Postup : 2012/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0183/2013

Predkladané texty :

A7-0183/2013

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

SPRÁVA     ***I
PDF 1250kWORD 2294k
30. mája 2013
PE 504.192v03-00 A7-0183/2013

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Emer Costello

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0617),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0358/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, Dolnou snemovňou a Snemovňou lordov Spojeného kráľovstva a Nemeckým spolkovým snemom, ktoré sa domnievajú, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. februára 20113(1),

–   so zreteľom na konzultáciu s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na Chartu základných práv, a najmä na jej články 1, 24 a 34,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0183/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  zdôrazňuje, že finančné krytie uvedené v legislatívnom návrhu by sa malo považovať za indikatívne a malo by sa stanoviť až na základe dohody o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.

(1) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (stratégia Európa 2020), si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov. A predsa takmer jednej štvrtine Európanov (119,6 milióna) hrozila v roku 2010 chudoba a sociálne vylúčenie, čo bolo približne o 4 milióny viac ako v predchádzajúcom roku. Chudoba a sociálne vylúčenie však nie sú v Únii na rovnakej úrovni, pričom závažnosť tejto situácie sa v jednotlivých členských štátoch odlišuje.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF].

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a v roku 2012 žilo takmer 8 % občanov Únie v podmienkach vážnej materiálnej deprivácie. Okrem toho, tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a) Ženy a deti sú medzi odkázanými osobami, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, zastúpené nadmerne, pričom ženy sú často zodpovedné za zabezpečenie potravín a živobytia rodín. Členské štáty a Komisia by mali prijať vhodné opatrenia s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii a mali by zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami a súdržné začlenenie rodového hľadiska do všetkých fáz prípravy, plánovania, riadenia a implementácie, monitorovania a hodnotenia fondu, ako aj do informačných a osvetových kampaní a výmen najlepších postupov;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b) V článku 2 Zmluvy o Európskej Únii sa zdôrazňuje, že Únia „je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám“.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c) V článku 6 Zmluvy o Európskej únii sa zdôrazňuje, že Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d) S cieľom zabrániť marginalizácii zraniteľných skupín a osôb s nízkymi príjmami a s cieľom predchádzať zvyšovaniu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia je potrebné prijať stratégie podporujúce aktívne začleňovanie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú a vážnu materiálnu depriváciu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a) Potenciálnym východiskovým bodom pre prideľovanie finančných prostriedkov rôznym kategóriám osôb vážne ohrozených chudobou môže byť definovanie ETHOS (európskej typológie bezdomovstva).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b) Fond by nemal nahrádzať verejné politiky vlád členských štátov na obmedzenie potreby núdzovej potravinovej pomoci a na zavedenie udržateľných cieľov a politík na úplné odstránenie hladu, chudoby a sociálneho vylúčenia.

Odôvodnenie

Členské štáty musia naďalej využívať dlhodobé projekty na odstránenie chudoby, deprivácie a sociálneho vylúčenia. V žiadnom prípade sa nemôžu tejto úlohy úplne či čiastočne zbaviť využívaním prostriedkov z európskeho fondu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c) Vzhľadom na rastúci počet ľudí ohrozovaných chudobou a sociálnym vylúčením a vzhľadom na to, že sa táto situácia bude v budúcich rokoch ešte zhoršovať, je nevyhnutné zvýšiť predpokladané zdroje financovania fondu prostredníctvom viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d) Fond by mal tiež podporovať úsilie členských štátov o zmiernenie vážnej materiálnej deprivácie bezdomovcov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru, ktorý sa distribuuje najodkázanejším osobám.

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby boli podporované operácie v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť potravinovej pomoci a základnej materiálnej pomoci, ktoré sa poskytujú najodkázanejším osobám.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačného programu.

(8) V operačnom programe všetkých členských štátov by mali byť uvedené a odôvodnené formy potravinovej a materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačných programov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a) Popri vážnej potravinovej deprivácii v Únii dochádza aj k výraznému plytvaniu potravinami. Operačný program každého členského štátu by mal obsahovať informáciu o tom, ako sa koordinovaným spôsobom dosiahne súčinnosť politík znižovania plytvania potravinami a boja proti potravinovej deprivácii. Operačný program každého členského štátu by mal tiež obsahovať informáciu o tom, ako bude riešiť akékoľvek administratívne prekážky, ktoré bránia obchodným aj neobchodným subjektom ochotným darovať prebytočné potraviny neziskovým organizáciám zapojeným do boja proti potravinovej deprivácii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b) V záujme efektívneho a účinného vykonávania opatrení financovaných fondom treba podporovať spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a orgánmi poverenými zastupovaním občianskej spoločnosti. Členské štáty by preto mali nabádať k účasti všetkých subjektov zapojených do vypracovávania a vykonávania opatrení financovaných fondom.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Na dosiahnutie maximálnej účinnosti fondu je vhodné najmä na základe situácie v danom členskom štáte stanoviť postup potenciálnych úprav operačného programu.

(9) Na dosiahnutie maximálnej účinnosti fondu a zabezpečenie jeho maximálnej súčinnosti s opatreniami prijatými v rámci ESF je vhodné, najmä pokiaľ ide o možné zmeny v situácii v danom členskom štáte, stanoviť postup potenciálnych úprav operačného programu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a) S cieľom čo najúčinnejšie a najprimeranejšie reagovať na rôzne potreby a lepšie poskytovať pomoc aj najodkázanejším osobám by sa vo všetkých fázach využívania fondu mala uplatňovať zásada partnerstva.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Významnou pridanou hodnotou je výmena skúseností a najlepších postupov a Komisia by mala takúto výmenu uľahčiť.

(10) Významnou pridanou hodnotou je výmena skúseností a najlepších postupov, lebo uľahčuje vzájomné učenie sa, a Komisia by mala takúto výmenu uľahčiť a podporiť, pričom by sa mala snažiť o dosiahnutie súčinnosti s výmenou najlepších postupov s príslušnými fondmi, najmä ESF.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Na účely monitorovania pokroku pri realizácii operačných programov by členské štáty mali vypracúvať ročné a záverečné správy o realizácii programov, ktoré by mali predkladať Komisii, čím by sa zabezpečil prístup k základným a aktuálnym informáciám. Na ten istý účel by sa mala Komisia každoročne stretávať s jednotlivými členskými štátmi a vykonať bilaterálne zhodnotenie, alebo sa dohodnúť na inom postupe.

(11) Na účely monitorovania pokroku pri realizácii operačných programov by členské štáty mali v spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti vypracúvať ročné a záverečné správy o realizácii programov, ktoré by mali predkladať Komisii, čím by sa zabezpečil prístup k základným a aktuálnym informáciám. Na ten istý účel by sa mala Komisia každoročne stretávať s jednotlivými členskými štátmi a vykonať bilaterálne zhodnotenie, alebo sa dohodnúť na inom postupe.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia ex post. Tieto hodnotenia by sa mali doplniť o prieskumy vykonané medzi najodkázanejšími osobami, ktoré využili operačný program, a v prípade potreby o hodnotenia vykonané počas programového obdobia. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť zodpovednosti členských štátov a Komisie.

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia ex post. Tieto hodnotenia by sa mali doplniť o prieskumy vykonané medzi najodkázanejšími osobami, ktoré využili operačný program, a v prípade potreby o hodnotenia vykonané počas programového obdobia. Mali by tiež rešpektovať súkromie konečných príjemcov a mali by sa uskutočňovať spôsobom, ktorý najodkázanejšie osoby nebude stigmatizovať. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť zodpovednosti členských štátov a Komisie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a) Ako zdôrazňuje štúdia Eurostatu s názvom Meranie materiálnej deprivácie v EÚ – ukazovatele pre celú populáciu a špecifické ukazovatele pre deti, bol vykonaný rozsiahly výskum týkajúci sa materiálnej deprivácie, ktorý v blízkej budúcnosti umožní presnejšie zhromažďovanie údajov o domácnostiach, dospelých a deťoch žijúcich v hmotnom nedostatku.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b) Pri realizácii týchto hodnotení o najodkázanejších osobách a prieskumov, ktoré ich dopĺňajú, by sa nemalo zabúdať na to, že problém deprivácie je zložitý a náročný na vymedzenie prostredníctvom malého počtu ukazovateľov, keďže tie môžu byť klamlivé a v dôsledku toho viesť k neúčinným politikám.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12c) Ako sa upozorňuje v tretej štúdii nadácie Eurofound o kvalite života v Európe (2012), materiálna deprivácia v Únii by sa mala vymedziť ako neschopnosť získať majetok, ktorý sa považuje za nevyhnutnosť bez ohľadu na úroveň príjmov dotknutých osôb a na to, čo už vlastnia. Preto by sa pre potreby vytvorenia ukazovateľa, ktorým sa umožní presnejšie zmerať stupeň materiálnej deprivácie domácnosti, mali zohľadňovať ukazovatele, ako je napríklad úroveň príjmov, nerovnosť príjmov, schopnosť vyjsť s peniazmi, nadmerné zadlženie a spokojnosť z hľadiska životnej úrovne.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú členské štáty a príjemcovia.

(13) Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú miestne a regionálne orgány členských štátov a príjemcovia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť maximálnu úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie, a zároveň by sa mala riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.

(15) Je potrebné stanoviť úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie. Mala by sa tiež riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V celej Únii by sa mali uplatňovať jednotné a spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom primeraných podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.

(16) V celej Únii by sa mali uplatňovať jednotné, jednoduché a spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom primeraných a zjednodušených podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)5 sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)5 sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby. Partnerským organizáciám by sa malo umožniť distribuovať dodávky potravín pochádzajúce z iných zdrojov vrátane intervenčných zásob, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. ... [o jednotnej spoločnej organizácii trhov].

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Je potrebné, aby sa vymedzili typy opatrení, ktoré možno vykonávať z podnetu Komisie a členských štátov vo forme technickej pomoci s podporou fondu.

(18) Je potrebné, aby sa vymedzili typy opatrení, ktoré možno vykonávať z podnetu Komisie a členských štátov vo forme technickej pomoci s podporou fondu. O tom, aké typy opatrení sa vymedzia, by sa malo rozhodnúť v úzkej spolupráci s riadiacimi orgánmi a partnerskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť spoločné pravidlá pre vyplácanie priebežných platieb, platieb ročného zostatku a konečného zostatku.

(27) Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť jednoduché spoločné pravidlá týkajúce sa žiadostí o priebežné platby, ako aj vyplácania ročného zostatku a konečného zostatku.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by mali byť k dispozícii časovo obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, dôkaz o nezrovnalostiach týkajúcich sa žiadosti o platbu alebo o nepredložení dokladov na účel preskúmania a schválenia účtovnej závierky.

(30) S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by mali byť k dispozícii časovo obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, dôkaz o nezrovnalostiach týkajúcich sa žiadosti o platbu alebo o nepredložení dokladov na účel preskúmania a schválenia účtovnej závierky, alebo v prípade vážneho zdržania pri realizácii projektov, ak existujú presvedčivé dôkazy o tom, že stanovené ciele projektov sa nedosahujú.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky financované z rozpočtu Únie v ktoromkoľvek príslušnom rozpočtovom roku použili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, mal by sa vytvoriť vhodný rámec ročného preskúmania a schválenia účtovnej závierky. Podľa tohto rámca by mali určené subjekty v súvislosti s operačným programom predložiť Komisii vyhlásenie o riadení spolu s potvrdenou ročnou účtovnou závierkou, ročným súhrnom záverečných audítorských správ, vykonaných kontrol a stanoviskom nezávislého audítora a kontrolnou správou.

(32) S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky financované z rozpočtu Únie v ktoromkoľvek príslušnom rozpočtovom roku použili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, by sa mal vytvoriť vhodný a jednoduchý rámec ročného preskúmania a schválenia účtovnej závierky. Podľa tohto rámca by mali určené subjekty v súvislosti s operačným programom predložiť Komisii vyhlásenie o riadení spolu s potvrdenou ročnou účtovnou závierkou, ročným súhrnom záverečných audítorských správ, vykonaných kontrol a stanoviskom nezávislého audítora a kontrolnou správou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu a charakteristické znaky jeho cieľových populácií.

(35) Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu, charakteristické znaky jeho cieľových populácií, ako aj dobrovoľný charakter prijímajúcich subjektov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práv dieťaťa, práv starších osôb, rovnosti medzi mužmi a ženami a zákazu diskriminácie. Toto nariadenie sa musí uplatňovať podľa týchto práv a zásad.

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práv dieťaťa, práva na sociálnu pomoc a bývanie, práv starších osôb, rovnosti medzi mužmi a ženami a zákazu diskriminácie. Toto nariadenie sa musí uplatňovať podľa týchto práv a zásad.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

42a) Vzhľadom na dátum oznámenia výzvy na predkladanie ponúk, lehoty prijatia tohto nariadenia a čas potrebný na prípravu operačných programov treba stanoviť pravidlá pružného prechodu v roku 2014, aby sa predišlo prerušeniu zásobovania potravinami.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

42b) Je potrebné zabezpečiť, aby fond dopĺňal programy a činnosti financované v rámci ESF a aby s ním bol čo najužšie koordinovaný. V rámci boja proti chudobe je potrebné zabrániť zavádzaniu paralelných štruktúr, ktoré by mohli zvyšovať administratívne zaťaženie a komplikovať spoluprácu a súčinnosť.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritéria ich prideľovania, a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti fondu.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritéria ich prideľovania, a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti a efektívnosti fondu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií prijatých vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými orgánmi;

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny alebo tovar priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc – v súlade s kritériami oprávnenosti stanovenými v článku 24 – priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

(3) „vnútroštátne schémy“ sú akékoľvek schémy, ktoré majú aspoň čiastočne rovnaké ciele ako fond a ktoré na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vykonávajú verejné subjekty alebo neziskové organizácie;

(3) „vnútroštátne schémy“ sú akékoľvek schémy, ktoré majú aspoň čiastočne rovnaké ciele ako fond a ktoré na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vykonávajú verejné subjekty alebo neziskové organizácie;

(4) „operácia“ je projekt, zmluva alebo opatrenie, ktoré boli vybrané riadiacim subjektom príslušného operačného programu alebo v rámci jeho zodpovednosti a ktoré prispievajú k cieľom operačného programu, na ktorý sa vzťahujú;

(4) „operácia“ je projekt, zmluva alebo opatrenie, ktoré boli vybrané riadiacim subjektom príslušného operačného programu alebo v rámci jeho zodpovednosti a ktoré prispievajú k cieľom operačného programu, na ktorý sa vzťahujú;

(5) „dokončená operácia“ je operácia, ktorá bola fyzicky dokončená alebo plne zrealizovaná a v súvislosti s ktorou príjemcovia vykonali všetky náležité platby a bola im vyplatená podpora z príslušného operačného programu;

(5) „dokončená operácia“ je operácia, ktorá bola fyzicky dokončená alebo plne zrealizovaná a v súvislosti s ktorou príjemcovia vykonali všetky náležité platby a bola im vyplatená podpora z príslušného operačného programu;

(6) „príjemca“ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

(6) „príjemca“ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia;

(7) „konečný príjemca“ je osoba, ktorá trpí potravinovou a/alebo materiálnou depriváciou a ktorá prijíma nefinančnú pomoc a/alebo využíva sprievodné opatrenia v rámci tohto fondu;

 

7a) „sprievodné opatrenia“ sú opatrenia nad rámec distribúcie potravín a základnej materiálnej pomoci prijaté s cieľom prekonať sociálne vylúčenie a riešiť sociálnu núdzu zodpovednejším a udržateľnejším spôsobom;

(8) „verejná podpora“ je akákoľvek finančná podpora na operáciu, ktorá pochádza z rozpočtu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych subjektov verejného sektora, z rozpočtu Únie súvisiaceho s fondom, z rozpočtu verejnoprávnych orgánov alebo z rozpočtu združení subjektov verejného sektora alebo akéhokoľvek orgánu spravovaného podľa verejného práva v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18;

(8) „verejná podpora“ je akákoľvek finančná podpora na operáciu, ktorá pochádza z rozpočtu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych subjektov verejného sektora, z rozpočtu Únie súvisiaceho s fondom, z rozpočtu verejnoprávnych orgánov alebo z rozpočtu združení subjektov verejného sektora alebo akéhokoľvek orgánu spravovaného podľa verejného práva v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18;

(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;

(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;

(10) „účtovné obdobie“ je obdobie od 1. júla do 30. júna s výnimkou prvého účtovného obdobia, v súvislosti s ktorým znamená obdobie od dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 30. júna 2015, pričom posledné účtovné obdobie je od 1. júla 2022 do 30. júna 2023;

(10) „účtovné obdobie“ je obdobie od 1. júla do 30. júna s výnimkou prvého účtovného obdobia, v súvislosti s ktorým znamená obdobie od dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 30. júna 2015, pričom posledné účtovné obdobie je od 1. júla 2022 do 30. júna 2023;

(11) „rozpočtový rok“ je obdobie od. 1. januára do 31. decembra.

(11) „rozpočtový rok“ je obdobie od. 1. januára do 31. decembra.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Fond podporuje sociálnu súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu.

1. Fond podporuje sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie a boj proti chudobe v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov, pričom dopĺňa Európsky sociálny fond. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmierňovaním a odstraňovaním najhorších foriem chudoby, najmä potravinovej, tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám.

 

2. Fond prispieva k udržateľnému odstraňovaniu potravinovej chudoby a poskytuje najdokázanejším osobám perspektívu slušného života. Tento cieľ a štrukturálny vplyv fondu sa posudzujú z hľadiska kvality a množstva.

 

3. Fond dopĺňa, ale nenahrádza ani neobmedzuje udržateľné vnútroštátne programy odstraňovania chudoby a sociálneho začleňovania, ktoré aj naďalej ostávajú v zodpovednosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

1. Fond podporuje vnútroštátne programy, v rámci ktorých sa potraviny a/alebo základná materiálna pomoc vrátane štartovacích balíčkov na osobné použitie pre konečných príjemcov distribuujú medzi najodkázanejšie osoby pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi.

2. Fond môže podporovať sprievodné opatrenia, ktorými sa dopĺňa poskytovanie potravín a tovaru, čím prispieva k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb.

2. Fond môže podporovať sprievodné opatrenia, ktorými sa dopĺňa poskytovanie potravín a základnej materiálnej pomoci, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a zdravej výžive najodkázanejších osôb a znižuje ich závislosť. Takéto opatrenia by mali byť úzko prepojené s aktivitami Európskeho sociálneho fondu na miestnej úrovni a s aktivitami organizácií zameraných na odstránenie chudoby.

 

2a. Fond môže poskytovať príjemcom pomoc zameranú na zefektívnenie miestnych potravinových dodávateľských reťazcov a tým zvyšovať a diverzifikovať dodávky potravín najodkázanejším osobám a zabraňovať ich plytvaniu.

3. Fond podporuje vzájomné učenie, vytváranie sietí a šírenie osvedčených postupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

3. Fond podporuje na európskej úrovni vzájomné učenie, vytváranie sietí a šírenie osvedčených postupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Začlenené môžu byť aj príslušné organizácie a projekty, ktoré podporu z fond nevyužívajú.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby podpora z fondu bola konzistentná s politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

2. Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby podpora z fondu bola konzistentná s politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

3. Podpora z fondu sa realizuje v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi.

3. Podpora z fondu sa poskytuje v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj v spolupráci s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi a zainteresovanými partnerskými organizáciami.

4. Členské štáty a orgány, ktoré menujú na tento účel, sú zodpovedné za realizáciu operačných programov a vykonávanie svojich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom členského štátu a v súlade s týmto nariadením.

4. Členské štáty a orgány, ktoré vymenujú na tento účel, alebo v prípade potreby príslušné regionálne orgány, sú zodpovedné za realizáciu operačných programov a vykonávanie svojich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom členského štátu a v súlade s týmto nariadením.

5. Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole sa zohľadňuje zásada proporcionality vzhľadom na výšku pridelenej podpory.

5. Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole sa zohľadňuje zásada proporcionality vzhľadom na výšku pridelenej podpory.

6. Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi zodpovednosťami koordináciu s Európskym sociálnym fondom a inými politikami a nástrojmi Únie.

6. Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi úlohami a s cieľom zamedziť dvojitému financovaniu koordináciu s Európskym sociálnym fondom a inými politikami a nástrojmi Únie, najmä s opatreniami Únie v oblasti zdravia.

7. Komisia, členské štáty a príjemcovia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

7. Komisia, členské štáty a príjemcovia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

8. Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia.

8. Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia a podrobnými a pravidelnými konzultáciami s miestnymi a regionálnymi orgánmi a partnerskými organizáciami, ktoré vykonávajú opatrenia fondu v posudzovaniach vplyvu.

9. Komisia a členské štáty vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondom s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov.

9. Komisia a členské štáty prijímajú opatrenia s cieľom zabezpečiť účinnosť fondu a vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondmi SSR s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov;

10. Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych štádií realizácie fondu. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu.

10. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby bola otázka rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti zohľadnené počas rôznych štádií prípravy, programovania, riadenia realizácie, monitorovania a hodnotenia fondu, ako aj počas informačných kampaní a kampaní zvyšovania povedomia a výmeny najlepších postupov, a to pri využívaní údajov rozdelených podľa pohlaví, ak sú takéto údaje k dispozícii. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu a k súvisiacim programom a činnostiam.

11. Operácie financované fondom sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Konkrétne fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo tovaru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru.

11. Operácie financované fondom sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Konkrétne, fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo základnej materiálnej pomoci, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru.

 

11a. V prípade potreby vychádza výber potravín zo zásad vyváženej výživy a kvalitných potravín vrátane čerstvých produktov a mal by prispievať k zdravému stravovaniu konečných príjemcov.

12. Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a tovar na základe objektívnych kritérií. V kritériách výberu potravín, a v prípade potreby tovaru, sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä cieľ zamedziť plytvaniu potravinami.

12. Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a základnú materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií vychádzajúcich z potrieb najodkázanejších osôb.

 

12a. V prípade potreby by sa mali uprednostňovať miestne a regionálne produkty pri zohľadnení klimatických a environmentálne aspektov, najmä s cieľom zamedziť plytvaniu potravinami v každej etape distribučného reťazca. V tejto súvislosti môže byť potrebné nadviazať partnerstvá so spoločnosťami v potravinovom reťazci v duchu sociálnej zodpovednosti podnikov.

 

12b. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa pri poskytovaní pomoci v rámci tohto fondu rešpektovala dôstojnosť najodkázanejších osôb.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 2 500 000 000 v cenách v roku 2011, v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, nie sú v reálnych podmienkach nižšie ako rozpočtové prostriedky pridelené európskemu programu potravinovej pomoci pre odkázané osoby v rokoch 2007 – 2013.

