Eljárás : 2010/0133(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0188/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0188/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0487

JELENTÉS     ***I
PDF 245kWORD 364k
2011. május 6.
PE 445.697v02-00 A7-0188/2011

az állandó növénykultúrákra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Mariya Nedelcheva

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az állandó növénykultúrákra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0249),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0129/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0188/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az európai statisztika elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájáruló hatóságok közötti együttműködést meg kell erősíteni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az európai statisztika elő- és elkészítése során figyelembe kell venni a nemzetközi ajánlásokat és a bevált gyakorlatok példáit.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot fel kell jogosítani olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek célja a mellékletek módosítása.

(12) A gazdasági és technikai változások figyelembe vétele érdekében a Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a II. és III. melléklet módosítása tekintetében – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során haladéktalanul, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

 

 

 

 

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát kifejezetten és aprólékos gondossággal meg kell határozni minden egyes alap-jogiaktusban. Az előadó által a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében javasolt megfogalmazás alapja a Parlamenti Bizottságok Elnökeinek Értekezlete 2001. február 15-i ülésén elfogadott egyetértési megállapodás.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre az I. mellékletben felsorolt ültetvényekre vonatkozó európai statisztika szisztematikus előállításához.

Ez a rendelet közös keretet hoz létre az alábbiakban felsorolt ültetvényekre vonatkozó európai statisztika szisztematikus előállításához:

 

a) étkezési almát termő almafa;

 

b) ipari feldolgozásra szánt almát termő almafa (választható;)

 

c) étkezési körtét termő körtefa;

 

d) ipari feldolgozásra szánt körtét termő körtefa (választható);

 

e) kajszibarackfa;

 

f) őszibarackfa;

 

g) narancsfa;

 

h) kis gyümölcsű citrus;

 

i) citromfa;

 

j) olajfa;

 

k) csemegeszőlő termesztésére szolgáló szőlőültetvény;

 

l) nem csemegeszőlő termesztésére szolgáló szőlőültetvény,

Indokolás

Az e rendelet alkalmazási körébe tartozó állandó növénykultúrák jegyzéke olyan lényeges vonatkozást képvisel (a rendelet hatálya), amelyet a jogalkotási aktusban kellene meghatározni, és nem szabadna a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal történő módosítás lehetősége alá rendelni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. rendes ültetési időszak: az évnek az az – ősz közepén kezdődő és a következő év tavasz közepén végződő – időszaka, amikor az ültetvénynövényeket rendesen elültetik;

6. szokásos ültetési időszak: az évnek az az – ősz közepén kezdődő és a következő év tavasz közepén végződő – időszaka, amikor az ültetvénynövényeket szokásosan elültetik;

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kizárhatók a statisztikából azok a 0,1 hektárnál kisebb gazdaságok, amelyek minden tagállamban teljes egészében vagy részben az említett ültetvények piacára termelnek, ha halmozott területük kisebb, mint az adott kultúrával beültetett teljes terület 5 %-a.

Kizárhatók a statisztikából azok a 0,2 hektárnál kisebb gazdaságok, amelyek minden tagállamban teljes egészében vagy részben az említett ültetvények piacára termelnek, ha halmozott területük kisebb, mint az adott kultúrával beültetett teljes terület 5 %-a.

Indokolás

A módosítás célja a kis ültetvényekre rótt adminisztratív terhek csökkentése.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az e rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok sérelme nélkül az I. melléklet 12. pontjában említett kultúrákra vonatkozó statisztikát az 1234/2007/EK rendelet 185a. cikke szerint létrehozott szőlőkataszterben rendelkezésre álló adatok alapján kell biztosítani a kataszterben szereplő összes olyan gazdaság esetében, amelyeket a 436/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja határoz meg.

3. Az I. melléklet 12. pontjában említett kultúrákra vonatkozó statisztikát az 1234/2007/EK rendelet 185a. cikke szerint létrehozott szőlőkataszterben rendelkezésre álló adatok alapján kell biztosítani a kataszterben szereplő összes olyan gazdaság esetében, amelyeket a 436/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja határoz meg.

Indokolás

A szőlőültetvények területére vonatkozó statisztikát kizárólag a szőlőkataszterben szereplő adatok alapján kell előállítani.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az I. mellékletben található felsorolás és a II. és III. mellékletben meghatározott statisztika módosításának céljából a Bizottság a 10. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

4. A Bizottságnak jogában áll, hogy a 10. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. és III. melléklet módosítása tekintetében, ezt azonban kizárólag úgy teheti meg, hogy a módosítás nem okoz jelentős többletköltségeket a tagállamok és az 1. cikkben említett növénykultúrákat termesztő ültetvények számára.

