα σχέδια μέτρων και τα τελικά σχέδια μέτρων που προτίθεται να λάβει δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής η Επιτροπή πρέπει να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην υποβολή των σχεδίων αυτών των πράξεων ή οποιωνδήποτε τροποποιημένων παραλλαγών αυτών των πράξεων.

Αιτιολόγηση

Υπό το φως του ειδικού και πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα των εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής και σύμφωνα με την πρακτική που έχει καθιερωθεί με τον διάλογο περί δημοκρατικού ελέγχου, η Επιτροπή πρέπει να συμβουλεύεται το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην υποβολή των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, το καθένα αυτοβούλως, να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια μέτρων, με οποιεσδήποτε τροποποιημένες παραλλαγές αυτών των σχεδίων μέτρων και με τα τελικά σχέδια μέτρων μετά από την υποβολή της γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, όπως αυτά κρίνουν αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας, πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες και καθένα αυτοβούλως, διατηρούν πάντα το δικαίωμα διαβίβασης παρατηρήσεων στην Επιτροπή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση των εκτελεστικών μέτρων, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, το καθένα αυτοβούλως, να διαβιβάζουν στην Επιτροπή παρατηρήσεις σχετικά με τα εκτελεστικά μέτρα ανά πάσα στιγμή μετά την έγκριση των μέτρων αυτών.

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας, πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες και καθένα αυτοβούλως, διατηρούν πάντα το δικαίωμα διαβίβασης παρατηρήσεων στην Επιτροπή ακόμη και μετά την έγκριση των εκτελεστικών μέτρων.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

Εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής

Όταν η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής, η Επιτροπή συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην υποβολή των σχεδίων αυτών των πράξεων ή οποιωνδήποτε τροποποιημένων παραλλαγών αυτών των πράξεων, με σκοπό την υποβολή τους στην αρμόδια επιτροπή για έκδοση γνωμοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 5.

Αιτιολόγηση

Υπό το φως του ειδικού και πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα των εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής και σύμφωνα με την πρακτική που έχει καθιερωθεί με τον διάλογο περί δημοκρατικού ελέγχου, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στη διαδικασία που οδηγεί στον ορισμό του περιεχομένου των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1a. Η Επιτροπή διαβιβάζει επισήμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις καταστούν διαθέσιμα, τα σχέδια μέτρων, οιεσδήποτε τροποποιημένες παραλλαγές αυτών των σχεδίων μέτρων καθώς και τα τελικά σχέδια μέτρων μετά από την υποβολή της γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 5·

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδης αρχή η Επιτροπή να ενημερώνει με ενεργό τρόπο το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα σχέδια μέτρων, τα τροποποιημένα σχέδια μέτρων και τα τελικά σχέδια μέτρων που προτίθεται να λάβει δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτή η απαίτηση ενημέρωσης είναι επιπρόσθετη προς την απαίτηση ενημέρωσης που έχει επιβληθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εργασιών των επιτροπών, στο οποίο καταγράφονται:

1. Επιπροσθέτως προς τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο -1, η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εργασιών των επιτροπών, στο οποίο καταγράφονται:

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδης αρχή η Επιτροπή να ενημερώνει με ενεργό τρόπο το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα σχέδια μέτρων, τα τροποποιημένα σχέδια μέτρων και τα τελικά σχέδια μέτρων που προτίθεται να λάβει δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτή η απαίτηση ενημέρωσης πρέπει οπωσδήποτε να είναι επιπρόσθετη προς την απαίτηση ενημέρωσης που έχει επιβληθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(εα) τις θέσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών και τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι θέσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και τις συνεδριάσεις επιτροπών του) πρέπει να έχει πρόσβαση στις θέσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροπολογιών 6 και 7. Είναι θεμελιώδης αρχή η Επιτροπή να ενημερώνει με ενεργό τρόπο το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα σχέδια μέτρων, τα τροποποιημένα σχέδια μέτρων και τα τελικά σχέδια μέτρων που προτίθεται να λάβει δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτή η απαίτηση ενημέρωσης πρέπει οπωσδήποτε να είναι επιπρόσθετη προς την απαίτηση ενημέρωσης που έχει επιβληθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών μέσω του μητρώου επιτροπολογίας.

(1)

1 EE C 315, 22.12.2007, σελ.8.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (3.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gay Mitchell

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναπτυξιακή συνεργασία καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποφάσεις χρηματοδότησης) που εγκρίνονται βάσει της απόφασης περί επιτροπολογίας: οι ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι τα τελευταία τρία έτη (2006-2008) έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 795 εκτελεστικά μέτρα στον εν λόγω τομέα.

Αυτά τα μέτρα κατά κύριο λόγο εγκρίνονται σύμφωνα με τη "διαδικασία διαχείρισης" η οποία καθορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης ΕΚ/1999/468 (Επιτροπολογία).

Σύμφωνα με την Επιτροπή DEVE αυτή η διαδικασία δεν ήταν ικανοποιητική: συνεπώς, έχουν ήδη προταθεί αλλαγές βάσει της παλαιάς Συνθήκης για τη θέσπιση ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο στις αποφάσεις του μέσου για τις εξωτερικές σχέσεις.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, οι ισχύουσες διατάξεις επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Επί του παρόντος συνεχίζονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και τον συνομοθέτη με τον δεδηλωμένο στόχο εκ μέρους της Επιτροπής DEVE να εφαρμοσθεί στα χρηματοδοτικά μέσα για τις εξωτερικές σχέσεις η διάταξη της Συνθήκης που αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290).

Συνεπώς η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν μπορεί να δεχθεί μια αυτόματη μετατροπή της ισχύουσας "διαδικασίας διαχείρισης" σε "διαδικασία εξέτασης".

Είναι ύψιστης σημασίας να υπενθυμισθεί ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία εφαρμόζεται στην πολιτική της αναπτυξιακής συνεργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν επί ίσοις όροις ως συνομοθέτες. Κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες ελέγχου όταν πρόκειται για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και για εκτελεστικές πράξεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να διατηρήσει τα υφιστάμενα δικαιώματα (δικαίωμα ελέγχου, δημοκρατικό έλεγχο, πρόσβαση στις πληροφορίες) και πιθανότατα να τα ενισχύσει μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Ένα πιθανό μέτρο για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ισότιμη μεταχείριση είναι η δυνατότητα να παρασχεθεί στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσβαση στις συνεδριάσεις των "επιτροπών αντιπροσώπων των κρατών μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει και τα δύο να μπορούν να εκφράζουν την αντίρρησή τους σε σχέδιο εκτελεστικού μέτρου εάν το εν λόγω μέτρο βρίσκεται σε αντίθεση με μια πράξη της Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύψει ολόκληρη τη λειτουργία των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, όχι μόνο τον έλεγχο. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης θα πρέπει να είναι σε ίση θέση με το Συμβούλιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, την ισοδυναμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά όλες τις πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι δεσμευτικά.

