Menetlus : 2013/0013(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0472/2013

Esitatud tekstid :

A7-0472/2013

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0152

RAPORT     ***I
PDF 173kWORD 433k
19. detsember 2013
PE 513.242v02-00 A7-0472/2013

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

(COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Jaromír Kohlíček

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

(COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0026),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 91 ja 109, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0026/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuni 2013. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust(2),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0472/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Euroopa tasandil on vastu võetud mitmeid õigusmeetmeid, tänu millele avatakse raudtee-kaubaveoturg ja rahvusvaheline raudtee-reisijateveoturg konkurentsile, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiviga 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud), kehtestatakse teatavad aluspõhimõtted, mis muu hulgas hõlmavad seda, et raudteeveo-ettevõtjaid juhitakse samamoodi nagu äriühinguid, et raudteetaristu läbilaskevõime jaotamise ja kasutustasude määramise eest vastutavad üksused peavad olema lahutatud raudteeveoteenuseid osutavatest üksustest ja et nende raamatupidamisarvestus tuleb hoida lahus, et ELi kriteeriumide kohaselt litsentsitud mis tahes raudteeveo-ettevõtjal peaks olema juurdepääs raudteetaristule õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel ning et taristuettevõtjad võivad saada riigilt rahastamist.

(2) Euroopa tasandil on vastu võetud mitmeid õigusmeetmeid, tänu millele avatakse raudtee-kaubaveoturg ja rahvusvaheline raudtee-reisijateveoturg konkurentsile, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiviga 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud)3a, kehtestatakse teatavad aluspõhimõtted, mis muu hulgas hõlmavad seda, et raudteeveo-ettevõtjaid juhitakse samamoodi nagu äriühinguid, et raudteetaristu läbilaskevõime jaotamise ja kasutustasude määramise eest vastutavad üksused peavad olema lahutatud raudteeveoteenuseid osutavatest üksustest ja et nende raamatupidamisarvestus tuleb hoida lahus, et ELi kriteeriumide kohaselt litsentsitud mis tahes raudteeveo-ettevõtjal peaks olema juurdepääs raudteetaristule õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel ning et taristuettevõtjad võivad saada riigilt rahastamist. Direktiivi 2012/34/EL siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaeg on 16. juuni 2015.

 

__________________

 

3aELT L 343, 14.12.2012, lk 32.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kaks aastat pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Kaheaastane ajavahemik võimaldab saada raudteesektorit käsitlevate õigusaktide rakendamise tagajärgedest selgemat pilti.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Neljanda raudteepaketi raames teeb komisjon ettepaneku tunnistada kehtetuks nõukogu määrus 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta. Selle määrusega lubatakse liikmesriikidel hüvitada raudteeveo-ettevõtjatele maksekohustused, mida teiste transpordiliikide ettevõtjad erinevatel põhjustel toetama ei pea.

Nimetatud kohustused võivad näiteks puudutada erimakseid tööõnnetuste puhuks, mida raudteeveo-ettevõtjad peavad tegema, kuid mille eest teiste transpordiliikide puhul tasub riik, pensionimaksed teatavatele rasket tööd tegevatele raudteetöötajatele, kes tavaliselt jäävad pensionile varem, või maksed, mis on seotud samatasandiliste raudteeületuskohtadega. Selliste kohustuste hüvitamise liigid on jaotatud 15 kategooriasse (klassi), mille puhul määratakse kindlaks konkreetne kohaldamisala ja arvestamise põhimõtted, mis on esitatud määruse 1192/69 eri lisades.

Määrus 1192/69 võeti vastu enne raudteeturu liberaliseerimist, kui Euroopa raudteetransport arenes põhiliselt riigipiiridest lähtuvalt ning kui üks ja sama ettevõtja osutas nii raudteeteenuseid kui ka haldas raudteetaristut. Tol ajal oli määruse eesmärk tagada raudteeveo-ettevõtjatele ja teistes transpordiliikides tegutsevatele ettevõtjatele võrdsed konkurentsitingimused. Pealegi ei olnud riikide ja peamiselt riigi omandis raudteeveo-ettevõtjate suhted veel reguleeritud lepingulise kokkuleppega ning nendel kahe osapoolel oli palju otsesem omanikusuhe. Esialgse eesmärgi tõttu on määruses loend endistest riiklikest raudtee-ettevõtetest. Seda loetelu kohandati iga ELi laienemise ajal, viimati tehti seda 2007. aastal ning praegu on loetletud 36 ettevõtet.

Komisjon märgib, et alates 2007. aastast on neli liikmesriiki kasutanud seda määrust: Belgia, Saksamaa, Iirimaa ja Poola. 15 klassist tehti makseid ainult 3 puhul. Komisjon on seisukohal, et pärast mitut raudteesektorit muutnud raudteepaketti ei ole määrus enam kooskõlas praeguse õiguskeskkonnaga ja selles tehakse vahet raudteeveo-ettevõtjate vahel, kes on kantud loetelusse (ja seepärast on neil õigus saada hüvitismakseid), ja nende vahel, kes sellest välja jäävad.