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát kifejezetten és aprólékos gondossággal meg kell határozni minden egyes alap-jogiaktusban. Az előadó által a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében javasolt megfogalmazás alapja a Parlamenti Bizottságok Elnökeinek Értekezlete 2001. február 15-i ülésén elfogadott egyetértési megállapodás.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A megadott statisztika a rendes ültetési időszakot követően beültetett területre vonatkozik.

3. A megadott statisztika a szokásos ültetési időszakot követően beültetett területre vonatkozik.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az említett statisztika előállítása végett mintavételes felmérést végző tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az adatok megfeleljenek az alábbi pontossági követelményeknek: az adatok relatív szórása nem haladhatja meg országosan a 3 %-ot az I. melléklet 1–11. pontjában említett egyes kultúrákkal beültetett területek esetében, illetve az 1 %-ot az I. melléklet 12. pontjában említett kultúra esetében.

1. Az említett statisztika előállítása végett mintavételes felmérést végző tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az adatok megfeleljenek az alábbi pontossági követelményeknek: az adatok relatív szórása nem haladhatja meg országosan a 3 %-ot az 1. cikkben említett kultúrák esetében.

Indokolás

A módosítás célja a nemzeti igazgatások adminisztratív terheinek csökkentése.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb a tárgyidőszakot követő év július 31-éig továbbítják a Bizottságnak (Eurostat) a II. és III. mellékletben meghatározott adatokat.

1. A tagállamok legkésőbb a tárgyidőszakot követő év szeptember 30-éig továbbítják a Bizottságnak (Eurostat) a II. és III. mellékletben meghatározott adatokat.

Indokolás

Az adatok továbbítására előírt eddigi határidők illeszkednek a gyakorlathoz és beváltak; ezeket nem szükséges lerövidíteni, hanem az új rendeletben továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az II. és III. mellékletben meghatározott adattovábbítási táblázatok kiigazításának céljából a Bizottság a 10. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

törölve

Indokolás

A 4. cikk (4) bekezdéséhez javasolt módosítás ezt a bekezdést feleslegessé teszi.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. 2013. július 31-ig és utána ötévenként a tagállamok benyújtanak egy jelentést a Bizottságnak (Eurostat) a továbbított adatok minőségéről és az alkalmazott módszerekről.

2. Az 1. cikk a) – k) pontjaiban említett növénykultúrákra vonatkozó statisztikák céljaiból a tagállamok legkésőbb 2013. szeptember 30-ig, és azt követően ötévenként jelentést bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a továbbított adatok minőségéről és az alkalmazott módszerekről.

(Lásd a 9. cikk (2a) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Indokolás

Az adatok továbbítására előírt eddigi határidők illeszkednek a gyakorlathoz és beváltak; ezeket nem szükséges lerövidíteni, hanem az új rendeletben továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A tagállamok legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, és azt követően ötévenként jelentést bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére az 1. cikk 1. pontjában említett növénykultúrákra vonatkozó statisztikák céljaiból továbbított adatok minőségéről és az általuk alkalmazott módszerekről.

Indokolás

Az adatok továbbítására előírt eddigi határidők illeszkednek a gyakorlathoz és beváltak; ezeket nem szükséges lerövidíteni, hanem az új rendeletben továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság meghatározatlan időszakra hatáskört kap a 4. cikk (4) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

1. A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett hatáskört kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

1a. A Bizottság az 4. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást a ...-t* követő ötéves időszakra kapja meg. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt a meghosszabbítás ellen kifogást emel.

 

1b. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 4. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. Ez nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

2. Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot

2. Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 11. és a 12. cikk határozza meg.

3. törölve

 

3a. A 4. cikk (4) bekezdésnek megfelelően elfogadott valamennyi, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor léphet hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem közli, hogy ellenzi azt, illetve akkor, ha a nevezett határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind a Tanács tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kívánja azt ellenezni. A nevezett határidő az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható.

 

* E rendelet hatálybalépésének napja.

(Lásd a 11. és 12. cikkhez fűzött módosítást)

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát kifejezetten és aprólékos gondossággal meg kell határozni minden egyes alap-jogiaktusban. Az előadó által a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében javasolt megfogalmazás alapja a Parlamenti Bizottságok Elnökeinek Értekezlete 2001. február 15-i ülésén elfogadott egyetértési megállapodás.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11 cikk

törölve

A felhatalmazás visszavonása

 

1. A 4. cikk (4) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja.

 

2. Ha egy intézmény belső eljárást indít annak eldöntése érdekében, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, arról legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt egy hónappal tájékoztatja a másik jogalkotót és a Bizottságot, megjelölve a visszavonni kívánt felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.

