Procedūra : 2012/2133(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0163/2013

Pateikti tekstai :

A7-0163/2013

Debatai :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Balsavimas :

PV 11/06/2013 - 10.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0239

PRANEŠIMAS     
PDF 242kWORD 184k
2013 m. gegužės 17 d.
PE 500.621v03-00 A7-0163/2013

dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės

(2012/2133(INI))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Vicente Miguel Garcés Ramón

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės

(2012/2133(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, kuri į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) įtraukta pagal jos 6 straipsnį, ypač į Chartijos 38 straipsnį, kuriame nustatoma, kad Sąjungos politika užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnio 3 dalį, pagal kurį Sąjunga „siekia... didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomikos, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo“,

–   atsižvelgdamas į SESV 9 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, ES atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“,

–   atsižvelgdamas į SESV 11 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „nustatant ir įgyvendinant ES politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus“,

–   atsižvelgdamas į SESV 12 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „į vartotojų apsaugos reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“,

–   atsižvelgdamas į SESV 14 straipsnį, 114 straipsnio 3 dalį bei 169 straipsnį ir Protokolą Nr. 26 dėl bendrus (ekonominius) interesus tenkinančių paslaugų,

–   atsižvelgdamas į SESV 169 straipsnio 1 dalį, kuriame nurodyta, kad, „siekdama remti vartotojų interesus ir užtikrinti vartotojų aukšto lygio apsaugą, Sąjunga padeda užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti“,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos rekomendaciją 98/560/EB dėl Europos audiovizualinės ir informacijos paslaugų pramonės konkurencingumo plėtros, skatinant nacionalines programas, skirtas siekti panašaus ir veiksmingo nepilnamečių apsaugos ir žmogaus orumo apsaugos lygio(1),

–   atsižvelgdamas į ataskaitą dėl 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (COM(2009) 0336)(2) taikymo,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva)(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų politikos srityje sukūrimo (2007–2013 m.)(4) priėmimo,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2006/952/EB dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės, atsižvelgiant į Europos audiovizualinių ir internetinių informacinių paslaugų pramonės konkurencingumą(5),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/65/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/552/EBB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo(6),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategija. Vartotojų teisių stiprinimas, gerovės didinimas ir veiksminga jų apsauga“ ir į 2008 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos(7),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, kuriuo siekiama sukurti taisyklių ir principų, susijusių su akreditavimu ir rinkos priežiūra, bendrąją sistemą(8),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos (Žaislų saugos direktyva)(9),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų bendrosios rinkos veikimui gerinti, ir į 2004 m. liepos 12 d. Komisijos rekomendaciją dėl vidaus rinkos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę(10),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą dėl vartotojų acquis vykdymo (COM(2009) 0330) ir į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (COM(2009) 0336) taikymo,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 7 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos (COM(2009) 0346) ir į lydimąjį Komisijos rekomendacijos projektą (SEC(2009) 0949),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos(11),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)(12) (kodifikuota redakcija),

–   atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti 2010 m. gegužės 9 d. ataskaitą Komisijai dėl bendrosios rinkos atnaujinimo „Nauja bendrosios rinkos strategija“,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo(13),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo(14),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją „Finansų, ekonomikos ir socialinė krizė. Rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (laikotarpio vidurio ataskaita)“(15),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 22 d. Komisijos darbinį dokumentą „Rinka turi būti naudinga vartotojams. Ketvirtoji vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“ (SEC(2010) 1257),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. ataskaitą „2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ (COM(2010) 0603),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 4 d. Komisijos darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos vidaus vartotojai. Penktoji vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“ (SEC(2010) 0299),

–   atsižvelgdamas į Europos vartotojų centrų tinklo metinę ataskaitą už 2010 m., kurią Europos Sąjungos leidinių biuras paskelbė 2011 m.,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių(16),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės prekybos ir platinimo rinkos(17),

-    atsižvelgdamas į 2011 m. spalio mėn. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Rinka turi būti naudinga vartotojams. Šeštoji vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“ (SEC(2011) 1271),

–   atsižvelgdamas į pirmojo Bendrosios rinkos forumo, surengto 2011 m. spalio 3–4 d. Krokuvoje (Lenkijoje) „Krokuvos deklaraciją“,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 19 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011) 0665),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl visų rūšių transporto keleivių teisių(18) ir į savo 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios(19),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl nustatytų oro transportu keliaujančių asmenų teisių veikimo ir taikymo(20),

-    atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams(21),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 9 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014–2020 m. (COM(2011) 0707) ir į susijusius dokumentus (SEC(2011) 1320 bei SEC(2011) 1321),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų reikalų politikos strategijos(22),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos keleivių teisių vizija. Komunikatas dėl visų rūšių transporto keleivių teisių“ (COM (2011) 0898),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (COM(2012) 0011),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl vieningos Europos kolektyvinių ieškinių koncepcijos(23),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos komunikatą „Elektroninių viešųjų pirkimų strategija“ (COM(2012) 0179),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 2 d. Komisijos komunikatą „Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto“ (COM(2012) 0196),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos(24),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės(25),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2012) 0225),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 29 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. Kuriose Europos šalyse vartotojams sudarytos geriausios sąlygos? Septintoji vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“ (SWD(2012) 0165),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą pavadinimu „Rinka turi būti naudinga vartotojams“, Aštuntoji vartotojų rinkos rezultatų suvestinė (SWD(2012) 432),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 29 d. Komisijos komunikatą „Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. Kuriose Europos šalyse vartotojams sudarytos geriausios sąlygos? Septintoji vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“ (SWD(2012) 0165),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 4 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012) 0238),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl žinių, susijusių su vartotojų įgalinimu, gerinimo 2012–2014 m. (SWD(2012) 235),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“ (COM(2012) 0573),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(26),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2012) 0225),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7–0163/2013),