Odôvodnenie

Finančné krytie uvedené v legislatívnom návrhu má len orientačný charakter a definitívne sa stanoví po tom, ako sa dosiahne dohoda o nariadení o viacročnom finančnom rámci. Rozpočet, ktorý navrhla Komisia, nezodpovedá dostatočným spôsobom potrebám pomoci pre najodkázanejšie osoby a predstavuje výrazné zníženie v porovnaní so súčasným obdobím, pričom jeho pole pôsobnosti je rozšírené. V situácii zhoršovania chudoby v EÚ by sa celková suma pridelená FEAD na obdobie 2014 až 2020 mala zvyšovať, aby sa v plnej miere zabezpečila realizácia rozšíreného rámca fondu, ako to navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme pomocou vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v súlade s článkom 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pričom zohľadňuje tieto ukazovatele stanovené Eurostatom:

3. Komisia prijme pomocou vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v súlade s článkom 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, na základe najaktuálnejších ukazovateľov stanovených Eurostatom, ktoré sa týkajú:

(a) populácia, ktorá trpí vážnou materiálnou depriváciou

(a) počtu obyvateľov trpiacich vážnou materiálnou depriváciou vyjadreného ako percentuálny podiel z celkovej populácie,

(b) populácia, ktorá žije v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

(b) zmien v počte obyvateľov žijúcich v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

1. Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

 

(aa) výška pridelenej sumy, ktorá sa ide použiť;

(a) identifikácia a odôvodnenie výberu typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, a opis každého typu predmetnej materiálnej deprivácie, hlavných charakteristických znakov a cieľov distribúcie potravín alebo tovaru a sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť, s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 14;

(a) odôvodnenie výberu typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení, a opis hlavných charakteristických znakov operačného programu s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 14;

(b) opis zodpovedajúcej(-ich) vnútroštátnej(-ych) schémy(schém) pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie;

(b) opis zodpovedajúceho(-ich) vnútroštátneho(-ich) programu(programov) pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie;

(c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(d) kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(d) kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(e) kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(e) kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom;

(f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom, pričom sú zreteľne oddelené činnosti, ktoré súvisia s týmito dvoma fondmi;

 

(fa) opis konkrétnych navrhovaných opatrení a pridelených finančných prostriedkov, aby boli splnené zásady uvedené v článku 5;

(g) opis ustanovení o realizácii operačného programu s identifikáciou riadiaceho subjektu, v uplatniteľnom prípade certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby, ako aj opis postupu monitorovania;

(g) opis ustanovení o realizácii operačného programu s identifikáciou riadiaceho subjektu, v uplatniteľnom prípade certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby, ako aj opis postupu monitorovania;

(h) opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť príslušné regionálne, miestne a iné subjekty verejného sektora, ako aj subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti a nediskriminácie pri vypracúvaní operačného programu;

(h) opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť príslušné regionálne, miestne a iné subjekty verejného sektora, ako aj subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti a nediskriminácie pri vypracúvaní operačného programu;

(i) opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 25 ods. 2 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity príjemcov v súvislosti s realizáciou operačného programu;

(i) opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 25 ods. 2 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity príjemcov v súvislosti s realizáciou operačného programu;

(j) plán financovania, ktorý zahŕňa tieto tabuľky:

(j) plán financovania, ktorý zahŕňa tieto tabuľky:

(i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 18;

(i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 18;

(ii) tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom typu predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.

(ii) tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom typu predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.

Partnerské organizácie uvedené v písm. e), ktoré priamo poskytujú potraviny alebo tovar, realizujú činnosti dopĺňajúce poskytovanie materiálnej podpory zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

Partnerské organizácie uvedené v písm. e), ktoré priamo poskytujú potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc, realizujú samy alebo v spolupráci s inými organizáciami činnosti dopĺňajúce poskytovanie potravinovej pomoci zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

2. Operačné programy vypracúvajú členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi vymenovaný subjekt v spolupráci s príslušnými regionálnymi, miestnymi a inými subjektmi verejného sektora, ako aj subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť a subjektmi zodpovednými za podporu rovnosti a nediskriminácie.

2. Operačné programy vypracúvajú členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi vymenovaný subjekt v spolupráci s príslušnými regionálnymi, miestnymi a inými subjektmi verejného sektora, ako aj príslušnými zainteresovanými stranami. Členské štáty zabezpečia, aby boli operačné programy úzko prepojené s vnútroštátnymi politikami v oblasti sociálneho začleňovania.

3. Členské štáty vypracúvajú operačné programy v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I.

3. Členské štáty vypracúvajú operačné programy v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát môže predložiť žiadosť o zmenu a doplnenie operačného programu. K žiadosti priloží upravený operačný program a odôvodnenie vykonaných zmien a doplnení.

(Netýka sa slovenskej verzie).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Platforma

Výmena osvedčených postupov

Komisia zriadi platformu na úrovni Únie, ktorá umožní výmenu skúseností, vytváranie kapacít a budovanie sietí, ako aj šírenie relevantných výstupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Komisia prijme opatrenia, aby uľahčila výmenu skúseností, vytváranie kapacít, budovanie sietí a sociálnu inováciu na úrovni Únie, a tým prepojí partnerské organizácie a ďalšie príslušné zainteresované strany zo všetkých členských štátov.

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu.

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu a následne v náležitom čase podá správu Európskemu parlamentu a Rade.

 

Komisia zároveň prijme opatrenia, aby uľahčila šírenie príslušných výsledkov, správ a informácií vo vzťahu k fondu prostredníctvom internetu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Od roku 2012 predkladajú členské štáty Komisii do 30. júna každého roku ročnú správu o realizácii operačného programu počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

1. Od roku 2015 do roku 2022 predkladajú členské štáty Komisii každý rok do 30. júna výročnú správu o realizácii operačného programu počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

2. Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov vstupov a výstupov.

2. Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov vstupov a výstupov.

 

K týmto ukazovateľom patria:

 

(a) aktuálne zmeny vo výdavkoch v rámci sociálnej politiky na riešenie vážnej materiálnej deprivácie, a to v absolútnych číslach, vo vzťahu k HDP a vo vzťahu k celkovým verejným výdavkom;

 

(b) aktuálne zmeny v právnych predpisoch sociálnej politiky týkajúcich sa prístupu príjemcov k financovaniu a k ostatným organizáciám, ktoré bojujú proti vážnej materiálnej deprivácii.

3. Ročné správy o realizácii sa prijímajú za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie podľa vzoru uvedeného v odseku 2 vrátane spoločných ukazovateľov. V prípade, že Komisia ročnú správu o realizácii neprijme, informuje o tom príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii. Ak Komisia nezašle uvedenú informáciu v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prijatú.

3. Ročné správy o realizácii sa prijímajú za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie podľa vzoru uvedeného v odseku 2 vrátane spoločných ukazovateľov. V prípade, že Komisia ročnú správu o realizácii neprijme, informuje o tom príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii. Ak Komisia nezašle uvedenú informáciu v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prijatú.

4. Komisia preskúma ročnú správu o realizácii a do dvoch mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

4. Komisia preskúma ročnú správu o realizácii a do dvoch mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

5. Členský štát predloží záverečnú správu o realizácii operačného programu do 30. septembra 2023.

5. Členský štát predloží záverečnú správu o realizácii operačného programu do 30. septembra 2023.

Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou.

Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou.

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do piatich mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do piatich mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

6. Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

6. Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

7. Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu. Riadiaci subjekt do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.

7. Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu. Riadiaci subjekt do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.

8. Riadiaci subjekt uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.

8. Riadiaci subjekt uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.

 

8a. Komisia v náležitom čase predloží zhrnutie výročných vykonávacích správ a záverečných vykonávacích správ Európskemu parlamentu a Rade.

 

8b. Postup týkajúci sa správ o realizácii nesmie byť neprimeraný v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory a nesmie spôsobovať zbytočnú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bilaterálne stretnutie venované zhodnoteniu

Bilaterálne stretnutia venované zhodnoteniu

1. V období rokov 2014 až 2022 sa Komisia každoročne stretáva s každým členským štátom, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby zhodnotila priebeh realizácie operačného programu, pričom v uplatniteľnom prípade berie do úvahy ročnú správu o realizácii a pripomienky Komisie uvedené v článku 11 ods. 7.

1. V období rokov 2014 až 2022 sa Komisia každoročne stretáva s každým členským štátom, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby zhodnotila priebeh realizácie operačného programu, pričom v uplatniteľnom prípade berie do úvahy ročnú správu o realizácii a pripomienky Komisie uvedené v článku 11 ods. 7.

2. Bilaterálnemu stretnutiu venovanému zhodnoteniu predsedá Komisia.

2. Bilaterálnemu stretnutiu venovanému zhodnoteniu predsedá Komisia.

3. Členský štát zabezpečí, aby sa v súvislosti s pripomienkami Komisie po stretnutí prijali náležité následné kroky.

3. Členský štát zabezpečí, aby sa v súvislosti s pripomienkami Komisie po stretnutí prijali náležité následné kroky, na ktoré sa odkáže vo vykonávacej správe na nasledujúci rok alebo prípadne na ďalšie roky.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 11.

1. Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 11.

2. Hodnotenia vykonávajú odborníci funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za realizáciu operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu.

2. Hodnotenia vykonávajú odborníci funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za realizáciu operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu, v žiadnom prípade však nesmú zahŕňať informácie o totožnosti konečných príjemcov.

 

2a. Hodnotenia nie sú v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory príliš rozsiahle a nespôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vykonávajú hodnotenie ex ante operačného programu.

1. Členské štáty vykonávajú hodnotenie ex ante operačného programu.

2. Hodnotenie ex ante sa vykonáva v rámci zodpovednosti orgánu zodpovedného za prípravu operačných programov. Komisii sa predkladá súčasne s operačným programom a spolu so zhrnutím.

2. Hodnotenie ex ante sa vykonáva v rámci zodpovednosti orgánu zodpovedného za prípravu operačných programov. Komisii sa predkladá súčasne s operačným programom a spolu so zhrnutím.

3. V rámci hodnotení ex ante sa hodnotia tieto prvky:

3. V rámci hodnotení ex ante sa hodnotia tieto prvky:

(a) prínos k hlavnému cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybraný typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na situáciu v konkrétnom členskom štáte, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu;

(a) prínos k cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí nachádzajúcich sa v situácii chudoby, ako aj počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybratý typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na situáciu v konkrétnom členskom štáte, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu;

 

(aa) prínos k zníženiu plytvania potravinami;

(b) vnútorná súdržnosť navrhovaného operačného programu a jeho vzťah k iným relevantným finančným nástrojom;

(b) vnútorná súdržnosť navrhovaného operačného programu a jeho vzťah k iným relevantným finančným nástrojom;

(c) konzistentnosť prideľovania rozpočtových prostriedkov s cieľmi operačného programu;

(c) súlad prideľovania rozpočtových prostriedkov s cieľmi operačného programu;

(d) príspevok očakávaných výstupov k výsledkom;

(d) prínos očakávaných výstupov k splneniu cieľov fondu;

 

(da) účinné zapojenie príslušných zainteresovaných do vypracovania a realizácie operačného programu;

(e) vhodnosť postupov monitorovania operačného programu a zbierania údajov potrebných na vykonanie hodnotení.

(e) vhodnosť postupov monitorovania operačného programu a zbierania údajov potrebných na vykonanie hodnotení.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Počas programového obdobia môže riadiaci subjekt vykonávať hodnotenia s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť operačného programu.

1. Počas programového obdobia riadiaci subjekt posúdi účinnosť a efektívnosť operačného programu.

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme uvedený vzor prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví tento vzor, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

3. Komisia môže vykonať hodnotenie operačného programu z vlastnej iniciatívy.

3. Komisia môže zhodnotiť operačné programy z vlastnej iniciatívy.

 

3a. Komisia predloží hodnotenie fondu v polovici obdobia a zašle ho Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do marca 2018.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť fondu a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najodkázanejším osobám, médiám širokej verejnosti. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu.

1. Európska komisia a členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najmä najodkázanejším osobám, ako aj širokej verejnosti a médiám. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu, od členských štátov a partnerských organizácií v súvislosti s cieľmi sociálnej súdržnosti Únie, a to bez stigmatizácie konečných prijímateľov.

2. S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri podpore fondu riadiaci subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa prinajmenšom informácie, ako je meno príjemcu, adresa príjemcu a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.

2. S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri podpore fondu riadiaci subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa prinajmenšom informácie, ako je meno príjemcu, adresa príjemcu a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.

Uvedený zoznam operácií sa aktualizuje aspoň raz za dvanásť mesiacov.

Uvedený zoznam operácií sa aktualizuje aspoň raz za dvanásť mesiacov.

3. Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a tovaru. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné.

3. Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie alebo zástavu Únie primeranej veľkosti na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a/alebo základnej materiálnej pomoci. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné, a to bez stigmatizácie konečných príjemcov.

Uvedení príjemcovia a partnerské organizácie, ktoré majú webové stránky, takisto uverejňujú krátky opis operácií vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom vyzdvihujú finančnú pomoc Únie.

Uvedení príjemcovia a partnerské organizácie, ktoré majú webové stránky, takisto uverejňujú krátky opis operácií vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom vyzdvihujú finančnú pomoc Únie.

4. Pri všetkých informačných a komunikačných opatreniach, ktoré vykonávajú príjemcovia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre danú operáciu zobrazením znaku Európskej únie spolu s odkazom na Úniu a fond.

4. Pri všetkých informačných a komunikačných opatreniach, ktoré vykonávajú príjemcovia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre danú operáciu zobrazením znaku Európskej únie spolu s odkazom na Úniu a fond.

5. Riadiaci subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

5. Riadiaci subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 až 17 riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu nepresiahne 85 % oprávnených verejných výdavkov.

1. Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu dosahuje 85 % oprávnených verejných výdavkov. Možno ju zvýšiť za podmienok uvedených v článku 19 ods. 1. Členské štáty môžu slobodne podporovať činnosť fondu pomocou dodatočných vnútroštátnych prostriedkov.

 

1a. Príjemcovia v žiadnom prípade nespolufinancujú operácie fondu.

2. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera spolufinancovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.

2. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera spolufinancovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.

3. Opatrenia súvisiace s technickou pomocou vykonávané na podnet Komisie alebo v mene Komisie môžu byť financované vo výške 100 %.

3. Opatrenia súvisiace s technickou pomocou vykonávané na podnet Komisie alebo v mene Komisie môžu byť financované vo výške 100 %.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

1. Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

(a). príslušný členský štát prijal euro a dostáva makrofinančnú pomoc od Únie podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;

(a). príslušný členský štát prijal euro a dostáva makrofinančnú pomoc od Únie podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;

(b) príslušný členský štát neprijal euro a dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002;

(b) príslušný členský štát neprijal euro a dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002;

(c) finančná pomoc sa mu poskytuje v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

(c) finančná pomoc sa mu poskytuje v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 podpora Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyššia ako verejná podpora a maximálna výška podpory z fondu, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

2. Bez ohľadu na odsek 1, podpora Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyššia ako verejná a/alebo súkromná podpora a maximálna výška podpory z fondu, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Operácie podporované operačným programom sa realizujú v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje daný operačný program.

1. Operácie podporované operačným programom sa realizujú v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje daný operačný program.

2. Operácie môžu dostať podporu z operačného programu za predpokladu, že boli vybraté v súlade so spravodlivým a transparentným postupom na základe kritérií stanovených v operačnom programe.

2. Operácie môžu dostať podporu z operačného programu za predpokladu, že boli vybraté v súlade so spravodlivým a transparentným postupom na základe kritérií stanovených v operačnom programe.

3. Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo pre deti môž nakúpiť samotné partnerské organizácie.

3. Potraviny a/alebo predmety základnej materiálnej pomoci na osobné použitie pre konečných príjemcov môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 18 tohto nariadenia.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. Partnerské organizácie môžu navyše distribuovať dodávky potravín pochádzajúce z iných zdrojov vrátane intervenčných zásob, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov].

Komisia uplatňuje postupy prijaté podľa článku 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov], podľa ktorého sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť čo možno najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a ziskov z nich.

Komisia uplatňuje postupy prijaté podľa článku 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov], podľa ktorého sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť čo možno najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a ziskov z nich.

4. Materiálna pomoc sa distribuuje najodkázanejším osobám bezplatne.

4. Potraviny a/alebo predmety základnej materiálnej pomoci sa distribuujú najodkázanejším osobám bezplatne, a to bez výnimky.

5. Operácia podporovaná z fondu nedostáva podporu zo žiadneho iného nástroja Únie.

5. Operácia podporovaná z fondu nedostáva podporu zo žiadneho iného nástroja Únie, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu. Príjemcom však nemožno zabrániť, aby sa uchádzali o využívanie iných európskych fondov, napríklad ESF, s cieľom uskutočniť doplnkové kroky zamerané na riešenie pomoci v chudobe a sociálneho začleňovania.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Náklady oprávnené na podporu z operačného programu sú:

1. Náklady oprávnené na podporu z operačného programu sú:

(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti;

(a) náklady na nákup potravín a predmetov základnej materiálnej pomoci na osobné použitie pre konečných príjemcov;

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre konečných príjemcov nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu predmetov základnej materiálnej pomoci alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

(c) administratívne náklady, náklady na dopravu a skladovanie vzniknuté partnerským organizáciám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);

(c) administratívne náklady, náklady na dopravu a skladovanie vzniknuté partnerským organizáciám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a) alebo 5 % hodnoty intervenčných zásob potravín prevedených podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. ../....[o jednotnej spoločnej organizácii trhov];

 

(ca) administratívne náklady, náklady na dopravu a skladovanie vzniknuté partnerským organizáciám v súvislosti so zberom potravinového odpadu.

(d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu materiálnu pomoc najodkázanejším osobám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);

(d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu alebo nepriamu základnú materiálnu pomoc konečným príjemcom v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);

(e) náklady vynaložené podľa článku 25.

(e) náklady vynaložené podľa článku 25.

2. Na podporu z operačného programu nie sú oprávnené tieto náklady:

2. Na podporu z operačného programu nie sú oprávnené tieto náklady:

(a) úrok z dlhu;

(a) úrok z dlhu;

(b) náklady na použitý tovar;

(b) náklady na použitý tovar;

(c) daň z pridanej hodnoty. Sumy DPH sú však oprávnené, ak nie sú vymáhateľné v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak sú zaplatené príjemcom, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou, ako sa vymedzuje v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES.

(c) daň z pridanej hodnoty. Sumy DPH sú však oprávnené, ak nie sú vymáhateľné v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak sú zaplatené príjemcom, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou, ako sa vymedzuje v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu.

4. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu. Za orgán auditu možno vymenovať vnútroštátnu kontrolnú inštitúciu alebo vnútroštátny dvor audítorov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(o) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o o rozpočtových pravidlách.

(e) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 56 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 59 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. vedenie záznamov o vymáhateľných sumách a sumách odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplácajú naspäť do všeobecného rozpočtu Únie pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov a príjmov.

8. vedenie záznamov o vymáhateľných sumách a sumách odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplácajú naspäť do fondu pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov a príjmov.

Pozmeňujúci návrh   61

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii na požiadanie stratégiu auditu.

4. Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii stratégiu auditu. Komisia je oprávnená požadovať, aby orgán auditu vykonal vo svojej stratégii auditu zmeny, ktoré sú podľa jej názoru nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli audity vykonávané náležite a v súlade s medzinárodne uznávanými normami pre audit. Komisia tým zabezpečí, aby bol audit výkonnosti v dostatočnej miere zohľadnený.

Pozmeňujúci návrh   62

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(r) stanovisko audítora v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(a) stanovisko audítora v súlade s článkom 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže od členského štátu vyžadovať, aby prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením.

3. Komisia od členských štátov vyžaduje, aby prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé operačné programy, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 81 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení danému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé operačné programy, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 84 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení danému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Od roku 2015 do roku 2022 vrátane predkladajú menované subjekty Komisii každoročne do 15. februára roku nasledujúceho po konci účtovného obdobia tieto dokumenty a informácie v súlade s článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

1. Od roku 2015 do roku 2022 vrátane predkladajú menované subjekty Komisii každoročne do 15. februára roku nasledujúceho po konci účtovného obdobia tieto dokumenty a informácie v súlade s článkom 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

(dd) overenú ročnú účtovnú závierku príslušných subjektov menovaných podľa článku 32, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(a) overenú ročnú účtovnú závierku príslušných subjektov menovaných podľa článku 32, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(ee) vyhlásenie o riadení uvedené v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(b) vyhlásenie o riadení uvedené v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(ff) ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a slabín, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia;

(c) ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a slabín, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia;

(gg) stanovisko audítora vydané nezávislým menovaným orgánom auditu, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, spolu so správou o kontrole, v ktorej sú uvedené zistenia vychádzajúce z auditov vykonaných za účtovné obdobie, na ktoré sa stanovisko vzťahuje.

(d) stanovisko audítora vydané nezávislým menovaným orgánom auditu, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, spolu so správou o kontrole, v ktorej sú uvedené zistenia vychádzajúce z auditov vykonaných za účtovné obdobie, na ktoré sa stanovisko vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas troch rokov. Toto trojročné obdobie plynie od 31. decembra roku, v ktorom Komisia prijala rozhodnutie o schválení účtovnej závierky podľa článku 47, alebo najneskôr odo dňa uhradenia konečného zostatku.

1. Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas piatich rokov. Toto päťročné obdobie plynie odo dňa uhradenia konečného zostatku.

Toto trojročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

Toto päťročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 60a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 60a

 

Prechodné ustanovenia

 

Komisia a členské štáty zabezpečia prostredníctvom prechodných ustanovení, aby činnosti oprávnené na pomoc mohli začať od 1. januára 2014 aj v prípade, ak v tom čase ešte nebudú predložené operačné programy.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 61

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(1)

Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 62.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V rámci stratégie Európa 2020 si Európska únia stanovila cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov.

Hospodárska a finančná kríza však prehlbuje chudobu a sociálne vylúčenie v celej Únii. V roku 2011 bolo 120 miliónov Európanov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, čo je nárast o šesť miliónov v priebehu dvoch rokov, a teraz je to takmer štvrtina z celkového počtu obyvateľov. Viac než 40 miliónov obyvateľov trpí závažnou materiálnou depriváciou. Každá desiata osoba vo veku menej ako 60 rokov žije v domácnosti s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

Jednou z hlavných čŕt materiálnej deprivácie je skutočnosť, že ľudia nemajú prístup k potravinám v primeranom množstve a kvalite. 43 miliónov Európanov si nemôže každý druhý deň dovoliť jedlo obsahujúce mäso, hydinu alebo ryby (alebo ekvivalent pre vegetariánov), čo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie základná potreba. Nedostatok potravín môže poškodiť predovšetkým deti, pretože nedostatočné stravovanie môže mať nepriaznivý vplyv na vývoj mozgu, na schopnosť učiť sa a na ich zdravie v budúcnosti.

