Eljárás : 2011/0303(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0362/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0362/2012

Viták :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.14
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0479

AJÁNLÁS     ***
PDF 162kWORD 105k
2012. november 8.
PE 489.643v02-00 A7-0362/2012

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulást létrehozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulást létrehozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozattervezetre (16395/1/2011),

–   tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulási megállapodás tervezetére (16394/2011),

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0182/2012),

–   tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló időközi jelentésre (A7-0362/2012),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0362/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a közép-amerikai államok kormányainak és parlamentjeinek.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (17.10.2012)

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

A vélemény előadója: Eva Joly

RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió és Közép-Amerika között a hivatalos tárgyalások 2007-ben indultak és 2010 májusában zárultak le. A társulási megállapodás három pillért foglal magában: politikai párbeszéd, együttműködés és kereskedelmi megállapodás. Mivel az első két pillér vonatkozásában 2003-ban megállapodás született, az új társulási megállapodás keretein belüli kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok terén az alapvető változások a kereskedelmi összetevőt érintik.

Annak elismerése mellett, hogy a kereskedelem a fenntartható fejlődés ösztönzésének eszközéül szolgálhat, az előadó úgy gondolja, hogy a kereskedelmi megállapodás nem tesz eleget e feltételeknek, nem szolgál valós bizonyítékkal arra nézve, hogy az emberek javát szolgálná, és nem veszi figyelembe a fejlettségi szintek közötti eltéréseket. Míg a közép-amierikai országokat magas fokú szegénység jellemzi, a kereskedelmi kedvezmények által számukra biztosított előnyök megkérdőjelezhetők, mivel az Unióba történő behozatal esetén a Közép-Amerikából származó export nagy részét már eleve nem terheli vám az általános preferenciarendszer (GSP+) következtében.

A fenntarthatósági hatásvizsgálat számításai szerint a Közép-Amerika számára biztosított exportelőnyök olyan ágazatokban koncentrálódnak, amelyek a közép-amerikai gazdaságoknak már eddig is a legnagyobb részarányát képezték. Fennáll annak kockázata, hogy a megállapodás tovább növeli az elsődleges mezőgazdasági nyersanyagok exportjától való függést.

A közbeszerzés, a szolgáltatások liberalizálása és a szellemi tulajdon vonatkozásában megkötött WTO+ megállapodások révén ez a közép-amerikai országokkal létrejött megállapodás csökkenti a saját stratégiájuk kialakítására, vagy olyan intézkedések meghozatalára biztosított politikai mozgásterüket, amelyek lehetővé teszik, hogy a beruházások a szegények és a leginkább kiszolgáltatottak javára történjenek.

Az előadó úgy véli, hogy ennek a megállapodásnak különféle súlyos hiányosságai vannak az emberi jogok, a munkaügyi normák és a környezeti/fenntartható fejlődés tekintetében.

Az emberi jogi záradék belefoglalását feltétlenül üdvözölni kell. Ugyanakkor jelentős hiányosságai vannak: nincs olyan külön testület, amely az e kötelezettségnek való megfelelést figyelemmel kísérné; a záradék alkalmazása nem tartozik a vitarendezési mechanizmus alá; a záradék nem tartalmaz érdemi utalást a vállalati társadalmi felelősségvállalásra és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) C169. (1989) egyezményére.

Az előadó elismeri, hogy a megállapodás tartalmaz a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezéseket. Hatóköre azonban szűkebb, végrehajtási mechanizmusa pedig gyengébb az általános preferenciarendszer (GSP+) feltételeinél.

******

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.9.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

María Irigoyen Pérez, Claudiu Ciprian Tănăsescu


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (17.10.2012)

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16395/1/2011 – C7-182/2012 – 2011/0303(NLE))

A vélemény előadója: Pablo Zalba Bidegain

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) a két régió közötti kapcsolatok elmélyítésére irányuló folyamat részét képezi, és jelentős precedenst teremt, tekintve, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta ez az első biregionális megállapodás, amelyet az EU aláír. Emellett a megállapodás kereskedelmi vetülete is kiemelkedő, amely a fenti két régió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok szélesítésére és diverzifikálására irányul a Kereskedelmi Világszervezet normáival összhangban, a javak és szolgáltatások felek közötti kereskedelmének, illetve a beruházások növelésének előmozdításán keresztül.

A megállapodás az „Európa 2020” stratégia iránymutatásaival és az Európai Bizottság „Kereskedelem, növekedés és globális ügyek” című 2010. évi közleményével összhangban része az EU kereskedelmi és külpolitikájának, és célja, hogy – a többi uniós politikával való összhangot fenntartva – a kereskedelmen, a fenntartható fejlődésen és a gazdasági kapcsolatokon keresztül megerősítse a partnereink közötti kapcsolatokat. Emellett az EU és Latin-Amerika közötti biregionális stratégiai partnerség legfontosabb céljai között is szerepel a szubregionális és kétoldalú társulási megállapodások megkötése.

