Eljárás : 2003/0132B(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0341/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0341/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0479

AJÁNLÁS     ***
PDF 142kWORD 75k
2011. október 13.
PE 469.963v02-00 A7-0341/2011

az Európai Uniónak a tengeri utas - és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz a 10. és 11. cikkei tekintetében való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

Jogi Bizottság

Előadó: Klaus-Heiner Lehne

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz a 10. és 11. cikkei tekintetében való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (08663/2011),

–   tekintettel a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvre,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (1) bekezdésének, 81. cikke (2) bekezdése a) és c) pontjának, továbbá 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának és 218. cikke (8) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0143/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A7-0341/2011),

1.  egyetért a jegyzőkönyvhöz való csatlakozással;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek.


INDOKOLÁS

A tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyv célja a nemzetközi fuvarozó felelősségének szabályozása tekintetében adódó hiányosságok orvoslása.

Az athéni jegyzőkönyv cikkeinek többsége az athéni egyezményt a fuvarozók felelőssége, a kötelező biztosítás, halál, személyi sérülés, poggyász és gépjármű elvesztése vagy sérülése esetén fennálló felelősség korlátai, valamint a számviteli és átváltási kérdések tekintetében módosítja. Ezek mind a közlekedéshez kapcsolódó kérdések, ezért a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felelőssége az ezekre a cikkekre vonatkozó határozattervezetről szóló európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás elkészítése.

Az eljárási szabályzat VII. melléklete értelmében a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik többek között az uniós jog értelmezése és alkalmazása, az uniós jogszabályok és az elsődleges joganyag közötti összhang, különösen a jogalap megválasztása, a nemzetközi jog értelmezése és alkalmazása, amennyiben az az Európai Uniót érinti, valamint a polgári ügyekben történő igazságügyi és közigazgatási együttműködést érintő intézkedések. Mivel az athéni jegyzőkönyv 10. és 11. cikke a joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozik, e cikkek vonatkozásában a megfelelő jogalap az EUMSZ polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 81. cikkének (1) bekezdése, ennélfogva pedig a jegyzőkönyvhöz való csatlakozás e szempontja tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, 2009. április 23-i 392/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(1) azért fogadták el, hogy ezeket a módosításokat belefoglalják az athéni egyezménybe. A rendelet (11) preambulumbekezdése értelmében a jegyzőkönyv 10. és 11. cikkében szereplő területek az Unió jogrendjének részévé válnak, amint az Unió csatlakozik az athéni egyezményhez, amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet(2) által lefektetett szabályokat érintik.

A határozattervezet meghatározza, hogy milyen nyilatkozatokat kell tennie az Uniónak a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a 44/2001/EK tanácsi rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia távolmaradásáról szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke, és a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. évi luganói egyezményt aláíró harmadik országok határozatainak elismerése kapcsán. Az Unió 2011. december 31-ig letétbe helyezi az athéni jegyzőkönyvhöz annak 10. és 11. cikke vonatkozásában kapcsolódó csatlakozási okiratát.

Az eljárási szabályzat 81. cikke szerint amennyiben a javasolt jogszabályhoz a Parlament egyetértését kérik, a Parlament az illetékes bizottságnak a dokumentum jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és módosítást nem lehet benyújtani.

Az előadó azt javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését a jegyzőkönyvhöz való csatlakozáshoz.

(1)

HL L 131., 2009.5.28, 24. o.

(2)

HL L 12., 2001.1.16, 1. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Giuseppe Gargani

Utolsó frissítés: 2011. november 3.Jogi nyilatkozat