Obzvlášť závažnou formou materiálnej deprivácie je bezdomovectvo. Jeho rozsah možno ťažko vyčísliť, ale podľa jedného z odhadov žilo v rokoch 2009 – 2010 v Únii celkom 4,1 milióna osôb bez domova. V dôsledku krízy sa bezdomovectvo rozširuje a bez domova sa čoraz viac ocitajú rodiny s deťmi, mladí ľudia (do 20 % v Dánsku a 15 % v Holandsku) a ľudia z prostredia migrantov.

V roku 2011 bolo v Únii viac ako 25 miliónov detí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Takmer 6 miliónov detí nemá nové oblečenie (teda nie oblečenie z druhej ruky) a takmer 5 miliónov detí nevlastní ani dva páry správnej veľkosti obuvi. Spoločná sociálna a hospodárska budúcnosť Európy čiastočne závisí od toho, do akej miery budeme schopní zastaviť prenášanie nedostatku z generácie na generáciu, pričom naše deti sú vystavené väčšiemu riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia ako celková populácia (27,1% oproti 23,5%). Iba v piatich členských štátoch (Cyprus, Dánsko, Fínsko, Slovinsko a Švédsko) bolo riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia u detí nižšie ako u širších vrstiev obyvateľstva. Dokonca aj keď je celkové riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia stabilné, u detí stále rastie (napr. v Nemecku). Deti trpiace materiálnou depriváciou majú v porovnaní so svojimi lepšie zabezpečenými rovesníkmi menšiu šancu uspieť v škole a neskôr naplno využiť svoj potenciál.

Súčasne sa v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy znížila schopnosť mnohých členských štátov podporovať osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. V roku 2011 sa počet ohrozených osôb vrátil na úroveň z roku 2008 a väčšina členských štátov nerobí žiadny pokrok v plnení národných cieľov do roku 2020 v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Hlavným nástrojom Únie na podporu zamestnanosti, boj proti chudobe a podporu začleňovania je a zostane Európsky sociálny fond (ESF). Skutočnosť, že podpora z ESF je viazaná na „aktivizáciu v oblasti zamestnanosti“ však spôsobuje, že z neho nemôžu ťažiť ľudia s najzákladnejšími potrebami, ktorí sú často príliš vzdialení od trhu práce (napr. deti), alebo príliš vylúčení (napr. bezdomovci).

Od roku 1987 EÚ prevádzkuje program pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktorý členským štátom umožňuje uvoľniť verejné zásoby prebytkov potravín (intervenčné zásoby) na distribúciu v rámci potravinovej pomoci. V roku 2011 tento program využilo takmer 19 miliónov osôb. Počet zúčastnených členských štátov sa z deviatich v roku 2001 rozrástol na dvadsať v roku 2012, pričom niektoré členské štáty, ako Nemecko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Dánsko, sa pripojili na začiatku a neskôr vo svojej účasti nepokračovali. Program pomoci najchudobnejším osobám je okrem súboru experimentálnych sociálnych projektov menšieho rozsahu, ktoré EÚ podporuje, v súčasnej dobe jediným programom EÚ, ktorý má dosah na osoby žijúce na okraji spoločnosti. Od svojho vzniku významne pomáha organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc. Cieľom programu nikdy nebolo vyriešiť nedostatok potravín v členských štátoch, avšak organizácie, ktoré s ním spolupracujú a poskytujú doplnkové služby, poukazujú na to, že kľúčový význam pre ich činnosť má predvídateľnosť tejto pomoci, pretože umožňuje zapojenie dobrovoľníkov a uľahčuje a posilňuje prístup k ďalším zdrojom finančných prostriedkov alebo hmotných dávok.

V posledných rokoch však dochádza k úbytku intervenčných zásob a očakáva sa, že v budúcnosti už nebudú k dispozícii vôbec, čím tento program stráca svoj pôvodný zmysel a na konci roka 2013 by sa mal ukončiť. Vzhľadom na dopyt by jeho ukončenie na konci tohto roka bez náhrady novým programom v mnohých členských štátoch veľmi vážnym spôsobom ohrozilo fungovanie programov potravinovej pomoci. Veľké charitatívne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti zastupujúce potravinové banky a organizácie, ktoré pracujú s deťmi a s bezdomovcami a vystupujú v ich mene opakovane vyzývajú k tomu, aby EÚ pokračovala v podpore aj po roku 2013. Vyzýva k tomu aj Európsky parlament, EHSV, Výbor regiónov a regionálne a miestne orgány v celej Únii.

Hlavné prvky navrhnutého fondu

Právnym základom tohto návrhu je článok 175 ods. 3 ZFEÚ. Umožňuje prijatie osobitných opatrení okrem štrukturálnych fondov, ktoré vedú k dosahovaniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (článok 175 ZFEÚ).

S navrhnutým rozpočtom na obdobie 2014 – 2020 vo výške 2,5 miliardy EUR by sa vytvoril nový nástroj so širšou pôsobnosťou, ktorý by čiastočne vychádzal zo skúseností programu pomoci pre najodkázanejšie osoby a podporoval by vnútroštátne systémy zaoberajúce sa depriváciou v oblasti potravín, pričom by zároveň časť svojich prostriedkov vyčlenil na materiálnu pomoc vo forme nepotravinárskeho tovaru určeného bezdomovcom a deťom a na sprievodné opatrenia zamerané na opätovné začlenenie podporených najchudobnejších osôb do spoločnosti.

Fond by sa zameriaval priamo na najchudobnejšie osoby alebo domácnosti v členských štátoch, v ktorých je potreba pomoci preukázaná vnútroštátnymi orgánmi alebo partnerskými organizáciami, alebo by pôsobil nepriamo tak, že by poskytoval potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo deti. Členské štáty by plánovali a poskytovali podporu v súlade s vnútroštátnymi systémami a kritériá pre poskytnutie pomoci by boli v právomoci členských štátov alebo partnerských organizácií.

Fond by sa uplatňoval prostredníctvom spoločného riadenia, podľa zjednodušeného systému implementácie politiky súdržnosti (t. j. sedemročný operačný program jednotlivých členských štátov, využitie možnosti zjednodušených nákladov a efektívnejšia finančná správa). Partnerskými organizáciami by boli verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú pomoc priamo, a ďalej by tiež vykonávali sprievodné opatrenia v oblasti sociálneho začleňovania.

Záver

Podporu, ktorá sa v rámci navrhovaného fondu plánuje, nemožno považovať za náhradu komplexných politík, ktoré sú nevyhnutné na zníženie a prípadne odstránenie chudoby. Toto aj naďalej zostáva úlohou Únie a členských štátov.

Prostriedky, ktoré sú pre tento fond navrhnuté, sú značne obmedzené a nedostatočné. Podľa odhadov by fond mal pomôcť dvom miliónom osôb ročne v celej Únii, čo je iba jedna dvadsatina obyvateľov vážne zasiahnutých materiálnou depriváciou (a vzhľadom k prípadnému pákovému efektu sa odhaduje, že by ich mali byť celkovo štyri milióny). Na porovnanie, ministerstvo poľnohospodárstva USA ročne vynaloží približne 100 miliárd USD na pomoc v oblasti potravinových potrieb poskytovanú domácnostiam, ženám a deťom, ktoré na ňu majú nárok.

Bez ohľadu na uvedené skutočnosti je návrh Komisie vítaný. Nový fond by Únii umožnil aj naďalej prispievať k zmierňovaniu najhorších foriem chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe. V tejto súvislosti sú obzvlášť vítané konkrétne návrhy Komisie týkajúce sa platieb príjemcom pomoci (čl. 39) a predbežných platieb (čl. 41). Rovnako je vítané úsilie o zjednodušenie vykonávacích postupov: administratívnu záťaž treba obmedziť na minimum, najmä čo sa týka partnerských organizácií.

Zameraním sa na osoby ohrozené materiálnou depriváciou a depriváciou v oblasti potravín, najmä na bezdomovcov, deti a domácnosti s deťmi, a na sprievodné opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia by sa riešili najhoršie a najzávažnejšie formy deprivácie a podporilo by sa súčasné a budúce úsilie EÚ v týchto oblastiach.

Navrhovaná európska platforma by členským štátom, partnerským organizáciám a ďalším subjektom umožnila vzájomné odovzdávanie poznatkov a podnietila by ich k strategickejším prístupom k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia.

Okrem toho by prispela k realizácii ďalších politík EÚ, ako je napríklad politika v oblasti verejného zdravia a plytvania potravinami.

Celkovo možno konštatovať, že napriek tomu, že fond má isté obmedzenia, môže významným spôsobom prispieť k zlepšeniu životných podmienok osôb žijúcich na okraji spoločnosti, predovšetkým bezdomovcov a detí a domácností s deťmi zasiahnutých materiálnou depriváciou a pomôcť im dôstojne žiť. Mnohým môže pomôcť k nájdeniu východiska z chudoby a prípadne k nájdeniu zamestnania, čím prispeje k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia.

Miera chudoby a sociálneho vylúčenia v celej Únii narastá a táto iniciatíva so sebou prináša európsku pridanú hodnotu, a je teda nevyhnutná a úplne opodstatnená, predovšetkým v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a s iniciatívami, ktoré v oblasti chudoby detí a bezdomovectva prebiehajú alebo ešte len budú uskutočnené.

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2010 vnímajú európski občania riešenie chudoby hneď po nezamestnanosti ako najdôležitejšiu výzvu Únie.

V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa zdôrazňuje úcta k ľudskej dôstojnosti a solidarita ako kľúčové hodnoty Únie. Článok 3 tej istej zmluvy stanovuje, že cieľom Únie je podporovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich obyvateľov a zaväzuje Úniu vykonávať úsilie v prospech sociálneho pokroku, bojovať proti sociálnej nespravodlivosti a chrániť práva dieťaťa.

Ak by sa prostredníctvom nového Fondu európskej pomoci najchudobnejším osobám využili skúsenosti z programu pomoci pre najodkázanejšie osoby, praktickým spôsobom by sa tým vyjadrili kľúčové hodnoty a zásady Únie a hmatateľne by sa uznala skutočnosť, že Únia sa chce postaviť tvárou v tvár výzvam v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (27.3.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla nariadenie (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby), ktorým sa na roky 2014 – 2020 zriaďuje nový nástroj dopĺňajúci existujúce nástroje súdržnosti, najmä Európsky sociálny fond, tak, že sa bude využívať na riešenie najhorších a sociálne najničivejších foriem chudoby, potravinovej deprivácie, ako aj bezdomovectva a materiálnej deprivácie detí a zároveň podporí sprievodné opatrenia zamerané na sociálnu reintegráciu najodkázanejších osôb Únie.

Komisia pre tento nový nástroj navrhuje na nasledujúci viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 rozpočet 2,5 miliardy EUR na základe cien z roku 2011. Spravodajca víta vytvorenie tohto fondu, no znepokojuje ho výška navrhovanej sumy, ktorá je nižšia ako súčasný program potravinovej pomoci. Navyše treba zdôrazniť, že zameranie tohto fondu bolo rozšírené aj na pomoc osobám trpiacim materiálnou depriváciou a osobám bez domova.

Spravodajca poznamenáva, že tento program by sa mal financovať z celkových finančných prostriedkov pridelených členským štátom v rámci štrukturálnych a kohéznych fondov. V dôsledku toho sa tento nový fond bude realizovať v rámci zdieľaného hospodárenia, pričom sa budú uplatňovať vykonávacie pravidlá využívané pri štrukturálnych a kohéznych fondoch. Návrh Komisie sa miestami zdá príliš zložitý a mohol by viesť k zvýšenej administratívnej záťaži pre jeho príjemcov, ktorými budú hlavne mimovládne organizácie. Hoci sa Komisia pokúsila o zjednodušenie týchto pravidiel, spravodajca sa domnieva, že je potrebné zjednodušiť nariadenie čo najviac, aby bolo v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu čo najúčinnejšie.

Spravodajca poznamenáva, že tento fond nahrádza program distribúcie potravín, v rámci ktorého sa rozdávali občanom EÚ potraviny s využitím poľnohospodárskych prebytkov, ktoré by sa inak boli zlikvidovali. Vzhľadom na očakávané vyčerpanie intervenčných zásob, ako aj na ich veľkú nepredvídateľnosť v rokoch 2011 – 2020 stratil tento program pôvodné opodstatnenie a koncom roka 2013 bude ukončený. Avšak vždy, keď to bude možné, mali by sa intervenčné zásoby bezplatne využiť v prospech najodkázanejších osôb, pričom by mali predstavovať doplnok programu, ktorý sa neodpočíta od rozpočtu prideleného členským štátom.

Spravodajca navrhuje odstrániť ustanovenie o spolufinancovaní, ktoré by sa mohlo v niektorých prípadoch stať prekážkou prístupu k fondu, najmä pre tie členské štáty, ktoré čelia vážnym hospodárskym a finančným problémom. Pomoc pri odstraňovaní hladu, bezdomovectva a materiálnej deprivácie by nemala závisieť od schopnosti členských štátov podieľať sa na spolufinancovaní.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.

(1) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov. Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sa však nesporne zvýšil z 23,4 % v roku 2010 na 24,2 % v roku 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám, a to hlavne zabezpečením dodávok potravín, s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.

Odôvodnenie

Symbolická suma poskytnutá v tomto fonde by sa mala zamerať najmä na poskytovanie potravín ľuďom v núdzi. Tento fond by však v žiadnom prípade nemali členské štáty vnímať ako príležitosť znižovať rozpočty svojich vnútroštátnych programov na odstraňovanie chudoby a reintegráciu, za ktoré sú aj naďalej zodpovedné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Tento fond nemôže nahrádzať verejné politiky vlád členských štátov, ktorých cieľom je obmedziť potrebu poskytovania potravín ľuďom v núdzi a vypracovať udržateľné ciele a politiky zamerané na úplné odstránenie hladu, chudoby a sociálneho vylúčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačného programu.

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Prvou depriváciou, ktorú by mali členské štáty riešiť, je prístup k potravinovej pomoci. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť maximálnu úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie, a zároveň by sa mala riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

(17) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... z .../20xx, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a nemali by viesť k zredukovaniu rozpočtu prideľovaného každému členskému štátu. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali pre svoje operačné programy vymenovať riadiaci subjekt, certifikačný orgán a funkčne nezávislý orgán auditu. S cieľom poskytnúť členským štátom flexibilitu pri zavádzaní systémov kontroly je vhodné poskytnúť možnosť, aby funkcie certifikačného orgánu vykonával riadiaci subjekt. Členským štátom by sa takisto malo povoliť, aby určili sprostredkovateľské orgány na vykonávanie určitých úloh riadiaceho subjektu alebo certifikačného orgánu. Členské štáty by v takomto prípade mali jasne vymedziť ich príslušné zodpovednosti a funkcie.

(21) Členské štáty by mali pre svoje operačné programy vymenovať riadiaci subjekt, certifikačný orgán a funkčne nezávislý orgán auditu. S cieľom poskytnúť členským štátom flexibilitu pri zavádzaní systémov kontroly je vhodné poskytnúť možnosť, aby funkcie certifikačného orgánu vykonával riadiaci subjekt. Členským štátom by sa takisto malo povoliť, aby určili sprostredkovateľské orgány na vykonávanie určitých úloh riadiaceho subjektu alebo certifikačného orgánu. Členské štáty by v takomto prípade mali jasne vymedziť ich príslušné zodpovednosti a funkcie. Členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie na odstránenie prekážok vyplývajúcich z administratívnej záťaže, ktoré môžu mať vplyv na charitatívne organizácie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie týkajúce sa finančnej kontroly, by sa mala zabezpečiť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci tohto nariadenia a mali by sa stanoviť kritériá, ktorými sa Komisii umožní v kontexte svojej stratégie kontroly vnútroštátnych systémov stanoviť stupeň ubezpečenia, ktoré by mala získať od vnútroštátnych orgánov auditu.

(25) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie týkajúce sa finančnej kontroly, by sa mala zabezpečiť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci tohto nariadenia a mali by sa stanoviť kritériá, ktorými sa Komisii umožní v kontexte svojej stratégie kontroly vnútroštátnych systémov stanoviť stupeň ubezpečenia, ktoré by mala získať od vnútroštátnych orgánov auditu. Komisia musí vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby náročnosť kritérií príjemcom nezvyšovala administratívnu záťaž, vzhľadom na povahu fondu a skutočnosť, že väčšinu príjemcov tvoria dobrovoľníci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(42a) Vzhľadom na dátum, ku ktorému treba predložiť výzvy na predkladanie ponúk, ako aj vzhľadom na termíny prijatia tohto nariadenia a na prípravu operačných programov by sa mali vypracovať pravidlá, ktoré uľahčia flexibilný prechod v roku 2014, aby sa tak zabránilo akémukoľvek prerušeniu dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(42a) Ak sa z nejakého dôvodu ukáže, že toto nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014, Komisia by mala prijať prechodné opatrenia, ktoré zabránia prerušeniu alebo zníženiu pomoci poskytovanej z rozpočtu EÚ pre najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak sa z nejakého dôvodu ukáže, že toto nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014, Komisia by mala prijať prechodné opatrenia, ktoré zabránia prerušeniu alebo zníženiu pomoci poskytovanej z rozpočtu EÚ pre najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – pododsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií prijatých vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými orgánmi;

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií prijatých vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo v spolupráci s partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými orgánmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – pododsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia;

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia, ako ju vymedzili členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi kritériami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Fond sa používa na doplnenie vnútroštátnych stratégií a nie na ich nahradenie alebo na zníženie dlhodobých a udržateľných vnútroštátnych programov znižovania chudoby a sociálneho začleňovania, za ktoré naďalej ostávajú zodpovedné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre konečných príjemcov distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 2 500 000 000 v cenách v roku 2011, v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, nie sú v reálnych podmienkach nižšie ako rozpočtové prostriedky pridelené na európsky program potravinovej pomoci pre odkázané osoby v rokoch 2007 – 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) populácia, ktorej hrozí chudoba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Každý členský štát, ktorý chce požiadať o pomoc z fondu, predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe, ktorý by mal dopĺňať ďalšie opatrenia prijaté na úrovni členských štátov, sú zahrnuté tieto body:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom;

f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom, pričom sú zreteľne oddelené činnosti, ktoré súvisia s týmito dvoma fondmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 18;

i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 10 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Medzi činnosti tejto platformy patrí podpora spolupráce medzi všetkými, ktorí pracujú na okamžitom zmiernení materiálnej deprivácie, a organizáciami, ktoré sa snažia dosiahnuť dlhodobé a udržateľné opätovné sociálne začlenenie, pričom sa v rámci platformy hľadajú možnosti prepojenia týchto odlišných cieľov.

Odôvodnenie

Poskytovanie pomoci osobám v núdzi sa veľmi líši od práce, ktorú vykonávajú organizácie bojujúce za odstránenie chudoby z dlhodobého hľadiska, keďže táto práca si často vyžaduje osobitné vzdelanie a/alebo kvalifikáciu. Existujú však možnosti, keď rozličné organizácie s odlišnými úlohami môžu prostredníctvom spolupráce zvýšiť svoj vplyv, a Komisia by mala umožniť uskutočňovanie takejto výmeny skúseností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Podávanie správ o realizácii nie je v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory príliš rozsiahle a nespôsobuje zbytočnú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hodnotenia vykonávajú odborníci funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za realizáciu operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu.

2. Hodnotenia vykonávajú odborníci funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za realizáciu operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu, v žiadnom prípade však nesmú zahŕňať informácie o totožnosti jednotlivých príjemcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Hodnotenia nie sú v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory príliš rozsiahle a nespôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 až 17 riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolufinancovanie

Financovanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu nepresiahne 85 % oprávnených verejných výdavkov.

1. Miera financovania na úrovni operačného programu predstavuje 100 % oprávnených verejných výdavkov. Vzhľadom na zvýšený počet ľudí v núdzi v Európe môžu členské štáty finančne podporovať fond na dobrovoľnom základe s cieľom optimalizovať jeho využitie..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera spolufinancovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.

2. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje maximálna výška podpory z fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19

vypúšťa sa

Zvýšenie platieb pre členské štáty s dočasnými rozpočtovými problémami

 

1. Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

 

(h) príslušný členský štát prijal euro a dostáva makrofinančnú pomoc od Únie podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;

 

(i) príslušný členský štát neprijal euro a dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002;

 

(j) finančná pomoc sa mu poskytuje v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

 

2. Bez ohľadu na odsek 1 podpora Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyššia ako verejná podpora a maximálna výška podpory z fondu, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

 

Odôvodnenie

V súlade so stanoviskom pána Vaughana k rozpočtovému návrhu by financovanie malo byť na úrovni 100 %, preto sa článok 19 už neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo pre deti môž nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Potraviny a tovar pre konečných príjemcov môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – druhý pododsek

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 18 tohto nariadenia.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb. Sú nad rámec programu a neznižujú sa nimi pridelené rozpočty pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti;

(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre konečných príjemcov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre konečných príjemcov nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí priebežnú platbu najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia zaevidovala žiadosť o platbu

5. V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí priebežnú platbu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď Komisia zaevidovala žiadosť o platbu

POSTUP

Názov

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Referenčné čísla

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.11.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

dátum vymenovania

Derek Vaughan

18.12.2012

Dátum prijatia

26.3.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (24.4.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Theodoros Skylakakis

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF].

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF]. Kritériá na určovanie takýchto osôb by mali zodpovedať meniacim sa hospodárskym a sociálnym podmienkam.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V zmysle článku 317 zmluvy a v kontexte zdieľaného hospodárenia by sa mali stanoviť podmienky, ktoré umožnia Komisii vykonávať svoje úlohy pri plnení všeobecného rozpočtu Únie, a vyjasniť zodpovednosti členských štátov, pokiaľ ide o spoluprácu. Tieto podmienky by mali Komisii umožniť, aby nadobudla istotu v tom, že členské štáty používajú fond zákonným a správnym spôsobom a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle nariadenia Rady č. […] o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

(5) V zmysle článku 317 zmluvy a v kontexte zdieľaného hospodárenia by sa mali stanoviť podmienky, ktoré umožnia Komisii vykonávať svoje úlohy pri plnení všeobecného rozpočtu Únie, a vyjasniť zodpovednosti členských štátov, pokiaľ ide o spoluprácu. Tieto podmienky by mali Komisii umožniť, aby nadobudla istotu v tom, že členské štáty používajú fond zákonným a správnym spôsobom a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1 („nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Pri výkone svojich povinností súvisiacich s plnením rozpočtu by mala Komisia vo vyššej miere využívať a presadzovať audity výkonnosti.