(8) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, η οποία καθορίζεται στη βασική πράξη, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει κατ' αρχήν να χρησιμοποιείται για την έκδοση γενικών εκτελεστικών μέτρων, στην περίπτωση που χρειάζονται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί ενιαίους όρους εφαρμογής και προβλέπει να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών εκτελεστικών μέτρων, στην περίπτωση που χρειάζονται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

(α) εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας,

 

(β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που αφορούν:

 

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

 

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

 

iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

 

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6α

 

Αντιρρήσεις σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων

 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει την αντίρρησή του σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η έγκριση των οποίων αναμένεται και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με βασική πράξη που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 294 της ΣΛΕΕ, με το σκεπτικό ότι αυτά τα μέτρα δεν θα ήσαν συνεπή προς τη βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.

 

Η Επιτροπή μπορεί να αποσύρει το σχέδιο αυτών των εκτελεστικών μέτρων για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο έχουν εκφράσει αντίρρηση, ή να προτείνει ένα νέο σχέδιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της απόφασης 99/468 θα πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(εα) τις θέσεις, και τους λόγους για αυτές τις θέσεις, των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι θέσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών πρέπει να είναι προσβάσιμες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και τις συνεδριάσεις επιτροπών του).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν επί ίσοις όροις πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν, συγχρόνως με τα μέλη των επιτροπών και με την ίδια διατύπωση, όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασαφηνίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών επαναφέροντας τις σχετικές διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 3ης Ιουνίου 2008.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Σε συνεδριάσεις επιτροπής πρέπει να συμμετέχουν παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,(το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και τις συνεδριάσεις επιτροπών του).

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Κατάργηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ

 

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.

 

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

 

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 290 (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) στα χρηματοδοτικά μέσα των εξωτερικών σχέσεων, η απόφαση περί επιτροπολογίας θα εξακολουθήσει να έχει μια περιορισμένη εφαρμογή στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

διαγράφεται

(α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

 

(β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

 

(γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

 

(δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

 

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές.

 

Αιτιολόγηση

Μια αυτόματη ευθυγράμμιση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα υπονόμευε τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να παρασχεθεί μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) στα μέσα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10α

 

Προσαρμογή των υφιστάμενων πράξεων

 

Πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή αναλαμβάνει να εξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για την ευθυγράμμισή της με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και ιδίως με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Μια αυτόματη ευθυγράμμιση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα υπονόμευε τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να παρασχεθεί μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) στα μέσα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10β

 

Περιορισμός της ευθυγράμμισης

 

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται:

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας1·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης2·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας3·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως4·

 

στον κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας5·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη6·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ)7·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1337/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες8·

 

στην απόφαση του Συμβουλίου 2006/526/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου9·

 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια10.

 

1 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.

2  ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.

3 ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.

4 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.

5 ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.

6 ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.

7 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.

8 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 62.

9 ΕΕ L 208, 29.7.2006, σ. 28.

10 ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 1.

Αιτιολόγηση

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the current comitology, Amendments 17 and 18 will fall.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2010.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 10.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Gay Mitchell

4.5.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (1.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Εισηγητής: Vital Moreira

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι ισχύουσες διατάξεις περί επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Αυτή η προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι μείζονος σπουδαιότητας, ειδικότερα για αυτούς τους τομείς πολιτικής οι οποίοι (όπως η κοινή εμπορική πολιτική) δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης και οι οποίοι, ως εκ τούτου, δεν έχουν ευθυγραμμισθεί με τον αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο από το 2006 και εξής.

Συνεπεία του υψηλού αριθμού των σχετικών πράξεων και της συχνά πολύπλοκης διαδικασίας διαχωρισμού μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αναμένει επίπονες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθούν για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Εφαρμόζοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στην κοινή εμπορική πολιτική, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση ως νομοθετικά όργανα. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε επομένως να προσπαθήσει να έχει την ίδια μεταχείριση όταν πρόκειται για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Θα έπρεπε ιδίως να διατηρήσει τουλάχιστο τα ισχύοντα δικαιώματά του σε σχέση με τις πράξεις "επιτροπολογίας" που αφορούν βασικές πράξεις οι οποίες εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (δικαίωμα ελέγχου, δικαίωμα αρνησικυρίας, πρόσβαση στις πληροφορίες....). Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με τους "εκπροσώπους των κρατών μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έπρεπε να διαθέτουν αμφότερα τη δυνατότητα να αμφισβητούν ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που ενδεχομένως στρεβλώνει τις προθέσεις των νομοθετικών οργάνων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύπτει την όλη άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και όχι μόνο τον έλεγχο της Επιτροπής από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το ΕΚ ως συν-νομοθέτης θα έπρεπε να τίθεται σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 1.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες ελέγχου είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τίθενται σε ισότιμη βάση σε σχέση με όλες τις πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση υπό το φως του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι δεσμευτικά.

(8) Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που προσδιορίζεται στη βασική πράξη, η διαδικασία εξέτασης χρησιμοποιείται κατ' αρχήν για την έγκριση των γενικών εκτελεστικών μέτρων όπου απαιτούνται ενιαίοι όροι.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία, που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι εξουσίες της Επιτροπής, όπως καθορίζονται από τη Συνθήκη, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό,

(15) Οι εξουσίες της Επιτροπής, όπως καθορίζονται από τη Συνθήκη, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού καθώς και οι ειδικές διαδικασίες που θεσπίζονται για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής και δεν βασίζονται επί του παρόντος στην απόφαση 1999/468/ΕΚ, δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι ρυθμίσεις για τις εν λόγω πτυχές της κοινής εμπορικής πολιτικής πρέπει να καθορίζονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά περίπτωση, βάσει της εκάστοτε νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής με στόχο τον καθορισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων για τη λήψη απόφασης.

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που θεσπίζονται για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής που εξαιρούνται επί του παρόντος από την απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται έως ότου το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήσουν μια εξατομικευμένη συζήτηση σχετικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της επικείμενης γενικής πράξης για το εμπόριο που θα θεσπίσει η Επιτροπή. Θα πρέπει να εναπόκειται στον συννομοθέτη να τροποποιήσει αναλόγως τις βασικές πράξεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί ενιαίους όρους εφαρμογής και προβλέπει να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών εκτελεστικών μέτρων στο πλαίσιο των οποίων απαιτούνται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

α) εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας,

 

β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που αφορούν:

 

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

 

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

 

iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

 

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης. Εξάλλου, η εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης σε τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης αμφισβητείται.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων

 

Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντίθεση σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η έγκριση των οποίων εξετάζεται και που έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με βασική πράξη εγκριθείσα βάσει του άρθρου 294 της Συνθήκης, με το σκεπτικό ότι τα μέτρα αυτά αναιρούν ενδεχομένως την πρόταση του νομοθέτη όπως αυτή εκφράζεται στη βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της αντίρρησης και εντός των χρονικών ορίων της εν εξελίξει διαδικασίας, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νέο σχέδιο μέτρων στην επιτροπή ή πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τη Συνθήκη.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους της να πράξει τούτο.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ θα έπρεπε να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της απόφασης 99/468 θα έπρεπε να περιληφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) τις θέσεις και τις αιτιολογήσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών,

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που πραγματοποιεί όλες του τις συνεδριάσεις δημοσία) πρέπει να έχει πρόσβαση στις απόψεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ταυτόχρονα με τα μέλη των επιτροπών και υπό τους ιδίους όρους όλες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών επαναφέροντας τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας (2008/C 143/01) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2008.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις επιτροπής. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην επιτρέψει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητών σε συνεδριάσεις επιτροπής αιτιολογεί εγγράφως την απόφασή της.