A. kadangi vartotojų ir jų teisių skatinimas ir apsauga yra pagrindinės ES vertybės;

B.  kadangi vartotojai atlieka pagrindinį vaidmenį ekonomikoje, nes vartojimas yra vienas iš pagrindinių augimą skatinančių veiksnių Sąjungoje;

C. kadangi ES piliečiams, kaip vartotojams, tenka svarbus vaidmuo siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ir kadangi atsižvelgiant į tai reikėtų pripažinti, kad vartotojų vaidmuo yra ES ekonominės politikos dalis;

D. kadangi nustatytas Sąjungos tikslas siekti aukšto vartotojų informuotumo, įgalinimo ir apsaugos lygio kartu užtikrinant tinkamą Sąjungos verslo konkurencingumo ir ūkių pusiausvyrą; ypač saugant vartotojų sveikatą, saugumą ir ekonominius interesus, taip pat remiant jų teisę į informaciją, švietimą ir teisę burtis į organizacijas;

E.  kadangi vartotojai nėra vienoda vienalytė grupė, į jų tarpusavio skirtumus reikia aptarti Europos vartotojų darbotvarkėje, nes savo kompetencija, teisės aktų išmanymu, brandumu ir pasiruošimu pasinaudoti regreso teisėmis jie labai skiriasi; kadangi įgyvendinant Europos vartotojų darbotvarkę reikia atsižvelgti į nediskriminavimą ir prieinamumą;

F.  kadangi reikia skatinti vartotojų tirkumą, pasitikėjimą rinka ir žinias apie vartotojų teises, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų vartotojų grupėms, pvz., vaikams, pagyvenusiems asmenims ir kitiems pažeidžiamumo situacijose esantiems vartotojams; kadangi šiuo atžvilgiu vartotojams Sąjungoje būtinai reikia siūlyti geresnę apsaugą nup produktų ir paslaugų, kurie gali kelti pavojų jų veikatai arba saugai;

G. kadangi tinkama ir pakankama informacija reiškia, kad ji yra lengvai pasiekiama, skaidri, neklaidinanti ir palyginama;

H. kadangi siekis sukurti veiksmingai veikiančią vidaus rinką atitinka Lisabonos darbotvarkės tikslus skatinti augimą ir užimtumą, kad tai būtų naudinga 500 mln. ES vartotojų;

I.   kadangi elektroninė prekyba dėl jos milžniško tarpvalstybinio potencialp ypač naudinga visiems vartotojams, nes ji suteikia vartotojams galimybę visokeriopai naudotis bendrosios rinkos pranašumais; kadangi elektroninė prekyba kaip įtrauktiems priemonė labai naudinga neįgaliems vartotojams, žmonėms su judėjimo negalia ir geografiniu požiūriu nepalankiose kaimo vietovėse gyvenantiems vartotojams;

J.   kadangi dėl neaiškios vartotojų teisių apsaugos vykdant tarpvalstybinę prekybą mažėja rinkos integracijos nauda;

K. kadangi elektroninės prekybos plėtrai trukdo tebesanti skaitmeninė Sąjungos piliečių, ypač vyresnių asmenų, atskirtis; kadangi dauguma viešųjų ir privačiųjų interneto svetainių vis dar nepasiekiami neįgaliems asmenims arba mažesnio skaitmeninio raštingumo asmenims;

L.  kadangi dėl bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymo kyla pavojus vartotojų teisėms; kadangi kai kurios interneto svetainės netinkamos tarpvalstybiniams pirkėjams ir vartotojams; kadangi greitai įsigalios persvarstyta Direktyva dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) ir Reglamentas dėl ginčų elektroninio sprendimo (GES), kuriais bus suteikta naudingų priemonių vartotojams, ypač tarpvalstybinėms operacijoms; kadangi reikia toliau svarstyti tinkamus mechanizmus, kad kolektyviniai ieškiniai būtų veiksmingai nagrinėjami;

M. kadangi per neseniai kilusią finansų krizę išryškėjo svarbus poreikis apsaugoti ir informuoti vartotojus finansinių ir bankų paslaugų srityje, nes tokie produktai gali turėti tiesioginį poveikį jų bendrai gerovei, taip pat išryškėjo nešališkų vartotojų konsultacijų poreikis;

N. kadangi Europos vartotojų darbotvarkėje nustatytos pagrindinės Sąjungos vartotojų politikos priemonės, skirtos strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti;

O. kadangi dabartinė ekonomikos krizė taip pat daro didelį neigiamą poveikį vartotojų perkamajai galiai bendrojoje rinkoje, ypač vartotojams, dėl socialinių arba finansinių aplinkybių atsidurusiems pažeidžiamumo situacijose; kadangi dėl to vartotojų teisės turėtų būti deramai pripažintos;

P.  kadangi bendrojoje rinkoje Sąjungos vartotojams suteikiama galimybė gauti didelį aukštos kokybės produktų ir paslaugų, siūlomų konkurencingomis kainomis, asortimentą; kadangi ekologiškų produktų gamyba ir ekologiškų paslaugų teikimas skatina atsakingą vartojimą, tokiu būdu skatinamas tvarus vystymasis, užimtumas ir ekonomikos augimas; kadangi Komisija turėtų aptarti ir išnagrinėti naujas vartojimo formas, pvz., bendradarbiavimu pagrįstą vartojimą;

Q. kadangi atsižvelgiant į technikos ir mokslo žinių pažangą reikės atlikti būtinus patikslinimus, susijusius tiek su maisto produktų, tiek su kitų pagrindinių vartojimo prekių sauga;

R.  kadangi turi būti stiprinamas vartotojų asociacijų vaidmuo visose srityse, priimant būtinas teisines ir ekonomines priemones bei remiant jų gebėjimų ugdymą; kadangi vartotojų asociacijos atlieka unikalų vaidmenį kaip pasitikėjimo ir bendros rinkos vystymosi garantai;