 

____________

 

1 Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru, ktorý sa distribuuje najodkázanejším osobám.

(6) Uvedené predpisy by mali byť v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia a takisto by mali zabezpečovať, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru, ktorý sa distribuuje najodkázanejším osobám.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by mali byť k dispozícii časovo obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, dôkaz o nezrovnalostiach týkajúcich sa žiadosti o platbu alebo o nepredložení dokladov na účel preskúmania a schválenia účtovnej závierky.

(30) S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by mali byť k dispozícii časovo obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, dôkaz o nezrovnalostiach týkajúcich sa žiadosti o platbu alebo o nepredložení dokladov na účel preskúmania a schválenia účtovnej závierky alebo v prípade vážneho omeškania pri vykonávaní projektov s preukázateľným dôkazom, že ciele stanovené pre projekty nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond podporuje sociálnu súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu.

Fond podporuje sociálnu súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu. Fond zabezpečuje, aby nikto v Únii netrpel hladom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na použitie pre najodkázanejšie osoby, a najmä bezdomovcov a deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Komisia, členské štáty a príjemcovia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

7. Komisia, členské štáty a príjemcovia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 30 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

1. Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie; opis zohľadňuje nedávno schudobnelé osoby so záporným príjmom a vlastníkov domov so záporným vlastným kapitálom;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia schváli pomocou vykonávacích aktov zmeny a doplnenia operačného programu najneskôr do piatich mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli uspokojivo zohľadnené.

3. Komisia schváli pomocou vykonávacích aktov zmeny a doplnenia operačného programu najneskôr do troch mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli uspokojivo zohľadnené.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu.

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu. Výsledok týchto konzultácií sa oznámi Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prínos k hlavnému cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybraný typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na situáciu v konkrétnom členskom štáte, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu;

(a) prínos k hlavnému cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybraný typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na situáciu v konkrétnom členskom štáte, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu, ako aj ľudí so záporným príjmom a majetkom a tých v najväčšej núdzi a ohrozených chudobou;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme uvedený vzor prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme uvedený vzor prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2. Vzor rešpektuje zásadu administratívneho zjednodušovania a je súčasne v súlade s cieľmi hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu, pokiaľ ide o nedávno schudobnelé osoby so zápornými príjmami a vlastníkov domov so záporným vlastným kapitálom. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a tovaru. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné.

3. Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie na také miesto, ktoré je ľahko prístupné a kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a tovaru. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné. Príjemcovia a partnerské organizácie zabezpečujú, aby staršie a zdravotne postihnuté osoby mali prístup k týmto informáciám.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo pre deti môž nakúpiť samotné partnerské organizácie.

3. Potraviny a tovar pre najodkázanejšie osoby, a najmä pre bezdomovcov alebo deti, môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(o) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti;

(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre najodkázanejšie osoby, a najmä pre bezdomovcov alebo deti;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(p) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na použitie pre najodkázanejšie osoby, a najmä pre bezdomovcov alebo deti, nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou sa uskutočnia pomocou elektronického systému výmeny údajov zriadeného v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 3.

4. Všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou sa uskutočnia pomocou elektronického systému výmeny údajov zriadeného v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom delegovaného aktu podľa článku 59.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu.

4. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu. Za orgán auditu možno vymenovať národný kontrolný úrad alebo národný dvor audítorov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(o) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o o rozpočtových pravidlách.

(e) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 56 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 59 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Pozmeňujúci návrh   24

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii na požiadanie stratégiu auditu.

4. Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii stratégiu auditu. Komisia je oprávnená požadovať, aby orgán auditu vykonal vo svojej stratégii auditu zmeny, ktoré sú podľa jej názoru nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli audity vykonávané náležite a v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi auditu. Týmto krokom Komisia zabezpečí, aby bol audit výkonnosti dostatočne zohľadnený.

Pozmeňujúci návrh   25

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(r) stanovisko audítora v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(a) stanovisko audítora v súlade s článkom 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov modely stratégie auditu, stanoviska audítora a ročnej kontrolnej správy, ako aj metodiku odberu vzoriek uvedenú v odseku 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 3.

6. Komisia prijíma prostredníctvom delegovaných aktov modely stratégie auditu, stanoviska audítora a ročnej kontrolnej správy, ako aj metodiku odberu vzoriek uvedenú v odseku 4. Tieto delegované akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 59.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže od členského štátu vyžadovať, aby prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením.

3. Komisia požiada členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé operačné programy, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 81 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení danému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé operačné programy, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 84 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení danému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Od roku 2015 do roku 2022 vrátane predkladajú menované subjekty Komisii každoročne do 15. februára roku nasledujúceho po konci účtovného obdobia tieto dokumenty a informácie v súlade s článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

1. Od roku 2015 do roku 2022 vrátane predkladajú menované subjekty Komisii každoročne do 15. februára roku nasledujúceho po konci účtovného obdobia tieto dokumenty a informácie v súlade s článkom 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

(dd) overenú ročnú účtovnú závierku príslušných subjektov menovaných podľa článku 32, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(a) overenú ročnú účtovnú závierku príslušných subjektov menovaných podľa článku 32, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(ee) vyhlásenie o riadení uvedené v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(b) vyhlásenie o riadení uvedené v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(ff) ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a slabín, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia;

(c) ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a slabín, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia;

(gg) stanovisko audítora vydané nezávislým menovaným orgánom auditu, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, spolu so správou o kontrole, v ktorej sú uvedené zistenia vychádzajúce z auditov vykonaných za účtovné obdobie, na ktoré sa stanovisko vzťahuje.

(d) stanovisko audítora vydané nezávislým menovaným orgánom auditu, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, spolu so správou o kontrole, v ktorej sú uvedené zistenia vychádzajúce z auditov vykonaných za účtovné obdobie, na ktoré sa stanovisko vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas troch rokov. Toto trojročné obdobie plynie od 31. decembra roku, v ktorom Komisia prijala rozhodnutie o schválení účtovnej závierky podľa článku 47, alebo najneskôr odo dňa uhradenia konečného zostatku.

1. Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas piatich rokov. Toto päťročné obdobie plynie odo dňa uhradenia konečného zostatku.

Toto trojročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

Toto päťročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

POSTUP

Názov

Európsky fond pomoci pre najodkázanejšie osoby

Referenčné čísla

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

19.11.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Dátum prijatia

23.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (27.3.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Younous Omarjee

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca berie na vedomie rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. apríla 2011, ktorým bol ukončený Európsky program pomoci pre najodkázanejšie osoby (PEAD) vytvorený v roku 1986 a existujúci už 25 rokov. PEAD sa zakladal na spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie a fungoval na princípe prerozdeľovania poľnohospodárskych prebytkov najodkázanejším osobám. Spravodajca odmieta dohodu Európskej rady o viacročnom finančnom rámci z 8. februára 2013, ktorou sa znížili prostriedky na tento fond z 3,5 na 2,5 miliardy eur. Domnieva sa, že zachovanie sumy 3,5 miliardy eur zo súčasného obdobia (2007 – 2013) je absolútne minimum a že fondu sa mala poskytnúť suma viac ako 4,5 miliardy eur, keďže rozsah pôsobnosti tohto programu bol rozšírený o distribúciu tovaru a zároveň o sedem nových členských štátov. Spravodajca však víta návrh Európskej komisie na vytvorenie nového fondu, ktorým sa nahradí PEAD a ktorý má názov Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie je nový fond navrhnutý Komisiou v súčasnosti zahrnutý do oblasti pôsobnosti politiky súdržnosti (článok 174 ZFEÚ).

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je súčasťou prierezových a základných cieľov Európskej únie (článok 9 ZFEÚ a článok 3 ZEÚ). Európska únia si okrem toho stanovila cieľ znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v členských štátoch aspoň o 20 miliónov.

Súčasná situácia je však od tohto cieľa veľmi vzdialená. V roku 2010 bola takmer štvrtina Európanov (119,6 milióna) ohrozená chudobou alebo sociálnym vylúčením, z čoho vyše 18 miliónov osôb bolo takmer denne závislých od potravinových balíčkov alebo jedál poskytovaných dobrovoľníckymi združeniami. Počet osôb postihnutých potravinovou a materiálnou depriváciou okrem toho v posledných rokoch neustále rastie a je na znepokojivej úrovni. Stále sa zvyšuje aj počet európskych občanov, ktorí sú odkázaní na potravinovú pomoc. Finančná, hospodárska a sociálna kríza, ktorá postihla všetky členské štáty, kladie na Európsku úniu zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o rastúcu nerovnosť medzi bohatými a chudobnými nielen v rámci Európskej únie, ale aj v jednotlivých členských štátoch.

Na základe článku 174 ZFEÚ je preto cieľom FEAD posilňovať sociálnu súdržnosť, a bojovať tak proti chudobe v Európskej únii. Únia teda musí prostredníctvom tohto nového fondu prispievať k svojej väčšej sociálnej súdržnosti podporovaním vnútroštátnych schém zameraných na poskytovanie nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby, čím pomôže zmierniť čoraz viac znepokojivú mieru potravinovej a materiálnej deprivácie v rámci Európskej únie.

Spravodajca má preto k pôvodnému návrhu Európskej komisie početné výhrady.

Spolufinancovanie

V návrhu Komisie sa stanovuje, že štáty alebo územnosprávne jednotky sa na financovaní z FEAD podieľajú na úrovni 15 %. Ako však zdôrazňuje aj Výbor regiónov, v súčasnom období obmedzovania verejných výdavkov je pravdepodobné, že štáty a územnosprávne jednotky, ktoré sú v najťažšej situácii, nebudú môcť spolufinancovať program FEAD.

Byrokracia fondu

Schéma spolufinancovania, ako aj celkový systém prerozdeľovania základných potravín a tovaru, musia navyše zostať jednoduché a jasné a musia predovšetkým umožniť dobročinným združeniam vykonávať svoju činnosť, pričom zohľadnia povahu tejto činnosti, ktorá je veľmi často dobrovoľná. Nariadenie musí nadväzovať na nariadenie o PEAD platné v rokoch 2012 a 2013. Vzhľadom na to spravodajca navrhuje zjednodušiť fond, a najmä zrušiť certifikačné, riadiace a audítorské orgány. Navrhuje tiež zrušiť kritériá, ktoré musí každý členský štát stanoviť v záujme určenia subjektov, ktoré môžu fond využívať. Európska komisia musí dôverovať členským štátom a dobrovoľníckym združeniam, ktoré v rámci distribúcie potravín a tovaru preukazujú, že ich činnosť je významná a príkladná.

Ciele FEAD

Rozšírenie pomoci o materiálnu pomoc je odôvodnené skutočnosťou, že najodkázanejšie osoby v Európe trpia nielen nedostatkom potravín, ale aj materiálnou depriváciou. Ak rozpočet odsúhlasený vedúcimi predstaviteľmi štátov neumožní toto zvýšenie prostriedkov na FEAD, potravinová pomoc musí podľa možnosti zostať prioritou schémy, a to najmä s cieľom zabrániť rozptýleniu, ktoré by poškodilo účinnosť fondu a jeho ciele. Keďže výživa je základným prostriedkom sociálneho začlenenia, potravinová pomoc je nevyhnutným predpokladom pre všetky politiky boja proti vylúčeniu. Spravodajca teda obhajuje myšlienku, že FEAD by sa mal prednostne zameriavať na distribúciu potravín.

Keďže solidarita je jednou zo základných hodnôt Európskej únie, tento fond je symbolom zmyslu, ktorý európski občania prikladajú budovaniu Európy. Je nemysliteľné, aby sa Európska únia obrátila chrbtom k najzraniteľnejším občanom. Odstránenie podstaty tejto pomoci najodkázanejším osobám by znamenalo hrozbu, že sa rastúca nevraživosť medzi občanmi a európskymi inštitúciami bude ešte zväčšovať.

Spravodajca je presvedčený, že Európsky parlament sa spoločne s príslušnými združeniami musí zasadiť o to, aby tento fond mohol fungovať efektívne a aby slúžil predovšetkým najodkázanejším osobám a dobročinným združeniam, ktoré každodenne pracujú v ich prospech.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.

(1) Keďže dodávanie potravín a poľnohospodárskych produktov je veľkým prínosom a pomocou pre najodkázanejšie osoby a keďže v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v rámci ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Od roku 1987 v reakcii na mimoriadne tuhú zimu v Európe poskytuje Únia svojim najodkázanejším občanom prostredníctvom dobročinných organizácií priamu potravinovú pomoc z poľnohospodárskych zásob. Provizórna pomoc, ktorá bola vtedy poskytovaná, bola upravená na európskej úrovni prostredníctvom Európskeho programu pomoci pre najodkázanejšie osoby. Súčasne sa rozvíjali iné dodávateľské zdroje, ako sú prebytky miestnych alebo regionálnych supermarketov, partnerstvá s miestnymi poľnohospodármi, reštauráciami a tzv. solidárnymi obchodmi s potravinami atď.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Prostredníctvom vykonávacieho nariadenia sa 29. októbra 1992 skonsolidoval Európsky program pomoci pre najodkázanejšie osoby (PEAD).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c ) V roku 2010 sa v Európskej únii takmer 119,6 miliónov osôb, z toho 25 miliónov detí, ocitlo v situácii, keď im hrozilo sociálne vylúčenie alebo chudoba, a z týchto osôb sa 40 miliónov stalo obeťami vážnej materiálnej deprivácie a 4,1 milióna nemalo bývanie, čo predstavuje zvýšenie o približne 4 milióny osôb oproti predchádzajúcemu roku. Z týchto 119,6 milióna osôb je 18 miliónov osôb takmer denne závislých od potravinových balíčkov alebo jedál poskytovaných dobrovoľníckymi združeniami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF].

(2) Keďže počet bezdomovcov a počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca potravinovou a/alebo vážnou potravinovou a materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä v nariadení (EÚ) č. […ESF].

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.

(4) Cieľom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) je posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť všetky formy deprivácie a chudoby.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Potravinová bezpečnosť je základným ľudským právom, ktoré sa nadobúda prostredníctvom dostupnosti zdravej, postačujúcej, primeranej a výživnej stravy, prístupu k nej, jej využívania a stability v čase.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru, ktorý sa distribuuje najodkázanejším osobám.

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru a potravín, ktoré sa distribuujú najodkázanejším osobám.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Ustanovenia fondu zabezpečujú súlad so stratégiami a opatreniami zameranými na zníženie plytvania potravinami v celom dodávateľskom reťazci, zlepšenie účinnosti reťazca a zvýšenie informovanosti verejnosti o tejto dôležitej téme, ako stanovil Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2012.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec by Komisia mala pomocou vykonávacích aktov stanoviť ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov objektívnym a transparentným spôsobom na základe rozdielov v miere chudoby a materiálnej deprivácie.

(7) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec by Komisia mala pomocou vykonávacích aktov stanoviť ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov objektívnym a transparentným spôsobom na základe odlišností v rozvoji jednotlivých regiónov a rozdielov v miere chudoby, relatívnej chudoby a potravinovej a materiálnej deprivácie, ktoré existujú v každom členskom štáte, pričom by mala zohľadniť počet osôb v jednotlivých členských štátoch, ktoré možno považovať za najodkázanejšie, a výšku príspevkov poskytnutých členským štátom, ktoré boli účastníkmi programu PEAD.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačného programu.

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy potravinovej a/alebo materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej, rýchlej a efektívnej realizácie operačného programu, najmä v oblasti boja proti plytvaniu potravinami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Je potrebné, aby členské štáty mali možnosť uprednostniť výrobky pochádzajúce z Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) V záujme efektívneho a účinného vykonávania opatrení financovaných fondom treba podporovať spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a orgánmi poverenými zastupovaním občianskej spoločnosti. Preto je vhodné, aby členské štáty nabádali k účasti všetkých subjektov zapojených do vypracúvania a uplatňovania opatrení financovaných fondom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Na dosiahnutie maximálnej účinnosti fondu je vhodné najmä na základe situácie v danom členskom štáte stanoviť postup potenciálnych úprav operačného programu.

(9) Na dosiahnutie maximálnej účinnosti fondu je vhodné najmä na základe situácie v danom členskom štáte stanoviť postup potenciálnych úprav operačného programu, pričom sa zohľadní aj stanovisko mimovládnych organizácií, ktoré sa podieľajú na uskutočňovaní programu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Významnou pridanou hodnotou je výmena skúseností a najlepších postupov a Komisia by mala takúto výmenu uľahčiť.

(10) Významnou pridanou hodnotou je výmena skúseností a najlepších postupov, ako aj sociálna inovácia, a Komisia by spolu s príslušnými orgánmi členských štátov mala zaručiť ich šírenie a propagovanie, a to aj organizovaním vzdelávacej činnosti a vytvorením platformy na spoluprácu na úrovni Únie, do ktorej sa zapoja všetky zainteresované strany.

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia ex post. Tieto hodnotenia by sa mali doplniť o prieskumy vykonané medzi najodkázanejšími osobami, ktoré využili operačný program, a v prípade potreby o hodnotenia vykonané počas programového obdobia. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť zodpovednosti členských štátov a Komisie.

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu, ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú členské štátypríjemcovia.

(13) Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahlej propagácie a šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť jednoduché pravidlá o informáciách a komunikácii, ako aj o propagácii, a zodpovednosti miestnychregionálnych orgánov v členských štátoch a príjemcov v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť maximálnu úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie, a zároveň by sa mala riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.

(15) Je potrebné stanoviť maximálnu mieru spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa dosiahol multiplikačný efekt zdrojov Únie, a zabezpečiť pružnosť prinášaním riešení pre členské štáty, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V celej Únii by sa mali uplatňovať jednotné spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom primeraných podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.

(16) V celej Únii by sa mali uplatňovať spravodlivé, jednotné a jednoduché pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom jednoduchých a primeraných podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii. Keďže v závislosti od okolností ostáva získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob výhodnou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa ako doplnok k tomuto fondu mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č.  [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať, predávať za výhodné ceny a/alebo bezplatne darovať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) S cieľom zabezpečiť poskytovanie širokej podpory najodkázanejším osobám odstránia členské štáty všetky prekážky, ktoré by mohli zbytočne brániť podnikom v poskytovaní potravín alebo základného tovaru potravinovým bankám a neziskovým organizáciám, ktorých hlavnou činnosťou je pomoc najodkázanejším osobám.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia by hlavnú zodpovednosť za realizáciu a kontrolu svojho operačného programu mali niesť členské štáty prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly.

(19) V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia by hlavnú zodpovednosť za realizáciu a kontrolu svojho operačného programu mali niesť členské štáty prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly, pričom by mali mať neustále na zreteli účinnosť a obmedzovanie byrokracie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali pre svoje operačné programy vymenovať riadiaci subjekt, certifikačný orgán a funkčne nezávislý orgán auditu. S cieľom poskytnúť členským štátom flexibilitu pri zavádzaní systémov kontroly je vhodné poskytnúť možnosť, aby funkcie certifikačného orgánu vykonával riadiaci subjekt. Členským štátom by sa takisto malo povoliť, aby určili sprostredkovateľské orgány na vykonávanie určitých úloh riadiaceho subjektu alebo certifikačného orgánu. Členské štáty by v takomto prípade mali jasne vymedziť ich príslušné zodpovednosti a funkcie.

(21) Členské štáty by mali pre svoje operačné programy vymenovať príslušné orgány, ktoré zabezpečia riadne hospodárenie s fondom. Je vhodné, aby členské štáty uskutočňovali príslušné administratívne a fyzické kontroly a stanovili sankcie pre prípad nezrovnalostí, aby sa zaručilo, že operačné programy sa vykonávajú v súlade s platnými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Riadiaci subjekt nesie hlavnú zodpovednosť za účinnú a efektívnu realizáciu fondu a tak plní značné množstvo funkcií súvisiacich s riadením a monitorovaním operačného programu, finančným hospodárením a kontrolami, ako aj s výberom projektov. Mali by sa vymedziť jeho zodpovednosti a funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Certifikačný orgán by mal vypracúvať a predkladať Komisii žiadosti o platbu. Mal by vypracúvať ročné účtovné závierky, osvedčovať úplnosť, presnosť a správnosť ročných účtovných závierok a osvedčovať, že výdavky uvedené v účtoch sú v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami. Mali by sa vymedziť jeho zodpovednosti a funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Orgán auditu by mal zabezpečovať, aby predmetom auditov boli systémy riadenia a kontroly, vhodná vzorka operácií a ročné účtovné závierky. Mali by sa vymedziť jeho zodpovednosti a funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie týkajúce sa finančnej kontroly, by sa mala zabezpečiť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci tohto nariadenia a mali by sa stanoviť kritériá, ktorými sa Komisii umožní v kontexte svojej stratégie kontroly vnútroštátnych systémov stanoviť stupeň ubezpečenia, ktoré by mala získať od vnútroštátnych orgánov auditu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Mali by sa stanoviť právomoci a zodpovednosti Komisie, pokiaľ ide o overovanie účinného fungovania systémov riadenia a kontroly a vyžadovanie prijatia opatrení zo strany členských štátov. Komisia by takisto mala mať právomoc vykonávať audity zamerané na otázky súvisiace s riadnym finančným hospodárením, aby sa mohli vyvodiť závery o výkone fondu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť spoločné pravidlá pre vyplácanie priebežných platieb, platieb ročného zostatku a konečného zostatku.

(27) Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť spoločné jednoduché pravidlá pre vyplácanie priebežných platieb, platieb ročného zostatku a konečného zostatku.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu charakteristické znaky jeho cieľových populácií.

(35) Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. S cieľom zabezpečiť, aby bola úroveň auditov vykonávaných Komisiou primeraná riziku, by mala mať Komisia možnosť obmedziť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu, charakteristické znaky jeho cieľových populácií a dobrovoľnícky charakter prijímajúcich subjektov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(41a) S cieľom zabrániť náhlemu zníženiu potravinovej pomoci v prípade meškania pri vykonávaní tohto nariadenia na začiatku roku 2014 Komisia prijme potrebné prechodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby závislé od potravinovej pomoci netrpeli nedostatkom potravín.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritéria ich prideľovania, a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti fondu.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah podpory poskytovanej z fondu, dostupné finančné zdroje a kritériá ich prideľovania, ako aj pravidlá potrebné na zabezpečenie efektívnosti a jednoduchosti fondu. .

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií prijatých vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými orgánmi;

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých vnútroštátne, regionálne a miestne príslušné orgány v spolupráci s partnerskými organizáciami zistili potrebu pomoci;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny alebo tovar priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny a/alebo tovar priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci orgán v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „príjemca“ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

(6) „príjemca“ je neziskové združenie alebo verejný alebo súkromný subjekt s výnimkou obchodných podnikov zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia;

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny a/alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;

(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akékoľvek neziskové združenie alebo akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt s výnimkou obchodných podnikov, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci alebo certifikačný orgán alebo ktoré v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond podporuje sociálnu súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu.