Αιτιολόγηση

Σε συνεδριάσεις επιτροπής πρέπει να συμμετέχουν παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,(το οποίο πραγματοποιεί δημοσίως όλες τις συνεδριάσεις και τις συνεδριάσεις επιτροπής).

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Προθεσμία αναθεώρησης

 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και υποβάλλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να την προσαρμόσει στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση του κεκτημένου με τις ισχύουσες διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σημασίας για εκείνους τους τομείς πολιτικής που δεν είχαν εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης πριν από την έναρξη ισχύος. Μια κατά περίπτωση αξιολόγηση των διατάξεων αυτών θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί επειγόντως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Vital Moreira

28.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.4.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Γεώργιος Παπαστάμκος


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (15.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Εισηγήτρια: Antolín Sánchez Presedo

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες μπορεί να προσαρμόζουν ή να επικαιροποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας βασικής πράξης αλλά δεν μπορούν να επεκταθούν ώστε να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία αυτά, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 290 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο πλαίσιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή διέπετο από την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999.

(2) Στο πλαίσιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή διέπετο από την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να διακοπεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που θεσπίσθηκαν μετά την τελευταία αναθεώρηση των Συνθηκών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Ο έλεγχος αυτός δεν αποκλείει ούτε περιορίζει το δημοκρατικό έλεγχο που προκύπτει από τις διατάξεις σχετικά με τις δημοκρατικές αρχές, τις προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που θεσπίζονται μεταξύ άλλων στα άρθρα 5, 10, 11 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το προσαρτημένο στις Συνθήκες Πρωτόκολλο αριθ. 2.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης και, την ισοδυναμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά όλες τις πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη νομική διαδικασία, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Σε αυτές τις βασικές πράξεις οι οποίες απαιτούν τον έλεγχο των κρατών μελών για την έκδοση από την Επιτροπή των εκτελεστικών πράξεων, ενδείκνυται για τους σκοπούς αυτού του ελέγχου να συσταθούν επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και θα προεδρεύονται από την Επιτροπή.

(5) Σε αυτές τις βασικές πράξεις οι οποίες απαιτούν τον έλεγχο των κρατών μελών για την έκδοση από την Επιτροπή των εκτελεστικών πράξεων, ενδείκνυται για τους σκοπούς αυτού του ελέγχου να συσταθούν επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και από παρατηρητές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προεδρεύονται από την Επιτροπή .

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών.

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούνται πλήρως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται άμεσα και πλήρως για τις εργασίες των επιτροπών εγκαίρως πριν από την έγκριση των μέτρων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/EΚ προς τον παρόντα κανονισμό, οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

διαγράφεται

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») αναγνωρίζει την ανάγκη ενιαίων όρων εφαρμογής και απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται μη νομοθετικές πράξεις γενικού χαρακτήρα για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης εφαρμόζεται το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται μόνο για την έγκριση:

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και από παρατηρητές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ο/η πρόεδρος μπορεί να λάβει τη γνώμη της επιτροπής μέσω γραπτής διαδικασίας. Υποβάλλει στα μέλη της επιτροπής το σχέδιο μέτρων επί των οποίων ζητείται η άποψή τους και καθορίζει προθεσμία ανάλογα με το επείγον του θέματος. Κάθε μέλος της επιτροπής το οποίο δεν διαφωνεί ρητώς ή δεν απέχει πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, θεωρείται ότι συμφωνεί σιωπηρώς με το σχέδιο μέτρων.

5. Ο/η πρόεδρος μπορεί να λάβει τη γνώμη της επιτροπής μέσω γραπτής διαδικασίας. Υποβάλλει στα μέλη της επιτροπής και στους παρατηρητές το σχέδιο μέτρων επί των οποίων ζητείται η άποψή τους και καθορίζει προθεσμία ανάλογα με το επείγον του θέματος. Κάθε μέλος της επιτροπής το οποίο δεν διαφωνεί ρητώς ή δεν απέχει πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, θεωρείται ότι συμφωνεί σιωπηρώς με το σχέδιο μέτρων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων

 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει την αντίρρησή του σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η έγκριση των οποίων αναμένεται και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με τη βασική πράξη που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το σκεπτικό ότι αυτά τα μέτρα υπερβαίνουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που εκχωρούνται στη βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.

 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της αντίρρησης, η Επιτροπή μπορεί, εντός των προθεσμιών της εν εξελίξει διαδικασίας, να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή για τη δράση που προτίθεται να αναλάβει και για τους λόγους που έχει να το πράξει.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) τις θέσεις των μελών της επιτροπής και τις σχετικές αιτιολογήσεις,

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για το σκοπό αυτό, διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ταυτόχρονα και με τις ίδιες προϋποθέσεις με τα μέλη της επιτροπής.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

 

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους που επισυνάπτονται στην έκθεση.

 

Η ετήσια έκθεση μαζί με το παράρτημα διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

 

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8β

 

Προσαρμογή του κεκτημένου

 

Έως τις [ημερομηνία] το αργότερο, η Επιτροπή επανεξετάζει τις βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού με στόχο την προσαρμογή των εν λόγω πράξεων στους νέους κανόνες για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 2901 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της επανεξέτασης αυτής. Εάν χρειάζεται, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Κατάργηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ

 

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.

 

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

 

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

 

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

 

α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

 

(β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

 

(γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

 

(δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

 

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές.

 

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Επανεξέταση

 

Εντός τριών ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες που θεσπίζει ο παρών κανονισμός και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει μια νέα νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2010.

διαγράφεται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Antolín Sánchez Presedo

27.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.5.2010

14.6.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (2.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jo Leinen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει το πλαίσιο για την έγκριση των μέτρων εφαρμογής. Το άρθρο 291, παράγραφος 3 απαιτεί ειδικότερα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίζουν, μέσω κανονισμών, γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή επιδιώκει με την πρότασή της για ένα τέτοιο κανονισμό (COM(2010)0083) να εκπληρώσει την απαίτηση αυτή εισάγοντας τις διαδικασίες της συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής που θα διέπουν την έγκριση των πράξεων εφαρμογής.

Ο προταθείς κανονισμός πρέπει να ορίζει με σαφήνεια ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις συνεδριάσεις της επιτροπής στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας. Στο άρθρο 8 του προταθέντος κανονισμού πρέπει συνεπώς να αναφερθεί ρητώς ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Η αυτόματη προσαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών της συμβουλευτικής, διαχειριστικής και κανονιστικής επιτροπής των άρθρων 3, 4 και 5 της ισχύουσας απόφασης για την επιτροπολογία(1) χωρίς επανεξέταση του ισχύοντος κεκτημένου δεν είναι ενδεδειγμένη. Το υφιστάμενο κεκτημένο πρέπει να επανεξεταστεί εκ βάθρων προκειμένου να καθοριστεί ποια μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ καθώς και εκείνα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ. Το άρθρο 10 του προταθέντος κανονισμού πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ώστε η Επιτροπή να καλείται να διενεργήσει την επανεξέταση αυτή και στη συνέχεια να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάεσις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η βασική νομοθετική πράξη πρέπει να καθορίζει τα μέτρα για τα οποία πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης και τα μέτρα για τα οποία πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής. Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως και πλήρως με τον ίδιο τρόπο από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών μόλις διατίθενται σχετικά έγγραφα και πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες αυτές

Αιτιολόγηση

Δεν επαρκεί να ενημερώνονται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο "τακτικά", αλλά αμφότερα τα θεσμικά αυτά όργανα πρέπει να ενημερώνονται "εγκαίρως".