T.  kadangi keleiviai nepakankamai informuoti apie savo teises ir paslaugų kokybę, kurios jie turi teisę tikėtis, ir keleivių teisinius skundus dažnai sunku pateikti ir patenkinti; kadangi reikalingos gairės siekiant palengvinti ir pagerinti įvairių keleivių teisių reglamentų taikymą visų rūšių transporto priemonėms; kadangi ateityje persvarstydama Kelionių paketų direktyvą Komisija turi visapusiškai išnagrinėti elektroninės prekybos ir skaitmeninių rinkų poveikį vartotojų elgsenai Europos turizmo pramonėje;

U. kadangi esamuose ES teisės aktuose siūloma pagrindinė visų rūšių transporto priemonių keleivių apsauga, bet ne visų šių keleivių teisių taikymas, priežiūra ir vykdymas tinkamai užtikrinami visų rūšių transporto priemonėse ir visose Sąjungos dalyse, tai trukdo laisvam judėjimui bendroje rinkoje, nes daro neigiamą poveikį piliečių pasitikėjimui keliaujant ir kenkia sąžiningai vežėjų konkurencijai;

V. kadangi, kalbant apie kompiuterizuotas rezervacijos sistemas, reglamentuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl bendrų oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje taisyklių (nauja redakcija)(27), keleiviai turi galėti aiškiai atskirti į tarifus įtrauktas nepasirenkamas veiklos išlaidas ir užsakomus pasirenkamus elementus, nes tai padidins skaidrumą vartotojams užsakant bilietus internetu;

W. kadangi į Europos Komisijos komunikatą dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės įtraukti šie keturi pagrindiniai tikslai: 1) gerinti vartotojų saugą; 2) gerinti informuotumą; 3) užtikrinti teisės aktų vykdymą ir žalos atlyginimą; ir 4) pritaikyti teises ir pagrindines politikos sritis prie ekonominių ir socialinių pokyčių; kadangi Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų skatinti veiksmingą ir greitą vartotojų apsaugos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę;

X. kadangi ES nustatė išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus, kad būtų įgyvendinti 2020 m. tikslai ir užtikrinta, kad iki 2050 m. didžioji tiekiamos energijos dalis būtų gaunama iš atsinaujinančiosios energijos šaltinių;

Y. kadangi šiuo metu rengiami pasiūlymai turi atitikti keturis nurodytus pagrindinius tikslus;

Informuotumo gerinimas, žinių, saugos ir vartotojų teisių gerinimas

1.  palankiai vertina visa apimantį Europos vartotojų darbotvarkės požiūrį, visų pirma tai, kad darbotvarkė apima beveik visas vartotojams svarbias politikos sritis ir taip siunčia aiškų signalą, kad vartotojų saugos bendrojoje rinkoje ir jų teisių vaidmuo ir reikšmė turi būti stiprinami, taip pat reikia stiprinti vartotojų asociacijas; tačiau pabrėžia, kad tai taip pat turi atsispindėti Komisijos teisėkūros ir kituose pasiūlymuose;

2.  palankiai vertina Komisijos norą bendradarbiauti su prekiautojais ir tarpininkais įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvoms, kuriomis skatinama vartotojų sauga, remti; mano, kad Komisija turėtų nuolatos tęsti dialogą su privačiuoju sektoriumi, kad iniciatyvos būtų priimtos ir pritaikytos realybėje;

3.  ragina suteikti vartotojams galimybę lengvai ir veiksmingai naudotis savo teisėmis svarbiausiose srityse, įskaitant mitybą, sveikatos priežiūrą, energetiką, finansines ir skaitmenines paslaugas, prieigą prie plačiajuosčio interneto, duomenų apsaugą, transportą ir telekomunikacijas;

4.  ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis vyriausybėmis Sąjungos mastu rengiant kampaniją, skirtą žinioms apie vartotojų teises ir interesus gerinti; pabrėžia, kad šios kampanijos sėkmei svarbu, jog šiame procese dalyvautų ne tik viešasis sektorius ir vartotojų apsaugos organizacijos, bet ir privatusis sektorius;

5.  mano, kad būtina remti elektronines platformas, pvz., „Europos įmonių tinklą“ ir svetainę „Jūsų Europa“, kuriomis prisidedama prie Europos bendrosios rinkos plėtojimo ir teikiama vartotojams ir MVĮ svarbi informacija;

6.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kaip pagerinti piliečių žinias apie finansų sektorių, kad žmonės prieš nuspręsdami imti paskolą turėtų reikiamą informaciją; ypatingą dėmesį reikėtų skirti jaunajai kartai ir visuomenės švietimui apie trumpalaikius kreditus;

7.  pabrėžia, kad vykdant vartotojų mokymą mažėja rizika, jiems kylanti dėl pavojingų ar padirbtų produktų, spekuliacinių finansinių produktų ir apgaulingos reklamos; laikosi nuomonės, kad vartotojų švietimas (įskaitant finansinį švietimą) bei įgalinimas turi būti vykdomi visą gyvenimą ir turėtų prasidėti nuo pat mokyklos; pabrėžia, kad reikia išvengti per didelio informacijos krūvio ir vietoj to sumažinti žinių spragą ir pagerinti vartotojų sąmoningumą teikiant patikimą, aiškią, palyginamą ir tikslinę informaciją;

8.  pabrėžia, kad siekiant, kad vartotojai visiškai naudotųsi savo teisėmis, negalima pamiršti apie įmonių vaidmenį ir jų švietimą; mano, kad įmonės turi gerai išmanyti vartotojų teises, siekiant, kad būtų visapusiškai įgyvendinti esami vartotojų teisių apsaugos įstatymai; ragina Europos Komisiją ir valstybes nares imtis šiam tikslui reikalingų priemonių, skiriant daug dėmesio mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

9.  pabrėžia, kad dėl įvairių tyrimų išvadų vartotojams ilgalaikiu laikotarpiu kelia nerimą galimi to paties prekės ženklo ir tokios pačios pakuotės produktų, kurie platinami bendrojoje rinkoje, kokybės skirtumai; mano, kad skirtingų valstybių narių vartotojai bendrojoje rinkoje pirkdami to paties prekės ženklo ir pakuotės produktus negali gauti vienodo lygio kokybės; pabrėžia, kad bet kokio pobūdžio vartotojų diskriminacija yra nepriimtina;