Fond podporuje sociálnu a územnú súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám a vytvára miestne a regionálne potravinové dodávateľské reťazce v prospech najodkázanejších osôb. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

1. Fond podporuje vnútroštátne, regionálne a miestne schémy, v rámci ktorých sa kvalitné potraviny zodpovedajúce kritériám kvality a základný spotrebný tovar na osobné použitie distribuujú medzi najodkázanejšie osoby. Distribúciu zabezpečujú partnerské organizácie vybraté členskými štátmi, ktorých činnosť sčasti zahŕňa aspoň distribúciu potravín a/alebo poľnohospodárskych výrobkov najodkázenejším osobám.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Podpora z fondu sa realizuje v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi.

(3) Podpora z fondu sa realizuje prostredníctvom členských štátov v úzkej spolupráci Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole sa zohľadňuje zásada proporcionality vzhľadom na výšku pridelenej podpory.

(5) Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole sa zohľadňuje zásada proporcionality vzhľadom na výšku pridelenej podpory a osobitný charakter cieľov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia.

(8) Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu počas fázy plánovania a potom počas monitorovania, podávania správ a hodnotenia. Zabezpečujú tiež jednoduchosť jeho využívania partnerskými organizáciami a príjemcami, ako aj informovanie obyvateľstva o realizácii a využívaní fondu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Komisia a členské štáty vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondom s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov.

(9) Vzhľadom na dobročinnú povahu a často dobrovoľnícky charakter pomoci najodkázanejším osobám Komisia a členské štáty vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondom s cieľom neustále znižovať administratívne zaťaženie príjemcov, vypracovať jednoduché pravidlá fungovania tak, aby sa čo najviac zjednodušili systémy riadenia pre partnerské organizácie a/alebo príjemcov, a umožniť im ľahký a rýchly prístup k pomoci.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych štádií realizácie fondu. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu.

(10) Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych štádií realizácie fondu. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu a súvisiacim operačným programom.

 

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a tovar na základe objektívnych kritérií. V kritériách výberu potravín, a v prípade potreby tovaru, sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä cieľ zamedziť plytvaniu potravinami.

(12) Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a tovar na základe objektívnych kritérií, ktoré zodpovedajú normám kvality. Kritériá výberu potravín sú zamerané na uprednostňovanie miestnych produktov. Organizácie alebo združenia zodpovedné za distribúciu potravín v čo najväčšej miere dbajú o zdravú a vyváženú stravu konečných príjemcov a zohľadňujú ciele v oblasti verejného zdravia a potravinovej bezpečnosti. V kritériách výberu potravín a v prípade potreby v kritériách výberu tovaru sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä s cieľom zamedziť plytvaniu potravinami počas každej etapy distribučného reťazca.

 

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Miestne a regionálne orgány môžu v partnerstve s mimovládnymi organizáciami vytvoriť siete miestnej, regionálnej a cezhraničnej správy s cieľom využívať regionálne potraviny, či už podliehajúce rýchlej skaze alebo nie, s ktorými neobchodujú potravinové reťazce.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) populácia, ktorá trpí vážnou materiálnou depriváciou

(a) populácia, ktorá trpí nedostatkom potravín;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) populácia, ktorá trpí vážnou materiálnou depriváciou;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) populácia, ktorá žije v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

(b) populácia, ktorá žije v domácnostiach s veľmi nízkymi príjmami alebo s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb) populácia, ktorá žije pod hranicou relatívnej chudoby, čo je percentuálny podiel populácie žijúcej v domácnosti, ktorá nemá k dispozícii prinajmenšom 60 % vnútroštátneho priemerného príjmu;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Každý členský štát do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020, vypracovaný v úzkej spolupráci s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj s dotknutými subjektmi alebo so subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť a zodpovednými za boj proti chudobe a podporu nediskriminácie. V programe sú zahrnuté tieto body:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) identifikácia a odôvodnenie výberu typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, a opis každého typu predmetnej materiálnej deprivácie, hlavných charakteristických znakov a cieľov distribúcie potravín alebo tovaru a sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť, s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 14;

(a) identifikácia typu(-ov) potravinovej a/alebo materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, ako aj hlavných charakteristických znakov a cieľov distribúcie zdravých a kvalitných potravín alebo tovaru a sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť;

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) akčný plán na vytváranie miestnych a regionálnych potravinových dodávateľských reťazcov v prospech najodkázanejších osôb;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ab) akčný plán na zníženie plytvania potravinami;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) opis zodpovedajúcej(-ich) vnútroštátnej(-ych) schémy(schém) pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie;

(b) opis zodpovedajúcej(-ich) vnútroštátnej(-ych) schémy(schém) pre každý typ predmetnej potravinovej a/alebo materiálnej deprivácie;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) opis kritérií výberu partnerských organizácií a prípadne ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

(c) opis kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) opis ustanovení o realizácii operačného programu s identifikáciou riadiaceho subjektu, v uplatniteľnom prípade certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby, ako aj opis postupu monitorovania;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť príslušné regionálne, miestne a iné subjekty verejného sektora, ako aj subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti a nediskriminácie pri vypracúvaní operačného programu;

(h) opis účasti príslušných regionálnych a miestnych orgánov, ich zastupujúcich organizácií a iných orgánov verejnej moci, ako aj subjektov zastupujúcich občiansku spoločnosť a subjektov zodpovedných za podporu nediskriminácie pri vypracúvaní operačného programu;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j – podbod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom typu predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.

ii) tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom type predmetnej potravinovej a/alebo materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Partnerské organizácie uvedené v písm. e), ktoré priamo poskytujú potraviny alebo tovar, realizujú činnosti dopĺňajúce poskytovanie materiálnej podpory zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

Partnerské organizácie uvedené v písmene ba), ktoré priamo poskytujú potraviny, a tie, ktoré distribuujú potraviny a/alebo tovar, realizujú činnosti dopĺňajúce poskytovanie materiálnej podpory zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

 

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Operačné programy vypracúvajú členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi vymenovaný subjekt v spolupráci s príslušnými regionálnymi, miestnymi a inými subjektmi verejného sektora, ako aj subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť a subjektmi zodpovednými za podporu rovnosti a nediskriminácie.

2. Operačné programy vypracúvajú členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi vymenovaný orgán v spolupráci s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi, ich zastupujúcimi organizáciami a inými orgánmi verejnej moci, ako aj subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť a subjektmi zodpovednými za podporu rovnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty vypracúvajú operačné programy v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia posudzuje konzistentnosť operačného programu s týmto nariadením a jeho príspevok k cieľom fondu, pričom zohľadňuje hodnotenie ex ante vykonané v súlade s článkom 14.

1. Komisia

posudzuje konzistentnosť operačného programu s týmto nariadením a jeho príspevok k cieľom fondu, pričom zohľadňuje kritériá výberu stanovené členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia operačného programu. Členský štát poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie a v prípade potreby navrhovaný operačný program upraví.

2. Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia operačného programu. Členský štát poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie a v prípade potreby navrhovaný operačný program upraví.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Za predpokladu, že sa všetky pripomienky vznesené Komisiou v súlade s odsekom 2 uspokojivo zohľadnia, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schváli operačný program najneskôr do šiestich mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, no najskôr 1. januára 2014.

3. Za predpokladu, že sa všetky pripomienky vznesené Komisiou v súlade s odsekom 2 náležite zohľadnia, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schváli operačný program najneskôr do troch mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, no najskôr 1. januára 2014.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia posúdi informácie poskytnuté v súlade s odsekom 1, pričom zohľadní odôvodnenie poskytnuté členským štátom. Komisia môže mať pripomienky a členský štát poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie.

2. Komisia posúdi informácie poskytnuté v súlade s odsekom 1, pričom zohľadní odôvodnenie poskytnuté členským štátom. Komisia môže v lehote dvoch mesiacov vzniesť pripomienky a členský štát poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia schváli pomocou vykonávacích aktov zmeny a doplnenia operačného programu najneskôr do piatich mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli uspokojivo zohľadnené.

3. Komisia schváli pomocou vykonávacích aktov zmeny operačného programu najneskôr do troch mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli náležite zohľadnené.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zriadi platformu na úrovni Únie, ktorá umožní výmenu skúseností, vytváranie kapacít a budovanie sietí, ako aj šírenie relevantných výstupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Komisia zriadi platformu na úrovni Únie, ktorá umožní výmenu skúseností a odborných znalostí, posilňovanie kapacít a budovanie sietí, zavádzanie distribučných sietí na celom území Európy, najmä v tých oblastiach každého členského štátu, ktoré majú najvyššiu mieru chudoby a vylúčenia, rozvoj nadnárodných a cezhraničných činností, ako aj šírenie relevantných a inovačných výstupov v oblasti distribúcie potravín a tovaru pre najodkázanejšie osoby. Komisia do tejto platformy začlení a prepojí v nej organizácie zastupujúce partnerské organizácie na úrovni Únie, ako aj partnerské organizácie a príjemcov na úrovni každého členského štátu. Vytvorí a bude spravovať verejne prístupnú internetovú stránku osobitne venovanú tejto platforme. Na tejto stránke sa predstavia jednotlivé partnerské organizácie, ich činnosť a ich rozmiestnenie na celom území Európy vrátane najvzdialenejších regiónov. Na stránke sa tiež zverejnia všetky dokumenty a informácie týkajúce sa fungovania a činnosti tejto platformy.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu.

Okrem toho Európska komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, a hlavnými partnerskými organizáciami na úrovni každého členského štátu o realizácii a jednoduchosti využívania podpory z fondu. Zhodnotenie a výsledky týchto konzultácií zverejňuje na internetovej stránke venovanej tejto platforme.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov vstupov a výstupov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ročné správy o realizácii sa prijímajú za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie podľa vzoru uvedeného v odseku 2 vrátane spoločných ukazovateľov. V prípade, že Komisia ročnú správu o realizácii neprijme, informuje o tom príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii. Ak Komisia nezašle uvedenú informáciu v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prijatú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do piatich mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do troch mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

6. Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu. Riadiaci subjekt do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.

7. Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Riadiaci subjekt uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 11.

1. Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

vypúšťa sa

Hodnotenie počas programového obdobia

 

1. Počas programového obdobia môže riadiaci subjekt vykonávať hodnotenia s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť operačného programu.

 

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme uvedený vzor prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

 

3. Komisia môže vykonať hodnotenie operačného programu z vlastnej iniciatívy.

 

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a jednoduchosť riadenia programov z hľadiska obmedzení ovplyvňujúcich ich vykonávanie, sledovaných cieľov a dosiahnutých výsledkov a finančné potreby partnerských organizácií a príjemcov na účely distribúcie potravín najodkázanejším osobám, ako aj zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najodkázanejším osobám, médiám a širokej verejnosti. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu.

1. Európska komisia a členské štáty poskytujú informácie o realizácii fondu a podmienkach využívania prostriedkov a propagujú činnosti financované z fondu, najmä prostredníctvom platformy alebo zriaďovaním informačných centier na miestnej a regionálnej úrovni. Informácie sú určené najodkázanejším osobám, médiám a širokej verejnosti. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie, zabezpečujú zviditeľnenie príspevku z fondu a poukazujú na dobrovoľníkov pôsobiacich v organizáciách prijímajúcich podporu a partnerských organizáciách.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri podpore fondu riadiaci subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa prinajmenšom informácie, ako je meno príjemcu, adresa príjemcu a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.

S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri poskytovaní podpory z fondu príslušný orgán vedie zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedený zoznam operácií sa aktualizuje aspoň raz za dvanásť mesiacov.

Uvedený zoznam operácií sa aktualizuje aspoň raz za šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) o finančnej podpore z Únie na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a tovaru. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné.

Počas realizácie operácie organizácie prijímajúce pomoc a partnerské organizácie vztýčia európsku vlajku alebo umiestnia plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) vrátane informácií o finančnej podpore poskytnutej Európskou úniou.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pri všetkých informačných a komunikačných opatreniach, ktoré vykonávajú príjemcovia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre danú operáciu zobrazením znaku Európskej únie spolu s odkazom na Úniu a fond.

4. Pri informačných a komunikačných opatreniach súvisiacich s operáciou financovanou z prostriedkov Európskej únie, ktoré vykonávajú príjemcovia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre danú operáciu zobrazením znaku Európskej únie spolu s odkazom na Úniu a fond.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Riadiaci subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

5. Príslušný orgán informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme a nálepiek s vlajkou Únie, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku príslušný orgán, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie dodržiavajú pravidlá ochrany údajov a postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu nepresiahne 85 % oprávnených verejných výdavkov.

1. Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu nepresiahne:

 

(a) 85 % celkových výdavkov;

 

(b) 95 % celkových výdavkov v prípade podpory v členskom štáte oprávnenom na podporu z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) alebo Kohézneho fondu (KF).

 

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výdavky sú oprávnené na podporu z operačného programu vtedy, ak ich príjemcovia vynaložia a uhradia v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2022.

1. Výdavky sú oprávnené na podporu z operačného programu vtedy, ak ich príjemcovia vynaložia a uhradia v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Podpora z operačného programu sa neudeľuje na operácie, ktoré boli fyzicky ukončené alebo plne zrealizované predtým, ako príjemca predloží žiadosť o financovanie v rámci operačného programu riadiacemu subjektu, a to bez ohľadu na to, či príjemca uhradil všetky súvisiace platby.

2. Podpora z operačného programu sa neudeľuje na operácie, ktoré boli fyzicky ukončené alebo plne zrealizované predtým, ako príjemca predloží žiadosť o financovanie v rámci operačného programu príslušnému orgánu, a to bez ohľadu na to, či príjemca uhradil všetky súvisiace platby.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo pre deti môž nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Potraviny a tovar pre najodkázanejšie osoby môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 18 tohto nariadenia.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb, dopĺňajú rozpočet fondu a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 18 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Materiálna pomoc sa distribuuje najodkázanejším osobám bezplatne.

4. Ak sa od konečných príjemcov požaduje cena, táto cena nesmie presiahnuť 10 % trhovej ceny.

 

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti;

(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre konečných príjemcov;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre konečných príjemcov nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písmene a);

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu materiálnu pomoc najodkázanejším osobám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);

(d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu alebo nepriamu potravinovú a/alebo materiálnu pomoc konečným príjemcom v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písmene a);

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systémy riadenia a kontroly stanovujú:

vypúšťa sa

(a) opis funkcií každého príslušného subjektu zapojeného do riadenia a kontroly a rozdelenie týchto funkcií v rámci každého subjektu;

 

(b) povinnosť dodržiavať zásadu oddelenia funkcií medzi týmito subjektmi alebo v rámci nich;

 

(c) postupy na zabezpečenie korektnosti a správnosti vykázaných výdavkov;

 

(d) počítačové systémy účtovníctva, uchovávania a prenosu finančných údajov a údajov o ukazovateľoch, monitorovania a podávania správ;

 

(e) systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom úloh iný orgán;

 

(f) režim pre audit fungovania systémov riadenia a kontroly;

 

(g) systémy a postupy na zabezpečenie adekvátneho audit trailu;

 

(h) predchádzanie, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov.

 

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 26a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26a

 

Členské štáty uskutočnia administratívne a fyzické kontroly, aby sa ubezpečili, že operačné programy sa vykonávajú v súlade s platnými pravidlami, a stanovia sankcie, ktoré sa uplatnia v prípade nezrovnalostí.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zodpovednosti členských štátov

 

1. Členské štáty vykonávajú povinnosti v oblasti riadenia, kontroly a auditu a nesú z toho vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v pravidlách zdieľaného hospodárenia, ktoré sú uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách a v tomto nariadení. V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia členské štáty zodpovedajú za riadenie a kontrolu operačných programov.

 

2.

 

Členské štáty predchádzajú nezrovnalostiam, zisťujú a opravujú ich a vymáhajú neoprávnene vyplatené sumy spolu s úrokmi z omeškania. O týchto nezrovnalostiach, ako aj o pokroku v súvisiacich administratívnych a súdnych konaniach informujú Komisiu.

 

Ak sumy neoprávnene vyplatené príjemcovi nemožno vymôcť z dôvodu pochybenia alebo nedbanlivosti na strane členského štátu, členský štát je zodpovedný za vrátenie príslušných súm do všeobecného rozpočtu Únie.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 59, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa povinností členských štátov uvedených v tomto odseku.

 

3. Členské štáty zavedú a uplatnia postup nezávislého posudzovania a riešenia sťažností týkajúcich sa výberu alebo realizácie operácií, ktoré sú spolufinancované z fondu. Členské štáty podajú Komisii na požiadanie správu o výsledkoch týchto posúdení.

 

4. Všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou sa uskutočnia pomocou elektronického systému výmeny údajov zriadeného v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 3.

 

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Menovanie a organizácia subjektov riadenia a kontroly

 

1. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora za riadiaci subjekt.

 

2. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora bez toho, aby bol dotknutý odsek 3.

 

3. Členský štát môže vymenovať riadiaci subjekt, ktorý navyše vykonáva úlohy certifikačného orgánu.

 

4. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu.

 

5. Za predpokladu, že sa rešpektuje zásada oddelenia funkcií, môže riadiaci subjekt, v príslušných prípadoch certifikačný orgán a orgán auditu tvoriť súčasť toho istého subjektu alebo orgánu verejného sektora.

 

6. Členský štát môže vymenovať jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov na plnenie určitých úloh riadiaceho subjektu alebo certifikačného orgánu v rámci zodpovednosti daného subjektu alebo orgánu. Príslušné dohody medzi riadiacim subjektom alebo certifikačným orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi sa úradne zaznamenávajú v písomnej forme.

 

7. Členský štát alebo riadiaci subjekt môže poveriť riadením časti operačného programu sprostredkovateľský orgán formou písomnej dohody uzavretej medzi sprostredkovateľským subjektom a členským štátom alebo riadiacim subjektom. Sprostredkovateľský subjekt poskytne záruky svojej solventnosti a spôsobilosti v príslušnej oblasti, ako aj v administratívnom a finančnom riadení.

 

8. Členský štát písomne stanovuje pravidlá, ktorými sa spravujú jeho vzťahy s riadiacim subjektom, certifikačným orgánom a orgánom auditu, vzťahy medzi týmito subjektmi a vzťahy týchto subjektov s Komisiou.

 

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 32

vypúšťa sa

Postup menovania riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu

 

1. Členské štáty oznamujú Komisii dátum a formu vymenovania riadiaceho subjektu a v prípade potreby certifikačného orgánu do šiestich mesiacov od prijatia rozhodnutia, ktorým sa prijme operačný program.

 

2. Podkladom pre vymenovanie uvedené v odseku 1 je správa a stanovisko nezávislého orgánu auditu, ktorý posudzuje systém riadenia a kontroly vrátane úlohy, ktoré v nich zohrávajú sprostredkovateľské orgány, jeho súlad s článkami 26, 27, 29 a 30 podľa kritérií týkajúcich sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií a komunikácie, ako aj monitorovania zavedeného Komisiou prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 59.

 

3. Nezávislý orgán vykonáva svoju činnosť v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi na vykonávanie auditu.

 

4. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán, ktorý bol vymenovaný v súvislosti s operačným programom spolufinancovaným Európskym sociálnym fondom podľa nariadenia (EÚ) č. [NSU] sa pokladá za subjekt alebo orgán vymenovaný na účely tohto nariadenia.

 

Komisia môže do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1 vyžadovať správu a stanovisko nezávislého orgánu auditu a opis systému riadenia a kontroly.

 

Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od doručenia uvedených dokumentov.

 

5. Členský štát vykonáva dohľad nad menovaným orgánom alebo subjektom a zruší jeho vymenovanie úradným rozhodnutím, ak prestane spĺňať jedno alebo viac kritérií uvedených v odseku 2, pokiaľ tento menovaný orgán alebo subjekt neprijme potrebné nápravné opatrenia v rámci skúšobnej lehoty, ktorú určí členský štát podľa závažnosti problému. Členský štát bezodkladne informuje Komisiu o stanovení skúšobnej lehoty pre menovaný orgán alebo subjekt a o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa zrušenia vymenovania.

 

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 34

vypúšťa sa

Spolupráca s orgánom auditu

 

1. Komisia spolupracuje s orgánmi auditu s cieľom koordinovať ich plány auditu a audítorské metódy, a bezodkladne sprostredkúva výsledky auditov systémov riadenia a kontroly.

 

2. Komisia a orgán auditu sa stretávajú pravidelne aspoň raz ročne, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby spoločne preskúmali ročnú správu o kontrole, stanovisko a audítorskú stratégiu a vymenili si názory o otázke zdokonaľovania systémov riadenia a kontroly.

 

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia uhrádza ako priebežné platby 90 % sumy vyplývajúcej z uplatňovania miery spolufinancovania stanovenej v rozhodnutí, ktorým sa prijíma operačný program, čo zodpovedná oprávneným verejným výdavkom uvedeným v žiadosti o platbu. Platbu ročného zostatku stanoví v súlade s článkom 47 ods. 2

1. Komisia uhrádza ako priebežné platby 100 % sumy vyplývajúcej z uplatňovania miery spolufinancovania stanovenej v rozhodnutí, ktorým sa prijíma operačný program, čo zodpovedná oprávneným verejným výdavkom uvedeným v žiadosti o platbu. Platbu ročného zostatku stanoví v súlade s článkom 47 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci subjekt zabezpečí, aby bol v prípade grantov určeným partnerským organizáciám príjemcom poskytnutý dostatočný finančný tok na zabezpečenie riadnej realizácie operácií.

1. Príslušný orgán zabezpečí, aby bol v prípade grantov určeným partnerským organizáciám príjemcom poskytnutý dostatočný finančný tok na zabezpečenie riadnej realizácie operácií.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Certifikačný orgán pravidelne predkladá žiadosť o priebežnú platbu zahŕňajúcu sumy uvedené v jeho účtovnej závierke ako verejná podpora vyplatená príjemcom v účtovnom období končiacom 30. júna.

1. Príslušný orgán pravidelne predkladá žiadosť o priebežnú platbu zahŕňajúcu sumy uvedené v jeho účtovnej závierke ako verejná podpora vyplatená príjemcom v účtovnom období končiacom 30. júna.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Certifikačný orgán predloží konečnú žiadosť o priebežnú platbu do 31. júla nasledujúceho po konci predchádzajúceho účtovného obdobia a v každom prípade pred prvou žiadosťou o priebežnú platbu v nadchádzajúcom účtovnom období.