A társadalmi kohézió és a regionális integráció a megállapodás egyértelmű célkitűzése, amelyek elérésében – a megállapodásban megállapítottak szerint – a kereskedelemnek fontos szerepe van. A korábban megfigyelői státusszal rendelkező Panama 2010. januári bevonása a megállapodásról folyó tárgyalásokba jelzi, hogy a gazdasági, politikai és társadalmi fejlődés érdekében a megállapodás kész túljutni a nehézségeken és Közép-Amerika integrációs folyamatot dinamizálni.

A megállapodás elismeri az aszimmetrikus jelleget, amely a fokozatosság és két régió számára differenciált átmeneti időszakok kialakításában nyilvánul meg. Ennek elismerése lehetővé teszi, hogy a termelési struktúrák jobban alkalmazkodjanak a jelen megállapodás végrehajtásából eredő új gazdasági és kereskedelmi körülményekhez, elősegítve egy szilárd és sokszínű vállalkozói szektor kialakítását, különösen a kis- és középvállalatok (kkv-k) tekintetében.

A megállapodás révén a jelenleginél jobb, új kereskedelmi és beruházási keret jön létre, amely egy egyoldalú, ideiglenes és felülvizsgálható általános preferenciális rendszerre épül. A megállapodás egy olyan szélesebb, kölcsönös és tárgyalásos úton elért rendszert dolgoz ki, amely elő fogja segíteni a javak és szolgáltatások cseréjének fokozatos liberalizációját, valamint a közbeszerzést és a beruházások növelését. Ezáltal stabil és kiszámítható, kölcsönös előnyökön alapuló keret jön létre, amely megteremti a kereskedelmi kapcsolatok és a beruházások növelésének előmozdításához szükséges jogbiztonságot.

Egy szabadkereskedelmi övezet fokozatos kialakítása céljából megnyitják a piacot a szolgáltatások, a legfontosabb mezőgazdasági termékek és az összes feldolgozóipari és halászati termék, illetve a közbeszerzések előtt. Külön hangsúlyt kapnak a korszerűsítésre és technológiai innovációra irányuló beruházások, amelyek elő fogják segíteni Közép-Amerika világpiaci előretörését és meg fogják erősíteni mindkét régió versenyképességét. Emellett a kereskedelem és a fenntartható fejlődés egységének biztosítása érdekében létrehoznak egy kereskedelmi és fenntartható fejlődési bizottságot, valamint egy civil társadalmi párbeszéd fórumot.

A megállapodás kötelezettséget vállal a földrajzi árujelzők és a szellemi tulajdon nemzetközi normáknak megfelelő védelméért. Szilárd technológiai alapok kialakítása érdekében a szellemi tulajdon tekintetében a megállapodás kiterjed e jogok előmozdítására és ösztönzésére, amely célból támogatni fogják a két régió közötti technológiai és pénzügyi együttműködést.

Hasonlóképpen, a megállapodás egyik címe a gazdasági növekedésre és a fenntartható fejlődésre irányuló együttműködésre vonatkozik, amely tekintettel van a lakosság hátrányos helyzetű rétegeire, például az őslakos népekre is. E célból, és a legnagyobb haszon elérése érdekében az információcserén és a közös érdekű területeken megvalósuló közös kezdeményezések kidolgozásán keresztül meg kell erősíteni a technológiai együttműködés és támogatás szálait.

A megállapodás megfelelő technológiai és pénzügyi forrásokon keresztül mindkét régió számára előmozdítja az együttműködést a stratégiai gazdasági ágazatokban, különösen a kereskedelem és fenntartható fejlődés területén, illetve a tudományos és technológiai együttműködést olyan területek vonatkozásában, mint az intézményi kapacitás fejlesztése, a szabályozás harmonizálása, a tarifális és statisztikai eljárások, a szellemi tulajdonjog, a szolgáltatások nyújtása, a közbeszerzések, az elektronikus kereskedelem, az ipar, az energetika, a források fenntartható kezelése, az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványok, a kkv-k támogatása és a diverzifikáció.

E megállapodás jelentősége nem csak az azt aláíró két régió számára elsőrangú, de egyben – a kölcsönös érdekeken alapuló, a két fél közötti kapcsolatok megerősítésének szellemiségét követő kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi mintákat kialakítva – precedenst is teremt a jövőbeli megállapodások számára. Emellett szilárd hitet tesz az EU azon elhatározása mellett, hogy megerősítse kapcsolatait Latin-Amerikával. A jelen társulási megállapodás így a kereskedelmi, gazdasági, politikai és társadalmi fejlődést is elő fogja segíteni, amely előrelendíti a régión belüli és a két régió közötti integráció folyamatát.

******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek egyetértése megadását.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Evžen Tošenovský


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

25.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

12

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Renate Weber

Utolsó frissítés: 2012. november 29.Jogi nyilatkozat