10. ragina Komisiją atlikti prasmingą šios problemos tyrimą, kuris leistų įvertinti, ar reikia pritaikyti esamus Sąjungos teisės aktus; ragina Komisiją informuoti Europos Parlamentą ir vartotojus apie tokio tyrimo rezultatus;

11. ragina Komisiją nustatyti atnaujintas ir suvienodintas taisykles, pagal kurias būtų užtikrinamas produktų saugumas ir autentiškumas; bet kokiu atveju tikisi, kad pasiūlymu iš dalies keisti Direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos bus užtikrintas aukšto lygio vartotojams skirtų produktų saugumas;

12. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti teisinę produktų saugos sistemą ir šiomis aplinkybėmis pabrėžia veiksmingos rinkos stebėsenos svarbą, nes Europos bendrojoje rinkoje tebesama nesaugių produktų, įskaitant ženklu CE pažymėtus produktus;

13. ragina užtikrinti, kad vartotojai saugiai naudotųsi mokslo ir technologijų pažanga, galėtų gauti informacijos bei nešališkas konsultacijas ir naudotis priemonėmis, būtinomis siekiant teisingai ir veiksmingai atlyginti žalą;

14. ragina valstybes nares ir Komisiją remti iniciatyvas, kuriomis siekiama paversti mokslo pažangos, technologijų plėtros ir kitų inovacijų rezultatus nauda vartotojams, tinkamai atsižvelgiant į vartojimo prekių saugos teisės aktus;

15. ragina vartojimo prekių, pagamintų naudojant nanotechnologijas ar genetiškai modifikuotus organizmus, rinkose užtikrinti pakankamą vartotojų apsaugą ir gaminių saugą;

16. pabrėžia, kad reikia užtikrinti mokslinės patirties ir reguliavimo institucijų nuomonės nepriklausomumą, ypač sveikatos, aplinkos ir maisto politikos srityse, kad būtų užtikrintas aukščiausias vartotojų sveikatos apsaugos ir pasitikėjimo lygis;

17. pažymi, kad būtina geriau ginti pažeidžiamų vartotojų grupių, pavyzdžiui, vaikų, vyresnių asmenų ir kitų pažeidžiamumo situacijose esančių vartotojų, teises, ypač susijusias su transportu, finansinėmis paslaugomis, energetika ir IRT; pabrėžia, kad reikia imtis priemonių Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti tinkamas minėtų vartotojų apsaugos garantijas;

18. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turi skatinti atsakingą ir tvarų vartojimą, siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų, taip pat vartotojams reikia suteikti visas galimybes patekti į rinkas, atsižvelgiant į itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomikos Sąjungą, pagrįstą solidarumo principu; mano, kad reikia kovoti su maisto švaistymu, pratęsti vartojimo prekių trukmę, skatinti perdirbimą ir dėvėtų daiktų naudojimą, dar labiau didinti bendrojoje rinkoje esančių produktų energetinį veiksmingumą;

Geresnis įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir žalos atlyginimas

19. primygtinai reikalauja, kad Komisija ir toliau atidžiai stebėtų, kaip vykdomi teisės aktai, kuriais palaikoma bendrosios rinkos plėtra; ragina Komisiją, vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, imtis būtinų teisinių veiksmų prieš tas valstybes nares, kurios pažeidžia ar neįgyvendina bendrosios rinkos teisės aktų arba neužtikrina jų vykdymo;

20. palankiai vertina kitas teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti visiškai integruotą bendrąją rinką, taip siekiant padidinti konkurenciją ir veiksmingumą bei Sąjungos vartotojams suteikti didesnį pasirinkimą;

21. ypač ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad laiku ir nuosekliai būtų įgyvendinti Sąjungos vartotojų acquis, ypač Vartotojų teisių direktyva(28), Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva(29) ir Direktyva dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos(30); taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti vartotojų acquis veiksmingumą; pabrėžia, jog yra įrodymų, kad vartotojai vis dar nežino savo teisių bendrojoje rinkoje, ir atitinkamai ragina Komisiją ir valstybes nares toliau remti aiškios ir išsamios informacijos prieinamumą vartotojams, kaip įgyvendinimo proceso dalį, taip pat informaciją apie esamas vartotojų teisių gynimo priemones;

22. ragina Komisiją aktyviau vertinti, ar piliečiai valstybėse narėse turi galimybę naudoti bankų sąskaitas; kviečia Komisiją informuoti, kaip ši problema sprendžiama, ir pateikti Parlamentui ataskaitą šiuo klausimu iki 2014 m. pirmojo ketvirčio pabaigos;

23. rekomenduoja geriau išnaudoti turimą informaciją apie vartotojų elgesį ir ypač mano, kad yra galimybių veiksmingiau panaudoti vartotojų rezultatų suvestinės rezultatus; atitinkamai siūlo, kad Jungtinis tyrimų centras (JTC), vykdydamas finansuojamą mokslinio tyrimo projektą, atliktų analizę ir stebėjimą siekiant nustatyti, kokios yra prioritetinės sritys piliečiams, kai kalbama apie jų vartotojų teisių gerinimą bendrojoje rinkoje, ir atitinkamai pritaikytų vartotojus informuojančių organizacijų skleidžiamą turinį, formatą ir veiklą;

24. pabrėžia, kad ES politika turi būti skatinamas vartotojų asociacijų bendradarbiavimas su valdžios institucijomis visose srityse, tokiu būdu užtikrinant lengvą prieigą prie būtinų finansinių išteklių, taip pat turi b ūti skatinamas šių asociacijų gerosios patirties ir žinių mainai; mano, kad reikėtų įsteigti Europos asociacijų registrą, padėsiantį steigti tokias asociacijas;

Teisių ir pagrindinės politikos pritaikymas prie ekonominių ir visuomenės pokyčių