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά. Ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή είτε το σχέδιο μέτρων για περαιτέρω συζήτηση είτε τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν έχει εκδοθεί γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά και υποβάλει στο Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση είτε την πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είτε τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων για περαιτέρω συζήτηση και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τους σκοπούς της βασικής πράξης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο μέτρων, ανεξάρτητα από την γνώμη της επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το σχέδιο μέτρων αντιβαίνει στις προθέσεις του νομοθέτη που εκφράζονται στη βασική πράξη.

 

Στην περίπτωση αυτή, τα προτεινόμενα μέτρα δεν εγκρίνονται. Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους των αντιρρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο μέτρων στην επιτροπή.

 

Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί την επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους προβαίνει στην έγκριση των μέτρων και μπορεί να υποβάλει τα μέτρα σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή. Εάν τα μέτρα που εγκρίθηκαν δεν είναι σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν έχουν υποβληθεί σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους, η Επιτροπή τα καταργεί πάραυτα. Εάν τα μέτρα είναι σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, τα μέτρα αυτά παραμένουν σε ισχύ.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί την επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τους λόγους για τους οποίους προβαίνει στην έγκριση των μέτρων και μπορεί να υποβάλει τα μέτρα σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή. Εάν τα μέτρα που εγκρίθηκαν δεν είναι σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη αλλά πλειοψηφία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 238 ΣΛΕΕ αντιτίθεται στο μέτρο, ή εάν δεν έχουν υποβληθεί σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους, η Επιτροπή τα καταργεί πάραυτα. Εάν τα μέτρα είναι σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, και δεν αντιτίθεται στο μέτρο πλειοψηφία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 238 ΣΛΕΕ τα μέτρα αυτά παραμένουν σε ισχύ.

Αιτιολόγηση

Εάν στο δεύτερο γύρο αντιτίθεται στο μέτρο απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει το εν λόγω μέτρο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

(δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης κάθε κράτους μέλους,

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωστοποιείται τόσο το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσο και το πώς έχει ψηφίσει κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και μόλις διατεθούν οι εν λόγω πληροφορίες τις λαμβάνουν συγχρόνως και με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητές.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να παρίσταται σε συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και υποβάλλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, νομοθετική πρόταση που προσαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ και η οποία ειδικότερα καθορίζει τα μέτρα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, που προβλέπει το άρθρο 290 ΣΛΕΕ και εκείνα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων για τις εκτελεστικές πράξεις, που προβλέπει το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jo Leinen

7.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb, Bart Staes, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicky Ford, Norbert Glante, Jan Kozłowski, Emma McClarkin

(1)

Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (3.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Louis Grech

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δυνατότητα έγκρισης εκτελεστικών πράξεων προβλέπεται στο άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, ο νομοθέτης μπορεί να αναθέσει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση όταν εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Είναι συνεπώς ιδιαιτέρως σημαντικό να διατηρηθεί το δικαίωμα ελέγχου που διασφαλίζει σήμερα στο Κοινοβούλιο το άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των δύο νομοθετικών οργάνων να διατυπώσουν αντιρρήσεις σε σχέδια μέτρων. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρέπει να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο η πρόσβαση στις συνεδριάσεις των επιτροπών· πρέπει επίσης να διασφαλιστούν ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (π.χ. υποβολή ημερησίων διατάξεων εκ των προτέρων, πρακτικά συνεδριάσεων, λεπτομερείς κατάλογοι ψηφοφορίας).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν εκ των προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Τροπολογία

 

(4α) Οσάκις εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι, οσάκις η βασική πράξη εγκρίνεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Κοινοβούλιο τίθεται σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο όσον αφορά την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται πλήρως και τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον αυτό θεωρείται απαραίτητο για την άσκηση των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρίσταται σε συνεδριάσεις επιτροπής, χωρίς να συμμετέχει στην ψηφοφορία επί των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό, οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Οι παραπομπές στις ισχύουσες βασικές πράξεις σε διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να προσαρμοσθούν το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως ...* προς τις νέες διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν αναμονή της προσαρμογής αυτής, για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει προσωρινά να εφαρμοσθούν, όταν η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, η οποία πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται προσωρινά.

 

* Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής "βασική πράξη") απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής "βασική πράξη") απαιτεί, όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση των εκτελεστικών αυτών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν το σχέδιο μέτρων είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα αυτά, εκτός αν προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις ή νέα στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούσαν την μη έγκριση των μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο των ληπτέων μέτρων.

2. Εάν το σχέδιο μέτρων είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 6α, εγκρίνει τα μέτρα αυτά, εκτός αν προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις ή νέα στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούσαν την μη έγκριση των μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο των ληπτέων μέτρων.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη εισαγωγή του νέου άρθρου 6α.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 6α, μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη εισαγωγή του νέου άρθρου 6α.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής σε περίπτωση που η μη έγκρισή τους εντός επιτακτικής προθεσμίας θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή των αγορών ή κίνδυνο για την ασφάλεια ή την προστασία ανθρώπων ή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 6α, μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής σε περίπτωση που η μη έγκρισή τους εντός επιτακτικής προθεσμίας θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή των αγορών ή κίνδυνο για την ασφάλεια ή την προστασία ανθρώπων ή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη εισαγωγή του νέου άρθρου 6α.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Στην περίπτωση της διαδικασίας εξέτασης, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η Επιτροπή καταργεί τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Στην περίπτωση της διαδικασίας εξέτασης, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η Επιτροπή καταργεί τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της διατύπωσης και αποφυγή σύγχυσης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6α

 

Παρακολούθηση της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο κρίνει ότι το σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η έγκριση των οποίων αναμένεται και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με βασική πράξη που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιτίθεται στη βασική πράξη, εκφράζει την αντίρρησή του ως προς αυτό και η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της αντίρρησης και τηρώντας τις προθεσμίες που ισχύουν για τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει, μπορεί είτε να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους προς τούτο.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου που του εξασφαλίζεται σήμερα βάσει του άρθρου 8 της απόφασης για την επιτροπολογία (απόφαση 1999/468/ΕΚ).

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών,

α) οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, ώστε να είναι διαθέσιμες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τις συνεδριάσεις,

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι ημερήσιες διατάξεις διατίθενται εγκαίρως προκειμένου το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για τα σχέδια μέτρων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση και συνεπώς να προετοιμάζει τις μελλοντικές του δραστηριότητες.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν,

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν, καθώς και τα πρακτικά που είναι διαθέσιμα,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης όχι μόνο στα συνοπτικά πρακτικά αλλά και στα πρακτικά (η δυνατότητα να ζητηθεί πρόσβαση στα πρακτικά θεσπίζεται στη διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής (2008/C 143/01)).