 

3. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez a határozat azonnal vagy a benne meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

 

(Lásd a 10. cikk módosítását)

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12 cikk

törölve

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő két hónapon belül kifogást emelhet egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak egy hónappal meghosszabbodik.

 

2. Amennyiben ezen időszak lejártáig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, vagy amennyiben a határidőt megelőzően az Európai Parlament és a Tanács értesítette a Bizottságot arról a döntéséről, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a benne szereplő rendelkezésekben megjelölt időpontban hatályba lép.

 

3. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, a szóban forgó jogi aktus nem lép hatályba. Az érintett intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

 

(Lásd a 10. cikk módosítását)

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Melléklet törölve

Indokolás

Az e rendelet alkalmazási körébe tartozó állandó növénykultúrák jegyzéke olyan lényeges vonatkozást képvisel (a rendelet hatálya), amelyet a jogalkotási aktusban kellene meghatározni, és nem szabadna a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal történő módosítás lehetősége alá rendelni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5.          Összefoglalás

A következő adatokat kell megadni (hektárban):

Tagállam:

Régió:

Faj:

Csoport :

 

életkor-kategória

életkor-kategória

életkor-kategória

életkor-kategória

életkor-kategória

állománysűrűség-kategória

 

 

 

 

 

állománysűrűség-kategória

 

 

 

 

 

állománysűrűség-kategória

 

 

 

 

 

állománysűrűség-kategória

 

 

 

 

 

állománysűrűség-kategória

 

 

 

 

 

 

Módosítás

 

törölve

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 táblázat – 1.1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a táblázat törölve.

Indokolás

Ez a táblázat olyan további követelményeket támaszt – például az adatok NUTS 3 szinten, régiónként történő bontása tekintetében –, amelyek nem szerepelnek a jelenlegi jogalkotási keretben. A regionális szinten ennyire részletes adatközlés előírása súlyos adminisztratív terheket jelentene az adatszolgáltatókra nézve, miközben az adatok felhasználása továbbra is bizonytalan.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 táblázat – 2.1 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2.1. táblázat: szőlőtermesztő gazdaságok méretosztályok szerint a szőlővel beültetett teljes területen, összes szőlőültetvény

Méretosztály (ha)

Gazd. száma

Parc. száma

Terület (ha)

Termelés (hl vagy 100 kg)

< 0.10 *

 

 

 

 

0.10 - < 0.50

 

 

 

 

0.50 - < 1

 

 

 

 

1 - < 3

 

 

 

 

3 - < 5

 

 

 

 

5 - < 10

 

 

 

 

> 10

 

 

 

 

* Csak az érintett országokra

Módosítás

2.1. táblázat: szőlőtermesztő gazdaságok méretosztályok szerint a szőlővel beültetett teljes területen, összes szőlőültetvény

Méretosztály (ha)

Gazd. száma

Terület (ha)

< 0.10 *

 

 

0.10 - < 0.50

 

 

0.50 - < 1

 

 

1 - < 3

 

 

3 - < 5

 

 

5 - < 10

 

 

> 10

 

 

* Csak az érintett ország(ok)ra

Indokolás

Ezek a mutatók a szőlőterületek eddigi statisztikai felméréseivel szemben bővítést jelentenek, márpedig szabályozási és szőlőtermesztési szempontból nincs igény adatokra. Ezenkívül nem minden tagállamban állnak rendelkezésre a szőlőkataszterben azok az adatok, amelyek a rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján a szőlőterületek statisztikai felmérésének alapját képezik.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 táblázat – 3.1 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1. táblázat: szőlőtermesztő gazdaságok a specializálódás foka és méretosztályok szerint NUTS 1 / NUTS 2 szinten (a tagállam határozza meg)

A specializálódás foka

< 0,10 ha4

Gazd. száma

Terület (ha)

Termelés (hl vagy 100 kg)

Gazd. száma

Terület (ha)

Termelés (hl vagy 100 kg)

Szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Kizárólag bortermelésre szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Ÿközülük kizárólag OEM- és/vagy OFJ-borok készítésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

- közülük csak OEM

 

 

 

 

 

 

- közülük csak OFJ

 

 

 

 

 

 

- közülük OEM és OFJ

 

 

 

 

 

 

Ÿközülük kizárólag nem OEM- és/vagy OFJ-borok készítésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Ÿközülük több borfajta készítésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Kizárólag mazsolaszőlő termelésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Más szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Több termeléstípusra szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

 

 