25. mano, kad Komisija turėtų skirti dėmesį ne tik skaitmeninio turinio pirkimui skaitmeninėje aplinkoje, bet ir tam, kaip skatinti prekių ir paslaugų pardavimą skaitmeninėje aplinkoje ir skatinti vartotojų pasitikėjimą, kad vartotojai žinotų, kaip jie gali apginti savo teises ir galėtų išspręsti ginčus, jei įsigytų prastos kokybės produktą ar paslaugą;

26. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti vartotojų apsaugai trumpalaikių paskolų srityje, nes krizės laikotarpiu tai yra patys pažeidžiamiausi žmonės, kurie naudoja šiuos finansinius produktus iki galo nesuvokdami savo, kaip paskolos ėmėjų, įsipareigojimų ir rizikos;

27. primena, kad pakankama ir tinkama informacija vartotojams turi būti teikiama kartu su įgalinimo priemonėmis, kad jie galėtų visiškai išnaudoti vidaus rinkos galimybes;

28. ragina Komisiją bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad pagerintų vartotojams prieinamą informaciją apie tai, kaip geriau valdyti namų ūkių energijos suvartojimą;

29. pabrėžia, kad būtina įgyvendinti tarpvalstybinius energetikos projektus, įtrauktus į Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), nes taip valstybėse narėse bus skatinama elektros ir dujų tiekėjų konkurencija ir didinamas energetikos sektoriaus nepriklausomumas;

30. ragina stiprinti Sąjungos konkurencijos politiką ir užtikrinti, kad šiame procese svarbiausias būtų vartotojų teisių rėmimas; mano, kad šis pertvarkymas ypač yra svarbus tvirtos skaitmeninės bendrosios rinkos plėtrai; šiuo atžvilgiu pažymi kainų palyginimo svetainių svarbą ir pabrėžia, kad reikia užtikrinti jų nepriklausomumą;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti būtinus išteklius, kad Darbotvarkė būtų veiksmingai įgyvendinama, taip pat atsižvelgiant į 2014-2020 daugiametę finansinę programą, ir sistemingai atlikti poveikio vertinimus;

Elektroninė prekyba                                                                                                                    

32. pabrėžia, kad vis greitėjanti elektroninės prekybos plėtra yra labai svarbi vartotojams, nes jiems pasiūlomas platesnis pasirinkimas, ypač asmenims, kurie gyvena mažiau prieinamose, atokiose arba tolimose vietovėse, taip pat žmonėms su judėjimo negalia, kurie kitu atveju neturėtų galimybės gauti plataus prekių pasirinkimo;

33. ragina Komisiją imtis priemonių prieš nevienodą vartotojų bendrojoje rinkoje traktavimą, nes įmonės, vykdydamos tarpvalstybinę internetinę prekybą paštu, dažnai taiko prekių siuntimo apribojimus;

34. pabrėžia, kad ne visi vartotojai turi galimybių arba gebėjimų naudotis internetu, todėl paslaugas vartotojams reikėtų siūlyti keliais kanalais;

35. pabrėžia, kad vartotojų pasitikėjimas yra būtinas tiek vidaus, tiek tarpvalstybinei elektroninei prekybai; pabrėžia, kad turi būti užtikrinta produktų kokybė, sauga, atsekamumas ir autentiškumas, vengiama nusikalstamos ar nesąžiningos veiklos, laikomasi asmens duomenų apsaugos nuostatų ir užtikrinta, kad prireikus būtų suteiktas tinkamas, informuotas ir aiškus vartotojo sutikimas dėl asmens duomenų panaudojimo;

36. pabrėžia, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi vartotojų apsaugos ir bendrosios skaitmeninės rinkos veikimo ir augimo prielaida;

37. pabrėžia, kad vartotojai tikisi greitai, patikimai ir kompetentingai teikiamų elektroninės prekybos paslaugų, ir kad vartotojų pasitikėjimui užtikrinti būtinos gerai veikiančios pristatymo paslaugos;

Finansinės paslaugos, investiciniai produktai ir ekonominė krizė

38. palankiai vertina Komisijos numatytas priemones finansinių paslaugų sektoriuje ir pabrėžia būtinybę sukurti visa apimančią teisinę sistemą, kuria būtų užtikrinamos nepriklausomos konsultacijos vartotojams, ypač finansinių paslaugų sektoriuje; pabrėžia, kad rinkų informacija turi būti patikima, aiški ir suprantama ir kad ji turi būti prieinama elektroniniu būdu ir kitais būdais; pabrėžia, kad būtina imtis teisinių veiksmų prieš nesąžiningą komercinę veiklą ir nesąžiningas sutarčių nuostatas; pabrėžia, kad reikia apsaugoti vartotojus, kurie pateko į finansinio produkto „spąstus“;

39. pažymi naują Komisijos pasiūlymą (COM(2013) 130, 2013 m. kovo 13 d.) dėl Reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru; mano, kad reikia visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis plačiai paskelbti glaustą visų rūšių transporto keleiviams bendrų teisių sąrašą;

40. pabrėžia, kad visiems vartotojams turi būti suteikta teisė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita ir teikiama aiški ir svarbi informacija apie investicinius produktus, kaip numatyta, be kita ko, pasiūlyme dėl Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (COM(2012)352); pabrėžia, kad reikalingos griežtos finansų rinkų reguliavimo taisyklės; pabrėžia, kad dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės silpnėja didelės vartotojų dalies padėtis rinkose, vartotojai tampa vis pažeidžiamesni, daugėja mažų garantijų darbą dirbančių asmenų, didėja nedarbo lygis, mažėja perkamoji galia ir didėja nelygybė; ragina Komisiją formuojant politiką atsižvelgti į šias naujas aplinkybes;

Europos ir nacionalinių vartotojų organizacijų bendradarbiavimas

42. pažymi, kad nacionalinės, vietos ir Europos valdžios institucijos privalo glaudžiai bendradarbiauti su vartotojų asociacijomis, kad būtų nustatyti konsultavimosi mechanizmai ir vykdomos Darbotvarkėje numatytos priemonės;

