Eljárás : 2011/0044(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0340/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0340/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0488

JELENTÉS     *
PDF 189kWORD 227k
2011. október 18.
PE 469.878v03-00 A7-0340/2011

az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések útján végrehajtandó egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jan Březina

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések útján végrehajtandó egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (NLE)

(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0074),

–   tekintettel az Euratom-Szerződés 7. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0078/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0340/2011),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ezen egyedi program végrehajtása során hangsúlyt kell helyezni a kutatók mobilitásának és képzésének előmozdítására, valamint az innováció ösztönzésére. Így a JRC-nek különösen megfelelő képzést kell biztosítania a nukleáris biztonság és védelem terén.

(5) Ezen egyedi program végrehajtása során hangsúlyt kell helyezni a kutatók mobilitásának és képzésének előmozdítására, valamint az innováció ösztönzésére. Így a JRC-nek különösen megfelelő képzést kell biztosítania a nukleáris biztonság és védelem terén. A JRC-nek segítenie kell továbbá a képzés minőségének és hatékonyságának ellenőrzésében, valamint a nukleáris energia területén meglévő oktatási programok koordinálásában mind az Unióban, mind a tagjelölt és a szomszédos országokban.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Nagyobb figyelem és költségvetési hozzájárulás szükséges a nukleáris kutatásra irányuló kezdeményezések elősegítéséhez, különösen a humán tőke és az olyan fellépések tekintetében, amelyek arra irányulnak, hogy kezeljék az elkövetkező évek szakemberhiányának kockázatát (pl. a nukleáris terület kutatóinak nyújtott támogatásokkal) és az Unió vezető szerepének ebből következő elvesztését;

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A keretprogram (2012–2013) végrehajtásának az egyszerűség, a stabilitás, az átláthatóság, a jogbiztonság, a következetesség, a kiválóság és a bizalom elvén kell alapulnia a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti jelentésben megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az uniós kutatásfinanszírozás irányításának a projektek valamennyi fázisában bizalomalapúnak és kockázattűrőbbnek kell lennie, rugalmas uniós szabályokkal biztosítva ugyanakkor az elszámoltathatóságot.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A szabálytalanságok és a csalás megelőzése érdekében megfelelő – az Európai Unió pénzügyi érdekeivel arányos – intézkedéseket kell hozni mind az odaítélt pénzügyi támogatás, mind felhasználása hatékonyságának nyomon követésére. Az 1605/2002/EK, Euratom rendelettel, a 2342/2002/EK, Euratom rendelettel, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban meg kell tenni a szükséges lépéseket az elveszett, tévesen kifizetett vagy helytelenül felhasznált összegek visszaszerzésére.

(11) A szabálytalanságok és a csalás megelőzése érdekében megfelelő – az Európai Unió pénzügyi érdekeivel arányos – intézkedéseket kell hozni mind az odaítélt pénzügyi támogatás, mind felhasználása hatékonyságának nyomon követésére. Külön figyelmet kell szentelni az olyan szerződéses rendelkezések kialakításának, amelyek csökkentik a teljesítésmulasztás kockázatát, illetve a kockázatok és a költségek idővel történő átcsoportosítását. Az 1605/2002/EK, Euratom rendelettel, a 2342/2002/EK, Euratom rendelettel, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban meg kell tenni a szükséges lépéseket az elveszett, tévesen kifizetett vagy helytelenül felhasznált összegek visszaszerzésére.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) leszerelés

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság az egyedi program végrehajtására többéves munkaprogramot dolgoz ki, amelyben részletesebben meghatározza a mellékletben kitűzött célokat és tudományos és technológiai prioritásokat, valamint a végrehajtás ütemezését.

(1) A Bizottság az egyedi program végrehajtására többéves munkaprogramot dolgoz ki, amelyben részletesebben meghatározza a mellékletben kitűzött célokat és tudományos és technológiai prioritásokat, illetve a szükséges forrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 3.1 pont –3.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású nukleáris hulladék kezelésének része a feldolgozás, a kondicionálás, a szállítás, az átmeneti tárolás és a geológiai elhelyezés. A végső cél az, hogy mindezen szakaszokban, a nagyon hosszú lebomlási idő egész tartama alatt ne kerülhessenek radionuklidok a bioszférába. E célkitűzések elérése szempontjából meghatározó a mesterséges és a természetes gátrendszerek tervezése, értékelése és működése ezen időtávlatokban, ez pedig többek között attól is függ, hogy a fűtőelemek, illetve a hulladék hogyan viselkedik az adott geológiai környezetben. Ennek tanulmányozása is része ezen egyedi programnak.

A kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású nukleáris hulladék kezelésének része a feldolgozás, a kondicionálás, a szállítás, az átmeneti tárolás és a geológiai elhelyezés. A végső cél az, hogy mindezen szakaszokban, a nagyon hosszú lebomlási idő egész tartama alatt ne kerülhessenek radionuklidok a bioszférába. E célkitűzések elérése szempontjából meghatározó a mesterséges és a természetes gátrendszerek tervezése, értékelése, monitorozása és működése ezen időtávlatokban, ez pedig többek között attól is függ, hogy a fűtőelemek, illetve a hulladék hogyan viselkedik az adott geológiai környezetben. Ennek tanulmányozása is része ezen egyedi programnak.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 3.1 pont –3.1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.1.3. Aktinidák alapkutatása

törölve

A polgári nukleáris technológiában szerzett szaktudás szinten tartásához és az e téren betöltött vezető szerep megőrzéséhez elengedhetetlen előmozdítani a nukleáris anyagokra vonatkozó interdiszciplináris alapkutatást mint a technológiai innováció lehetséges forrását. Ehhez pedig ismerni kell, hogy az úgynevezett „5f elemekre” (vagyis az aktinidákra) és vegyületeikre hogyan hatnak a (rendszerint szélsőséges) termodinamikai körülmények. A kísérleti adatok csekély mennyisége és a modellezés alapvető bonyolultsága miatt ezekről a mechanizmusokról jelenleg csak korlátozott ismereteink vannak. Az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó alapkutatás elengedhetetlen ezen elemek viselkedésének megértéséhez és ahhoz, hogy korunk kondenzáltanyag-fizikai élvonalában maradjunk. A fejlett modellezésben és szimulációban elért fejlődést is a kutatási programok eredményességének szolgálatába kell állítani.

 

A JRC-nek az aktinidákra vonatkozó kutatási programja az aktinidák fizikai és kémiai tanulmányozásának élvonalában marad; a fő cél az, hogy az egyetemek és a kutatóközpontok tudósait világszínvonalú kutatási létesítményekkel lássuk el. Ezáltal e kutatóknak lehetősége nyílik az aktinidák jellemzőinek vizsgálatára, és ezáltal képesítésük kiegészítésére, valamint a nukleáris tudomány előrevitelére.

 

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 3.1 pont –3.1.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Szerződés II. címének 3. fejezete értelmében a Közösségen belül alapvető biztonsági előírásokat kell megállapítani a lakosság és a munkavállalók egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozóan. A Szerződés 31–38. cikke rögzíti azokat a szabályokat, amelyek a tagállamok és a Bizottság szerepvállalására vonatkoznak az emberi egészség védelmét, a környezeti radioaktivitás szintjének ellenőrzését, a környezeti kibocsátást és a nukleáris hulladék kezelését illetően. A Szerződés 39. cikke értelmében a Bizottságot e feladatai ellátásában a JRC segíti.

A Szerződés II. címének 3. fejezete értelmében a Közösségen belül alapvető biztonsági előírásokat kell megállapítani a lakosság és a munkavállalók egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozóan. A Szerződés 31–38. cikke rögzíti azokat a szabályokat, amelyek a tagállamok és a Bizottság szerepvállalására vonatkoznak az emberi egészség védelmét, a környezeti radioaktivitás szintjének ellenőrzését és a környezeti kibocsátást illetően. A JRC együttműködésben nemzetközi partnereivel folytatja a környezeti radioaktivitás mérésére szolgáló hálózatok kiépítését, és az eredményeket azonnal nyilvánossá teszi. A Szerződés 39. cikke értelmében a Bizottságot e feladatai ellátásában a JRC segíti.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 3.1 pont –3.1.6 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tekintetbe véve az ivóvízre és az élelmiszer-összetevőkre vonatkozó új radionuklid-határértékeket, a JRC továbbfejleszti az elemzési technikákat, és elkészíti a vonatkozó referenciaanyagokat. A monitoringrendszerben részt vevő tagállami laboratóriumok részvételével összehasonlító elemzésekre kerül sor a Szerződés 35. és 36. cikke alapján bejelentett ellenőrzési adatok összehasonlíthatóságának értékelése, valamint a radioaktivitás figyelemmel kísérésére szolgáló rendszerek és a vizsgálati referenciaanyagok összhangjának előmozdítása céljából.