Módosítás

3.1. táblázat: szőlőtermesztő gazdaságok a specializálódás foka és méretosztályok szerint NUTS 1 / NUTS 2 szinten (a tagállam határozza meg)

A specializálódás foka

< 0,10 ha4

 

Gazd. száma

Terület (ha)

Gazd. száma

Terület (ha)

Szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Kizárólag bortermelésre szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Ÿközülük kizárólag OEM- és/vagy OFJ-borok készítésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

- közülük csak OEM

 

 

 

 

- közülük csak OFJ

 

 

 

 

- közülük OEM és OFJ

 

 

 

 

Ÿközülük kizárólag nem OEM- és/vagy OFJ-borok készítésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Ÿközülük több borfajta készítésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Kizárólag mazsolaszőlő termelésére szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Más szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Több termeléstípusra szánt szőlővel rendelkező gazdaságok

 

 

 

 

Indokolás

Ezek a mutatók a szőlőterületek eddigi statisztikai felméréseivel szemben bővítést jelentenek, márpedig szabályozási és szőlőtermesztési szempontból nincs igény adatokra. Ezenkívül nem minden tagállamban állnak rendelkezésre a szőlőkataszterben azok az adatok, amelyek a rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján a szőlőterületek statisztikai felmérésének alapját képezik.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 táblázat – 3.2 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

A specializálódás foka

< 0,10 ha4

 

Gazd. száma

Terület (ha)

Termelés (hl vagy 100 kg)

Gazd. száma

Terület (ha)

Termelés (hl vagy 100 kg)

Mint a 3,1. táblázatban

 

 

 

 

 

 

Módosítás

A specializálódás foka

< 0,10 ha4

 

Gazd. száma

Terület (ha)

Gazd. száma

Terület (ha)

Mint a 3,1. táblázatban

 

 

 

 

Indokolás

Ezek a mutatók a szőlőterületek eddigi statisztikai felméréseivel szemben bővítést jelentenek, márpedig szabályozási és szőlőtermesztési szempontból nincs igény adatokra. Ezenkívül nem minden tagállamban állnak rendelkezésre a szőlőkataszterben azok az adatok, amelyek a rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján a szőlőterületek statisztikai felmérésének alapját képezik.


INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amelynek célja, hogy frissítse az állandó növénykultúrákra vonatkozó európai statisztikák jogszabályi keretét, a piac felhasználóinak aktuális igényeihez igazítva azt. Az előadó hangsúlyozza, hogy a cél az egyszerűsítés megvalósítása, és elismeri a Bizottság erőfeszítéseit, amelyek rendeltetése a válaszadók adminisztratív terheinek csökkentése és annak biztosítása, hogy az ültetvényekre vonatkozó statisztikai adatok a termeléssel és az európai piaccal kapcsolatos helyes döntések meghozatalának megbízható alapját képezzék.

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a felhasználók igényei és az adatszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív terhek közötti egyensúly kialakításához bizonyos módosítások szükségesek.

Az adminisztratív terhek az előadó határozott véleménye szerint csökkenthetők az adatok részletességére vonatkozó követelmények módosítása, az összes kis alapterületű (0,2 hektárnál kisebb) ültetvénynek a rendelet hatálya alól történő kizárása, valamint a nem csemegeszőlő termesztésére szolgáló szőlőültetvényekre vonatkozó bizonyos adatok régiók szerinti, NUTS 3 szintű bontásának eltörlése révén.

Ami a Bizottság arra vonatkozó jogkörét illeti, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosíthassa e rendelet bizonyos vonatkozásait, az előadó határozottan síkraszáll az Európai Parlament 2010. május 5-i, a jogalkotási hatáskör átruházásáról szóló állásfoglalásában rögzített elvek szigorú alkalmazása mellett (2010/2021(INI)). Az előadó emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 290. cikke értelmében „a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát kifejezetten és aprólékos gondossággal meg kell határozni minden egyes alap-jogiaktusban”. Az előadó ebben a szellemben számos módosító javaslatot tett a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan. Az alkalmazott szóhasználat összhangban áll az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, és a Parlamenti Bizottságok Elnökeinek Értekezlete 2001. február 15-i ülésén jóváhagyott egyetértési megállapodással.


ELJÁRÁS

Cím

Az állandó növényi kultúrákra vonatkozó európai statisztika

Hivatkozások

COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.5.2010

Illetékes bizottság

      A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.6.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Mariya Nedelcheva

2.6.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.9.2010

28.3.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

2.5.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Salvatore Caronna, Marian Harkin, Giovanni La Via, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Eider Gardiazábal Rubial

Benyújtás dátuma

6.5.2011

Utolsó frissítés: 2011. június 23.Jogi nyilatkozat