Raportööri seisukoht

Ettepaneku eesmärk on tunnistada kehtetuks määrus 1192/69, mistõttu määruse teksti muutmine on välistatud. Kui kõigi varasemate Euroopa Komisjoni esildatud, seejärel vastu võetud ja liikmesriikides üle võetud raudteepakettide eesmärk oli laiendada õigusi ja kohustusi kõigile raudteesektori uutele ettevõtjatele ja avada sellega raudteeturg, siis nüüd teeb komisjon ettepaneku lahendada raudteeveo-ettevõtjate võimalik diskrimineerimine mitte asjakohase uuesti sõnastamisega, nagu teiste õigusaktide puhul, vaid otseselt kaotada õigusakt, st tunnistada määrus kehtetuks.

Seepärast on seadusandjal sisuliselt kolm võimalust:

1. nõustuda komisjoni kavatsusega ja kiita heaks kehtetuks tunnistamine;

2. lükata kehtetuks tunnistamise otsustamine edasi ja paluda komisjonil pärast põhjalikumat analüüsi muuta kehtiva määruse teksti ja kohandada seda kehtiva õigusraamistikuga;

3. lükata kehtetuks tunnistamine tagasi ja jätta määrus jõusse.

Raportöör toetab teist võimalust. Raportöör on seisukohal, et enne määruse kehtetuks tunnistamise otsustamist on vaja esmalt hinnata 2012. aasta novembris jõustunud uue direktiivi 2012/34 mõju raudteesektorile. Kahtlemata on õige komisjoni väide, et kehtiv määruse tekst on diskrimineeriv, sest see annab hüvitise saamise võimaluse 36 konkreetsele ettevõttele. Raudteelitsentside arvu põhjal otsustades tegutseb ELis üle 1000 raudteeveo-ettevõtja. Seepärast ei tule kõne alla valik jätta määrus muutmata kujul kehtima, sest see annab ainult vähestele raudteeveo-ettevõtjatele võimaluse sellist hüvitist taotleda kooskõlas pensione või kindlustussüsteeme käsitlevate siseriiklike eeskirjade ja õigusraamistikega.

Selle asemel tuleks kavandada selliste hüvitiste kättesaadavaks tegemine kõigile raudteeveo-ettevõtjatele. Enamik direktiivi 2012/34 sätteid tuleb siseriiklikusse õigusesse üle võtta 16. juuniks 2015, sealhulgas näiteks kohustus töötada välja vähemalt viieaastane raudteetaristu investeeringute lepinguline kokkulepe ja seda siis rakendada. Sellised lepingud ei ole veel jõustunud kõigis ELi liikmesriikides või on nende kehtivusaeg ja tingimused erinevad.

Oleks ennatlik tunnistada määrus 1192/69 otseselt kehtetuks. Praeguses majanduskliimas ja paljude liikmesriikide raudteesüsteemide alarahastatust arvesse võttes võib olla vajalik jätta alles võimalus hüvitada raudtee-ettevõtjate teatavaid makseid, mida nad peavad tegema siseriikliku õiguse kohaselt ja mida teiste transpordiliikide puhul ei ole vaja teha. Selleks et uute sätete mõju oleks selgemini nähtav, oleks asjakohasem oodata mõnda aega ja seejärel hinnata nõuetekohaselt uue kehtiva õigusakti mõju.

Direktiivi 2012/34 artiklis 15 on nõue, et komisjon esitaks iga kahe aasta tagant järelevalve aruande raudteesektori ja investeeringute olukorra kohta koos üldhinnanguga direktiivi rakendamisele: soovitav oleks esitada samasugune aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile pärast kahe aasta möödumist kõnealuse direktiivi ülevõtmise tähtajast arvates. Selle hinnangu põhjal saaksid seadusandjad teada, kas määrusega 1192/69 ette nähtud hüvitismakseid on vahepeal tehtud.

Raportöör tunneb muret nende liikmesriikide pärast, kus raudteetöötajate sotsiaalkindlustusskeemide ja ennetähtaegsele pensionile jäämise omandatud õigused kaetakse endiselt liikmesriigi eelarvest vastavalt nende siseriiklikule õigusele. Need seadused järgivad täielikult nende raudteeveo-ettevõtjate sõltumatust, kes juba tegutsevad äriettevõtetena, ning nimetatud seadused on kooskõlas ka aluslepingu artikliga 93, milles tunnustatakse transpordisektori eripära.

Seepärast teeb raportöör ettepaneku:

1. lükata määruse 1192/69 kehtetuks tunnistamise lõplik otsustamine edasi 31. detsembrini 2019;

2. palub komisjonil hinnata hiljemalt 31. detsembriks 2017 esitatavas aruandes direktiivi 2012/34 siseriiklikkusse õigusesse ülevõtmise mõju pärast selleks ette nähtud tähtaega, st 16. juunit 2015;

3. palub komisjoni esitada ülevõetud direktiivi 2012/34 rakendamise tulemuste põhjal ja vajaduse korral uus õigusakti ettepanek, millega antakse kõigile raudteeveo-ettevõtjatele samad õigused, või kinnitada selle kehtetuks tunnistamist.

Käesolevas raportis esitatud muudatusettepanekud kajastavad seda lähenemisviisi.


MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EMÜ) nr 1192/69 (raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta) kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.1.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

7.2.2013

EMPL

7.2.2013

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

18.6.2013

EMPL

11.9.2013

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jaromír Kohlíček

4.3.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Mario Pirillo

Esitamise kuupäev

19.12.2013

Viimane päevakajastamine: 20. veebruar 2014Õigusalane teave