43. prašo Komisijos užtikrinti, kad pranešimo sistema RAPEX (skubaus įspėjimo apie ne maisto produktus sistema) būtų skaidresnė ir veiksmingesnė; turi būti plėtojami Europos vartojimo centrų tinklas (angl. ECC) ir Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas (angl. CPC); Komisija turėtų išnagrinėti galimybę paslaugoms sukurti į RAPEX panašią sistemą;

Ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas

44. pabrėžia, kad teisių gynimo priemonės, pvz., alternatyvus ginčų sprendimas (AGS) arba ginčų elektroninis sprendimas, turi būti greitos, prieinamos ir veiksmingos; pažymi, kad veiksmingai teisei kreiptis į teismą tarpvalstybiniuose ginčuose neturėtų trukdyti sunkumai dėl tarpvalstybinio ginčo pobūdžio, išteklių arba informacijos apie teisinės pagalbos prieinamumą trūkumo; taigi ragina toliau tobulinti 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/8/EB įgyvendinimą, ir prireikus, ją persvarstyti siekiant pašalinti jos trūkumus;

45. pabrėžia, kad alternatyvaus ir elektroninio ginčų sprendimo priemonės negali pakeisti kolektyvinės teisinės apsaugos mechanizmo; todėl ragina Komisiją ištirti priemones, kuriomis būtų sukurta visos Sąjungos vieninga kolektyvinių ieškinių priemonė vartotojų apsaugos srityje, taikytina tarpvalstybiniams atvejams; pabrėžia, kad nesuderintos iniciatyvos Sąjungos viduje galėtų nulemti susiskaidymą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti kolektyvinio žalos atlyginimo veiksmingumą ir išvengti galimo piktnaudžiavimo, galimybę teikti atstovaujamuosius ieškinius pagal Sąjungos kolektyvinio žalos atlyginimo koncepciją turėtų turėti tik nacionaliniu lygiu tinkamai pripažinti subjektai (valdžios institucijos, pvz., ombudsmenai arba vartotojų organizacijos); primygtinai reikalauja pagrįsti Sąjungos kolektyvinio žalos atlyginimo koncepciją savanoriško dalyvavimo (angl. opt-in) principu;

46. pabrėžia, kad būtina užtikrinti galimybę gauti prekių ir paslaugų Sąjungoje, įskaitant tokias sritis kaip žmogaus sukurta aplinka, transportas ir IRT; ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo Sąjungos prieinamumo aktą;

47. pažymi, kad pagal būsimą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą Europos vartotojų darbotvarkei turi būti sudaromos galimybės gauti pakankamą plataus užmojo finansavimą;

48. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 270, 1998 10 7, p. 48.

(2)

OL L 364, 2004 12 9, p. 1.

(3)

OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

(4)

OL L 404, 2006 12 30, p. 39.

(5)

OL L 378, 2006 12 27, p. 72.

(6)

OL L 332, 2007 12 18, p. 27.

(7)

OL C 180 E, 2008 7 17, p. 26.

(8)

OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(9)

OL L 170, 2009 6 30, p. 1.

(10)

OL L 98, 2005 4 16, p. 47.

(11)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0046.

(12)

OL L 263, 2010 10 6, p. 15.

(13)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.

(14)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0320.

(15)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0376.

(16)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0293.

(17)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0307.

(18)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0371.

(19)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.

(20)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0099.

(21)

OL L 247, 2012 9 13, p. 17.

(22)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0491.

(23)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0021.

(24)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0209.

(25)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0211.

(26)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.

(27)

OL L 293, 2008 10 31, p. 3.

(28)

OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88.

(29)

OL L 149, 2005 6 11, p. 22–39.

(30)

OL L 376, 2006 12 27, p. 21–27.


AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. gegužės 22 d. Europos Komisija paskelbė Europos vartotojų darbotvarkės projektą, kaip numatyta 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje (COM(2007) 99 final). Į šį projektą įtrauktas vartotojams skirtų iniciatyvų rinkinys 2014–2020 m. laikotarpiui. Mes palankiai vertiname šį plataus užmojo požiūrį ir primygtinai raginame Komisiją taip pat parengti Europos vartotojų žaliąją knygą, kuri būtų naudinga vartotojų teises ginančioms organizacijoms, piliečiams, parlamentams ir nacionalinėms vyriausybėms.

Užtikrinti maisto saugą ir saugumą sveikatos priežiūros, energetikos, finansinių ir skaitmeninių produktų srityse turėtų būti didžiausias Europos vartotojų darbotvarkės prioritetas. Be to, ši darbotvarkė paskelbta paskutiniuoju bendrosios skaitmeninės rinkos etapu, kuriuo būtina užtikrinti vartotojų apsaugą internete, teisinį tikrumą, vartotojų teisių garantijas ir veiksmingo bei patikimo prekių pristatymo ir paslaugų teikimo paslaugas. Reikalinga vartotojų darbotvarkė, kuria būtų mažinama vartotojų nelygybė Europoje ir kuri padėtų kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką.

Pasaulio mastu Europos vartotojai susiduria su naujais iššūkiais, pavyzdžiui, rinkų globalizacija, finansinio reglamentavimo panaikinimu, ekonomikos skaitmeninimu ir senėjančia visuomene. Dėl visų šių veiksnių daugiau reikšmės įgijo žalos atlyginimo priemonės ir vartotojų organizacijų rėmimas. Be to, dėl dabartinės finansų krizės sprendimai, kuriuos turi priimti vartotojai, yra sudėtingesni. Todėl būtina užtikrinti, kad vartotojai turėtų prieigą prie veiksmingos, skaidrios, patikimos ir palyginamos informacijos.

Vykstantys finansų įstaigų jungimo procesai, dėl kurių patiriama nuostolių ar turėjo būti atliktos viešojo kapitalo injekcijos, neturėtų būti negrįžtami. Šiais atvejais reikia paaiškinti faktus, kad būtų pasiektas finansinis stabilumas, skaidrumas ir vartotojų pasitikėjimas.