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

δ) τα λεπτομερή αποτελέσματα της ψηφοφορίας, περιλαμβανομένων και των επεξηγήσεων ψήφου από κάθε κράτος μέλος,

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται οι λόγοι για τις ψήφους κατά ή τις αποχές, δεδομένου ότι αυτό καθιστά δυνατή την ανάδειξη δυνητικών προβλημάτων που αφορούν τα σχέδια μέτρων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

 

Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει εκπροσώπους που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και υποβάλλουν, το ταχύτερο δυνατό, έκθεση προς την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της επιτροπής. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία επί του σχεδίου εκτελεστικών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζει το Κοινοβούλιο τους λόγους στους οποίους στηρίζονται οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών. Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιμο να λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις σχετικές πληροφορίες άμεσα από τους εκπροσώπους του. Οι τελευταίοι είναι απλώς εκπρόσωποι και όχι μέλη της επιτροπής και για το λόγο αυτό δεν συμμετέχουν σε ενδεχόμενες ψηφοφορίες.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται με ισχύ από ...*.

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

 

 

* Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9α

 

Προσαρμογή των ισχυουσών πράξεων

 

9α. Το αργότερο έως ...*, η Επιτροπή εξετάζει τις βασικές πράξεις που εγκρίθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού με στόχο την προσαρμογή των πράξεων αυτών στις νέες διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τα μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της εξέτασης αυτής. Οι εκθέσεις αυτές συνοδεύονται ενδεχομένως από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

 

*Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

Μεταβατικό καθεστώς

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Εν αναμονή της προσαρμογής των βασικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 9α που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού που προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

(α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

(β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

(β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

(γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

(γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

(δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

(δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

 

(δα) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρμόζεται το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού.

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές.

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Louis Grech

7.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.5.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Wim van de Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (1.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Saïd El Khadraoui

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει το πλαίσιο για την έγκριση των μέτρων εφαρμογής. Το άρθρο 291, παράγραφος 3 απαιτεί ειδικότερα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίζουν, μέσω κανονισμών, γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Η αυτόματη προσαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών της συμβουλευτικής, διαχειριστικής και κανονιστικής επιτροπής των άρθρων 3, 4 και 5 της ισχύουσας απόφασης για την επιτροπολογία δεν είναι ενδεδειγμένη. Το υφιστάμενο κεκτημένο πρέπει να επανεξεταστεί εκ βάθρων προκειμένου να καθοριστεί ποια μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Η ευκαιρία για διόρθωση των αδυναμιών στο πλαίσιο των ισχυουσών πρακτικών είναι μοναδική. Η πρόσβαση ιδιαίτερα του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες σχετικά με τις εκτελεστικές διαδικασίες θα έπρεπε να ενισχυθεί, με συνέπεια να χρειάζεται ενίσχυση και το άρθρο 8 του προτεινόμενου κανονισμού.

Σήμερα οι εκτελεστικές διαδικασίες δεν αφορούν μόνο την εκπόνηση εκτελεστικών πράξεων. Υπάρχουν πράγματι περιπτώσεις η απουσία ακριβώς μιας εκτελεστικής πράξης θα έπρεπε να είναι γνωστή στο νομοθέτη (όπως στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας του άρθρου 5 του κανονισμού 2099/2002/ΕΚ όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς των κανόνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στο δίκαιο της Ένωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες παρείχετο από τη διοργανική συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας το "δικαίωμα ελέγχου" διαρκείας ενός μηνός διεδραμάτιζε κάποιο ρόλο (πχ στις εμπιστευτικού χαρακτήρα διαδικασίες όπως εκείνες για τη θέσπιση "μαύρης λίστας" αερομεταφορέων όπου εφαρμόζεται η συναινετική διαδικασία του κατεπείγοντος). Η κατάργηση της χρονικής αυτής περιόδου θα ήταν αποδεκτή μόνο στην περίπτωση που το διασφαλίζεται για το Κοινοβούλιο έγκαιρη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται πλήρως από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών ταυτόχρονα με τα μέλη της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του Κοινοβουλίου πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α) Μέχρις ότου το κεκτημένο της ΕΕ προσαρμοστεί στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, μεταβατικοί κανόνες πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη δυνατότητα να ασκούν τον δέοντα κατά περίπτωση έλεγχο στις εξουσίες που έχουν αποδοθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 202 της Συνθήκης ΕΚ οι οποίες εμπίπτουν σήμερα στην εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν το δικαίωμα να παρίστανται ως παρατηρητές.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του Κοινοβουλίου πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την Επιτροπή, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και σε όλες τις άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις στα έγγραφα που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντοπίζονται σαφώς , επ' ουδενί όμως μειώνουν τη διοργανική διαφάνεια..

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8α

 

Θέματα που εμπίπτουν στις εργασίες της επιτροπής.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αναλύουν, να συζητούν και να σχολιάζουν το οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις εργασίες της επιτροπής..

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

2. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης, με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 4, διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 10, παρ. 2α του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζεται η ελάχιστη χρονική περίοδος για τη διατύπωση αντιρρήσεων σε σχέση με κατ' ανάθεση πράξεις σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου της 5ης Μαΐου 2010.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

Μεταβατικοί κανόνες

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να τονιστεί ότι οι κανόνες αυτοί είναι μεταβατικοί και εφαρμόζονται μόνο κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρις ότου το όλο κεκτημένο προσαρμοσθεί στη Συνθήκη της Λισσαβώνας σε σχέση με τις κατ' ανάθεση και εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Στα μέτρα γενικής εφαρμογής ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(α) Πριν από την έγκριση κάποιου μέτρου, η Επιτροπή υποβάλλει τελικό σχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντίρρηση σε σχέση με το μέτρο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

(γ) Εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για το μέτρο, η Επιτροπή το εγκρίνει. Το μέτρο μπορεί να εγκριθεί και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της περιόδου αυτής στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλλουν αντιρρήσεις.

(δ) Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντίρρηση για ένα μέτρο, το τελευταίο δεν εγκρίνεται. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις, τις αιτιολογεί.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει τα προνόμια του νομοθέτη και προβλέπεται για περιπτώσεις όπου μια κανονιστική ή διαχειριστική διαδικασία για την έγκριση πράξεων γενικής εμβέλειας πρέπει να αντικατασταθεί από μια διαδικασία για κατ' ανάθεση πράξεις. Η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων είναι η ελάχιστη για τις κατ' ανάθεση πράξεις σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου της 5ης Μαΐου 2010.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Saïd El Khadraoui

27.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.5.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Tanja Fajon, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Σπύρος Δανέλλης


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (23.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, διαφανείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν δεόντως υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις νέες θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που θέσπισε η Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη, και το θέτει σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Στη συνάρτηση αυτή, είναι σκόπιμο να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η δυνατότητα να λαμβάνεται εξίσου υπόψη η γνώμη τους όταν θεωρούν ότι ένα σχέδιο μέτρου που έχει υποβληθεί σε επιτροπή υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην Επιτροπή από τη βασική πράξη.