Tekintetbe véve az ivóvízre és az élelmiszer-összetevőkre vonatkozó új radionuklid-határértékeket, a JRC továbbfejleszti az elemzési technikákat, és elkészíti a vonatkozó referenciaanyagokat. A monitoringrendszerben részt vevő tagállami laboratóriumok részvételével összehasonlító elemzésekre kerül sor a Szerződés 35. és 36. cikke alapján bejelentett ellenőrzési adatok összehasonlíthatóságának értékelése, valamint a radioaktivitás figyelemmel kísérésére szolgáló rendszerek és a vizsgálati referenciaanyagok összhangjának előmozdítása céljából. E tevékenység figyelembe veszi a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló, az Euratom-Szerződés 31. cikke értelmében elfogadni tervezett tanácsi irányelvet.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 3.2 pont –3.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nukleáris biztonságot és a működő létesítmények megbízhatóságát folyamatosan optimalizálni kell a piac liberalizálásából, az erőművek üzemidejének meghosszabbításából és a nukleáris ipar úgynevezett „reneszánszából” eredő kihívások kezelése érdekében. Annak érdekében, hogy az – akár nyugati, akár orosz típusú – atomerőművek biztonsági színvonala fennmaradjon és emelkedjen, korszerűbb és kifinomultabb biztonságértékelési módszereket és hozzájuk kapcsolódó elemzőeszközöket kell kifejleszteni és hitelesíteni. A JRC-ben olyan, célzott kísérleti vizsgálatok folynak a háttérben álló fizikai jelenségek és folyamatok jobb megértése érdekében, melyek – az erőműben zajló folyamatok (reaktivitás és hőtani-hidraulikus folyamatok), az üzemi terhelésnek/öregedésnek kitett alkotóelemek, valamint az emberi és a szervezési tényezők fejlett modellezése révén – lehetővé teszik determinisztikus és valószínűségi biztonságértékelési módszerek hitelesítését és ellenőrzését. Ezenkívül a JRC a továbbiakban is központi szerepet fog betölteni a valamennyi tagállam érdekét szolgáló Üzemi Tapasztalatok Európai Visszajelzési Rendszere (European Clearinghouse for Operational Experience Feedback) létrehozásában és működésében. Ez utóbbi célzott jelentéseket fog készíteni bizonyos, az erőműveket érintő konkrét kérdésekről, és elő fogja segíteni az üzemi tapasztalatokról szóló visszajelzések hatékony megosztását és felhasználását, ezáltal pedig az atomerőművek biztonságosabbá tételét, ami valamennyi európai szabályozó hatóságnak érdeke.

A nukleáris biztonságot és a működő létesítmények megbízhatóságát folyamatosan optimalizálni kell a piac liberalizálásából, az erőművek üzemidejének meghosszabbításából és a nukleáris ipar úgynevezett „reneszánszából” eredő kihívások kezelése érdekében. Annak érdekében, hogy az – akár nyugati, akár orosz típusú – atomerőművek biztonsági színvonala fennmaradjon és emelkedjen, korszerűbb és kifinomultabb biztonságértékelési módszereket és hozzájuk kapcsolódó elemzőeszközöket kell kifejleszteni és hitelesíteni. A JRC-ben olyan, célzott kísérleti vizsgálatok folynak a háttérben álló fizikai jelenségek és folyamatok jobb megértése érdekében, melyek – az erőműben zajló folyamatok (reaktivitás és hőtani-hidraulikus folyamatok), az üzemi terhelésnek/öregedésnek kitett alkotóelemek, valamint az emberi és a szervezési tényezők fejlett modellezése révén – lehetővé teszik determinisztikus és valószínűségi biztonságértékelési módszerek hitelesítését és ellenőrzését. Ezenkívül a JRC a továbbiakban is központi szerepet fog betölteni a valamennyi tagállam érdekét szolgáló Üzemi Tapasztalatok Európai Visszajelzési Rendszere (European Clearinghouse for Operational Experience Feedback) létrehozásában és működésében. Ez utóbbi célzott jelentéseket fog készíteni bizonyos, az erőműveket érintő konkrét kérdésekről, és elő fogja segíteni az üzemi tapasztalatokról szóló visszajelzések hatékony megosztását és felhasználását, ezáltal pedig az atomerőművek biztonságosabbá tételét, ami valamennyi európai szabályozó hatóságnak érdeke. Mivel az atomerőművek leszerelésének jelentősége nő és a hozzá kapcsolódó piacok és műszaki szempontok egyre kiterjedtebbek, a JRC is javítja tudományos szakértelmét e területen. Programjába az atomerőművek leszerelésére irányuló kutatásokkal és a területen jártas szakemberek képzésével kapcsolatos alapvető aspektusokat foglal bele (módszerek, munkahelyi továbbképzések és tudományos háttér).


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

6.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Werner Schulz, Catherine Trautmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Werner Schulz

Utolsó frissítés: 2011. november 7.Jogi nyilatkozat