2. Príslušný orgán predloží konečnú žiadosť o priebežnú platbu do 31. júla nasledujúceho po konci predchádzajúceho účtovného obdobia a v každom prípade pred prvou žiadosťou o priebežnú platbu v nadchádzajúcom účtovnom období.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Prvá žiadosť o priebežnú platbu sa podáva po tom, ako Komisia dostane oznámenie o vymenovaní riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu v súlade s článkom 32 ods. 1.

3. Prvá žiadosť o priebežnú platbu sa podáva po tom, ako Komisia dostane oznámenie o vymenovaní príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 43

vypúšťa sa

Prerušenie platobnej lehoty

 

1. Lehotu na úhradu priebežnej platby môže povoľujúci úradník delegovaný v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách prerušiť najviac na deväť mesiacov, ak sú splnené tieto podmienky:

 

(a) informácie poskytnuté vnútroštátnym orgánom auditu alebo orgánom auditu Únie naznačujú závažné nedostatky vo fungovaní systému riadenia a kontroly;

 

(b) povoľujúci delegovaný úradník musí vykonať dodatočné overenia po tom, ako dostal informácie, ktoré ho upozornili na to, že výdavky v žiadosti o platbu sú spojené s nezrovnalosťou, ktorá má vážne finančné dôsledky;

 

(c) nebol predložený niektorý z dokumentov požadovaných v zmysle článku 45 ods. 1;

 

2. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním môže obmedziť prerušenie na časť výdavkov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o platbu a ktoré sú ovplyvnené prvkami uvedenými v odseku 1. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním bezodkladne informuje členský štát a riadiaci subjekt o dôvode prerušenia a požiada ich o nápravu tejto situácie. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním prerušenie ukončí hneď, ako sa prijmú potrebné opatrenia.

 

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 44

vypúšťa sa

Pozastavenie platieb

 

1. Komisia môže pozastaviť' všetky priebežné platby alebo ich časti, ak:

 

(a) existuje závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly operačného programu, pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia;

 

(b) výdavky vo výkaze výdavkov a príjmov sú spojené s nezrovnalosťou, ktorá má závažné finančné dôsledky a nebola napravená;

 

(c) členský štát neprijal potrebné opatrenia na nápravu situácie, ktorá viedla k prerušeniu podľa článku 43;

 

(d) existuje závažný nedostatok v kvalite a spoľahlivosti systému monitorovania alebo v systéme údajov o ukazovateľoch;

 

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o pozastavení všetkých priebežných platieb alebo ich časti po tom, ako poskytla členskému štátu možnosť predložiť svoje pripomienky.

 

3. Komisia ukončí pozastavenie všetkých priebežných platieb alebo ich časti, ak členský štát prijal potrebné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takéhoto pozastavenia.

 

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) celková suma oprávnených výdavkov uvedených v účtovnej závierke certifikačného orgánu, ktorá bola vynaložená a zaplatená príjemcami pri realizácií operácií, celková suma oprávnených verejných výdavkov vynaložených pri realizácii operácií a zodpovedajúca oprávnená verejná podpora, ktorá bola vyplatená príjemcom;

(a) celková suma oprávnených výdavkov uvedených v účtovnej závierke príslušného orgánu, ktorá bola vynaložená a zaplatená príjemcami pri realizácií operácií, celková suma oprávnených verejných výdavkov vynaložených pri realizácii operácií a zodpovedajúca oprávnená verejná podpora, ktorá bola vyplatená príjemcom;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Certifikačný orgán môže v účtovnej závierke stanoviť rezervu, ktorá nesmie prekročiť 5 % celkových výdavkov v žiadostiach o platbu predložených na dané účtovné obdobie, ak posúdenie zákonnosti a správnosti výdavkov podlieha prebiehajúcemu postupu s orgánom auditu. Príslušná suma nie je zahrnutá do celkovej sumy oprávnených výdavkov uvedenej v odseku 1 písm. a). Tieto sumy sú definitívne zahrnuté alebo vylúčené z ročnej účtovnej závierky na nasledujúci rok.

2. Príslušný orgán môže v účtovnej závierke stanoviť rezervu, ktorá nesmie prekročiť 5 % celkových výdavkov v žiadostiach o platbu predložených na dané účtovné obdobie, ak posúdenie zákonnosti a správnosti výdavkov podlieha prebiehajúcemu postupu s orgánom auditu. Príslušná suma nie je zahrnutá do celkovej sumy oprávnených výdavkov uvedenej v odseku 1 písm. a). Tieto sumy sú definitívne zahrnuté do ročnej účtovnej závierky na nasledujúci rok alebo sú z nej definitívne vylúčené.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 48

vypúšťa sa

Dostupnosť dokumentov

 

1. Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas troch rokov. Toto trojročné obdobie plynie od 31. decembra roku, v ktorom Komisia prijala rozhodnutie o schválení účtovnej závierky podľa článku 47, alebo najneskôr odo dňa uhradenia konečného zostatku.

 

Toto trojročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

 

2. Dokumenty sa uchovávajú buď vo forme originálov alebo úradne overených kópií originálov alebo na všeobecne prijateľných nosičoch dát vrátane elektronických verzií originálnych dokumentov alebo dokumentov, ktoré existujú iba v elektronickej forme.

 

3. Dokumenty sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov po obdobie nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované.

 

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 59 s cieľom stanoviť, ktoré nosiče dát možno považovať za všeobecne prijateľné.

 

5. Postupy osvedčovania zhody dokumentov uchovávaných na všeobecne prijateľných nosičoch údajov s originálnymi dokumentmi stanovujú vnútroštátne orgány a zabezpečujú, aby uchovávané verzie spĺňali vnútroštátne zákonné požiadavky a boli spoľahlivé na účely auditu

 

6. Ak dokumenty existujú len v elektronickej podobe, používané počítačové systémy musia spĺňať uznávané bezpečnostné normy, ktoré zabezpečujú, že uchovávané dokumenty spĺňajú vnútroštátne zákonné požiadavky a sú spoľahlivé na účely auditu

 

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát vykoná požadované finančné opravy v súvislosti s individuálnymi alebo systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo operačnom programe. Finančné opravy pozostávajú zo zrušenia celého verejného príspevku na operáciu alebo operačný program alebo jeho časti. Členský štát vezme do úvahy povahu a závažnosť nezrovnalostí a finančnú stratu spôsobenú fondu a uplatní primerané opravné opatrenie. Riadiaci subjekt zaznamenáva finančné opravy do účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie, v ktorom sa rozhodlo o zrušení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príspevok z fondu zrušený v súlade s odsekom 2 môže členský štát opätovne použiť v rámci príslušného operačného programu s výhradou odseku 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Príspevok zrušený v súlade s odsekom 2 sa nesmie opätovne použiť na žiadnu operáciu, ktorá bola predmetom opravy, alebo v prípade, že sa finančná oprava uskutočnila z dôvodu systémovej nezrovnalosti, ani na žiadnu operáciu, ktorá bola negatívne ovplyvnená systémovou nezrovnalosťou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Finančná oprava vykonaná Komisiou sa nedotýka povinnosti členského štátu vymáhať uvedené čiastky v súlade s týmto článkom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 51

vypúšťa sa

Finančné opravy vykonané Komisiou

 

1. Komisia vykonáva finančné opravy pomocou vykonávacieho aktu zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho časti a jeho vymáhaním od členského štátu s cieľom vylúčiť financovanie tých výdavkov Úniou, ktoré porušujú uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy, vrátane výdavkov súvisiacich s nedostatkami v systémoch riadenia a kontroly v členských štátoch, ktoré zistila Komisia alebo Európsky dvor audítorov.

 

2. Porušenie uplatniteľných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov vedie k finančnej oprave len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 

(a) porušenie ovplyvnilo alebo mohlo ovplyvniť výber operácie riadiacim subjektom zodpovedným na podporu z fondu;

 

(b) porušenie ovplyvnilo alebo mohlo ovplyvniť výšku výdavkov, ktoré sa majú uhradiť z rozpočtu Únie.

 

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 53

vypúšťa sa

Postup finančnej opravy vykonanej Komisiou

 

1. Pred prijatím rozhodnutia o finančnej oprave Komisia začne konanie tým, že informuje členský štát o predbežných záveroch svojho preskúmania a požiada predmetný členský štát, aby do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky.

 

2. Ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu na základe extrapolácie alebo paušálnej sadzby, členský štát dostane príležitosť preukázať prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie, že skutočný rozsah nezrovnalosti bol menší ako vyplynulo z posúdenia Komisie. Po dohode s Komisiou môže členský štát obmedziť rozsah tohto preskúmania na primeraný podiel alebo vzorku príslušnej dokumentácie. Okrem riadne odôvodnených prípadov nepresiahne čas povolený na takéto preskúmanie ďalšiu lehotu dvoch mesiacov po uplynutí dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1.

 

3. Komisia zohľadní akékoľvek dôkazy predložené členským štátom v lehote stanovenej v odsekoch 1 a 2.

 

4. Keď členský štát neprijme predbežné závery Komisie, Komisia ho pozve na vypočutie, aby získala všetky relevantné informácie a pripomienky, ktoré tvoria základ pre jej závery o uplatňovaní finančných opráv.

 

5. S cieľom uplatniť finančné opravy Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie do šiestich mesiacov od dátumu vypočutia alebo od dátumu doručenia dodatočných informácií, ak členský štát po vypočutí súhlasí s predložením takýchto dodatočných informácií. Komisia zohľadní všetky informácie a pripomienky predložené v priebehu uvedeného postupu. Ak sa vypočutie neuskutoční, šesťmesačné obdobie začne plynúť dva mesiace po dátume listu, ktorým Komisia pozýva členský štát na vypočutie.

 

6. Ak Komisia alebo Európsky dvor audítorov zistia nezrovnalosti ovplyvňujúce ročnú účtovnú závierku zaslanú Komisii, na základe výslednej finančnej opravy sa zníži podpora z fondu na operačný program.

 

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 54

vypúšťa sa

Vrátenie platby do rozpočtu Únie – vymáhanie platieb

 

1. Splatenie akejkoľvek sumy, ktorá sa má vrátiť do všeobecného rozpočtu Únie, sa uskutoční pred dňom splatnosti uvedeným v príkaze na vrátenie vypracovanom v súlade s článkom 77 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Týmto dňom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po vydaní príkazu.

 

2. Akékoľvek omeškanie pri vrátení platby má za následok vznik úroku z dôvodu oneskorenej platby, ktorý začína dňom splatnosti a končí dňom skutočnej úhrady. Sadzba takého úroku je o jeden a pol percentuálneho bodu vyššia ako sadzba, ktorú v súvislosti s jej veľkými operáciami refinancovania uplatňuje Európska centrálna banka v prvý pracovný deň mesiaca, v ktorom nastane deň splatnosti

 

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 56

vypúšťa sa

Pravidlá pre zrušenie viazanosti

 

1. Komisia zruší záväzok na akúkoľvek časť sumy vypočítanej v súlade s druhým pododsekom v operačnom programe, ktorá sa nepoužila na platbu predbežného financovania, priebežné platby a ročné vyúčtovanie do 31. decembra druhého rozpočtového roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku v rámci operačného programu, alebo v prípade ktorého nebola v súlade s článkom 42 predložená žiadosť o platbu vypracovaná v súlade s článkom 38.

 

Na účely zrušenia záväzku Komisia vypočíta sumu pripočítaním jednej šestiny ročného rozpočtového záväzku k celkovému príspevku na rok 2014 ku každému rozpočtovému záväzku rokov 2015 až 2020.

 

2. Odchylne od prvého pododseku odseku 1 sa termíny pre zrušenie záväzku nevzťahujú na ročný rozpočtový záväzok súvisiaci s celkovým príspevkom na rok 2014.

 

3. Ak sa prvý ročný rozpočtový záväzok vzťahuje na celkový ročný príspevok na rok 2015, odchylne od odseku 1, termíny zrušenia záväzku sa nevzťahujú na ročný rozpočtový záväzok na celkový ročný príspevok za rok 2015. V takýchto prípadoch Komisia vypočíta sumu podľa prvého pododseku odseku 1 pripočítaním jednej pätiny ročného rozpočtového záväzku, ktorý sa vzťahuje na celkovú sumu príspevku na rok 2015, ku každému rozpočtovému záväzku rokov 2016 až 2020.

 

4. Tá časť záväzkov, ktorá je 31. decembra 2022 ešte otvorená, sa zruší, ak nebol Komisii do 30. septembra 2023 predložený niektorý z dokumentov požadovaných podľa článku 47 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 57

vypúšťa sa

Výnimka zo zrušenia záväzku

 

1. Suma, na ktorú sa vzťahuje zrušenie, sa zníži o sumy, ktoré zodpovedný subjekt orgán nedokázal nahlásiť Komisii z dôvodu:

 

(a) pozastavenia operácií spôsobeného súdnym konaním alebo správnym odvolaním, ktoré majú odkladný účinok; alebo

 

(b) vyššej moci, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje realizáciu celého operačného programu alebo jeho časti. Vnútroštátne orgány, ktoré vyhlásili pôsobenie vyššej moci, musia dokázať priame dôsledky vyššej moci na realizáciu celého programu alebo jeho časti.

 

(c) O zníženie možno požiadať vtedy, ak pozastavenie alebo pôsobenie vyššej moci netrvalo dlhšie ako jeden rok, alebo niekoľkokrát podľa dĺžky pôsobenia vyššej moci alebo počtu rokov medzi dátumom súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktorým sa pozastavuje realizácia operácie, a dátumom konečného súdneho alebo správneho rozhodnutia.

 

2. Členský štát zašle Komisii do 31. januára informácie o výnimkách uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o sumu vykázanú ku koncu predchádzajúceho roka.

 

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 58

vypúšťa sa

Postup zrušenia záväzku

 

1. Komisia včas informuje členský štát a riadiaci subjekt vždy, ak existuje riziko uplatnenia zrušenia záväzku podľa článku 56.

 

2. Komisia informuje členský štát a riadiaci subjekt o sume zrušenia záväzku, ktorá vyplýva z informácií, ktorými disponuje k 31. januáru.

 

3. Členský štát má dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou zrušenia záväzku alebo predložil svoje pripomienky.

 

4. Členský štát predloží Komisii do 30. júna zrevidovaný finančný plán, v ktorom pre príslušný rozpočtový rok zohľadní zníženú sumu podpory na operačný program. Ak takýto plán nepredloží, Komisia zreviduje finančný plán tým, že zníži príspevok z fondu na príslušný rozpočtový rok.

 

5. Komisia zmení a doplní rozhodnutie o prijatí programu pomocou vykonávacieho aktu najneskôr do 30. septembra.

 

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Delegované akty nadobudnú účinnosť až vtedy, keď Európsky parlament ani Rada nevyjadria žiadne námietky v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informujú Komisiu, že nebudú mať žiadne námietky. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o 2 mesiace.

Delegovaný akt nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote štyroch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 60a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 60a

 

Prechodné ustanovenia

 

Komisia prijme potrebné finančné a právne ustanovenia, v prípade potreby prostredníctvom presunu prostriedkov v rámci rozpočtu, predbežného financovania alebo predĺženia platnosti nariadenia (EÚ) č. 121/2012, aby zabezpečila ďalšie fungovanie Európskeho programu pomoci pre najodkázanejšie osoby v rokoch 2013 a 2014 v prípade, že sa vykonávanie tohto nariadenia oneskorí.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

POSTUP

Názov

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Referenčné čísla

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

REGI

19.11.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Younous Omarjee

 

27.11.2012

Prerokovanie vo výbore

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Dátum prijatia

19.3.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

5

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (28.3.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marc Tarabella

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Zhrnutie návrhu Komisie

V rámci stratégie Európa 2020 si Európska Únia stanovila cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. V roku 2010 takmer jednej štvrtine Európanov (116 miliónom) hrozila chudoba alebo sociálne vylúčenie. Komisia odôvodnene pripomína, že sa táto situácia každým dňom zhoršuje, ovplyvňuje všetky krajiny Únie, čoraz väčší počet obyvateľov a nových sociálnych kategórií, ako sú chudobní pracovníci alebo dôchodcovia s nízkymi príjmami. Časť tohto obyvateľstva (43 miliónov) trpí vážnou materiálnou depriváciou, je pre ňu nemožné zabezpečiť svoje najzákladnejšie životné potreby a nemá prístup k dostatočným a kvalitným potravinám. Okrem toho sú tí najzraniteľnejší príliš vzdialení od trhu práce, takže nemôžu využívať opatrenia ESF zamerané na sociálne začlenenie vo svoj prospech.

Komisia navrhuje nahradiť program pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktorý niektoré členské štáty spochybňovali, Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, keďže ide o problematiku sociálnej otázky vyplývajúcej z výlučnej zodpovednosti členských štátov. Tento nový fond, ktorý by mal fungovať podľa pravidiel štrukturálnych fondov, sa zameriava na potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí. Prostredníctvom tohto fondu by sa financoval nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie, ako aj sprievodné opatrenia zamerané na sociálne začlenenie. Fond je súčasťou politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ a je financovaný výlučne z ESF.

II. Kritika návrhu Komisie

1) Prostriedky sú obzvlášť nedostatočné

a) Na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia navrhla rozpočtové prostriedky vo výške 2,5 mld. EUR. Tým sa táto pomoc zníži o 1 mld. EUR, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené len na potravinovú pomoc poskytovanú 20 členským štátom zúčastňujúcim sa na programe pomoci pre najodkázanejšie osoby. Počas prebiehajúcich rokovaní medzi vedúcimi predstaviteľmi štátov a vlád sa tieto prostriedky znížili dokonca na 2,1 mld. EUR. Na pripomenutie, na súčasný program pomoci pre najodkázanejšie osoby sa na predchádzajúce viacročné obdobie vyčlenilo 3,5 mld. EUR. Teraz, keď sa situácia zhoršuje, je obzvlášť šokujúce, že sa vyčlenený rozpočet pre najodkázanejšie osoby ešte znižuje. Nerozumejú tomu dobre ani mnohí obyvatelia, čo len podporuje antieurópske cítenie obyvateľstva.

b) Keďže sa obmedzuje len na istú časť populácie, návrh je v rozpore aj s cieľom stratégie Európa 2020. Kritériá rozdelenia zachovávajú len 2 zo 4 ukazovateľov použitých v stratégii Európa 2020 na pochopenie problému chudoby a vylúčenia, konkrétne u populácií, ktoré trpia vážnou materiálnou depriváciou a osôb, ktoré žijú v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou. Týmito dvoma kritériami sa vylučuje celá populácia, ktorá sa nachádza buď v situácii vylúčenia alebo v situácii chudoby s vysokým rizikom sociálneho vylúčenia. Článok 4 odkazuje najmä na bezdomovcov a deti.

c) Okrem distribúcie potravín sa jedna časť fondu môže použiť na nákup základného spotrebného tovaru určeného pre bezdomovcov alebo deti (oblečenie). Prostredníctvom fondu sa takisto môžu podporiť činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie.

Spravodajca sa domnieva, že vzhľadom na nedostatok prostriedkov vyčlenených na výživu tých najodkázanejších osôb by bolo vhodné, aby sa mimo výživy prostriedkami príliš neplytvalo. Za nevyhnutné považuje sociálne začlenenie, ktoré je predmetom spracovania: vo svojom budúcom vnútroštátnom plánovaní sú členské štáty povinné na tento účel vyčleniť 20 % prostriedkov z ESF.

2) Podmienky využívania fondu sú mimoriadne prísne a zložité

Väčšina právnych návrhov fondu sa inšpiruje súčasnými pravidlami štrukturálnych fondov a je s nimi spojená značná administratívna záťaž. Opísané podmienky riadenia nesúvisia s cieľom fondu, ktorý si vyžaduje pružnosť a prispôsobenie sa vzhľadom na naliehavé situácie. K tomu sa pripája potreba vynakladať potrebné rozpočtové prostriedky na realizáciu opatrení, pričom sa niektoré členské štáty môžu dostať do problémov.

Spravodajca sa domnieva, že hrozí, že takéto silné zaťaženie zapríčiní neúčinnosť a paradoxnú situáciu, v ktorej prostriedky budú k dispozícii, ale nebudú sa využívať.

3) Rok 2014 bude problematickým prechodným rokom

Vzhľadom na zložitosť zavádzania fondu je viac ako pravdepodobné, že účinnosť nadobudne až na jeseň 2014. Bude teda už príliš neskoro reagovať na základné potreby najodkázanejších osôb na rok 2014.

III. Návrhy spravodajcu

O rozpočte a zásadách:

•   Udržať finančné prostriedky na súčasnej úrovni, teda 3,5 mld. EUR na 7 rokov.

•   Zachovať ako populáciu oprávnenú na pomoc tie osoby, ktoré zodpovedajú štyrom ukazovateľom stanoveným Európskou úniou v stratégii Európa 2020.

•   Urobiť z výživy prioritu, ktorá napĺňa základné potreby najodkázanejších osôb, zatiaľ čo rozhodnutie o poskytovaní pomoci pre obyvateľov v najväčšej núdzi sa ponechá na jednotlivé členské štáty.

•   V záujme účinnosti musí Únia začleniť svoje opatrenia do globálneho a súdržného prístupu boja proti chudobe a vylúčeniu, ktorým sa zohľadnia potreby osôb. V týchto podmienkach sa zdá nevyhnutné zmobilizovať všetky politiky Únie a všetky dostupné prostriedky: ESF, EPFRV, EFRR...

•   Intervenčné zásoby výrobkov sa budú môcť naďalej využívať a prerozdeľovať medzi tie najodkázanejšie osoby. Spravodajca však zdôrazňuje, že hodnota týchto zásob by nemala viesť k znižovaniu prostriedkov vyčlenených na fond.

•   Malo by sa takisto podporovať darovanie potravín.

O prechodnom roku 2014:

•   Malo by sa navrhnúť prechodné riešenie. Na základe modelu programu pre najodkázanejšie osoby by sa európske rozpočtové prostriedky z rozličných fondov mohli poskytnúť k dispozícii každému členskému štátu, aby mohol spustiť svoj program.

IV. Doplnkové príspevky SPP do fondu sú možné – návrhy spravodajcu

a) Uľahčovať darovanie potravín a znižovať plytvanie potravinami

Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné bojovať proti plytvaniu potravinami, čo v Európe predstavuje skutočnú pohromu. Komisia a Európsky parlament (vo svojom uznesení z 19. januára 2012(1) – správa Salvatore Caronneho) odhadli, že plytvanie potravinami v celom reťazci predstavuje približne190 kg ročne na jedného Európana.

V tejto súvislosti spravodajca navrhuje:

•   Informovať spotrebiteľov o niektorých zdravotných označeniach vyplývajúcich z právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa nachádzajú na poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách, ako je dátum spotreby alebo optimálny dátum spotreby, keďže tieto označenia spôsobujú u spotrebiteľov veľký zmätok, a sú aj dôvodom značného plytvania.