Αιτιολόγηση

Αναφορά στον ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Σύμφωνα με την Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάθεση των εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή εξαρτάται από την απαιτούμενη ενιαία εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων, δεδομένου ότι στους μηχανισμούς παρακολούθησης από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή πρέπει να ισχύουν κριτήρια αποτελεσματικότητας και συνέπειας.

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη ενιαίας εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων είναι η βάση της ανάθεσης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Ο έλεγχος από τα κράτη μέλη πρέπει να ασκείται με αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα και να είναι συνεπής ώστε να εξασφαλίζει προβλεψιμότητα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Σε αυτές τις βασικές πράξεις οι οποίες απαιτούν τον έλεγχο των κρατών μελών για την έκδοση από την Επιτροπή των εκτελεστικών πράξεων, ενδείκνυται για τους σκοπούς αυτού του ελέγχου να συσταθούν επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και θα προεδρεύονται από την Επιτροπή.

(5) Σε αυτές τις βασικές πράξεις οι οποίες απαιτούν την έκδοση από την Επιτροπή των εκτελεστικών πράξεων, ενδείκνυται για τους σκοπούς του ελέγχου από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συσταθούν επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και θα προεδρεύονται από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση του ελέγχου από τα κράτη μέλη απορρέει γενικά από τη Συνθήκη και όχι από τις βασικές πράξεις.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι δεσμευτικά.

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και η εφαρμοζόμενη διαδικασία πρέπει να καθορίζεται σε κάθε βασική πράξη.

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της διαδικασίας πρέπει να επαφίεται στο νομοθέτη σε εξατομικευμένη βάση ούτως ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις από τη φύση της επιλεγείσας διαδικασίας όσον αφορά κάθε επιμέρους νομοθετική πράξη.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει εφόσον απαιτείται να ακολουθείται για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με σημαντικές επιπτώσεις, ιδίως δημοσιονομικού χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του μη δεσμευτικού χαρακτήρα των διαδικασιών με παράλληλη διατήρηση της διαδικασίας εξέτασης (που μεταβιβάζει περισσότερες εξουσίες στα κράτη μέλη) για πιο σημαντικά μέτρα.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται από την Επιτροπή για όλες τις εργασίες των επιτροπών και για κάθε σχετική τεκμηρίωση ταυτόχρονα και με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις επιτροπές.

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενημέρωση σε κατάλληλο χρόνο και στη δέουσα μορφή πρέπει να διατηρηθούν.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό, οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να εφαρμοστεί ένα μεταβατικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο. Το μεταβατικό αυτό καθεστώς δεν πρέπει να θίγει τη διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη όσον αφορά την επιλογή της διαδικασίας για κάθε μελλοντική νομοθετική πράξη.

Αιτιολόγηση

Κάθε προσαρμογή πρέπει να θεωρείται ως μεταβατικό καθεστώς και δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα του νομοθέτη να αποφασίζει το είδος των πράξεων και τις διαδικασίες που θα επιλέξει στο μέλλον.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής "βασική πράξη") απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ελέγχου που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής "βασική πράξη") μεταβιβάζει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όταν απαιτούνται ενιαίοι όροι για την εκτέλεση της πράξης αυτής.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου στο άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται, εφόσον απαιτείται, για την έγκριση εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας και ειδικών μέτρων με σημαντικές επιπτώσεις, ιδίως δημοσιονομικού χαρακτήρα.

(α) εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας,

 

(β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που αφορούν:

 

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

 

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

 

iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

 

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Όταν διεξάγεται ψηφοφορία στην επιτροπή, ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται για κάθε διαδικασία επιτροπής και για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ταυτόχρονα και με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις επιτροπές.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Δικαίωμα παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι ένα σχέδιο μέτρου που έχει υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με τη βασική πράξη που έχει εγκριθεί με βάση το άρθρο 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη, η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά και επανεξετάζει το σχέδιο μέτρου. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση αντιρρήσεων και εντός της προθεσμίας της εν εξελίξει διαδικασίας μπορεί να υποβάλλει νέα σχέδια μέτρων στην επιτροπή, να συνεχίσει τη διαδικασία ή να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί βάσει των αντιρρήσεων και τους λόγους για να το πράξει.

Αιτιολόγηση

Ο νομοθέτης πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις για κάθε μέτρο που εγκρίνεται με νομοθετική πράξη.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

Μεταβατικές διατάξεις

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

(δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στα άρθρα 8 και 8α αντιστοίχως του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 δεν θίγει τη διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη όσον αφορά τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε κάθε μελλοντική βασική πράξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

27.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.6.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Geier, Catherine Grèze, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Андрей Ковачев, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian Harkin, Станимир Илчев, Alexandra Thein


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (5.5.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paolo De Castro

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βάσει του ισχύοντος συστήματος επιτροπολογίας, η ΚΓΠ είναι ο τομέας πολιτικής ο οποίος καλύπτει την τεράστια πλειονότητα των πράξεων επιτροπολογίας: το 2006 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 1576 εκτελεστικά μέτρα (2007: 963 μέτρα / 2008: 439 μέτρα).

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αυτά τα μέτρα εγκρίνονται σύμφωνα με την "διαδικασία διαχείρισης" που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης ΕΚ/1999/468.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνα, οι ισχύουσες διατάξεις επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας είναι μείζονος σπουδαιότητας, ειδικότερα για αυτούς τους τομείς πολιτικής οι οποίοι (όπως η γεωργική πολιτική) δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης και οι οποίοι, ως εκ τούτου, δεν έχουν ευθυγραμμισθεί με τον αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω της ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο από το 2006 και εξής.

Λόγω του σημαντικού αριθμού των σχετικών πράξεων και της συχνά σύνθετης διαδικασίας για τη διάκριση μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αναμένει δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και τον συν-νομοθέτη, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά περίπτωση.

Συνεπώς, σ' αυτό το στάδιο είναι απαράδεκτο για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να ενεργεί με μια αυτόματη μετατροπή των ισχυουσών "διαδικασιών διαχείρισης" σε εκτελεστικές πράξεις (διαδικασία "εξέτασης"), χωρίς να εξετάζει κατά περίπτωση κατά πόσον το μέτρο πληροί τα κριτήρια μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης.

Συνεπώς, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του κεκτημένου χωρίς καθυστέρηση.

Εφαρμόζοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί ίσοις όροις ως συν-νομοθέτες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει συνεπώς να προσπαθήσει να έχει την ίδια μεταχείριση όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Ειδικότερα, θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσει τα υφιστάμενα δικαιώματά του όσον αφορά τις πράξεις "επιτροπολογίας" που σχετίζονται με βασικές πράξεις οι οποίες εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (δικαίωμα ελέγχου, πρόσβαση στις πληροφορίες). Επιπλέον, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των "επιτροπών αντιπροσώπων των κρατών μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει και τα δύο να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικού μέτρου το οποίο θα αντιτίθετο στην πρόθεση των συν-νομοθετών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με τα το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύψει όλη τη λειτουργία των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο τον έλεγχο. Επιπλέον, το ΕΚ ως συν-νομοθέτης θα πρέπει να διαθέτει ισοδυναμία με το Συμβούλιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της ΣΛΕΕ και, την ισοδυναμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά όλες τις πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη νομική διαδικασία, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι δεσμευτικά.