Europos vartotojų darbotvarke konkrečiai įprasminamas Europos Sąjungos sutarties principas, pagal kurį į vartotojo interesus turi būti atsižvelgiama įgyvendinant visas atitinkamas ES politikos kryptis.

Asmenų, kurie ypač pažeidžiami dėl savo fizinės ir psichologinės būklės ar amžiaus arba kurie tampa pažeidžiamais dėl savo socialinės ar finansinės padėties, grupėms turi būti teikiama ypatinga apsauga, dėl kurios jie galėtų gauti pagrindines paslaugas ir būtinus finansinius išteklius.

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės ir vartotojų įgalinimo darbotvarkė

Iš neseniai atliktų Komisijos tyrimų matyti, kad vartotojai turi toliau ugdyti gebėjimus priimti sprendimus, susijusius su rinkomis. Taigi reikia skatinti vykdyti vartotojų įgalinimą, supažindinti juos su vartotojų teisėmis ir teikti aiškią bei skaidrią informaciją, taip pat skatinti vartotojų organizacijas ir paprastas bei prieinamas žalos atlyginimo priemones.

Penktojoje vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje, kurią Komisija paskelbė 2011 m. kovo 11 d., nurodoma, kad vis didėja atotrūkis tarp nacionalinės ir tarpvalstybinės elektroninės prekybos, didėja skurdas, vis sunkiau gauti pagrindinių paslaugų bei prekių ir vartotojai labai susirūpinę dėl maisto saugos.

Vartotojų įgalinimo dokumentų rinkinyje, kurį Europos Komisija paskelbė 2011 m. balandžio 11 d., nurodoma, kad vartotojai nežino savo teisių, ir patvirtinama, kad būtina informuoti bei mokyti vartotojus. Labai svarbus aktyvus valdžios institucijų, taip pat vartotojų organizacijų vaidmuo, todėl turėtų būti užtikrintas jų finansavimas.

Į vartotojų interesus turi būti atsižvelgiama visais aspektais, skatinant vartotojų asociacijas ir jų gebėjimą daryti įtaką Sąjungoje bei jos valstybėse narėse. Šiuo požiūriu reikėtų sukurti Europos asociacijų registrą, kuris sudarytų sąlygas steigti Europos masto asociacijas.

Socialinis ir aplinkos tvarumas

Sąlygos, su kuriomis susiduria vartotojai, visoje Europos Sąjungoje labai skiriasi. Iš visų 499 mln. gyventojų apie 80 mln. (iš jų 19 mln. – vaikai) negali sau leisti pagrindinių dalykų, kaip antai mokėti būsto nuomos arba naudotis deramomis sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis, taip pat didėja nelygybė galimybių apsirūpinti maistu ir naudotis socialinėmis paslaugomis srityje. Šios nevienodos vartotojų sąlygos turi būti aptariamos atsižvelgiant į solidarumą, būdingą Europos socialiniam modeliui.

Vartotojų darbotvarkėje turi būti aptariama, kaip privatus vartojimas taip pat gali padėti skatinti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką. Išmetamas CO2 kiekis Europos Sąjungoje greitai didėja dėl transporto ir energetikos. Todėl reikės skatinti labiau vietos lygmens vartojimą, siekiant mažinti Europos Sąjungoje transporto išmetamą CO2 kiekį, skatinti antrinį perdirbimą bei naudotų prekių vartojimą ir vartotojams siūlyti energetiniu požiūriu vis efektyvesnius produktus.

Viešuosius pirkimus taip pat reikia vertinti kaip labai svarbius siekiant skatinti tvarų vartojimą. Todėl rengiant viešuosius pirkimus turėtų būti privaloma tvarka nustatoma aukšto lygio aplinkos, taip pat darbo teisių ir kolektyvinių sutarčių apsauga.

Reikėtų apsvarstyti galimybę įsteigti Finansų inspekciją, kuri fiksuotų pažeidimus ir galėtų savo iniciatyva arba gavusi atskirų vartotojų ar vartotojų grupių skundus bausti įstaigas, pažeidusias galiojančius teisės aktus. Tuo atveju, kai finansų įstaigų klientai yra nemokūs, tačiau turi iš bet kokio finansinio produkto įstaigoje sukauptų pinigų, ši inspekcija pradės tyrimą dėl įstaigos, kuri vartotojui nepateikia tinkamo sprendimo.

Aptariant nekilnojamojo turto įkeitimo sutartis, susijusias su įprastiniu gyvenamuoju būstu, reikėtų apsvarstyti galimybę sustabdyti bet kokį iškeldinimą ar nuosavybės teisės atėmimą tuo atveju, kai mokėjimai neatliekami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo vartotojo, pavyzdžiui, nedarbo, taikant mėnesinių įmokų mokėjimo moratoriumą tol, kol asmuo vėl pradės dirbti, arba dėl įkeisto būsto priimant sprendimą suteikti teisę atsisakyti šio būsto paskolos įsipareigojimų ir teisę nuomoti jį su galimybe pirkti arba bent dvejus metus mokėti mėnesinę nuomą, neviršijančią 20 proc. asmens pajamų.

Vykstantys finansų įstaigų jungimo procesai, dėl kurių patiriama nuostolių ar turėjo būti atliktos valstybės kapitalo injekcijos, nebus negrįžtami – jungimą bus galima sustabdyti atgaline data. Taip pat bus pradedami tiek vidaus, tiek išorės tyrimai, siekiant nustatyti faktus, dėl kurių patirta nuostolių, kad priežiūros pareigūnai savo iniciatyva galėtų pradėti tyrimą; nustačius pažeidimus bus vykdomos teisminės iniciatyvos, siekiant išlaikyti finansinį stabilumą, skaidrumą ir vartotojų pasitikėjimą finansine atskaitomybe bei demokratinėmis institucijomis.

Maisto ir produktų sauga

Per neseniai atliktas organizacijų, kurios yra Europos vartotojų organizacijų asociacijos narės, apklausas nurodyta, kad vartotojams svarbiausi prioritetai – geresnė apsauga finansinių paslaugų srityje ir geresnė maisto sauga. Labai svarbu į vartotojų darbotvarkę įtraukti maisto saugos ir ženklinimo aspektus. Taip pat labai svarbu į ją įtraukti vartotojų apsaugą nuo finansų sistemoms būdingo godumo.

Kita problema, kuri turi būti aptariama vartotojų darbotvarkėje, yra maisto švaistymas. Europos Sąjungoje kasmet išmetama apie 90 mln. tonų maisto. 2050 m. pasaulio gyventojų dar padaugės milijardu, ir maisto paklausa padidės 70 proc. Dėl to kils didelių sunkumų pasaulio žemės ūkio sistemoms, taip pat vartotojams Europoje. Tai dar viena priežastis skatinti maistą gaminti vietoje ir pagal agrarinės ekologijos gamybos principą, taip pat skatinti trumpus maršrutus parduodant ir platinant maistą.

Reikia apsvarstyti būtinybę užtikrinti maisto tiekimo grandinės saugumą nuo gamybos iki vartojimo.

Siekiant kovoti su nutukimu, pesticidais ir kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis, vien ženklinimo nepakanka. Turėtų būti uždrausta naudoti tokias medžiagas kaip dirbtinės transriebiosios rūgštys, kurios naudojamos daugumoje perdirbtų maisto produktų ir labai prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų, dėl kurių patiriama išlaidų sveikatos priežiūros sistemose. Šiuo požiūriu reikia primygtinai reikalauti, kad būtų vykdomas privalomas ženklinimas ekologiniais ženklais ir energijos vartojimo etiketėmis, siekiant tobulinti vartotojams naudingą informaciją.

Europos vartotojų darbotvarkėje turi būti aptariamas klausimas, kaip laipsniškai atsisakyti visuotino ir mediciniškai nepagrįsto antibiotikų naudojimo mėsos pramonėje, dėl kurio kyla didelių problemų visuomenės sveikatai.

Komisija vartotojų darbotvarkėje taip pat turi imtis konkrečių priemonių, kad sumažėtų vartotojams ir aplinkai daromas pavojingų cheminių medžiagų poveikis. Vartotojai kasdien patiria bendrą cheminių medžiagų poveikį; žinoma, kad šios medžiagos, pavyzdžiui, parabenai, kurie naudojami kaip konservantai beveik visose kosmetikos priemonėse, kremuose ir šampūnuose, sukelia vėžį ir trikdo hormonų sistemą. Produktų, kuriuose yra šių pavojingų ir vartojimo prekėse plačiai naudojamų cheminių medžiagų, ženklinimas nepakankamas. Komisija turi užtikrinti, kad būtų geriau tiriami parabenų keliami pavojai sveikatai. Turėtų būti atidžiau išnagrinėtas Danijos pavyzdys – šioje šalyje uždrausta naudoti parabenus produktuose, skirtuose mažiems vaikams.

Reikia padidinti pranešimų sistemos RAPEX skaidrumą ir veiksmingumą, kad teisės aktų leidėjai geriau žinotų apie tai, kokių pavojų kelia konkrečios vartojimo prekės. Turi būti griežtinamos ir taikomos taisyklės, susijusios su bendra produktų sauga, taip pat plėtojamos ar tobulinamos konkrečios taisyklės, taikomos pavojingiems produktams. Nanotechnologijos ir genetiškai modifikuoti organizmai turi būti tinkamai reglamentuojami; reikia tinkamai ženklinti produktus, kuriuose yra šių organizmų.

Vaikai ir rinkos

Vaikai yra labai pažeidžiama vartotojų grupė, jie patiria plataus masto reklamos poveikį. Vaikus reikia ypač skubiai apsaugoti nuo nesveiko maisto reklamos.

Švedijoje nuo 1991 m. draudžiama tiesioginė televizijos reklama, skirta jaunesniems negu 12 metų vaikams. Vaikai yra vaikai, o ne vartotojai. Todėl pagrindinis vartotojų darbotvarkės prioritetas turi būti apsvarstyti tiesioginės reklamos, skirtos jaunesniems negu 12 metų vaikams, draudimą.

Taip pat reikia užtikrinti, kad vaikai nepatirtų medžiagų, kurios gali pakenkti jų sveikatai, poveikio.

Skaitmeninė aplinka

„Skaitmeninio vartotojo“ interesų propagavimas yra svarbus būsimos Europos vartotojų politikos uždavinys. Vartotojui reikia suteikti saugią skaitmeninę aplinką ir prieigą prie telekomunikacijų tinklų, ypač laikantis asmens duomenų apsaugos nuostatų. Be to, ES telekomunikacijų rinkoje turi būti užtikrinta vartotojo teisė rinktis.

Vykdymas ir kompensavimas

Kolektyvinis žalos atlyginimas ir alternatyvus ginčų sprendimas yra svarbūs didelės apimties vartotojų politikos strategijos aspektai. Tai, kad alternatyvus ginčų sprendimas buvo įtrauktas kaip prioritetas į Bendrosios rinkos aktą, yra svarbu; vis dėlto alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmas neveikia tinkamai be alternatyvių sistemų. Komisija turėtų greitai pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų oficialiai įtvirtinta teisinė priemonė, kuria užtikrinama teisė į kolektyvinį žalos atlyginimą.

Alternatyvios ginčų sprendimo sistemos turės apimti nuo verslo nepriklausomus arbitrus, o finansų įstaigų atveju – centrinio banko (nacionalinio ir (arba) Europos) inspektorius, kurie veiks kaip ginčo šalių arbitrai.

Vykdymo lygmuo turi būti vienodas visoje Europos Sąjungoje, o su rinkos priežiūra susijusi veikla turi būti veiksminga.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.4.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Paul Rübig, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Seán Kelly, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Atnaujinta: 2013 m. gegužės 21 d.Teisinis pranešimas