•   Preskúmať európske právne predpisy o normách uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh (najmä v sektore ovocia a zeleniny) s cieľom podporovať ponuku nezatriedeného ovocia a zeleniny.

•   Povoliť právo usadiť sa a právo využívať veľkoobchody pod výhradnou podmienkou, že sa ich nepredané potraviny darujú.

b) Mobilizovať prostriedky EPFRV

Existujú opatrenia vyplývajúce z reformy dvoch priorít rozvoja vidieka, ktorými by sa mohlo lepšie pomôcť zabezpečiť potraviny pre tie najodkázanejšie osoby:

- Priorita 3: podporovať organizovanie potravinového reťazca, najmä krátkych dodávateľských reťazcov. Znížením počtu sprostredkovateľov a vytvorením sociálneho prepojenia sa poľnohospodárom prostredníctvom týchto krátkych reťazcov umožní predávať ich výrobky korektne a za ceny dostupné pre spotrebiteľov. Okrem toho sa môžu zaviesť aj investície do logistických platforiem a platforiem na spracovanie nepredaných a konzervovaných výrobkov.

- Priorita 6: podporovať sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a hospodársky rozvoj.

c) Využiť budúcu reformu jednotnej spoločnej organizácie trhov s ovocím a zeleninou

Obyvatelia, na ktorých je fond zameraný, musia mať možnosť stravovať sa vyváženými a kvalitnými potravinami. Ovocie a zelenina predstavujú vo výžive dôležité výrobky. Súčasné právne predpisy umožňujú, aby sa tieto výrobky bezplatne distribuovali na dobročinné účely do nadácií schválených členskými štátmi alebo orgánmi verejnej moci (nemocnice, školy, hospice...). Príjemcom by mali byť aj partnerské organizácie fondu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.

(1) Keďže dodávanie potravín a poľnohospodárskych produktov a pomoc pre najodkázanejšie osoby sú veľmi potrebné a vzhľadom na to, že v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF].

(2) Počet osôb v Únii, ktoré trpia potravinovou a materiálnou alebo dokonca vážnou potravinovou a materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä v nariadení (EÚ) č. […ESF].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V roku 2010 bola chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozená takmer štvrtina Európanov (119,6 milióna), čo predstavuje o takmer 4 milióny osôb viac ako v roku 2009. Z týchto 119,6 milióna osôb je 18 miliónov osôb takmer denne závislých od potravinových balíčkov alebo jedál poskytovaných dobrovoľníckymi združeniami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.

(4) Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám, a to najmä prostredníctvom poskytovania dodávok potravín, s cieľom zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu, najmä bezdomovcov a detí.

Odôvodnenie

Symbolická suma poskytnutá týmto fondom by sa mala zamerať najmä na poskytovanie potravín ľuďom v núdzi. Tento fond by však v žiadnom prípade nemali členské štáty vnímať ako príležitosť znižovať rozpočty svojich vnútroštátnych programov na odstraňovanie chudoby a sociálneho začleňovania, ktoré aj naďalej ostávajú zodpovednosťou členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Týmto fondom sa nemôžu nahradiť verejné politiky vykonávané vládami členských štátov, aby sa obmedzila potreba poskytovania potravín ľuďom v núdzi a vypracovania cieľov a udržateľných politík zameraných na úplné odstránenie hladu, chudoby a sociálneho vylúčenia.

Odôvodnenie

Členské štáty musia naďalej vypracúvať dlhodobé a udržateľné projekty s cieľom odstrániť chudobu, depriváciu a sociálne vylúčenie. Táto zodpovednosť sa v žiadnom prípade nemôže nahradiť či znížiť využívaním zdrojov z európskeho fondu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru, ktorý sa distribuuje najodkázanejším osobám.

(6) Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru a kvalitu potravín, ktoré sa distribuujú najodkázanejším osobám.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Ustanovenia by mali zabezpečiť súlad Fondu so sociálnou a environmentálnou politikou Únie ako boj proti plytvaniu potravinami.

Odôvodnenie

Európska únia sa rozhodla konať proti plytvaniu potravinami, ktoré vyvoláva v Európe značné pohoršenie. Všetky subjekty Fondu by mali preto začleniť nástroje a mechanizmy s cieľom prispieť v boji proti plytvaniu potravinami.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec by Komisia mala pomocou vykonávacích aktov stanoviť ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov objektívnym a transparentným spôsobom na základe rozdielov v miere chudoby a materiálnej deprivácie.

(7) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec by Komisia mala pomocou vykonávacích aktov stanoviť ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov objektívnym a transparentným spôsobom na základe rozdielov v miere chudoby a materiálnej deprivácie, napríklad pomocou hranice relatívnej chudoby, a zohľadniť počet osôb v jednotlivých členských štátoch, ktoré možno považovať za najodkázanejšie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačného programu.

(8) V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Prvou depriváciou, ktorú by mali členské štáty riešiť, je prístup k potravinovej pomoci. Program by mal zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie jeho účinnej a efektívnej realizácie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia ex post. Tieto hodnotenia by sa mali doplniť o prieskumy vykonané medzi najodkázanejšími osobami, ktoré využili operačný program, a v prípade potreby o hodnotenia vykonané počas programového obdobia. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť zodpovednosti členských štátov a Komisie.

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu, ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú členské štáty a príjemcovia.

(13) Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú členské štáty a príjemcovia bez toho, aby sa poškodzovala dôstojnosť konečných príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť maximálnu úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie, a zároveň by sa mala riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.

(15) Minimálna úroveň financovania operačných programov prostredníctvom fondu by mala byť 85 %. Okrem toho je vhodné riešiť situáciu členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam, s cieľom zaistiť maximálne možné využívanie fondu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V celej Únii by sa mali uplatňovať jednotné a spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom primeraných podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.

(16) V celej Únii by sa mali uplatňovať jednoduché, jednotné a spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom jednoduchých a primeraných podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Značnú časť práce združení v oblasti zásobovania potravín najodkázanejším osobám v Európe vykonávajú dobrovoľníci. Proces žiadosti o príjemcu fondu by preto nemal byť príliš zložitý.

Odôvodnenie

Hoci je nevyhnutné, aby sa európske fondy primerane kontrolovali s cieľom zabezpečiť ich správne využívanie, je takisto potrebné, aby mali osoby v núdzi prístup k disponibilným fondom. Preto by nemal byť postup žiadosti o účasť na fonde príliš zložitý.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb popri prostriedkoch Fondu bez toho, aby sa náklady na používanie odčítali z vyčlenených rozpočtových prostriedkov. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.

Odôvodnenie

Pokiaľ existujú intervenčné zásoby, mali by sa pridať a nemali by sa odpočítavať z vyčlenených prostriedkov s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť pre partnerské organizácie, pokiaľ ide o vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Použitie intervenčných zásob a potravín, s ktorými by sa inak plytvalo, však nevylučuje potrebu správneho riadenia zásobovania a rozumného riadenia potravinového reťazca, čím sa predíde systematickým štrukturálnym prebytkom a prispôsobí sa európska výroba dopytu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b) S cieľom zabezpečiť v spoločnosti podporu najodkázanejším osobám a bojovať proti plytvaniu potravinami je vhodné, aby členské štáty odstránili prekážky spojené s darovaním potravín alebo základného spotrebného tovaru zo strany podnikov do potravinových bánk, organizáciám občianskej spoločnosti a ostatným zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia by hlavnú zodpovednosť za realizáciu a kontrolu svojho operačného programu mali niesť členské štáty prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly.

(19) V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia by hlavnú zodpovednosť za realizáciu a kontrolu svojho operačného programu mali niesť členské štáty prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly v záujme účinnosti a znižovania byrokracie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali pre svoje operačné programy vymenovať riadiaci subjekt, certifikačný orgán a funkčne nezávislý orgán auditu. S cieľom poskytnúť členským štátom flexibilitu pri zavádzaní systémov kontroly je vhodné poskytnúť možnosť, aby funkcie certifikačného orgánu vykonával riadiaci subjekt. Členským štátom by sa takisto malo povoliť, aby určili sprostredkovateľské orgány na vykonávanie určitých úloh riadiaceho subjektu alebo certifikačného orgánu. Členské štáty by v takomto prípade mali jasne vymedziť ich príslušné zodpovednosti a funkcie.

(21) Členské štáty by mali pre svoje operačné programy vymenovať príslušné orgány zabezpečujúce správne riadenie fondu. Je vhodné, aby členské štáty vykonali príslušné administratívne a fyzické kontroly a v prípade nezrovnalostí stanovili pokuty, aby sa zaručilo vykonávanie operačných programov v súlade s platnými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Riadiaci subjekt nesie hlavnú zodpovednosť za účinnú a efektívnu realizáciu fondu a tak plní značné množstvo funkcií súvisiacich s riadením a monitorovaním operačného programu, finančným hospodárením a kontrolami, ako aj s výberom projektov. Mali by sa vymedziť jeho zodpovednosti a funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Certifikačný orgán by mal vypracúvať a predkladať Komisii žiadosti o platbu. Mal by vypracúvať ročné účtovné závierky, osvedčovať úplnosť, presnosť a správnosť ročných účtovných závierok a osvedčovať, že výdavky uvedené v účtoch sú v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami. Mali by sa vymedziť jeho zodpovednosti a funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Orgán auditu by mal zabezpečovať, aby predmetom auditov boli systémy riadenia a kontroly, vhodná vzorka operácií a ročné účtovné závierky. Mali by sa vymedziť jeho zodpovednosti a funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie týkajúce sa finančnej kontroly, by sa mala zabezpečiť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci tohto nariadenia a mali by sa stanoviť kritériá, ktorými sa Komisii umožní v kontexte svojej stratégie kontroly vnútroštátnych systémov stanoviť stupeň ubezpečenia, ktoré by mala získať od vnútroštátnych orgánov auditu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Mali by sa stanoviť právomoci a zodpovednosti Komisie, pokiaľ ide o overovanie účinného fungovania systémov riadenia a kontroly a vyžadovanie prijatia opatrení zo strany členských štátov. Komisia by takisto mala mať právomoc vykonávať audity zamerané na otázky súvisiace s riadnym finančným hospodárením, aby sa mohli vyvodiť závery o výkone fondu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť spoločné pravidlá pre vyplácanie priebežných platieb, platieb ročného zostatku a konečného zostatku.

(27) Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť jednoduché spoločné pravidlá pre vyplácanie priebežných platieb, platieb ročného zostatku a konečného zostatku.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky financované z rozpočtu Únie v ktoromkoľvek príslušnom rozpočtovom roku použili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, mal by sa vytvoriť vhodný rámec ročného preskúmania a schválenia účtovnej závierky. Podľa tohto rámca by mali určené subjekty v súvislosti s operačným programom predložiť Komisii vyhlásenie o riadení spolu s potvrdenou ročnou účtovnou závierkou, ročným súhrnom záverečných audítorských správ, vykonaných kontrol a stanoviskom nezávislého audítora a kontrolnou správou.

(32) S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky financované z rozpočtu Únie v ktoromkoľvek príslušnom rozpočtovom roku použili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, by sa mal vytvoriť vhodný a jednoduchý rámec ročného preskúmania a schválenia účtovnej závierky. Podľa tohto rámca by mali určené subjekty v súvislosti s operačným programom predložiť Komisii vyhlásenie o riadení spolu s potvrdenou ročnou účtovnou závierkou, ročným súhrnom záverečných audítorských správ, vykonaných kontrol a stanoviskom nezávislého audítora a kontrolnou správou.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu a charakteristické znaky jeho cieľových populácií.

(35) Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu, charakteristické znaky jeho cieľových populácií a dobrovoľnícky charakter prijímajúcich subjektov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práv dieťaťa, práv starších osôb, rovnosti medzi mužmi a ženami a zákazu diskriminácie. Toto nariadenie sa musí uplatňovať podľa týchto práv a zásad.

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práv dieťaťa, práva na sociálnu pomoc a bývanie, práv starších osôb, rovnosti medzi mužmi a ženami a zákazu diskriminácie. Toto nariadenie sa musí uplatňovať podľa týchto práv a zásad.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(41a) S cieľom predísť náhlemu zníženiu potravinovej pomoci v prípade omeškania vykonávania tohto nariadenia na začiatku roku 2014 by Komisia mala prijať nevyhnutné prechodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osoby prijímajúce potravinovú pomoc netrpeli potravinovou núdzou.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritéria ich prideľovania, a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti fondu.

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritériá ich prideľovania, ako aj pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti a jednoduchosti fondu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií prijatých vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými orgánmi;

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií vymedzených vnútroštátnymi príslušnými orgánmi v spolupráci s partnerskými organizáciami, najmä vnútroštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti distribúcie potravín najodkázanejším osobám alebo poskytujúcimi pomoc bezdomovcom a osobám zasiahnutým chudobou alebo sociálnym vylúčením;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny alebo tovar priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny a tovar priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

Odôvodnenie

Výživa je najzákladnejšou potrebou, vďaka ktorej môžu partnerské organizácie a členské štáty nadviazať kontakt s tými osobami, ktoré sú vylúčené zo spoločenského života. Ide o najlepší prostriedok na zabezpečenie účinnosti tohto fondu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „príjemca“ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

(6) „príjemca“ je neziskové združenie, verejný alebo súkromný subjekt okrem komerčných podnikov, zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia;

(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a prípadne využíva sprievodné opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;

(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akékoľvek neziskové združenie, akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt okrem komerčných podnikov, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond podporuje sociálnu súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu.

Fond podporuje sociálnu a územnú súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii, predovšetkým foriem spojených s potravinovou neistotou, tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám alebo prostredníctvom miestnych a regionálnych reťazcov zásobovania potravinami na využívanie tými najodkázanejšími osobami, a to tak, že im poskytujú výživné, zdravé a kvalitné potraviny, pričom sa uprednostňujú čerstvé a sezónne výrobky. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu a od miestnych a regionálnych sietí zásobovania potravinami.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tento fond sa používa na podporu vnútroštátnych stratégií a nie na ich nahradenie alebo na zníženie dlhodobých a udržateľných vnútroštátnych programov znižovania chudoby a sociálneho začleňovania, ktoré aj naďalej ostávajú zodpovednosťou členských štátov.

Odôvodnenie

Členské štáty musia naďalej vypracúvať dlhodobé a udržateľné projekty s cieľom odstrániť chudobu, depriváciu a sociálne vylúčenie. Táto zodpovednosť sa v žiadnom prípade nemôže nahradiť či znížiť využívaním zdrojov z európskeho fondu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

1. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa prioritne zdravé potraviny a následne základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi zodpovednosťami koordináciu s Európskym sociálnym fondom a inými politikami a nástrojmi Únie.

(6) Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi zodpovednosťami koordináciu s Európskym sociálnym fondom a inými politikami a nástrojmi Únie, ako sú Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka v rámci priorít 3 (podpora organizácie potravinového reťazca) a 6 (podpora sociálneho začlenenia a znižovania chudoby) článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. XXX/XXXX o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Odôvodnenie

V záujme účinnosti musí Únia začleniť svoje opatrenia do globálneho a súdržného prístupu boja proti chudobe a vylúčeniu, ktorým sa zohľadnia potreby osôb. V týchto podmienkach sa zdá nevyhnutné zmobilizovať všetky politiky Únie a všetky dostupné prostriedky vrátane EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia.

(8) Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia. Takisto zabezpečujú informovanie širokej verejnosti o úspechoch fondu a o využití dostupných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Komisia a členské štáty vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondom s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov.

(9) Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia. Zabezpečujú tiež jednoduchosť jeho využívania partnerskými organizáciami a príjemcami.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych štádií realizácie fondu. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu.

(10) Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych štádií realizácie fondu. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, miesta pobytu, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu.

Odôvodnenie

Je vhodné zabezpečiť, aby miesto bydliska, najmä v opustených vidieckych oblastiach, nepredstavovalo prekážku z hľadiska prístupu k zdrojom fondu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Operácie financované fondom sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Konkrétne fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo tovaru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru.

(11) Operácie financované fondom sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Konkrétne fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo tovaru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru. S cieľom predchádzať plytvaniu a podporovať darovanie nepredaných a nespotrebovaných potravín pri zachovaní lehoty trvanlivosti sa zdá nevyhnutné, aby Komisia distribútorom a spotrebiteľom objasnila vymedzenia pojmov DLC (dátum spotreby) a DLUO (dátum optimálneho použitia) ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva, aby sa predchádzalo vyhadzovaniu potravín, ktoré sa zo zdravotného hľadiska ešte môžu spotrebovať.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Operácie financované fondom sa môžu takisto týkať spracovania niektorých poľnohospodárskych výrobkov podliehajúcich skaze s cieľom uchovať ich čo dlhšie a distribuovať ich najodkázanejším osobám, a tak predchádzať plytvaniu. Ide buď o poľnohospodárske výrobky, ktoré výrobcovia neobrali, alebo o poľnohospodárske výrobky, ktoré sa pri distribúcii nepredali. Môže ísť aj o stiahnutia ovocia a zeleniny zo strany organizácií výrobcov prostredníctvom ich operačných fondov, ktorých predaj sa podľa súčasných právnych predpisov povoľuje na ich poskytnutie dobročinným organizáciám alebo nadáciám, ktoré členské štáty schválili.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a tovar na základe objektívnych kritérií. V kritériách výberu potravín, a v prípade potreby tovaru, sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä cieľ zamedziť plytvaniu potravinami.

(12) Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a tovar na základe objektívnych a spravodlivých kritérií, ktorými sa uprednostňuje poskytovanie základných potravín a tovaru. V kritériách výberu potravín sa uprednostňujú produkty európskeho pôvodu. Kritériá výberu potravín sa stanovujú tak, aby prispievali k zdravej a vyváženej strave konečných príjemcov. V kritériách výberu potravín, a v prípade potreby tovaru, sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä cieľ zamedziť plytvaniu potravinami.

Odôvodnenie

Poskytovanie základných potravín a tovaru musí mať prioritu nad ostatnými opatreniami s cieľom zabezpečiť, aby takmer 43 miliónov Európanov, ktorí nie sú schopní uživiť sa dostatočným a primeraným spôsobom, malo prístup prinajmenšom k tomu najnevyhnutnejšiemu minimu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Komisia, členské štáty a partnerské organizácie prispievajú v boji proti plytvaniu potravinami v každej fáze potravinového distribučného reťazca, najmä prostredníctvom opatrení na opätovné využitie potravín, ktoré sú ešte úplne jedlé, ale ktoré už nie je možné predať. K zabráneniu plytvaniu potravinami musí okrem toho prispieť aj vzdelávanie príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 12b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b) Komisia zabezpečí, aby sa právne predpisy o DPH vykladali rovnako v rámci celej Únie, aby sa potraviny mohli darovať partnerským organizáciám bez toho, aby boli potenciálni darcovia penalizovaní.

Odôvodnenie

DPH je daň, ktorú platí spotrebiteľ. Ak sa distribučný podnik rozhodne obdarovať partnerské organizácie, ktoré zabezpečujú distribúciu najodkázanejším osobám, je povinný uhradiť DPH z výrobku, z ktorého neinkasoval DPH. Táto situácia predstavuje v členských štátoch problémy, najmä pokiaľ ide o výklad právnych predpisov EÚ v oblasti DPH. Komisia by to preto mala členským štátom objasniť, aby sa podporilo jednotné uplatňovanie týchto právnych predpisov, a tak podporilo darovanie potravín.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 2 500 000 000 v cenách v roku 2011, v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 3 500 000 000 v cenách v roku 2011, v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

Odôvodnenie

Rozpočet navrhovaný Komisiou by znížil pomoc o 1 mld., pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené len na potravinovú pomoc poskytovanú 20 členským štátom zúčastňujúcim sa na programe pomoci pre najodkázanejšie osoby. Je preto vhodné zachovať minimálne finančné prostriedky plánované na program pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktoré predstavujú 3,5 mld. EUR na 7 rokov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Suma disponibilných prostriedkov sa môže upraviť z iniciatívy Komisie podľa vývoja hospodárskej situácie na životnú úroveň.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme pomocou vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v súlade s článkom 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pričom zohľadňuje tieto ukazovatele stanovené Eurostatom:

3. Komisia prijme pomocou vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v súlade s článkom 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pričom zohľadňuje tieto ukazovatele stanovené Eurostatom:

 

-a) populácia, ktorá trpí potravinovou núdzou;

a) populácia, ktorá trpí vážnou materiálnou depriváciou

a) populácia, ktorá trpí vážnou materiálnou depriváciou

b) populácia, ktorá žije v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

b) populácia, ktorá žije v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou;

 

ba) hranica relatívnej chudoby, čo je percentuálna hodnota populácie žijúcej v domácnosti, ktorá nemá k dispozícii prinajmenšom 60 % národného príjmového mediánu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Členské štáty, ktoré nemajú k dispozícii vnútroštátne programy a ktoré sa rozhodli fond využiť, predkladajú Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) identifikácia a odôvodnenie výberu typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, a opis každého typu predmetnej materiálnej deprivácie, hlavných charakteristických znakov a cieľov distribúcie potravín alebo tovaru a sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť, s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 14;

a) identifikácia typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, a opis každého typu predmetnej materiálnej deprivácie, hlavných charakteristických znakov a cieľov distribúcie potravín alebo tovaru a prípadne sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť;

Odôvodnenie

Poskytovanie základných potravín a tovaru musí mať prioritu nad ostatnými opatreniami s cieľom zabezpečiť, aby takmer 43 miliónov Európanov, ktorí nie sú schopní uživiť sa dostatočným a primeraným spôsobom, malo prístup prinajmenšom k tomu najnevyhnutnejšiemu minimu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) partnerské organizácie a príslušné orgány;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j – sous-point i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 18;

i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Partnerské organizácie uvedené v písm. e), ktoré priamo poskytujú potraviny alebo tovar, realizujú činnosti dopĺňajúce poskytovanie materiálnej podpory zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty vypracúvajú operačné programy v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia posudzuje konzistentnosť operačného programu s týmto nariadením a jeho príspevok k cieľom fondu, pričom zohľadňuje hodnotenie ex ante vykonané v súlade s článkom 14.

1. Komisia posudzuje konzistentnosť operačného programu s týmto nariadením a jeho príspevok k cieľom fondu.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia schváli pomocou vykonávacích aktov zmeny a doplnenia operačného programu najneskôr do piatich mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli uspokojivo zohľadnené.

3. Komisia schváli pomocou vykonávacích aktov zmeny a doplnenia operačného programu najneskôr do troch mesiacov po tom, ako ho členský štát formálne predloží, a to za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli uspokojivo zohľadnené.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy o realizácii a ukazovatele realizácie

Správy o realizácii

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov vstupov a výstupov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ročné správy o realizácii sa prijímajú za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie podľa vzoru uvedeného v odseku 2 vrátane spoločných ukazovateľov. V prípade, že Komisia ročnú správu o realizácii neprijme, informuje o tom príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii. Ak Komisia nezašle uvedenú informáciu v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prijatú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

6. Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu. Riadiaci subjekt do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.

7. Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Riadiaci subjekt uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V období rokov 2014 až 2022 sa Komisia každoročne stretáva s každým členským štátom, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby zhodnotila priebeh realizácie operačného programu, pričom v uplatniteľnom prípade berie do úvahy ročnú správu o realizácii a pripomienky Komisie uvedené v článku 11 ods. 7.

1. Komisia sa podľa potreby stretáva s každým členským štátom, aby zhodnotila priebeh realizácie operačného programu.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Bilaterálnemu stretnutiu venovanému zhodnoteniu predsedá Komisia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát zabezpečí, aby sa v súvislosti s pripomienkami Komisie po stretnutí prijali náležité následné kroky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 11.

1. Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Počas programového obdobia môže riadiaci subjekt vykonávať hodnotenia s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť operačného programu.

1. Počas programového obdobia príslušný subjekt vykonáva hodnotenia s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť operačného programu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme uvedený vzor prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonať hodnotenie operačného programu z vlastnej iniciatívy.

3. Komisia môže vykonať hodnotenie operačného programu z vlastnej iniciatívy, pokiaľ má k dispozícii dôkazy o nezrovnalostiach pri jeho vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a jednoduchosť riadenia programov, udržateľnosť dosiahnutých výsledkov, potreby partnerských organizácií a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najodkázanejším osobám, médiám a širokej verejnosti. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu.

1. Európska komisia a členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najodkázanejším osobám, médiám a širokej verejnosti. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu, partnerských organizácií a ich dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri podpore fondu riadiaci subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa prinajmenšom informácie, ako je meno príjemcu, adresa príjemcu a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.

S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri poskytovaní podpory z fondu príslušný subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa pre každú podporovanú operáciu prinajmenšom informácie, ako je počet príjemcov a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a tovaru. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné.

Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie alebo európsku vlajku na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto, kde sa poskytujú potraviny a tovar a kde sa vykonávajú sprievodné opatrenia, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedení príjemcovia a partnerské organizácie, ktoré majú webové stránky, takisto uverejňujú krátky opis operácií vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom vyzdvihujú finančnú pomoc Únie.

Uvedení príjemcovia a partnerské organizácie sú povinní zabezpečiť širokej verejnosti prístup k informáciám o činnostiach, ktoré využívajú, okrem tých, ktoré sa týkajú identity konečných príjemcov, pričom vyzdvihujú finančnú pomoc Únie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Riadiaci subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

5. Príslušný subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

6. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku príslušný subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie dodržiavajúce pravidlá ochrany osobných údajov postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Spolufinancovanie

Financovanie

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu nepresiahne 85 % oprávnených verejných výdavkov.

1. Miera financovania operačného programu je aspoň 85 % oprávnených verejných výdavkov a môže dosiahnuť 100 %.

 

Fond sa používa na doplnenie vnútroštátnych stratégií a nie na nahradenie povinností orgánov členských štátov, na odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, najmä zabezpečením dlhodobých a udržateľných programov zameraných skôr na sociálnu reintegráciu než na zmiernenie naliehavej potravinovej deprivácie a materiálnych potrieb.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera spolufinancovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.

2. V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera financovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Opatrenia súvisiace s technickou pomocou vykonávané na podnet Komisie alebo v mene Komisie môžu byť financované vo výške 100 %.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Opatrenia pozostávajúce z distribúcie potravín najodkázanejším osobám vo vidieckych oblastiach môžu byť financované do výšky 100 %.

Odôvodnenie

Práve vo vidieckych oblastiach často žije množstvo ľudí pod hranicou chudoby. Povolením financovania do výšky 100 % je možné miestnym orgánom pomôcť dosiahnuť čo najväčší počet potenciálnych príjemcov fondu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

1. Členské štáty, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam, môžu na požiadanie využiť mieru financovania 100 %. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Podpora z operačného programu sa neudeľuje na operácie, ktoré boli fyzicky ukončené alebo plne zrealizované predtým, ako príjemca predloží žiadosť o financovanie v rámci operačného programu riadiacemu subjektu, a to bez ohľadu na to, či príjemca uhradil všetky súvisiace platby.

2. Podpora z operačného programu sa neudeľuje na operácie, ktoré boli fyzicky ukončené alebo plne zrealizované predtým, ako príjemca predloží žiadosť o financovanie v rámci operačného programu príslušnému subjektu, a to bez ohľadu na to, či príjemca uhradil všetky súvisiace platby.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo pre deti môž nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Potraviny a tovar pre konečných príjemcov môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.

Odôvodnenie

Fond je určený pre najodkázanejšie osoby, ktoré tvoria najväčšiu kategóriu osôb potrebujúcich pomoc. Článok 2 ods. 1 a 7 a článok 3 a článok 21 ods. 4 odkazujú okrem iného výslovne na najodkázanejšie osoby; cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je teda zabezpečiť väčší súlad v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 18 tohto nariadenia.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb popri prostriedkoch Fondu bez toho, aby sa náklady na používanie odčítali z vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

Odôvodnenie

Pokiaľ existujú intervenčné zásoby, mali by sa pridať a nemali by sa odpočítavať z vyčlenených prostriedkov s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť pre partnerské organizácie, pokiaľ ide o vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Materiálna pomoc sa môže poskytovať vo forme peňažných poukážok určených výlučne na nákup potravín.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Materiálna pomoc sa distribuuje najodkázanejším osobám bezplatne.

4. Materiálna pomoc sa distribuuje najodkázanejším osobám bezplatne alebo za cenu nepresahujúcu trhovú cenu a neprekračujúcu náklady, ktoré vznikli povereným organizáciám počas ich distribúcie.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti;

a) náklady na nákup potravín pri dodržiavaní potrebnej kvality a potravinovej bezpečnosti, ako aj základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre konečných príjemcov;

Odôvodnenie

Fond je určený pre najodkázanejšie osoby, ktoré tvoria najväčšiu kategóriu osôb potrebujúcich pomoc. Článok 2 ods. 1 a 7 a článok 3 a článok 21 ods. 4 odkazujú okrem iného výslovne na najodkázanejšie osoby; cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je teda zabezpečiť väčší súlad v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre konečných príjemcov nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);

Odôvodnenie

Fond je určený pre najodkázanejšie osoby, ktoré tvoria najväčšiu kategóriu osôb potrebujúcich pomoc. Článok 2 ods. 1 a 7 a článok 3 a článok 21 ods. 4 odkazujú okrem iného výslovne na najodkázanejšie osoby; cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je teda zabezpečiť väčší súlad v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) náklady na výrobky, ktoré medzi dostupnými výrobkami/tovarom opakovane nepredstavujú najhospodárnejšiu voľbu, pokiaľ ide o vzťah kvalita – cena (prípadne trvanlivosť);

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu materiálnu pomoc najodkázanejším osobám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) daň z pridanej hodnoty (DPH).

Odôvodnenie

Obava z povinnosti platiť zodpovedajúcu DPH odstrašuje mnohých darcov, ktorí by mohli najodkázanejším osobám poskytovať potraviny a iné tovary. To sa týka najmä malých podnikov a združení. DPH by sa mala preto považovať za výdavok oprávnený na podporu z programu.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) daň z pridanej hodnoty. Sumy DPH sú však oprávnené, ak nie sú vymáhateľné v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak sú zaplatené príjemcom, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou, ako sa vymedzuje v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie v dôsledku zmeny a doplnenia odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 25a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25 (a)

 

1. Členské štáty uskutočnia administratívne kontroly a kontroly tovaru, aby zaručili vykonávanie operačných programov v súlade s platnými pravidlami, a stanovia pokuty, ktoré sa uplatnia v prípade nezrovnalostí.

 

2. Členské štáty vykonávajú povinnosti v oblasti riadenia, kontroly a auditu a nesú z toho vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v pravidlách zdieľaného hospodárenia, ktoré sú uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách a v tomto nariadení.

 

3. Členské štáty predchádzajú nezrovnalostiam, zisťujú a opravujú ich a vymáhajú neoprávnene vyplatené sumy spolu s úrokmi z omeškania.

 

4. Členské štáty zavedú a uplatnia postup nezávislého posudzovania a riešenia sťažností týkajúcich sa výberu alebo realizácie operácií, ktoré sú spolufinancované z fondu.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 26

vypúšťa sa

Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly v členských štátoch

 

Systémy riadenia a kontroly stanovujú:

 

(a) opis funkcií každého príslušného subjektu zapojeného do riadenia a kontroly a rozdelenie týchto funkcií v rámci každého subjektu;

 

(b) povinnosť dodržiavať zásadu oddelenia funkcií medzi týmito subjektmi alebo v rámci nich;

 

(c) postupy na zabezpečenie korektnosti a správnosti vykázaných výdavkov;

 

(d) počítačové systémy účtovníctva, uchovávania a prenosu finančných údajov a údajov o ukazovateľoch, monitorovania a podávania správ;

 

(e) systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom úloh iný orgán;

 

(f) režim pre audit fungovania systémov riadenia a kontroly;

 

(g) systémy a postupy na zabezpečenie adekvátneho audit trailu;

 

(h) predchádzanie, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov.

 

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zodpovednosti členských štátov

 

1. Členské štáty vykonávajú povinnosti v oblasti riadenia, kontroly a auditu a nesú z toho vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v pravidlách zdieľaného hospodárenia, ktoré sú uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách a v tomto nariadení. V súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia členské štáty zodpovedajú za riadenie a kontrolu operačných programov.

 

2. Členské štáty predchádzajú nezrovnalostiam, zisťujú a opravujú ich a vymáhajú neoprávnene vyplatené sumy spolu s úrokmi z omeškania. O týchto nezrovnalostiach, ako aj o pokroku v súvisiacich administratívnych a súdnych konaniach informujú Komisiu.

 

Ak sumy neoprávnene vyplatené príjemcovi nemožno vymôcť z dôvodu pochybenia alebo nedbanlivosti na strane členského štátu, členský štát je zodpovedný za vrátenie príslušných súm do všeobecného rozpočtu Únie.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 59, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa povinností členských štátov uvedených v tomto odseku.

 

3. Členské štáty zavedú a uplatnia postup nezávislého posudzovania a riešenia sťažností týkajúcich sa výberu alebo realizácie operácií, ktoré sú spolufinancované z fondu. Členské štáty podajú Komisii na požiadanie správu o výsledkoch týchto posúdení.

 

4. Všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom a Komisiou sa uskutočnia pomocou elektronického systému výmeny údajov zriadeného v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 3.

 

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Menovanie a organizácia subjektov riadenia a kontroly

 

1. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora za riadiaci subjekt.

 

2. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora bez toho, aby bol dotknutý odsek 3.

 

3. Členský štát môže vymenovať riadiaci subjekt, ktorý navyše vykonáva úlohy certifikačného orgánu.

 

4. Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu.

 

5. Za predpokladu, že sa rešpektuje zásada oddelenia funkcií, môže riadiaci subjekt, v príslušných prípadoch certifikačný orgán a orgán auditu tvoriť súčasť toho istého subjektu alebo orgánu verejného sektora.

 

6. Členský štát môže vymenovať jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov na plnenie určitých úloh riadiaceho subjektu alebo certifikačného orgánu v rámci zodpovednosti daného subjektu alebo orgánu. Príslušné dohody medzi riadiacim subjektom alebo certifikačným orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi sa úradne zaznamenávajú v písomnej forme.

 

7. Členský štát alebo riadiaci subjekt môže poveriť riadením časti operačného programu sprostredkovateľský orgán formou písomnej dohody uzavretej medzi sprostredkovateľským subjektom a členským štátom alebo riadiacim subjektom. Sprostredkovateľský subjekt poskytne záruky svojej solventnosti a spôsobilosti v príslušnej oblasti, ako aj v administratívnom a finančnom riadení.

 

8. Členský štát písomne stanovuje pravidlá, ktorými sa spravujú jeho vzťahy s riadiacim subjektom, certifikačným orgánom a orgánom auditu, vzťahy medzi týmito subjektmi a vzťahy týchto subjektov s Komisiou.

 

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

vypúšťa sa

Funkcie riadiaceho subjektu

 

1. Riadiaci subjekt zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

 

2. V súvislosti s riadením operačného programu riadiaci subjekt:

 

(a) vypracúva a predkladá Komisii ročné a záverečné správy o realizácii;

 

(b) sprístupňuje sprostredkovateľským orgánom a príjemcom informácie, ktoré sú relevantné pre vykonávanie ich úloh a realizáciu príslušných operácií;

 

(c) zriadi systém elektronického zaznamenávania a uchovávania údajov, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné hospodárenie, preverovanie a audit;

 

(d) zabezpečuje, aby údaje uvedené v písm. c) boli zozbierané, vložené a uložené v systéme v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES.

 

3. V súvislosti s výberom operácií riadiaci subjekt:

 

(a) vypracúva a uplatňuje vhodné nediskriminačné a transparentné postupy a kritériá výberu;

 

(b) zabezpečuje, aby vybratá operácia:

 

(i) spadala do rozsahu fondu a operačného programu;

 

(ii) spĺňala kritériá stanovené v operačnom programe a v článkoch 20, 21 a 24;

 

(iii) zohľadňovala zásady stanovené v článku 5 ods. 10, 11 a 12.

 

(c) poskytne príjemcovi dokument, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory pre každú operáciu vrátane osobitných požiadaviek týkajúcich sa výrobkov alebo služieb, ktoré sa majú dodávať v rámci operácie, ako aj vrátane finančného plánu a časového obmedzenia realizácie operácie;

 

(d) uistí sa, že príjemca má administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu na splnenie podmienok stanovených v písmene c) pred tým, ako sa operácia schváli;

 

(e) uistí sa, že ak sa operácia začala ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu subjektu, boli splnené právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa operácie;

 

(f) určí typ materiálnej pomoci, ktorej sa pripíšu výdavky na príslušnú operáciu.

 

4. V súvislosti s finančným hospodárením a kontrolou operačného programu riadiaci subjekt:

 

(a) overuje, či výrobky a služby, ktoré sú predmetom spolufinancovania, boli dodané a či výdavky na operácie vykázané príjemcami príjemcovia zaplatili a či sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi predpismi, operačným programom a podmienkami pre získanie podpory na operáciu;

 

(b) zabezpečuje, aby príjemcovia zapojení do realizácie operácií, ktoré sa preplácajú podľa článku 23 ods. 1 písm. a), viedli buď samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s operáciou;

 

(c) zavádza účinné a primerané opatrenia proti podvodom, pričom zohľadňuje zistené riziká;

 

(d) stanovuje postupy na zabezpečenie toho, aby sa všetky doklady týkajúce sa výdavkov a auditov, ktoré sú potrebné na účely adekvátneho audit trailu, uchovávali v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 26 písm. g);

 

(e) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o o rozpočtových pravidlách.

 

5. Overenia podľa odseku 4 písm. a) zahŕňajú tieto postupy:

 

(a) administratívne overovanie každej žiadosti príjemcov o úhradu

 

(b) overenie operácií na mieste.

 

Frekvencia a pokrytie overení na mieste je primeraná výške verejnej podpory udelenej na operáciu a úrovni rizika zistenej týmito overeniami a auditmi vykonávanými orgánmi auditu v prípade celého systému riadenia a kontroly.

 

6. Overovanie jednotlivých operácií na mieste podľa odseku 5 písm. b) sa môže vykonávať na vzorke.

 

7. Ak je riadiaci subjekt súčasne príjemcom v rámci operačného programu, opatreniami na overovanie uvedenými v odseku 4 písm. a) sa zabezpečí primerané oddelenie funkcií.

 

8. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 59, ktorým sa stanovujú modality výmeny informácií uvedených v odseku 2 písm. c).

 

9. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 59, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dohôd o audit traile uvedenom v odseku 4 písm. d).

 

10. Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov vzor vyhlásenia o riadení uvedeného v odseku 4 písm. e). Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

vypúšťa sa

Funkcie certifikačného orgánu

 

Certifikačný orgán je zodpovedný najmä za:

 

1. vypracúvanie a predkladanie žiadostí o platby Komisii a za osvedčovanie, že vychádzajú zo spoľahlivých účtovných systémov, sú založené na overiteľných podporných dokumentoch a boli podrobené overeniam vykonaným riadiacim subjektom;

 

2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 56 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

 

3. osvedčovanie úplnosti, presnosti a pravdivosti ročnej účtovnej závierky a súladu výdavkov uvedených v účtovnej závierke s platnými predpismi Únie a vnútroštátnymi predpismi a osvedčovanie toho, že tieto výdavky boli vynaložené na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a predpismi Únie a vnútroštátnymi predpismi;

 

4. zabezpečenie existencie systému na zaznamenávanie a uchovávanie účtovných záznamov o každej operácii v elektronickej podobe, ktorý podporuje všetky údaje potrebné na vypracovanie žiadostí o platbu a účtovných závierok, vrátane záznamov vymáhateľných súm, vrátených súm a súm odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo operačný program alebo jeho časti;

 

5. zabezpečenie toho, aby na účely vypracúvania a predkladania žiadostí o platbu dostal od riadiaceho subjektu primerané informácie o postupoch a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami;

 

6. zohľadnenie výsledkov všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo v jeho zodpovednosti pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o platbu;

 

7. vedenie účtovných záznamov v elektronickej podobe o výdavkoch vykázaných Komisii a príslušnom verejnom príspevku vyplatenom príjemcom;

 

8. vedenie záznamov o vymáhateľných sumách a sumách odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplácajú naspäť do všeobecného rozpočtu Únie pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov a príjmov.

 

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Funkcie orgánu auditu

 

1. Orgán auditu zabezpečuje, aby sa audity systémov riadenia a kontroly vykonávali na vhodnej vzorke operácií a ročnej účtovnej závierke.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 59 s cieľom stanoviť podmienky, ktoré musia tieto audity spĺňať.

 

2. Ak audity vykonáva iný subjekt ako orgán auditu, orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nezávislosť tohto subjektu.

 

3. Orgán auditu zabezpečí, aby sa pri audite zohľadňovali medzinárodne uznávané štandardy na vykonávanie auditu.

 

4. Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii na požiadanie stratégiu auditu.

 

5. Orgán auditu vypracúva:

 

(a) stanovisko audítora v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

 

(b) ročnú kontrolnú správu, ktorá obsahuje zistenia auditov vykonaných počas predchádzajúceho účtovného obdobia.

 

V správe uvedenej v písm. b) sa uvedú všetky zistené nedostatky systému riadenia a kontroly a opravné opatrenia, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať.

 

6. Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov modely stratégie auditu, stanoviska audítora a ročnej kontrolnej správy, ako aj metodiku odberu vzoriek uvedenú v odseku 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 3.

 

7. Vykonávacie pravidlá týkajúce sa používania údajov zhromaždených v priebehu auditov vykonaných úradníkmi Komisie alebo oprávnenými zástupcami Komisie prijíma Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 3

 

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 32

vypúšťa sa

Postup menovania riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu

 

1. Členské štáty oznamujú Komisii dátum a formu vymenovania riadiaceho subjektu a v prípade potreby certifikačného orgánu do šiestich mesiacov od prijatia rozhodnutia, ktorým sa prijme operačný program.

 

2. Podkladom pre vymenovanie uvedené v odseku 1 je správa a stanovisko nezávislého orgánu auditu, ktorý posudzuje systém riadenia a kontroly vrátane úlohy, ktoré v nich zohrávajú sprostredkovateľské orgány, jeho súlad s článkami 26, 27, 29 a 30 podľa kritérií týkajúcich sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií a komunikácie, ako aj monitorovania zavedeného Komisiou prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 59.

 

3. Nezávislý orgán vykonáva svoju činnosť v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi na vykonávanie auditu.

 

4. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán, ktorý bol vymenovaný v súvislosti s operačným programom spolufinancovaným Európskym sociálnym fondom podľa nariadenia (EÚ) č. [NSU] sa pokladá za subjekt alebo orgán vymenovaný na účely tohto nariadenia.

 

Komisia môže do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1 vyžadovať správu a stanovisko nezávislého orgánu auditu a opis systému riadenia a kontroly.

 

Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od doručenia uvedených dokumentov.

 

5. Členský štát vykonáva dohľad nad menovaným orgánom alebo subjektom a zruší jeho vymenovanie úradným rozhodnutím, ak prestane spĺňať jedno alebo viac kritérií uvedených v odseku 2, pokiaľ tento menovaný orgán alebo subjekt neprijme potrebné nápravné opatrenia v rámci skúšobnej lehoty, ktorú určí členský štát podľa závažnosti problému. Členský štát bezodkladne informuje Komisiu o stanovení skúšobnej lehoty pre menovaný orgán alebo subjekt a o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa zrušenia vymenovania.

 

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 33

vypúšťa sa

Právomoci a zodpovednosti Komisie

 

1. Komisia sa na základe dostupných informácií vrátane informácií o vymenovaní riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, ako aj na základe ročného vyhlásenia o riadení, ročných správ o kontrole, ročného stanoviska audítora, ročnej správy o realizácii a auditov vykonaných vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi Únie uistí, či členské štáty zaviedli systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a či tieto systémy počas realizácie operačného programu účinne fungujú.

 

2. Bez toho, aby boli dotknuté audity vykonávané členskými štátmi, úradníci Komisie alebo oprávnení zástupcovia Komisie môžu vykonať audity alebo kontroly na mieste na základe náležitého predchádzajúceho oznámenia. Rozsah týchto auditov alebo kontrol môže zahŕňať najmä overovanie účinného fungovania systémov riadenia a kontroly v operačnom programe alebo jeho časti, operácií a hodnotenia riadneho finančného hospodárenia pri operáciách alebo operačnom programe. Na takýchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.

 

Úradníci Komisie alebo oprávnení zástupcovia Komisie, riadne splnomocnení na vykonávanie auditov na mieste, majú prístup ku všetkým záznamom, dokumentom a metaúdajom týkajúcim sa operácií podporovaných z fondu alebo systémom riadenia a kontroly, bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uložené. Členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie kópie týchto záznamov, dokumentov a metaúdajov.

 

Právomoci uvedené v tomto odseku neovplyvňujú uplatňovanie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vyhradzujú určité úkony agentom osobitne menovaným vnútroštátnymi právnymi predpismi. Úradníci a oprávnení zástupcovia Komisie sa o. i. nezúčastňujú domových prehliadok ani úradného vypočúvania osôb podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

 

3. Komisia môže od členského štátu vyžadovať, aby prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením.

 

4. Komisia môže od členského štátu vyžadovať,