(8) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, η οποία καθορίζεται στη βασική πράξη, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει κατ' αρχήν να χρησιμοποιείται για την έκδοση γενικών εκτελεστικών μέτρων, στην περίπτωση που χρειάζονται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί ενιαίους όρους εφαρμογής και προβλέπει ότι υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση αυτών των εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών εκτελεστικών μέτρων, στην περίπτωση που χρειάζονται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

α) εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας,

 

β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που αφορούν:

 

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

 

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

 

iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

 

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6α

 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει την αντίρρησή του σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η έγκριση των οποίων αναμένεται και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με βασική πράξη που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 294 της ΣΛΕΕ, με το σκεπτικό ότι αυτά τα μέτρα θα αντιτίθεντο στην πρόθεση του νομοθέτη όπως εκφράστηκε στη βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της αντίρρησης, η Επιτροπή μπορεί, εντός των προθεσμιών της εν εξελίξει διαδικασίας, να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση βάσει της ΣΛΕΕ.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή για τη δράση που προτίθεται να αναλάβει και για τους λόγους που έχει να το πράξει.

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της απόφασης 99/468 θα πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό και να επαναδιατυπωθεί με τρόπο που θα επιτρέπει στο ΕΚ ή στο Συμβούλιο να εκφράσει την αντίρρησή του σε μέτρα που θα αντιτίθεντο στην πρόθεση του νομοθέτη όπως εκφράσθηκε στη βασική πράξη.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε α) τις θέσεις και τους λόγους των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι θέσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών πρέπει να είναι προσβάσιμες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και συνεδριάσεις επιτροπών του).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν επί ίσοις όροις πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποστέλλουν, συγχρόνως με τα μέλη των επιτροπών και με την ίδια διατύπωση, όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασαφηνίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών επαναφέροντας τις σχετικές διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 3ης Ιουνίου 2008.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητές.

Αιτιολόγηση

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής πρέπει να έχουν πρόσβαση παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και τις συνεδριάσεις επιτροπών του).

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 9

Τροπολογία

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται

διαγράφεται

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.

 

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.

 

Αιτιολόγηση

Τεχνική και νομική συνέπεια της διαγραφής του Άρθρου 10

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 10

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών πράξεων

 

Τροπολογία

διαγράφεται

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

 

α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

 

β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

 

γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

 

δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

 

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές.

 

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το κεκτημένο των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σπουδαιότητας για όλους τους τομείς πολιτικής οι οποίοι δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης πριν τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατεπειγόντως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτών των διατάξεων κατά περίπτωση. Μια αυτόματη ευθυγράμμιση, όπως εισηγείται η Επιτροπή, θα υπονόμευε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10α

 

Προσαρμογή των υφιστάμενων πράξεων

 

Πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που είναι αναγκαίες για την ευθυγράμμισή της με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας και ιδίως τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το κεκτημένο των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σπουδαιότητας για όλους τους τομείς πολιτικής οι οποίοι δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης πριν τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατεπειγόντως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτών των διατάξεων κατά περίπτωση.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2010.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 10.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Paolo De Castro

17.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.4.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liam Aylward, Christophe Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Γεώργιος Παπαστάμκος

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Σπύρος Δανέλλης, Milan Zver


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (15.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Werner Kuhn

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι ισχύουσες διατάξεις περί επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Η προσαρμογή αυτή της ισχύουσας νομοθεσίας στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας έχει μεγάλη σημασία, ιδίως για τους τομείς εκείνους πολιτικής που (όπως η πολιτική αλιείας) δεν εγκρίνονταν με τη διαδικασία συναπόφασης και ως εκ τούτου δεν ευθυγραμμίζονταν με τον αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω της ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο (RPS) από το 2006 και έπειτα.

Συνεπεία του υψηλού αριθμού των σχετικών πράξεων και της συχνά πολύπλοκης διαδικασίας διαχωρισμού μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή Αλιείας αναμένει επίπονες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και τον συν-νομοθέτη που θα πραγματοποιηθούν για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Εφαρμόζοντας την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία στην Κοινή Πολιτική Αλιείας, η ΣΛΕΕ θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ίση βάση με το Συμβούλιο ως συννομοθέτες. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε επομένως να προσπαθήσει να έχει την ίδια μεταχείριση όταν πρόκειται για κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Θα έπρεπε ιδιαίτερα να διατηρήσει τουλάχιστο τα ισχύοντα δικαιώματά του σε σχέση με τις πράξεις "επιτροπολογίας" που αφορούν βασικές πράξεις οι οποίες εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (δικαίωμα ελέγχου, πρόσβαση στις πληροφορίες...). Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των "επιτροπών εκπροσώπων των κρατών μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έπρεπε να διαθέτουν αμφότερα τη δυνατότητα να αμφισβητούν ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που ενδεχομένως στρεβλώνει τις προθέσεις των σν-νομοθετών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύπτει την όλη λειτουργία των εκτελεστικών εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕ'Ε και όχι μόνο τον έλεγχο. Επιπλέον, το ΕΚ ως συννομοθέτης θα έπρεπε να τίθεται σε ίση βάση με το Συμβούλιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 1.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες ελέγχου είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της Συνθήκης, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τίθενται σε ίση βάση σε σχέση με τις πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη φύση των προς έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι δεσμευτικά.

(8) Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που προσδιορίζεται στη βασική πράξη, η διαδικασία εξέτασης χρησιμοποιείται κατ' αρχήν για την έγκριση των γενικών εκτελεστικών μέτρων όπου απαιτούνται ενιαίες συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συννομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συννομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») απαιτεί ενιαίες συνθήκες εφαρμογής και προβλέπει να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών εκτελεστικών μέτρων στο πλαίσιο των οποίων απαιτούνται ενιαίες συνθήκες εφαρμογής.

α) εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας,

 

β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που αφορούν:

 

i) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική,

 

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και προστασία ή την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών,

 

iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

 

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συννομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συννομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αντίθεση σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων

 

Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντίθεση σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η έγκριση των οποίων εξετάζεται και που έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με βασική πράξη εγκριθείσα βάσει του άρθρου 294 της Συνθήκης, με το σκεπτικό ότι τα μέτρα αυτά αναιρούν ενδεχομένως την πρόταση του νομοθέτη όπως αυτή εκφράζεται στη βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της αντίθεσης και εντός των χρονικών ορίων της εν εξελίξει διαδικασίας, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νέο σχέδιο μέτρων στη συμβουλευτική επιτροπή ή πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τη Συνθήκη.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τη συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους της να πράξει τούτο.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ θα έπρεπε να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της απόφασης 99/468 θα έπρεπε να περιληφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) τις θέσεις και τις αιτιολογήσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών,

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που πραγματοποιεί όλες του τις συνεδριάσεις δημοσία) πρέπει να έχει πρόσβαση στις θέσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για το σκοπό αυτό, θα αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ταυτόχρονα με τα μέλη των επιτροπών και υπό τους ιδίους όρους όλες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών ανατρέχοντας στις σχετικές διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 3ης Ιουνίου 2008.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ως παρατηρητές.

