Postup : 2013/2102(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0219/2013

Predkladané texty :

A7-0219/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.4

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0323

SPRÁVA     
PDF 139kWORD 86k
12. júna 2013
PE 508.212v02-00 A7-0219/2013

o zlepšení praktických opatrení týkajúcich sa konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014

(2013/2102(INI))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Andrew Duff

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zlepšení praktických opatrení týkajúcich sa konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014

(2013/2102(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 10 a 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na články 11, 12 ods. 2 a článok 39 Charty základných práv,

–   so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, v znení zmien(1),

–   so zreteľom na vyhlásenie 11 pripojené k Lisabonskej zmluve o článku 17 ods. 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii,

–    so zreteľom na smernicu 93/109/ES, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, a smernicu 2013/1/EÚ, ktorá ju pozmeňuje;

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. marca 2013 z názvom Príprava na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014: posilnenie ich demokratického a účinného procesu (COM(2013)0126),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie z 12. marca 2013 o posilnení demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu adresované členským štátom a európskym a vnútroštátnym politickým stranám (C(2013)1303),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014(3),

–   so zreteľom na články 41, 48 a 105 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0219/2013),

A. keďže bolo dohodnuté, že volebné dni budú presunuté na dni 22. – 25. mája 2014; a teda že ustanovujúca schôdza nového Parlamentu sa bude konať 1. júla;

B.  keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente;

C. keďže každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie;

D. keďže politické strany na európskej úrovni pôsobia v európskom politickom priestore; keďže prispievajú k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie;

E.  keďže voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 sú prvé, ktoré sa uskutočnia po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, ktorá významne rozšírila právomoci Európskeho parlamentu vrátane jeho úlohy vo voľbe predsedu Komisie, a predstavujú jedinečnú príležitosť na zvýšenie transparentnosti týchto volieb a posilnenie ich európskeho rozmeru;

F.  keďže hlavné európske politické strany sa zdajú byť pripravené nominovať vlastných kandidátov na predsedu Komisie a očakávajú, že títo kandidáti budú zohrávať vo volebnej parlamentnej kampani vedúcu úlohu, najmä prostredníctvom osobnej prezentácie politického programu vo všetkých členských štátoch EÚ;

G. keďže vnútorná stranícka demokracia a vysoké normy otvorenosti a integrity zo strany politických strán sú významným základom zvyšovania dôvery verejnosti v politický systém;

H. keďže riešenie súčasnej krízy riadenia v EÚ si vyžaduje plnšiu demokratickú legitimizáciu integračného procesu;

I.   keďže občania Únie majú právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu ako kandidáti alebo ako voliči dokonca aj v inom členskom štáte ako v ich vlastnom, keď v ňom sídlia;

J.   keďže volebné kampane sa aj naďalej v prvom rade sústreďujú na vnútroštátne problémy a zatláčajú diskusiu o výhradne európskych otázkach do úzadia, čo má negatívny vplyv na úroveň účasti na voľbách do Európskeho parlamentu;

K. keďže účasť by na voľbách mohla posilniť živá politická kampaň, v ktorej by sa politické strany a ich kandidáti uchádzali o hlasy a kreslá na základe alternatívnych programov zaoberajúcich sa európskym rozmerom politiky;

L.  keďže z opakovaných prieskumov verejnej mienky vyplynulo, že prevažná väčšina voličov by šla voliť, keby mala lepšie informácie o Európskom parlamente, politických stranách, ich programoch a kandidátoch; keďže všetky médiá sú preto vyzvané, aby voľbám venovali maximálnu pozornosť;

M. keďže predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady, ktorá musí prihliadať na výsledok volieb a pred jeho vymenovaním konzultovať s novým Parlamentom;

N. keďže podrobné opatrenia v súvislosti s konzultáciami medzi Parlamentom a Európskou radou, ktoré sa týkajú voľby predsedu Komisie, sa môžu podľa vyhlásenia 11 pripojeného k Lisabonskej zmluve stanoviť na základe vzájomnej dohody;

1.  vyzýva politické strany, aby zabezpečili, že mená kandidátov, ktorí majú kandidovať do Európskeho parlamentu, budú uverejnené minimálne šesť mesiacov pred začiatkom volebného obdobia;

2.  očakáva, že kandidáti sa zaviažu, že v prípade, ak budú zvolení, sa ujmú svojich mandátov poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ nebudú vymenovaní do funkcie, ktorá im to podľa článku 7 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (1976) neumožňuje;

3.  vyzýva členské štáty a politické strany, aby podporili vyšší počet žien na zoznamoch kandidátov a pokiaľ je to možné, vypracovanie zoznamov, ktoré zaručia rovnaké zastúpenie;

4.  nalieha na členské štáty a politické strany, aby zabezpečili, že mená, prípadne logá európskych politických strán budú zobrazené na volebných lístkoch;

5.  žiada európske politické strany, aby svojich kandidátov na predsedu Komisie nominovali v dostatočnom predstihu pred voľbami, aby si kandidáti mohli pripraviť účinné celoeurópske kampane, v ktorých sa zamerajú na európske otázky na základe platformy strany a programu ich kandidáta na predsedu Komisie;

6   trvá na tom, aby politické strany na všetkých úrovniach prijali demokratické a transparentné postupy pre výber kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu a na funkciu predsedu Komisie;

7.  vyzýva politické strany členských štátov EÚ, aby pred volebnou kampaňou, ako aj počas nej informovali občanov o svojej príslušnosti k danej európskej politickej strane a svojej podpore jej kandidátovi na predsedu Komisie a jeho politickému programu;

8.  vyzýva členské štáty, aby povolili politicky ladené vysielanie európskych politických strán;

9.  nabáda európske politické strany, aby usporiadali niekoľko verejných diskusií medzi kandidátmi nominovanými na predsedu Komisie;

10. odporúča, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania opatrení dohodnutých na pomoc občanom, ktorí si želajú zúčastniť sa na voľbách ako kandidáti alebo ako voliči v štáte, ktorý nie je ich vlastným štátom;

11. vyzýva členské štáty, aby viedli verejnú kampaň na podporu účasti občanov na voľbách s cieľom zastaviť klesajúce miery účasti;

12. vyzýva politické strany, aby do svojich zoznamov kandidátov zahrnuli občanov EÚ, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, ako je ich vlastný členský štát;

13. trvá na tom, že podľa článku 10 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu nesmú byť v žiadnom členskom štáte zverejnené žiadne oficiálne výsledky skôr, než sa uzavrú volebné miestnosti v členskom štáte, v ktorom budú voliči hlasovať ako poslední v nedeľu 25. mája 2014;

14. navrhuje, aby podrobné opatrenia v súvislosti s konzultáciami medzi Parlamentom a Európskou radou, ktoré sa týkajú voľby predsedu Komisie, boli odsúhlasené spoločnou dohodou v dostatočnom predstihu pred voľbami;

15. očakáva, že v rámci tohto procesu bude ako prvý posudzovaný kandidát na predsedu Komisie, ktorý bol navrhnutý európskou politickou stranou, ktorá získala najviac kresiel v Parlamente, s cieľom zistiť, či je schopný zabezpečiť podporu potrebnej absolútnej väčšiny v Parlamente;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov a európskym politickým stranám.

(1)

Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0462.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0082.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.5.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Susy De Martini

Posledná úprava: 20. júna 2013Právne oznámenie