Αιτιολόγηση

Οι παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (που πραγματοποιεί όλες του τις συνεδριάσεις δημοσία) πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Προθεσμία αναθεώρησης

 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και υποβάλλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να την προσαρμόσει στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση του κεκτημένου με τις τρέχουσες διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σημασίας για τους τομείς εκείνους πολιτικής που δεν είχαν εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης πριν από την έναρξη ισχύος. Μια κατά περίπτωση αξιολόγηση των διατάξεων αυτών θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί επειγόντως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Werner Kuhn

7.4.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Κρίτων Αρσένης, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (24.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης Juan Fernando López Aguilar

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Σύμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα εκτελεστικό μέτρο δεν μπορεί να περιορίσει την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον Χάρτη εάν οι εν λόγω περιορισμοί δεν προβλέπονται από το νόμο και δεν σέβονται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Αιτιολόγηση

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποχρέωση να περιορίζονται αποκλειστικά δια νόμου τα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζει η ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατοχυρώνεται πλέον τώρα με το άρθρο 52 του Ευρωπαϊκού Χάρτη, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη επανειλημμένα ανακινήσει το θέμα του μη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο ορισμένων μέτρων που εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας (πρβλ. τις υποθέσεις που αφορούν τις αρχές του αρχές «ασφαλούς λιμένα», την απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει το «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ του 2004 σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών PNR και, πιο πρόσφατα, τα μέτρα εφαρμογής του κώδικα Schengen για τα σύνορα στον οποίο βασίζεται η εντολή του FRONTEX).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – επιμέρους στοιχείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iiia) το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξέτασης είναι εξ ορισμού η διαδικασία που αναγνωρίζει και ενισχύει τον έλεγχο, από τα κράτη μέλη, της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ένας ενισχυμένος έλεγχος εκ μέρους των κρατών μελών, έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία των σχέσεων μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών νομικών συστημάτων, που αναφέρει το άρθρο 67, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σημασία και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των πολιτικών που αφορούν στην ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.("1. Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών.")

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) έως στ) της παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο ζ) της παραγράφου 1 δημοσιεύονται στο μητρώο.

3. Σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1, τα στοιχεία και τα κείμενα όλων των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) έως στ) της παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο ζ) της παραγράφου 1 δημοσιεύονται στο μητρώο.

 

1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1049/2001εφαρμόζεται ήδη στο κείμενο που συνδέεται με τη διαδικασία επιτροπολογίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Τα προπαρασκευαστικά κείμενα θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα στον εξωτερικό κόσμο, ώστε να μπορεί οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να επιστήσει την προσοχή των θεσμικών οργάνων, κυρίως δε του Κοινοβουλίου, στον ενδεχομένως ακατάλληλο χαρακτήρα ενός σχεδίου μέτρο. Κατοχυρώνοντας την απαιτούμενη διαφάνεια κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των εκτελεστικών μέτρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ικανοποιήσει το αίτημα των πολιτών της για διαφάνεια, ενώ συγχρόνως θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της οικείας διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Juan Fernando López Aguilar

10.5.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.6.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Angelilli, Gerard Batten, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka, Γεώργιος Παπανικολάου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Мария Неделчева


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (15.6.2010)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ashley Fox

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με τα το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να προβλέπει μία μέθοδο ελέγχου που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα δεν μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή εάν η επιτροπή δεν έχει διατυπώσει γνώμη. Η Επιτροπή θα πρέπει εντούτοις να δύναται, σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στη βασική πράξη, να εγκρίνει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να υποβάλει τα μέτρα προς έλεγχο από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής ή η διαδικασία εξέτασης, θα πρέπει να επαφίεται στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης. Εάν δεν υπάρχει γνωμοδότηση ή σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει τα μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας χρόνο για να τροποποιήσει την αρχική πρότασή της.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

(10) Η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική νομοθετική πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει το συγκεκριμένο σχέδιο μέτρου και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δράση που προτίθεται να αναλάβει και τους λόγους προς τούτο.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ελέγχου, όπως προβλεπόταν προηγουμένως στο άρθρο 8 της απόφασης περί επιτροπολογίας, είναι αναγκαίο ώστε κάθε συν-νομοθέτης να μπορεί να γνωστοποιεί στην Επιτροπή ότι θεωρεί ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική νομοθετική πράξη.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής "βασική πράξη") απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής "βασική πράξη") πιστοποιεί την ανάγκη ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής και απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη διακριτική ευχέρεια να προσδιορίζουν τις καταστάσεις στις οποίες απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και στις οποίες, επομένως, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή, και να αποφασίζουν ποιοι έλεγχοι των κρατών μελών εφαρμόζονται στην άσκηση αυτών των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης ή της διαδικασίας συμβουλευτικής επιτροπής, αναλόγως του είδους των σχετικών εκτελεστικών μέτρων.

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης ή της διαδικασίας συμβουλευτικής επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και την επίπτωση των σχετικών εκτελεστικών μέτρων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά. Ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή είτε το σχέδιο μέτρων για περαιτέρω συζήτηση είτε τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, ή εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά. Ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή είτε το σχέδιο μέτρων για περαιτέρω συζήτηση είτε τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

Αιτιολόγηση

Η αρνητική γνωμοδότηση ή η απουσία γνωμοδότησης πρέπει να επιφέρουν τις ίδιες συνέπειες και να έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση περαιτέρω εξέτασης στην επιτροπή πριν από την οριστική έγκριση των μέτρων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 5, παράγραφος 3.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στη σχετική επιτροπή τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για να λάβει τη γνώμη της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη βασική πράξη.

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει πάραυτα στη σχετική επιτροπή τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για να λάβει τη γνώμη της εντός ενός μηνός, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αντίρρηση στο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι θεωρεί ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της αντίρρησης, η Επιτροπή μπορεί, εντός των προθεσμιών της εν εξελίξει εφαρμοστέας διαδικασίας, να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν,

β) τα πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν,

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες. Λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ταυτόχρονα και υπό τους ίδιους όρους με τις επιτροπές.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των τρόπων διαβίβασης των πληροφοριών, σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία της 3ης Ιουνίου 2008.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Εν αναμονή της προσαρμογής των βασικών πράξεων που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που οι πράξεις αυτές προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Ashley Fox

3.5.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.5.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz, Μαριεττα Γιαννάκου


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

24.3.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.3.2010

DEVE

24.3.2010

INTA

24.3.2010

BUDG

24.3.2010

 

CONT

24.3.2010

ECON

24.3.2010

EMPL

24.3.2010

ENVI

24.3.2010

 

ITRE

24.3.2010

IMCO

24.3.2010

TRAN

24.3.2010

REGI

24.3.2010

 

AGRI

24.3.2010

PECH

24.3.2010

CULT

24.3.2010

LIBE

24.3.2010

 

AFCO

24.3.2010

FEMM

24.3.2010

PETI

24.3.2010

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

2.6.2010

CONT

23.3.2010

EMPL

21.4.2010

ITRE

7.4.2010

 

CULT

22.3.2010

FEMM

20.4.2010

PETI

30.3.2010

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

József Szájer

23.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.4.2010

31.5.2010

23.6.2010

5.7.2010

 

2.9.2010

22.11.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, József Szájer

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2010

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου