Menetlus : 2013/0028(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0034/2014

Esitatud tekstid :

A7-0034/2014

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 9.1
CRE 26/02/2014 - 9.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0148

RAPORT     ***I
PDF 502kWORD 659k
16. jaanuar 2014
PE 514.572v02-00 A7-0034/2014

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Mathieu Grosch

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
  TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0028),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0024/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Austria Liidunõukogu, Leedu Seimi, Luksemburgi Saadikutekoja, Madalmaade Parlamendi Esimese ja Teise Koja ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0034/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel määral, et suureneks selle transpordiliigi osakaal võrreldes maanteevedude ja lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-reisijateveoteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ei ole suutnud muutunud vajadustega kaasas käia.

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel määral, et suureneks selle transpordiliigi osakaal võrreldes maanteevedude ja lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-reisijateveoteenuste kättesaadavus, hind ja kvaliteet ei ole suutnud muude transpordiliikide arenguga kaasas käia. Seda arvestades tuleb võtta asjakohaselt õppust liidu kolme eelmise raudteereformi käsitusest.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Raudteetransport on tähtis sotsiaalsest, ökoloogilisest ja liikuvuse planeerimise seisukohast, ning selle osakaal Euroopa reisijateveos võiks olla märksa suurem. Seda arvestades võivad nii teadusuuringutesse kui ka taristusse ja veeremisse tehtavad investeeringud oluliselt soodustada uut majanduskasvu ja seeläbi edendada tööhõivet nii vahetult raudteesektoris kui ka, tänu töötajate suuremale liikuvusele, muudes sektorites. Kui liikmesriigid jõuavad kokkuleppele tihedama koostöö osas, võib raudteetransport kujuneda liidus oluliseks kaasaegseks majandusharuks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Reisijatele kõrge teenusekvaliteedi tagamiseks ja samas ühistranspordipoliitika eesmärkide saavutamiseks peaks avatud juurdepääsuõigus muutuma reegliks, mida tuleks kooskõlastada muu hulgas avaliku teenindamise lepingute kohustuslike pakkumismenetluste kaudu.

Selgitus

Avatud juurdepääsuga toimingud põhinevad ainult äritulemustel ja seega võib reisijate rahulolu kõige paremini tagada teenuste kõrge kvaliteedi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Avaliku teenindamise otselepingute sõlmimine peaks piirduma teatud kindlate olukordadega, nagu teenuse osutamise katkemise oht, ning peaks seetõttu olema ajaliselt piiratud.

Selgitus

Otselepingute sõlmimine peaks olema pigem erand kui reegel.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Komisjon teatas 28. märtsil 2011 vastuvõetud transpordipoliitikaalases valges raamatus kavatsusest viia lõpule raudtee-siseturu väljaarendamine ja võimaldada liidu raudteeveo-ettevõtjatel osutada igasuguseid raudteetransporditeenuseid ilma tarbetute tehniliste ja haldustõketeta.

(3) Komisjon teatas 28. märtsil 2011 vastuvõetud transpordipoliitika valges raamatus kavatsusest viia lõpule raudtee-siseturu väljaarendamine ja võimaldada liidu raudteeveo-ettevõtjatel osutada igasuguseid raudteetransporditeenuseid ilma tarbetute tehniliste ja haldustõketeta. Selle eesmärgi paremaks saavutamiseks tuleb praeguse reformi kavandamisel arvesse võtta liidus tulemuslikuks osutunud raudteemudeleid.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Avalike raudtee-reisijateveo teenuste kvaliteeti tuleks parandada ja suurendada nende tõhusust, säilitades seejuures senised tõhusalt toimivad avalikud reisijateveoteenused.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Liidu raudteeturu avamise lõpuleviimist tuleks pidada eriti oluliseks, et raudtee saaks muutuda hinnalt ja kvaliteedilt teiste transpordiliikide arvestatavaks alternatiiviks.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) On tähtis, et pädevatel asutustel oleks avalike reisijateveoteenuste korraldamisel keskne koht. Sellised asutused vastutavad avalike reisijateveoteenuste korraldamise eest, mille hulka kuulub avatud juurdepääsuga või avaliku teenindamise lepingute põhjal teenindatavate marsruutide valik ning lepingu sõlmimise menetluste kindlaksmääramine. Lisaks peaksid nad põhjendama, et ainult nende valitud pakkumismenetlus tagab ökonoomsuse, tõhususe ja kvaliteedi eesmärkide täitmise, ning selle põhjenduse avaldama.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Avalike reisijateveoteenuste korraldamisel peavad pädevad asutused tagama asjakohased, vajalikud ja proportsionaalsed avaliku teenindamise kohustused ja avaliku teenindamise lepingute geograafilise kohaldamisala, et saavutada avaliku reisijateveo poliitika eesmärgid oma territooriumil. Selline poliitika tuleks esitada ühistranspordikavades, jättes ruumi turupõhistele transpordilahendustele. Ühistranspordikavade ja avaliku teenindamise kohustuste kindlaksmääramise protsess tuleks muuta asjaomaste sidusrühmade, sh potentsiaalsete turule tulijate jaoks läbipaistvaks.

(4) Avalike reisijateveoteenuste korraldamisel peavad pädevad asutused tagama asjakohased, vajalikud ja proportsionaalsed avaliku teenindamise kohustused ja avaliku teenindamise lepingute geograafilise kohaldamisala, et saavutada avaliku reisijateveo poliitika eesmärgid oma territooriumil. Selline poliitika tuleks esitada jätkusuutliku ühistranspordi kavades, jättes ruumi ka turupõhistele transpordilahendustele. Ühistranspordikavade ja avaliku teenindamise kohustuste kindlaksmääramise protsess tuleks muuta asjaomaste sidusrühmade, sh potentsiaalsete turule tulijate jaoks läbipaistvaks.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel rahastamine, peavad pädevad asutused kavandama avaliku teenindamise kohustused, et kulutõhusalt saavutada ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline jätkusuutlikkus.

(5) Selleks et tagada jätkusuutliku ühistranspordi kavade eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel rahastamine, peavad pädevad asutused kavandama avaliku teenindamise kohustused, et kvaliteetselt ja kulutõhusalt saavutada ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate ühistransporditeenuste pikaajaline rahaline jätkusuutlikkus. See tähendab vajadust vältida nii ülemäärast kui ka ebapiisavat hüvitamist, mida põhjustab kas avaliku teenindamise kohustuse sisu või pädeva asutuse suutmatus täita võetud finantskohustusi.

 

Avaliku teenindamise kohustused võivad hõlmata võrgustikke, kus mõningaid teenuseid saab pakkuda mõistliku kasumiga ilma rahalise hüvitiseta; selliste teenuste avaliku teenindamise kohustuste hulka lisamine ei tohiks tuua kaasa hüvitismakseid, mis ületavad kõigi võrguteenuste tagamiseks vajaliku summa.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Raudtee-reisijatevedu käsitleva avaliku teenindamise lepingu aastane maksimummaht on vaja kindlaks määrata, et soodustada konkurentsi kõnealuste lepingute puhul ja samal ajal võimaldada pädevatele asutustele mõningast paindlikkust veomahu optimeerimisel majandus- ja tegevuskaalutlustest lähtuvalt.

(7) Raudtee-reisijatevedu käsitleva avaliku teenindamise lepingu aastane maksimummaht on vaja kindlaks määrata viisil, mis soodustab kõnealuste lepingute puhul konkurentsi väikepakkujate, uute osalejate ja turgu valitsevate ettevõtjate vahel, ja samal ajal võimaldada pädevatele asutustele mõningast paindlikkust veomahu optimeerimisel majandus- ja tegevuskaalutlustest lähtuvalt.

Selgitus

Riigihankelepingute maht tuleks kindlaks määrata viisil, mis julgustaks uusi osalejaid ja väikepakkujaid hankemenetluses osalema.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste ettevalmistamist ja sellest tulenevalt soodustada konkurentsi, peavad pädevad asutused tagama, et kõik pakkumuse esitamisest huvitatud avaliku teenuse osutajad saavad konkreetset teavet avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud veoteenuste ja taristu kohta.

(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste ettevalmistamist ja sellest tulenevalt soodustada konkurentsi, peavad pädevad asutused (kaitstes seejuures ärisaladusi) tagama, et kõik pakkumuse esitamisest huvitatud avaliku teenuse osutajad saavad konkreetset teavet avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud veoteenuste ja taristu kohta, nii et hankijat ei saaks süüdistada nende diskrimineerimises konkurentidega võrreldes.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Vastastikkuse põhimõte on tähtis abinõu konkurentsimoonutuste vältimiseks. Seda põhimõtet tuleks kohaldada nii liikmesriikide kui ka kolmandate riikide ettevõtjate suhtes, kes soovivad osaleda liidu riigihankemenetlustel.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu loomiseks on vaja kõnealust sektorit hõlmavate avaliku teenindamise lepingute sõlmimist käsitleva võistupakkumise ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada ühtmoodi kõikides liikmesriikides.

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu loomiseks on vaja kõnealust sektorit hõlmavate avaliku teenindamise lepingute sõlmimist käsitleva võistupakkumise ühiseeskirju, mis on ühtmoodi kohaldatavad kõikides liikmesriikides, kuid milles võetakse arvesse ka iga liikmesriigi erisusi.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Õiglase konkurentsi tagamiseks ja hüvitismaksete väärkasutamise vältimiseks tuleb kohaldada vastastikkuse põhimõtet. Avaliku teenindamise otselepingu sõlminud ettevõtjad ei tohiks avaliku teenindamise lepingute hankemenetlustes osaleda.

Selgitus

Ettevõtjad ei tohiks kasutada soodustusi, mis neil otselepingu kaudu tekkida võivad, õiglase konkurentsi moonutamiseks. Otselepingute sõlmimine peaks olema siiski võimalik, kuid asjaomastel ettevõtjatel peaks olema sellest tulenevalt keelatud osaleda muudes hankemenetlustes.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, on oluline, et liikmesriigid tagaksid nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku teenuse osutajate personalile.

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, on oluline, et liikmesriigid tagaksid:

 

(a) nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku teenuse osutajate personalile;

 

(b) minimaalse teenindustaseme ühistranspordi streikide ajal.

Selgitus

Avaliku teenindamise lepingu alusel pakutavaid teenuseid rahastatakse avalikest vahenditest. Et kindlustada, et reisijad saavad alati tugineda kõnealustele teenustele, peavad liikmesriigid tagama minimaalse teenindustaseme streikide ajal.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrust (EÜ) nr 1370/2007 muudetakse järgmiselt:

Ilma et see piira riigihankeid reguleerivat liidu õigust [direktiiv …, seni avaldamata], muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 järgmiselt.

Selgitus

Käesolev määruse (EÜ) nr 1370/2007 läbivaatamine ei tohiks takistada liidu üldise riigihankeid reguleeriva õiguse järgimist.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) „avalik raudtee-reisijatevedu” – raudtee-ühistransport, v.a reisijatevedu muud liiki rööbastranspordiga, näiteks metroos, trammiga või, kui liikmesriigid nii otsustavad, nn trammilt-rongile süsteemidega;

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab linnastu või maapiirkonna transpordivajadusi;

c) „kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab muu hulgas linnastu ja/või piirkonna või maapiirkonna transpordivajadusi, sealhulgas piiriüleselt;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik selguse huvides, sest praegu puudub kogu Euroopat hõlmav „linnastute” või „maapiirkondade” määratlus.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Avaliku teenindamise kohustused ei hõlma ühtki ühistransporditeenust, mille mõju on kohaliku, piirkondliku või riigisisese võrgu toimimise mõjust suurem.

Avaliku teenindamise kohustused hõlmavad ühistransporditeenuseid, mis on muu hulgas vajalikud, et saada kasu võrgu toimimise majanduslikust, tehnilisest või geograafilisest mõjust kohalikul, piirkondlikul või riigisisesel tasandil. Võrgu toimimise mõju tuleneb veoteenuste integreerimisest, mis muudab ühistranspordi reisijate jaoks atraktiivsemaks ning ühistranspordisektori jaoks tõhusamaks. Võrgu toimimise mõju võib tuleneda teenustest, mille tulud kas katavad või ei kata kulusid, ning see võib ilmneda erinevate geograafiliste asukohtade, sõiduplaanide ja tariifitasemete korral.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühistranspordikavad ja avaliku teenindamise kohustused

Mitmeliigilise ja jätkusuutliku ühistranspordi kavad ja avaliku teenindamise kohustused

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koostavad avaliku reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki asjakohaseid transpordiliike nende vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja ajakohastavad korrapäraselt neid kavu. Ühistranspordikavades määratakse kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, hõlmates kõiki nende vastutuse alla kuuluval territooriumil asjakohaseid transpordiliike. Need hõlmavad vähemalt järgmist:

1. Pädevad asutused koostavad mitmeliigilise avaliku reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki asjakohaseid transpordiliike nende vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja ajakohastavad korrapäraselt neid kavu. Ühistranspordikavades määratakse kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, hõlmates kõiki nende vastutuse alla kuuluval territooriumil asjakohaseid transpordiliike ja edendades seeläbi sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Nimetatud kavad võivad koosneda teabest avalikus sfääris juba olemasolevate ühistranspordikavade kohta. Piirkondadevaheliste teenuste olemasolu korral võetaks ka neid arvesse. Nimetatud kavad hõlmavad vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, nt juurdepääs, territoriaalne ühendatus, turvalisus, ühe või mitme transpordiliigi ühendamine suurtes transpordisõlmedes, teenuse pakkumise iseloomustus, nt sõiduajad, sagedus ja läbilaskevõime minimaalne kasutus;

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, muu hulgas näiteks kättesaadavus puudega isikute jaoks ning ühe või mitme transpordiliigi ühendamine suurtes transpordisõlmedes;

Selgitus

Kõnealustele transpordikavadele esitatavad nõuded ei peaks olema vajalikust ulatuslikumad. Täpsemad nõuded peaksid subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt jääma pädevate asutuste määrata.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) avaliku raudtee-reisijateveo tõhususe kriteeriumid on muu hulgas mitmeliigilise ühistranspordi osakaal, täpsus, kulutõhusus, sagedus, klientide rahulolu ja veeremi kvaliteet;

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kvaliteedistandardid, mis on seotud selliste aspektidega nagu peatuste ja veeremi puhul kasutatavate seadmete omadused, punktuaalsus ja usaldusväärsus, puhtus, klienditeenindus ja teavitamine, kaebuste menetlemine ja hüvitamine, teenuse kvaliteedi kontrollimine;

(c) kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning kontrolliaspektid, sealhulgas teave, mis on seotud veeremi, taristu ja teenuste, sealhulgas teabega;

Selgitus

Kõnealustele transpordikavadele esitatavad nõuded ei peaks olema vajalikust ulatuslikumad. Täpsemad nõuded peaksid subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt jääma pädevate asutuste määrata.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) tariifipoliitika põhimõtted;

(d) tariifipoliitika põhimõtted, näiteks sotsiaaltariifide kasutamine;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) tegevusnõuded, nt jalgrataste vedu, liikluskorraldus, tõrgete korral kohaldatav hädaolukorra lahendamiskava.

(e) reisijate õiguste, sotsiaal- ja tööhõivetingimuste ja keskkonnakaitse suhtes kehtivad eeskirjad ning keskkonnaalaste eesmärkide seadmine.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühistranspordikavade koostamisel võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse kohaldatavaid reisijate õiguste, sotsiaalküsimuste, tööhõive ja keskkonnakaitse alaseid eeskirju.

välja jäetud

Selgitus

Nendele aspektidele suurema tähtsuse omistamiseks lisatakse need juba artikli 2a lõike 1 punki e, mistõttu võib need siit välja jätta.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast asjakohaste sidusrühmadega konsulteerimist ja avaldavad need. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse asjakohaste sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, vajaduse korral taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioone.

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast konsulteerimist asjakohaste sidusrühmadega, mis hõlmab vähemalt veoettevõtjaid, taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioone, ning avaldavad need kavad.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) need sobivad ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks;

(b) need sobivad ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks, mis tähendab, et ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks tuleb nendega lepingu sõlmimisel kindlaks määrata nõutavad kvaliteedistandardid ja sobivad vahendid nende saavutamiseks;

Selgitus

Mõistet „sobivad” on vaja täpsustada.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) need ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik ja proportsionaalne ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks.

(c) need on vajalikud ja proportsionaalsed ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks ning avaliku raudtee-reisijateveo puhul võetakse neis arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL1.

 

____________

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32).

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis b osutatud asjakohasuse hindamisel võetakse arvesse seda, kas riigi sekkumine reisijateveoteenuse osutamisel on sobiv vahend ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Selgitus

Asjakohasuse/sobivuse selgitused lisati juba artikli 2a lõike 3 punktis b, mistõttu võib need siit välja jätta.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Avaliku raudtee-reisijateveo puhul võetakse punktis c osutatud vajaduse ja proportsionaalsuse hindamisel arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud)) artikli 10 lõike 2 kohaselt osutatavaid transporditeenuseid ning kogu teavet, mis esitatakse taristuettevõtjatele ja reguleerivatele asutustele vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 38 lõike 4 esimesele lausele.

välja jäetud

Selgitus

Selle lõigu sisu lisati artikli 2a lõike 3 punkti c.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Avaliku teenindamise kohustuste tehniliste kirjeldustega ja avaliku teenindamise kohustuste netofinantsmõju hüvitamisega:

Avaliku teenindamise kohustuste tehniliste kirjeldustega ja avaliku teenindamise kohustuste netofinantsmõju hüvitamisega saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid kõige tasuvamalt ja toetatakse avaliku reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt pikema aja jooksul.

(a) saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid kõige tasuvamalt;

 

(b) toetatakse ühistranspordikavas kindlaks määratud nõuete kohase avaliku reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt pikema aja jooksul.

 

Selgitus

Muudetud kujul on lõiget lihtsam lugeda.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt asjakohaste sidusrühmadega, näiteks vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral taristuettevõtjatega ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioonidega kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses ning võtab arvesse nende seisukohti.

Pädev asutus konsulteerib asjakohaste sidusrühmadega, näiteks veoettevõtjatega, taristuettevõtjatega ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioonidega kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses ning võtab arvesse nende seisukohti.

Selgitus

Pädevad asutused peaksid korraldama konsulteerimise, mis hõlmab ka reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioone, mitte konsulteerima nendega vaid vajaduse korral.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 6 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) tagab hindamise ning käesolevas artiklis sätestatud menetluse vastavuse direktiivi 2012/34/EL artiklis 55 kindlaks määratud reguleeriv asutus omal algatusel;

(a) tagab hindamise ning käesolevas artiklis sätestatud menetluse vastavuse direktiivi 2012/34/EL artiklis 55 kindlaks määratud reguleeriv asutus ükskõik millise asjaomase sidusrühma taotlusel;

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 6 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) on avaliku teenindamise lepingu aastane maksimummaht rongkilomeetrites kas kümme miljonit rongkilomeetrit või üks kolmandik riigis avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavast avalikust reisijateveoteenusest, sõltuvalt sellest, kumb näitaja on suurem.

(b) raudteetranspordi avaliku teenindamise lepingute vähim arv liikmesriigis on:

 

– üks, kui liikmesriigis avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-reisijateveo turu maht on kuni 20 miljonit rongikilomeetrit;

 

– kaks, kui liikmesriigis avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-reisijateveo turu maht on 20 kuni 100 miljonit rongikilomeetrit, tingimusel et ühe lepingu maht ei ole suurem kui 75% avaliku teenindamise lepingutega hõlmatud turu kogumahust;

 

– kolm, kui liikmesriigis avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-reisijateveo turu maht on 100 kuni 200 miljonit rongikilomeetrit, tingimusel et ühe lepingu maht ei ole suurem kui 65% avaliku teenindamise lepingutega hõlmatud turu kogumahust;

 

– neli, kui liikmesriigis avaliku teenindamise lepingutega kaetud raudtee-reisijateveo turu maht on üle 200 miljoni rongikilomeetri, tingimusel et ühe lepingu maht ei ole suurem kui 50% avaliku teenindamise lepingutega hõlmatud turu kogumahust.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 6 – punkt c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c) määrab pädev asutus kindlaks liinid, mis eraldatakse avaliku teenindamise lepingute kaudu kooskõlas direktiiviga 2012/34/EL.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) määravad täpselt kindlaks artikli 2 punktis e ja artiklis 2a sätestatud avaliku teenindamise kohustused, mida avaliku teenuse osutajad peavad täitma, ning asjaomased geograafilised piirkonnad;”

a) määravad täpselt kindlaks artikli 2 punktis e ja artiklis 2a sätestatud avaliku teenindamise kohustused, mida avaliku teenuse osutajad peavad täitma, ning asjaomased transpordivõrgud ning nõuavad, et teenusepakkujad annaksid pädeva asutuse käsutusse kogu teenindamise lepingu sõlmimise seisukohast olulise teabe ärisaladusi avaldamata;”

Selgitus

Tuleb tagada, et pädev asutus saab teenindamise lepingute ettevalmistamiseks teenusepakkujalt kogu olulise teabe.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d – viimane lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku teenindamise lepingute puhul määratakse kõnealused näitajad kindlaks nii, et ükski hüvitismakse ei tohi olla suurem, kui on vajalik avaliku teenindamise kohustuste täitmisega kaasnevatele kuludele ja saadud tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, võttes arvesse avaliku teenuse osutaja saadud tulu ja mõistlikku kasumit;”

„Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku teenindamise lepingute puhul määratakse kõnealused näitajad kindlaks nii, et hüvitis ei tohi olla suurem ega väiksem, kui on vajalik avaliku teenindamise kohustuste täitmisega kaasnevatele kuludele ja saadud tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, võttes arvesse avaliku teenuse osutaja saadud tulu ja mõistlikku kasumit;”

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b b) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja ühenduse õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel sõlmitud kollektiivlepinguid, võivad pädevad asutused nõuda valitud avaliku teenuse osutajalt, et see annaks eelnevalt töölevõetud töötajatele õigused, mis neil oleks juhul, kui nad oleks üle viidud direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui pädevad asutused nõuavad avaliku teenuse osutajatelt teatud sotsiaalsete standardite järgimist, peavad pakkumisdokumendid ja avaliku teenindamise lepingud sisaldama asjaomaste töötajate loetelu, töötajate lepingujärgsete õiguste läbipaistvaid üksikasju ning tingimusi, mille alusel on töötajad teenustega seotud.

Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel sõlmitud representatiivseid kollektiivlepinguid, nõuavad pädevad asutused valitud avaliku teenuse osutajalt, et see tagaks töötajatele töötingimused, mis vastavad siduvatele riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele sotsiaalsetele normidele, ja/või rakendaks kohustuslikku personali üleminekut teenuse osutaja muutuse korral. Sellise ülemineku korral tagatakse eelmise teenuseosutaja töölevõetud töötajatele samad õigused, mis neil oleks juhul, kui nad oleks üle viidud direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Kui pädevad asutused nõuavad avaliku teenuse osutajatelt teatud sotsiaalsete standardite järgimist, peavad pakkumisdokumendid ja avaliku teenindamise lepingud sisaldama asjaomaste töötajate loetelu, töötajate lepingujärgsete õiguste läbipaistvalt esitatud üksikasju ning tingimusi, mille alusel on töötajad teenustega seotud.”;

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artikli 4 lõiget 5, mis ei olnud komisjoni ettepanekus täielikult esitatud.

 

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused nõuavad siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku teenuse osutajad peavad vastama teatavatele kriteeriumidele ja sotsiaalsetele normidele või peavad kehtestama sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid, lisatakse need normid ja kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja avaliku teenindamise lepingutesse.

6. Siseriikliku õiguse kohaselt seavad pädevad asutused siduvad kvalitatiivsed ja sotsiaalsed normid ning sätestavad asjakohased sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid, sealhulgas avaliku teenuse osutaja kohustus pidada kinni kehtivatest representatiivsetest kollektiivlepingutest ning tagada inimväärsed tööhõive- ja töötingimused, hõlmates need oma pakkumisdokumentidesse ja avaliku teenindamise lepingutesse, või viidates seal neile, sõltumata lepingute sõlmimise korrast.”;

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„8. Pädevad asutused teevad asjakohase teabe kättesaadavaks kõikidele huvitatud isikutele, et need saaksid ette valmistada pakkumuse võistupakkumise jaoks. See hõlmab teavet, mis käsitleb reisijatepoolset nõudlust, tasusid, pakkumusega hõlmatud avaliku reisijateveoteenusega seotud kulusid ja tulusid ning nõutavate veeremiüksuste või veeremi käitamise seisukohast asjakohaseid taristu tehniliste kirjelduste üksikasju, et võimaldada neil ette valmistada põhjalikud ärikavad. Raudteetaristu-ettevõtjad toetavad pädevaid asutusi ja esitavad neile kõik asjakohased taristu tehnilised kirjeldused. Eespool nimetatud sätete eiramise juhud vaadatakse läbi vastavalt artikli 5 lõikele 7.

„8. Pädevad asutused teevad ärisaladusi avaldamata asjakohase teabe kättesaadavaks kõikidele huvitatud isikutele, et need saaksid ette valmistada pakkumuse võistupakkumise jaoks. See hõlmab teavet, mis käsitleb reisijatepoolset nõudlust, tasusid, pakkumusega hõlmatud avaliku reisijateveoteenusega seotud kulusid ja tulusid ning nõutavate veeremiüksuste või veeremi käitamise seisukohast asjakohaseid taristu tehniliste kirjelduste üksikasju, et võimaldada neil ette valmistada põhjalikud ärikavad. Raudteetaristu-ettevõtjad toetavad pädevaid asutusi ja esitavad neile kõik asjakohased taristu tehnilised kirjeldused. Eespool nimetatud sätete eiramise juhud vaadatakse läbi vastavalt artikli 5 lõikele 7.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a) lisatakse järgmine lõige:

 

1 a. Igal pädeval asutusel, hoolimata sellest, kas ta on eraldi asutus või asutuste rühm, sh enam kui ühe liikmesriigi asutus, on õigus sõlmida avaliku teenindamise lepinguid kooskõlas käesolevas määruses sätestatud eeskirjadega.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a a) Artikli 2 punkt d asendatakse järgmisega:

d) kohaliku pädeva asutuse puudumisel kohaldatakse punkte a, b ja c riiklikule asutusele mitteüleriigilise territoriaalse piirkonna kasuks, kui sõltuv teenusepakkuja ei osale võistlevas pakkumismenetluses seoses avaliku reisijateveoteenuse osutamisega väljaspool piirkonda, mille kohta avaliku teenindamise leping oli sõlmitud;

d) kohaliku pädeva asutuse puudumisel kohaldatakse punkte a, b ja c riiklikule asutusele, kui sõltuv teenusepakkuja ei osale võistlevas pakkumismenetluses seoses avaliku reisijateveoteenuse osutamisega väljaspool piirkonda, mille kohta avaliku teenindamise leping oli sõlmitud;

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artikli 5 lõike 2 punkti d, mis ei olnud komisjoni ettepanekus täielikult esitatud.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt -a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a b) Lisatakse järgmine lõige:

 

3a. Kuni artikli 8 lõikes 2 viidatud üleminekuperioodi lõpuni võivad liikmesriigid ja kui see on siseriikliku õigusega lubatud, pädevad asutused jätta käesoleva artikli lõike 3 tähenduses oma territooriumil pädevate asutuste korraldatud võistupakkumisest välja raudteeveo-ettevõtja või teenusepakkuja või tütarettevõtja, mida kontrollib otseselt või kaudselt raudtee-ettevõtja või tema valdusettevõtja, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 

a) kontrollival raudteeveo-ettevõtjal on tegevusluba või kontrolliv valdusettevõtja on asutatud liikmesriigis, kus pädevatel asutustel ei ole õigust sõlmida avaliku teenindamise lepinguid hankemenetluste kaudu, või

 

b) raudteeveo-ettevõtja ja selle tütarettevõtjad on sõlminud otse sõlmitava avaliku teenindamise lepingu raudteeveoteenuste pakkumiseks ja selle lepingu osatähtsus moodustab rohkem kui 50% raudteeveo-ettevõtja ja tema tütarettevõtjatega sõlmitud kõigi avaliku teenindamise lepingute koguväärtusest raudteeveoteenuste valdkonnas.

 

Käesoleva lõike mõistes tähendab kontroll mis tahes õigusi, lepinguid või muid vahendeid, millega antakse nii eraldi kui ka ühendatult ja asjaomaseid faktilisi või õiguslikke kaalutlusi arvestades võimalus avaldada ettevõtjale otsustavat mõju eelkõige järgmiste vahendite abil:

 

a) omandus või õigus kasutada kõiki või osa ettevõtja varadest;

 

b) õigused või lepingud, mis avaldavad otsustavat mõju ettevõtte juhtorganite koosseisule, hääleõigusele või otsustele.

 

Pädev asutus võib hankemenetlusest välja jätta iga teenusepakkuja või ettevõtja, keda otseselt või kaudselt kontrollib juriidiline või füüsiline isik või isikud, kes on registreeritud kolmandas riigis või kolmandates riikides, välja arvatud riigis või riikides, mis on võtnud meetmeid, mis võimaldavad sõlmida avaliku teenindamise lepinguid võistupakkumise kaudu liikmesriigis litsentseeritud raudtee-ettevõtjatega.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) avaliku teenindamise lepingu puhul on tegemist avalike reisijateveoteenuste osutamisega aastas vähem kui 300 000 kilomeetrit või vähem kui 150 000 kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid.

b) avaliku teenindamise lepingu puhul on tegemist avalike reisijateveoteenuste osutamisega aastas vähem kui 300 000 sõidukilomeetrit või vähem kui 500 000 sõidukilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid.

Selgitus

Komisjoni esildatud künnis ei vasta eurodes väljendatud väärtusele, mis on esitatud artikli 5 lõike 4 punktis a, mistõttu tuleb siinkohal teha kohandus, mis vastab keskmistele piletihindadele. Lisaks peaksid pädevad asutused esitama ökonoomsuse, tõhususe ja kvaliteedieesmärkidega seotud tõendid.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui avaliku teenindamise otseleping sõlmitakse väikese või keskmise suurusega ettevõtjaga, kellele kuulub mitte rohkem kui 23 maanteesõidukit, võib neid piirmäärasid suurendada kas hinnangulise keskmise aastase maksumuseni vähem kui 2 000 000 miljonit eurot või aastas osutatavate avalike reisijateveoteenuste osas vähem kui 600 000 kilomeetrini.

Kui avaliku teenindamise otseleping sõlmitakse väikese või keskmise suurusega ettevõtjaga, kellele kuulub mitte rohkem kui 23 maanteesõidukit, võib neid piirmäärasid suurendada kas hinnangulise keskmise aastase maksumuseni vähem kui 2 000 000 miljonit eurot või aastas osutatavate avalike reisijateveoteenuste osas vähem kui 600 000 sõidukilomeetrini.

Selgitus

Määruses sätestatud piirmäär 23 maanteesõidukit näib meelevaldne, sest ei ole kooskõlas Euroopa Komisjoni kehtiva määratlusega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta (soovitus 2003/361/EÜ).

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Teenuste katkemise või sellise olukorra tekkimise peatse ohu korral võib pädev asutus rakendada erakorralisi meetmeid. Need erakorralised meetmed võivad olla otselepingu või formaalse lepingu vormis, millega pikendatakse avaliku teenindamise lepingut või nõutakse teatud avaliku teenindamise kohustuste pakkumist. Avaliku teenuse osutajal on õigus esitada edasikaebus teatud avaliku teenindamise kohustuste kehtestamise otsuse suhtes. Erakorraliste meetmetena sõlmitud või pikendatud avaliku teenindamise lepingute või selliste kohustuste määramise kestus ei ületa kahte aastat.

5. Teenuste katkemise või sellise olukorra tekkimise peatse ohu korral võib pädev asutus rakendada erakorralisi meetmeid. Hädaolukord võib hõlmata pädeva asutuse suutmatust käivitada õigeaegselt avaliku teenindamise lepingu pakkumismenetlus ja/või sõlmida see leping õigel ajal teenusepakkujaga.”

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artikli 5 lõiget 5, millele komisjoni ettepanekus ei viidatud.

Selgitus

Soovitakse hõlmata uus erand võistupakkumise menetluse põhimõttel juhul, kui liiga palju lepinguid lõpeb liikmesriigis samal ajal. Sellisel juhul ei pruugi liikmesriikide pädevatel asutustel olla haldussuutlikkust, et nõuetekohaselt erinevaid menetlusi samal ajal ette valmistada. Lisaks sellele ei pruugi raudteeveo-ettevõtjad olla suutlikud samal ajal rohkem kui teatud arvu pakkumusi ette valmistada.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõige 6 asendatakse järgmisega:

Lõige 6 asendatakse järgmisega:

Pädevad asutused võivad raudteeveo-ettevõtjate vahelise konkurentsi suurendamiseks otsustada sõlmida avaliku teenindamise lepingud ühe ja sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava raudtee-reisijateveo kohta mitme eri raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad pädevad asutused enne hankemenetluse käivitamist otsustada piirata ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu.”

6. Kooskõlas direktiiviga 2012/34/EL ja kui see ei ole siseriiklikus õiguses keelatud, võivad pädevad asutused, kes vastutavad artiklis 2 a viidatud ühistranspordikavade koostamise eest, otsustada sõlmida otse avaliku teenindamise lepingu avalike raudtee reisijateveoteenuste osutamiseks järgmistel tingimustel:

 

a) ühistranspordikava sisaldab kogu lepingu kehtivuse ajal kehtivaid järgmisi nõudeid:

 

– reisijate arvu kasv,

 

– teenuste punktuaalsus,

 

– kulutõhusus kapitali tootlikkuse seisukohast,

 

– rongiliikluse sagedus,

 

 

– klientide rahulolu,

 

– veeremi kvaliteet;

 

b) pädev asutus avaldab hiljemalt 18 kuud enne lepingu algust, kuidas tuleb punktis a sätestatud nõudeid täita avaliku teenuse osutamise lepingu otse sõlmimisel ja hindab korrapäraselt nendest nõuetest kinnipidamist artikli 7 lõikes viidatud aastaaruandes. Kui huvitatud teenusepakkuja või raudteeveo-ettevõtja esitab kaebuse otselepingu kohta, hindab reguleeriv asutus pädeva asutuse esitatud põhjusi ja võtab vastu otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul kaebuse esitamisest. Reguleeriv asutus võib tegutseda ka omal algatusel.

 

c) reguleeriv asutus hindab hiljemalt 24 kuud enne kehtiva lepingu lõppu, kas artikli 5 lõike 6 punktis a sätestatud ja kooskõlas artikli 7 lõikega 1 hinnatud nõudeid on täidetud. Pädev asutus edastab reguleerivale asutusele kõik hindamiseks vajalikud andmed.

 

Kui reguleeriv asutus otsustab, et artikli 5 lõike 6 punktis a sätestatud nõudeid ei ole täidetud, kohustab ta viivitamatult pädevat asutust sõlmima kooskõlas artikli 5 lõikega 3 uue avaliku teenindamise lepingu. Sõltumatu pädeva asutuse otsus on siduv ja viivitamata kohaldatav.

 

Erandina artikli 4 lõikest 3 ei või sellise lepingu kestus olla pikem kui üheksa aastat.

 

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 9 a vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse artikli 5 lõike 6 punktis a sätestatud nõudeid.”.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, tõhus ja mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale veeremile.

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad pädevad asutused vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, tõhusad ja mittediskrimineerivad juurdepääsutingimused nimetatud teenusteks sobivale veeremile.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus võib esimeses lõigus sätestatud nõude täita ühel järgmistest viisidest:

Pädev asutus võib esimeses lõigus sätestatud nõude täita erinevatel mastaabisäästu soodustavatel viisidel, nagu:

Selgitus

Veeremi soetamise viisid peaksid soodustama mastaabisäästu.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) soetades ise avaliku teenindamise lepingu raames kasutatud veeremi, et teha see kättesaadavaks avaliku teenuse osutajale turuhinnaga või avaliku teenindamise lepingu ühe osana kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga b, artikliga 6 ja vajaduse korral lisaga;

a) soetades ise turuhinnaga avaliku teenindamise lepingu raames kasutatud veeremi, et teha see kättesaadavaks avaliku teenuse osutajale turuhinnaga või avaliku teenindamise lepingu ühe osana kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga b, artikliga 6 ja vajaduse korral lisaga;

Selgitus

Peamiseks mureks on võrdse juurdepääsu tagamine ja veeremile juurdepääsu takistuste kõrvaldamine. Selles kontekstis on oluline, et neid toetusmeetmeid ei ole võetud arvesse lepingute sõlmimise mehhanismi juures. Taotlejale vajalike toetusmeetmete maksumuse üle ei saa avaliku teenindamise lepingu sõlmimise korral otsustada pädev asutus. Tuleb tagada kõnealuste toetusmeetmete täielik neutraalsus, näiteks pakkumismenetluse korral. Sõltumata sellest, mida pakkujad toetusmeetmetena vajavad, ei tuleks seda pakkumiste hindamisel ja pädeva asutuse poolt valiku tegemisel arvesse võtta. Pädev asutus peaks suutma ka otsustada valitud toetusmeetmete jätkusuutlikkuse üle enne uue avaliku teenindamise kohustuste lepingu sõlmimist. Kuluhinnangu aluseks peaks olema turuhind, et hoida ära konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) tehes koostööd naabruskonna kohalike asutustega, et luua ulatuslikum veeremipark.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktides b ja c osutatud juhtudel on pädeval asutusel õigus nõuda, et avaliku teenuse osutaja annaks veeremi pärast avaliku teenindamise lepingu kehtivuse lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada uut avaliku teenuse osutajat veeremit üle võtma. Veerem antakse üle turuhinnaga.

3. Lõike 2 teise alalõigu punktides b ja c osutatud juhtudel on pädeval asutusel õigus nõuda, et avaliku teenuse osutaja annaks veeremi pärast avaliku teenindamise lepingu kehtivuse lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada uut avaliku teenuse osutajat veeremit üle võtma. Veerem antakse üle turuhinnaga.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui veerem antakse üle uuele avaliku veoteenuse osutajale, teeb pädev asutus pakkumisdokumentides kättesaadavaks üksikasjaliku teabe veeremi hoolduskulude ja füüsilise seisukorra kohta.

4. Kui veerem antakse üle uuele avaliku veoteenuse osutajale, teeb pädev asutus pakkumisdokumentides kättesaadavaks üksikasjaliku teabe veeremi hoolduskulude ja füüsilise seisukorra kohta.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab [kuupäev 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] vastu meetmed, millega määratakse üksikasjalikult kindlaks käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohaldamise kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

välja jäetud

Selgitus

Määrus (EÜ) nr 1370/2007 kujutab endast riigiabi osas eriseadust, võimaldades kalduda avalike reisijateveoteenuste puhul kõrvale üldistest riigiabieeskirjadest. Muudatusettepanekutes 21–23 väljapakutud korra rakendamiseks ei ole vaja eelnevaid rakendusakte. Seega ei ole asjakohane viidata komisjoni meetmetele.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1. Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord aastas koondaruande, mis käsitleb nende vastutusalasse kuuluvaid avaliku teenindamise kohustusi, avaliku teenindamise lepingute alguskuupäeva ja kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad on välja valinud, ning hüvitismakseid ja kõnealustele avaliku teenuse osutajatele hüvitisena antud ainuõigusi. Aruandes eristatakse bussi- ja raudteetransporti, võimaldatakse kontrollida ja hinnata ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja rahastamist ning vajaduse korral antakse teavet omistatud ainuõiguste laadi ja ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad keskset juurdepääsu kõnealustele aruannetele, näiteks ühise veebiportaali kaudu.”;

„1. Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord aastas koondaruande, mis käsitleb nende vastutusalasse kuuluvaid avaliku teenindamise kohustusi, avaliku teenindamise lepingute alguskuupäeva ja kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad on välja valinud, ning hüvitismakseid ja kõnealustele avaliku teenuse osutajatele hüvitisena antud ainuõigusi. Selles on üksikasjalikult kirjeldatud saadud tulemuste järgimist ja tuuakse välja kõik raudteeveoteenuse osutamise seisukohast olulised näitajad, eelkõige punktuaalsus, usaldusväärsus, puhtus, kasutajate rahulolu avaliku uuringu kaudu ja läbilaskevõime minimaalne kasutus. Aruandes eristatakse bussi- ja raudteetransporti, võimaldatakse kontrollida ja hinnata ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja rahastamist ning vajaduse korral antakse teavet omistatud ainuõiguste laadi ja ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad keskset juurdepääsu kõnealustele aruannetele, näiteks ühise veebiportaali kaudu. Komisjon koostab nende aruannete kokkuvõtte ning edastab selle kõikides töökeeltes Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”;

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, sõlmitakse raudteevedu käsitlevad avaliku teenindamise lepingud, v.a muid rööbastranspordiliike, nt metroo- või trammiliiklust, käsitlevad lepingud, kooskõlas artikli 5 lõikega 3 alates 3. detsembrist 2019. Kõik muid rööbastranspordiliike ja maanteetransporti käsitlevad avaliku teenindamise lepingud peavad olema sõlmitud kooskõlas artikli 5 lõikega 3 hiljemalt 3. detsembriks 2019. 3. detsembrini 2019 kestva üleminekuperioodi jooksul võtavad liikmesriigid meetmeid, et järk-järgult saavutada vastavus artikli 5 lõikega 3, et vältida tõsiseid struktuuriprobleeme eelkõige seoses transpordijõudlusega.”;

„2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, sõlmitakse maanteetransporti ja muid rööbastranspordiliike, nt metroo- või trammiliiklust või trammilt-rongile süsteeme, käsitlevad avaliku teenindamise lepingud kooskõlas artikliga 5 alates 3. detsembrist 2019. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise lepingud sõlmitakse kooskõlas artikliga 5 alates 3. detsembrist 2022. Artiklis 2 a viidatud ühistranspordikavade eest vastutavatele pädevatele asutustele antakse 3. detsembriks 2022 kõik volitused sõlmida kooskõlas artikliga 5 avaliku teenindamise lepinguid. Nende üleminekuperioodide jooksul võtavad liikmesriigid meetmeid, et järk-järgult saavutada vastavus artikli 5 lõikega 3, et vältida tõsiseid struktuuriprobleeme eelkõige seoses transpordijõudlusega.”;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Kuue kuu jooksul pärast üleminekuperioodi esimest poolt esitavad liikmesriigid komisjonile eduaruande, milles toovad esile artikli 5 kohase avaliku teenindamise lepingute sõlmimise järk-järgulise rakendamise. Liikmesriikide eduaruannete alusel võib komisjon teha liikmesriikidele ettepaneku asjakohaste meetmete võtmiseks.”.

Selgitus

Võttes arvesse pakkumismenetlusega sõlmitavate lepingute hulka raudteesektoris, tuleb jätta piisavalt aega, et vältida üheaegselt toimuvate pakkumismenetluste kuhjumist ning tagada, et kõik asjaomased ettevõtjad saaksid vastata.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 8 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2a. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise otselepingud, mis on sõlmitud ajavahemikus 1. jaanuarist 2013 kuni 2. detsembrini 2019, võivad jääda jõusse kuni kehtivusaja lõpuni. Mingil juhul ei või need kehtida pärast 31. detsembrit 2022.

2a. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise lepingud, mis ei ole kooskõlas artikliga 5 ja mis on sõlmitud enne 3. detsembrit 2011, kaotavad igal juhul kehtivuse hiljemalt ...*.”;

 

_______________

 

*Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev kümme aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist (st muutmisakt 2013/0028(COD))

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrus tehakse sellega muudetava määrusega (EÜ) nr 1370/2007 konsolideeritud versioonis kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast selle avaldamist.


SELETUSKIRI

1) Sissejuhatus

Raudtee-reisijatevedu moodustab reisijakilomeetrites umbes 7% Euroopa Liidu reisijateveost(1). Kogu seda osakaalu tuleks suurendada. Nendesse jätkusuutlikesse transpordiliikidesse tehtavatest investeeringutest ei saaks kasu ainult keskkond ja majandus, vaid need edendavad samal ajal ka majanduskasvu ja tööhõivet. Raudtee-reisijateveo tõhususe suurendamine on hädavajalik. Ka valget raamatut käsitlevas resolutsiooni ettepanekus määratletud Euroopa Parlamendi eesmärki suurendada ühistranspordi kasutajate arvu on võimalik saavutada vaid siis, kui kogu Euroopas muutub tõhusamaks ka raudtee-reisijatevedu.

Piiriülese raudtee-reisijateveo turg on olnud avatud alates 1. jaanuarist 2010. Riigisiseste reisijateveoteenuste turg on siiski enamikus liikmesriikides valdavalt suletud. Nagu muidki reisijateveoteenuseid (bussid, trammid ja metroo) ei ole praegu ka avalikke raudtee-reisijateveo teenuseid võimalik pakkuda ärilisel alusel. Neid osutatakse seevastu avaliku teenindamise lepingute alusel. Avaliku teenindamise kohustuste hüvitamine moodustab kõnealuste teenindamise lepingute osa.

Sellekohaseks Euroopa õigusraamistikuks on praegu kehtiv määrus (EÜ) nr 1370/2007. Selle määruse tuumikelement on teenindamise lepingute sõlmimisega seotud võistlev pakkumismenetlus, kuid seda piiravad niisuguste lepingutega seotud eri liiki otselepingud. Siia hulka kuulub eelkõige pädeva asutuse vabadus otsustada artikli 5 lõike 2 kohaselt ise, kas ta tahab osutada veoteenust oma enda ettevõtjaga (nn sõltuva teenusepakkujaga) või korraldada selleks pakkumismenetluse. Selle otselepingute sõlmimise võimaluse suhtes kohaldatakse vastastikkuse klauslit, mille kohaselt ei tohi sõltuvad teenusepakkujad osaleda väljaspool kohaliku pädeva asutuse haldusterritooriumi korraldatavates võistlevates pakkumismenetlustes.

Kehtiva määruse seadusandlikus menetluses surus nõukogu läbi üldise otselepingute sõlmimise võimaluse raudtee-reisijatevedu käsitlevate teenindamise lepingute puhul (artikli 5 lõige 6). Umbes 90% kõikidest ELi rongisõitudest toimuvad avaliku teenindamise lepingute alusel – peamiselt linnalähirongide ja piirkondlike rongidega. Suur osa nendest teenindamise lepingutest antakse endiselt otse end juba tõestanud teenusepakkujatele.

Paralleelselt linna- ja piirkondlikus veos toimunud arenguga on möödunud kümnel aastal võetud vastu kolm raudteepaketti, mis on suunatud turgude järkjärgulisele avamisele ja raudtee konkurentsivõime suurendamisele. Euroopa Parlament nõudis juba ammu direktiivi 2012/34/EL raames liikmesriikides valitseva raudtee-reisijateveo olukorra hindamist komisjoni poolt. Seejärel oleks komisjon pidanud hiljemalt 31. detsembriks 2012. aastal esitama aruande, milles oleks tulnud võtta arvesse ka määruse (EÜ) nr 1370/2007 rakendamist ja mis oleks pidanud olema vajaduse korral aluseks täiendavatele raudtee-reisijateveo riigisisese turu avamisega seotud seadusandlikele meetmetele.

2) Komisjoni ettepanek

Oma ettepanekus keskendub komisjon peamiselt raudtee-reisijateveole. Mõnes liikmesriigis toimunud positiivsest arengust hoolimata peab see muutuma reisijate arvu, teenuste kvaliteedi, taristu ja piletite seisukohast tõhusamaks. Paljudes liikmesriikides on riigile tekkivad kulud veel teenuste kvaliteediga võrreldes liiga suured ja uute pakkujate puhul turule sisenemise tõkked sageli veel ületamatud.

Komisjoni arvates on võimalik lahendada need probleemid eelkõige tugevama pakkumiskonkurentsi abil, mis lülitatakse neljanda raudteepaketi üldraamistikku. Komisjoni ettepaneku keskne element on seetõttu kehtiva määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 5 lõikes 6 esitatud raudtee-reisijateveo puhul üldistava otselepingute sõlmimise võimaluse väljajätmine. Seda täiendavad ettepanekud, mis käsitlevad juurdepääsu veeremile.

Komisjoni ettepanekus ei piirduta aga ainult raudteetranspordiga, vaid see mõjutab ka muid transpordiliike. Selles on ette nähtud uus artikkel 2a, milles käsitletakse ühistranspordikavasid ja avaliku teenindamise kohustusi ning milles on esitatud üksikasjalikud nõuded, mille pädevad asutused peavad kehtestama kõikide asjaomaste transpordiliikide suhtes. Komisjon teeb ka ettepaneku kohandada artiklis 8 esitatud üleminekuperioode, mis võib mõjutada bussi-, trammi- ja metrooteenuste pakkumismenetlusi.

3) Raportööri seisukoht

3.1 Üldised konkurentsiaspektid

Raportöör toetab üldjoones komisjoni ettepanekut suurendada raudteealast transporti. Konkurents ei tohiks aga olla eesmärk omaette, vaid vahend, millega samm-sammult suurendada reisijateveoteenuse kvaliteeti, mahtu ja tõhusust. Juba olemasolevad tõhusad struktuurid tuleks säilitada ja uus määrus ei tohiks nende tõhusust piirata.

Niisuguste keeruliste süsteemide nagu raudtee-reisijateveoteenuste ümberkorraldamine vajab piisavalt aega, et see edukalt läbi viia. Komisjoni esildatud tähtajad, milleks on 2019 ja/või kehtivate lepingute kehtivusaja lõppemise puhul 2022, näivad seetõttu liiga lühikesed olevat.

Eelkõige vajavad pädevad asutused rohkem aega pakkumiskonkurentsiks valmistumiseks. Raportöör toetab küll komisjoni esildatud raudtee-reisijateveo puhul üldistava otselepingute sõlmimise võimaluse väljajätmist (artikli 5 lõige 6), kuid rõhub siiski realistlikumale tähtajale.

3.2. Otselepingute sõlmimine ja võistlev pakkumismenetlus

Artikli 5 lõike 4 kohase otselepingute sõlmimise osas nägi raportöör ette otselepingute rongikilomeetrite künnisväärtuse muutmise, et korraldada realistlikumalt raudtee-reisijateveo väga väikeste teenindamise lepingute korral otselepingute sõlmimise võimalust.

Pakkumisvaliku mõju tõttu tuleks kohustada pädevaid asutusi esitama otselepingute sõlmimise kohta põhjenduse, mis tuleks avaldada, et võimaldada varakult muude huvitatud teenusepakkujate poolset kontrollimist või vastuväidete esitamist.

Lisaks peaks ka kolmandate riikide ettevõtjate suhtes kehtima vastastikkuse põhimõte ja neil peaks olema võimalik osaleda hankemenetluses üksnes juhul, kui nad on omalt poolt avanud oma turud ELi ettevõtjatele.

3.3 Pädeva asutuse keskse tähtsusega roll

Raportööri arvates on pädeval asutusel keskne roll. Sellel peaks subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt lasuma vastutus linnatranspordikava koostamise ja hinnangu andmise eest selle kohta, millised teenused on avalikus reisijateveos vajalikud. Sama kehtib avaliku teenindamise kohustuste kindlaksmääramise kohta. Pädevad asutused suudavad kõige paremini hinnata, milliseid avaliku teenindamise kohustusi kohapeal vajatakse ja milline liin peaks saama avatud juurdepääsu või siis kus tuleks avatud juurdepääsu avaliku teenindamise lepingu kaudu piirata. Just kontseptsiooni „Open Access” (avatud juurdepääs) ja avaliku teenindamise lepingute vaheline suhe on ülimalt tundlik. Avatud juurdepääsu põhimõtte liiga avara tõlgendamise puhul esineb alati nn parimate palade väljanoppimise oht erasektori pakkujate poolt avaliku sektori kahjuks.

Küsimust, mis on seotud teenindamise lepingu majandusliku tasakaalustatuse kontseptsiooniga, tuleb lisaks käesolevale raportile käsitleda sidusalt ka raportis ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomise kohta.

Kõnealuste otsuste tegemiseks peab pädeva asutuse käsutuses olema kogu asjaomane teave.

Komisjoni ettepaneku kohaselt tahetakse pädevatele asutustele seada transpordikavade koostamise kohustus. Raportöör toetab seda ettepanekut, kuid on arvamusel, et kõnealuse määrusega tuleks jätta pädevatele asutustele piisav vabadus tingimuste üle otsustamiseks. Lisaks peaksid nad kehtestama kvaliteedi- ja sotsiaalsete standardite suhtes teatavad kriteeriumid ning lisama ka need pakkumisdokumentidesse. Lisaks tuleks nende kavade puhul rõhutada tugevamalt jätkusuutlikkuse kontseptsiooni.

3.4. Raudtee-reisijatevedu käsitlevate avaliku teenindamise lepingute maht

Komisjon teeb ettepaneku, et avaliku teenindamise lepingute maht peaks vastama maksimaalselt kümnele miljonile rongikilomeetrile või siis kolmandikule kogu reisijateveoteenusest. Raportöör on arvamusel, et see ettekirjutus tooks eelkõige väikestes ELi liikmesriikides kaasa sunniviisilise kolmandikul põhineva jaotuse, ilma et sellega kaasneks tõhususe suurenemine.

3.5 Võimalik mõju bussi-, trammi- ja metrooteenustele

Määrus (EÜ) nr 1370/2007 peaks muutuma järk-järgult kohaldatavaks 2019. aastaks. Nüüd komisjoni poolt artikli 8 lõikes 2 esitatud üleminekuperioodide muutmine ei mõjuta üksnes raudtee-reisijatevedu. Vähemasti kaasneb komisjoni väga mitmeti mõistetava sõnastusega oht, et keskse tähtsusega sätted, eelkõige sõltuvate teenusepakkujatega otselepingute sõlmimise kohta, võivad muutuda kehtetuks. Raportööri arvates peaksid need seitsmeaastases kehtivat määrust käsitlevas seadusandlikus menetluses läbirääkimiste teel raskelt saavutatud kompromissid jääma puutumatuks.

3.6 Muud muudatused

Raportöör teeb ettepanekuid ka tehniliste muudatuste kohta. Ühest küljest on nende eesmärk tagada selged mõisted (näiteks avaliku raudtee-reisijateveo selge määratlus). Teisest küljest on nende eesmärk koostada arusaadavam ja lakoonilisem tekst.

(1)

Bussid: 8,9%; trammid ja metroo: 1,6%; sõiduautod: 82.5 %.


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (20.11.2013)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Arvamuse koostaja: Frédéric Daerden

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu poolt teenuste sektorites, sh raudteetranspordi sektoris mitme aastakümne jooksul teostatud liberaliseerimise eri etapid on ajendatud Euroopa Liidu lepingu artikli 26 rakendamisest ning on seetõttu põhjendatud.

Ühisturu väljakujundamine ei tohiks olla omaette eesmärk, vaid selle eesmärgiks peaks olema teenuste hinna langetamine tarbijate jaoks, säilitades samas teenuste kõrge kvaliteedi, mis oleks kõigile kättesaadav.

Liberaliseerimise eri etapid sektorites, kus teenuseid on läbi aegade osutanud avalik-õiguslikud ettevõtted riiklike tegevusmonopolide raames, ei ole tagasivaates nimetatud kahte eesmärki täitnud.

Ainuüksi raudteetranspordi sektoris on küllalt põhjust rahulolematuseks:

•     rahvusvahelise reisijateveo puhul, kus avatud konkurents on toiminud alates 2010. aastast, ei ole suurenenud konkurents hindu märgatavalt langetanud ning on viinud nende endiste piiriüleste liinide sulgemiseni, mida ei olnud võimalik ühitada kiirraudteeliinidega. Lisaks ei ole sektoris järgnenud ootuspärast kasvu, sektori turuosad peaksid kasvama eeskätt ühendvedude arvelt, mitte raudteetranspordi siseselt;

•     liberaliseerimisalases seadusandluses kõige edasijõudnuma riigi Suurbritannia reisijateveo puhul tõstab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esile Suurbritannia raudtee-reisijateveoteenuste kasutajate rahulolematust ja pidevat riigi sekkumise vajadust sektori ühtsuse tagamiseks (tariifid, ühendused, sõiduajad jne).

•     siseriikliku reisijateveo osas on liidus algatatud koguni 15 rikkumismenetlust puuduliku ülevõtmise tõttu, mis annab tunnistust sellest, et liberaliseerimine on toimunud liiga kiires tempos ning peaks Euroopa integratsiooni toetamiseks toimuma nii, et ei kahjustata riiklikke süsteeme, mis on kodanikele pakkunud kvaliteetseid teenuseid paljude aastakümnete jooksul.

Neid asjaolusid arvesse võttes ei tundu arvamuse koostajale raudtee-reisijateveoteenuste sektori edasine liberaliseerimine põhjendatud ning ta on oma muudatusettepanekus püüdnud vähendada liberaliseerimise võimalikku negatiivset mõju kodanike ja eelkõige sektoris töötavate inimeste jaoks mitme teguri abil:

•     Võimalikult integreeritud juhtimise tagamine: taristu- ja veoettevõtjate selge eristamine on küll põhjendatud konkurentsi seisukohast, ent reisijate organisatsioonide, sektori ametiühingute või nn traditsiooniliste käitajate väljendatud hirmud sunnivad arvamuse koostajat ettevaatusele. On vägagi tõenäoline, et sellise selge vahetegemisega kaasneb väiksem ressursside ühiskasutamine seadmetesse investeerimisel ja see toob kaasa suurema halduskoormuse, mis avaldab negatiivset mõju teenuste kvaliteedile ja kasutajate turvalisusele. Seetõttu on arvamuse koostaja otsustanud riiklikule reguleerivale asutusele anda selles valdkonnas tegutsemisel võimakult suure paindlikkuse vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 28. veebruari 2013. aasta otsusele.

•     Liikmesriikidele võimalikult suure paindlikkuse tagamine, et nad saaksid valida, kas viia läbi pakkumismenetlus või sõlmida avaliku teenuse kontsessioonileping hankemenetlust korraldamata, suurendades oluliselt ülemmäärasid.

•     Sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku ühistranspordi riiklikesse kavadesse kasutajate ja töötajate kaitse ning keskkonnakaitse eeskirjade lisamine, mis hõlbustaks seeläbi hangetes nimetatud kvaliteedi-, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kriteeriumidega arvestamist.

•     Töötajate kaitse tõhustamine, tagades töötajatele igakülgse võimaluse vahetada töökohta uues, avalike teenuste kontsessiooni saanud ettevõttes, tugevdades üksustevahelist sotsiaalset dialoogi, täpsustades rongipersonali suhtes kohaldatavat tööõigust, eelkõige personali sertifitseerimise nõude kehtestamisega, paludes liikmesriikidel sätestada pakkuja ja selle alltöövõtjate sotsiaalne solidaarvastutus, et vältida sotsiaalset dumpingut.

•     Vajaliku vastastikkuse tagamine liikmesriikide turgude avamisel.

•     Liikmesriikidele rakendamisel pika üleminekuperioodi tagamine (kuni 2029. aastani), et anda liidu poliitikakujundajatele järelemõtlemisaega enne mis tahes uue liberaliseerimislaine algatamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjoni lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Raudteetranspordil on oluline roll nii sotsiaalsest ja keskkonnaalasest seisukohast kui ka liikumiskeskkonna planeerimises ning potentsiaal suurendada märkimisväärselt oma osakaalu kogu Euroopa reisijateveos. Sellealased nii teadusuuringutesse kui ka taristusse ja veeremisse tehtavad investeeringud võivad aidata oluliselt kaasa uuele majanduskasvule ja sellele vastavalt omada ka tööhõivet edendavat mõju otseselt raudteesektoris ja kaudselt muudes sektorites töötajate suurema liikuvuse kaudu. Raudteetransport võib kujuneda liidu oluliseks kaasaegseks tööstusharuks tingimusel, et liikmesriigid jõuavad kokkuleppele tõhustatud koostöö osas.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Rahvusvaheliste raudtee-reisijateveoteenuste turg on olnud liidus konkurentsile avatud alates 2010. aastast. Peale selle on mõni liikmesriik avanud konkurentsile ka oma siseriiklikud reisijateveoteenused, kehtestades avatud juurdepääsuõigused või korraldades hankeid avaliku teenindamise lepingute sõlmimiseks või kasutades mõlemat nimetatud võimalust.

(2) Rahvusvaheliste raudtee-reisijateveoteenuste turg on olnud liidus konkurentsile avatud alates 2010. aastast. Peale selle on mõni liikmesriik avanud konkurentsile ka oma siseriiklikud reisijateveoteenused, kehtestades avatud juurdepääsuõigused või korraldades hankeid avaliku teenindamise lepingute sõlmimiseks või kasutades mõlemat nimetatud võimalust, austades samas Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 26) üldhuviteenuste kohta (edaspidi "protokoll nr 26"), mis on lisatud Euroopa Liidu lepingule ning Euroopa Liidu toimimise lepingule.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Avalike reisijateveoteenuste korraldamisel peavad pädevad asutused tagama asjakohased, vajalikud ja proportsionaalsed avaliku teenindamise kohustused ja avaliku teenindamise lepingute geograafilise kohaldamisala, et saavutada avaliku reisijateveo poliitika eesmärgid oma territooriumil. Selline poliitika tuleks esitada ühistranspordikavades, jättes ruumi turupõhistele transpordilahendustele. Ühistranspordikavade ja avaliku teenindamise kohustuste kindlaksmääramise protsess tuleks muuta asjaomaste sidusrühmade, sh potentsiaalsete turule tulijate jaoks läbipaistvaks.

(4) Avalike reisijateveoteenuste korraldamisel peavad pädevad asutused tagama asjakohased, vajalikud ja proportsionaalsed avaliku teenindamise kohustused ja avaliku teenindamise lepingute geograafilise kohaldamisala, et saavutada avaliku reisijateveo poliitika eesmärgid oma territooriumil, ja tagada, et austatakse Euroopa Liidu lepingu sotsiaalseid eesmärke, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 26 ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Selline poliitika tuleks esitada kõikides jätkusuutliku ühistranspordi kavades, jättes ruumi transpordilahendustele, mis põhinevad kasutajate, sealhulgas perekondade, eakate ja puuetega inimeste vajadustel. Selliste mitmeliigiliste ühistranspordikavade ja avaliku teenindamise kohustuste kindlaksmääramise protsess peaks hõlmama majanduslikku, sotsiaalset ja ökoloogilist mõõdet ning tuleks muuta asjaomaste sidusrühmade, sh potentsiaalsete turule tulijate jaoks läbipaistvaks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel rahastamine, peavad pädevad asutused kavandama avaliku teenindamise kohustused, et kulutõhusalt saavutada ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline jätkusuutlikkus.

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel rahastamine, peavad pädevad asutused kavandama avaliku teenindamise kohustused, et kõrge kvaliteediga ja kulutõhusalt saavutada ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline jätkusuutlikkus.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Võistupakkumised, mis põhinevad madalaima hinna põhimõttel, toetavad sotsiaalset dumpingut, mis on sageli seotud odavamate pakkumistega. Selle puhul saavutatakse kokkuhoid töötajate arvel ning madalama palga, pikemate tööpäevade ja väiksema töötajate arvu abil. Selleks et tagada võistupakkumine, mis ei pea toimuma teenuse või töötajate töötingimuste tõhususe ja kvaliteedi arvelt ega põhine madalaimal hinnal, vaid kvalitatiivsetel aspektidel, ja võtta arvesse riigisiseseid olusid, peab pakkumismenetluse vorm hõlmama sotsiaalseid kriteeriume.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Eelkõige on oluline see, et pädevad asutused vastavad kõnealustele avaliku teenindamise kohustuste kriteeriumidele ja avaliku teenindamise lepingute kohaldamisalale, kui soovitakse avaliku raudtee-reisijateveo turu tõrgeteta toimimist, kuna avatud juurdepääsuga transporti tuleb korralikult koordineerida avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate transporditeenustega. Seepärast peaks sõltumatu raudteevaldkonda reguleeriv asutus tagama kõnealuse menetluse nõuetekohase kohaldamise ja läbipaistvuse.

(6) Eelkõige on oluline see, et pädevad asutused vastavad kõnealustele avaliku teenindamise kohustuste kriteeriumidele ja avaliku teenindamise lepingute kohaldamisalale, kui soovitakse avaliku raudtee-reisijateveo turu tõrgeteta toimimist ja selle tarbijate vajadustele vastamist, austades samas sektori töötajate õigusi, kuna avatud juurdepääsuga transporti tuleb korralikult koordineerida avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate transporditeenustega. Seepärast peaks sõltumatu raudteevaldkonda reguleeriv asutus tagama kõnealuse menetluse nõuetekohase kohaldamise ja läbipaistvuse.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Raudteetransporti hõlmavate avaliku teenindamise otselepingute teatavaid maksimummahtusid on vaja kohandada kõnealuses sektoris korraldatavate hankemenetluste suhtes valitsevatele konkreetsetele majandustingimustele.

(9) Raudteetransporti hõlmavate avaliku teenindamise otselepingute teatavaid maksimummahtusid on vaja kohandada kõnealuses sektoris korraldatavate hankemenetluste suhtes valitsevatele üldist huvi pakkuvate teenuste sotsiaalsetele ja territoriaalsetele nõuetele ning majandustingimustele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9 a) Vastastikkuse põhimõte on oluline konkurentsimoonutuste vastu võitlemise vahend. Seda põhimõtet tuleks kohaldada mitte ainult liikmesriikide raudteeveo-ettevõtjate ja nende tütarettevõtjate, vaid ka kolmandatest riikidest pärit ettevõtjate suhtes, kes soovivad liidus osaleda pakkumismenetlustes.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu loomiseks on vaja kõnealust sektorit hõlmavate avaliku teenindamise lepingute sõlmimist käsitleva võistupakkumise ühiseeskirju, mida tuleb kohaldada ühtmoodi kõikides liikmesriikides.

(10) Raudtee-reisijateveo siseturu loomiseks on vaja kõnealust sektorit hõlmavate avaliku teenindamise lepingute sõlmimist käsitleva võistupakkumise ühiseeskirju, mis austavad samuti Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud sotsiaalseid eesmärke ja üldist huvi pakkuvate teenuste kohustusi ning mida tuleb kohaldada ühtmoodi kõikides liikmesriikides, võttes arvesse iga riigi olusid, et tagada kõigi võimalike pakkujate vahel võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles ühiskond saaks igakülgset kasu raudtee-reisijateveo siseturu tegelikust avamisest, on oluline, et liikmesriigid tagaksid nõuetekohase sotsiaalse kaitse avaliku teenuse osutajate personalile.

(11) Selleks et luua raamtingimused, milles kõik ühiskonna liikmed saaksid igakülgset kasu Euroopa Liidu lepingus sätestatud sotsiaalsete eesmärkidega ja protokollis nr 26 sätestatud üldist huvi pakkuvaid teenuseid käsitlevate eesmärkidega vastavuses oleva raudtee-reisijateveo kõrgekvaliteedilisest pakkumisest, on oluline, et liikmesriigid tagaksid avaliku teenuse osutajate personalile igal juhul head töötingimused ja kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse sotsiaalse dumpingu eest riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, austades sektoris kollektiivlepinguid. Nõuetekohane tase tuleb tagada hiljemalt sisemaise raudteeturu avamisel liikmesriikide seadusega ja/või kogu sektorit hõlmavate kollektiivlepingutega, kehtestades sotsiaalsed standardid ja nõudes personali üleviimist asjaomase sektori jaoks. Sõlmides riiklikud kollektiivlepingud raudteesektoris, kuid samuti tagades, et töötajad võetakse üle lepingu sõlmimise menetluse korras, võimaldavad pädevad asutused kvaliteetse sotsiaalse raamistiku loomist.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 a) Kui avaliku teenindamise lepingu sõlmimisega võib kaasneda avaliku teenuse osutaja vahetus, peaksid pädevad asutused avaliku teenuse osutajatelt nõudma nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) sätete rakendamist. Nimetatud direktiiv ei takista liikmesriike tagamast töötajate muude õiguste kui nende, mis on hõlmatud selle direktiiviga, üleviimise tingimusi. Seepärast võtavad liikmesriigid vajaduse korral arvesse töötajatele soodsamaid siseriiklike õigusaktide, eeskirjade, haldussätete, kollektiivlepingute või tööturu osapoolte vahel sõlmitud kokkulepetega kehtestatud töö- ja sotsiaalseid standardeid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega peaksid pädevad asutused kehtestama sotsiaalsed ja kvaliteedikriteeriumid, et säilitada ja tõsta avaliku teenindamise kohustuste kvaliteedistandardeid, näiteks seoses minimaalsete töötingimuste, reisijate õiguste, liikumispuudega isikute vajaduste, keskkonnakaitse, reisijate ja töötajate tervise ja ohutuse ning kollektiivlepingust tulenevate kohustuste ja teenuse osutamise kohas töökohti ja sotsiaalkaitset käsitlevate muude eeskirjade ja kokkulepetega.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1370/2007 sisemisele loogikale tuleks täpselt märkida, et kuni 2. detsembrini 2019 kestev üleminekuperiood on seotud üksnes kohustusega korraldada võistupakkumisi seoses avaliku teenindamise lepingutega.

(14) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1370/2007 sisemisele loogikale tuleks täpselt märkida, et kuni 2. detsembrini 2019 kestev üleminekuperiood on seotud üksnes kohustusega korraldada võistupakkumisi seoses avaliku teenindamise lepingutega. Üleminekuperiood võimaldab liikmesriikidel tagada, et pakkumismenetlused austavad sotsiaalseid eesmärke ja sotsiaalset sidusust, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingus ja protokollis nr 26.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad saaksid valmistuda avaliku teenindamise lepingute sõlmimisega seotud kohustuslikuks võistupakkumiseks, vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud sellised otselepingud, lisaaega äriühingu töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks ümberkorraldamiseks. Seepärast on otselepingute sõlmimise jaoks vaja üleminekumeetmeid alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 2019.

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad saaksid valmistuda avaliku teenindamise lepingute sõlmimisega seotud vabatahtlikuks võistupakkumiseks ja et tagada nõuetekohane sotsiaalkaitse tase ning head töötingimused avaliku teenuse osutajate personalile asjaomases liikmesriigis, vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud sellised otselepingud, lisaaega äriühingu töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks ümberkorraldamiseks. Otselepingute sõlmimise jaoks on igal juhul vaja üleminekumeetmeid alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 2019.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kuna pärast siseriiklike raudtee-reisijateveoteenuste turu avamist võib pädevatel asutustel olla vaja võtta üleminekumeetmeid, et tagada kõrge konkurentsitase, piirates ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu, tuleks ette näha sellekohased sätted.

(16) Kuna pärast siseriiklike raudtee-reisijateveoteenuste turu avamist võib pädevatel asutustel olla vaja võtta üleminekumeetmeid, et tagada nõuetekohane konkurentsitase, piirates ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu, tuleks ette näha sellekohased sätted.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab linnastu või maapiirkonna transpordivajadusi;

„kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab näiteks piirkonna, linnastu või maapiirkonna transpordivajadusi;

Selgitus

ELi liikmesriikides korraldavad ühistransporti sageli piirkonnad ja muud haldusüksused, seetõttu on vaja definitsiooni laiendada.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühistranspordikavad ja avaliku teenindamise kohustused

Sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja majanduslikult jätkusuutliku ühistranspordi kavad ning avaliku teenindamise kohustused

Selgitus

Kõnealuste kavade puhul tuleks rõhutada kõiki jätkusuutlikkuse kontseptsiooni aspekte.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, nt juurdepääs, territoriaalne ühendatus, turvalisus, ühe või mitme transpordiliigi ühendamine suurtes transpordisõlmedes, teenuse pakkumise iseloomustus, nt sõiduajad, sagedus ja läbilaskevõime minimaalne kasutus;

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, nt kättesaadavus, juurdepääs, taskukohasus, territoriaalne ühendatus, turvalisus, ühe või mitme transpordiliigi ühendamine suurtes transpordisõlmedes, teenuse pakkumise iseloomustus, nt sõiduajad, sagedus ja läbilaskevõime minimaalne kasutus;

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kvaliteedistandardid, mis on seotud selliste aspektidega nagu peatuste ja veeremi puhul kasutatavate seadmete omadused, punktuaalsus ja usaldusväärsus, puhtus, klienditeenindus ja teavitamine, kaebuste menetlemine ja hüvitamine, teenuse kvaliteedi kontrollimine;

(c) kvaliteedistandardid, mis on seotud selliste aspektidega nagu peatuste ja veeremi puhul kasutatavate seadmete omadused, punktuaalsus ja usaldusväärsus, puhtus, klienditeenindus, sealhulgas teenused lastele, perekondadele ja eakatele, toetus ja teavitamine, kaebuste menetlemine ja hüvitamine, teenuse kvaliteedi kontrollimine ja kõik vajalikud teenused, et tagada juurdepääsetavus vastavalt ÜRO puuetega inimeste konventsioonile;

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 2 – lõik 1 – punktid d a kuni d d (uued)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

d a) reisijate õiguste suhtes kohaldatavad eeskirjad;

d b) sotsiaal- ja töökaitse suhtes kohaldatavad eeskirjad;

d c) töötervishoiu ja tööohutuse standardid;

d d) keskkonnakaitse suhtes kohaldatavad eeskirjad;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) tegevusnõuded, nt jalgrataste vedu, liikluskorraldus, tõrgete korral kohaldatav hädaolukorra lahendamiskava.

(e) tegevusnõuded, nt jalgrataste, lapsevankrite, ratastoolide, pagasi vedu ning liikluskorraldus, tõrgete korral kohaldatav hädaolukorra lahendamiskava.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühistranspordikavade koostamisel võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse kohaldatavaid reisijate õiguste, sotsiaalküsimuste, tööhõive ja keskkonnakaitse alaseid eeskirju.

Selleks et tagada teenusepakkujate vahel läbipaistvad ja võrreldavad konkurentsitingimused ning vältida sotsiaalse dumpingu ohtu, võivad pädevad asutused kehtestada spetsiaalseid sotsiaalseid ja teenuse kvaliteedinõudeid.

Selgitus

Need algses lõikes nimetatud aspektid on viidud üle uue artikli 2a asjaomastesse punktidesse, et neile suuremat rõhku panna. Uus sõnastus on vajalik järelevalve tagamiseks.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast asjakohaste sidusrühmadega konsulteerimist ja avaldavad need. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse asjakohaste sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, vajaduse korral taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioone.

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast asjakohaste sidusrühmadega konsulteerimist ja avaldavad need. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse asjakohaste sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate organisatsioone ning puuetega inimesi ja eakaid esindavaid organisatsioone.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis b osutatud asjakohasuse hindamisel võetakse arvesse seda, kas riigi sekkumine reisijateveoteenuse osutamisel on sobiv vahend ühistranspordikava eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Selgitus

Asjakohasuse selgitused esitati juba artikli 2a lõike 3 punktis b, mistõttu võib need siinkohal välja jätta.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid kõige tasuvamalt;

(a) saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid võimalikult kõige tõhusamalt ja kvaliteetselt, sealhulgas juurdepääsetavus sotsiaalses ja territoriaalses mõttes;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) toetatakse ühistranspordikavas kindlaks määratud nõuete kohase avaliku reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt pikema aja jooksul.

(b) toetatakse ühistranspordikavas kindlaks määratud nõuete kohase avaliku reisijateveoteenuse osutamist rahaliselt pikema aja jooksul ja integreeritud lähenemisviisiga.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt asjakohaste sidusrühmadega, näiteks vähemalt veoettevõtjatega, vajaduse korral taristuettevõtjatega ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioonidega kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses ning võtab arvesse nende seisukohti.

Pädev asutus konsulteerib nõuetekohaselt asjakohaste sidusrühmadega, näiteks vähemalt veoettevõtjatega, taristuettevõtjatega ning reisijate ja tööandjate organisatsioonidega ning puuetega inimesi ja eakaid esindavate organisatsioonidega, kõnealuste tehniliste kirjelduste küsimuses ning võtab arvesse nende seisukohti.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2 a – lõige 6 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) on avaliku teenindamise lepingu aastane maksimummaht rongkilomeetrites kas kümme miljonit rongkilomeetrit või üks kolmandik riigis avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavast avalikust reisijateveoteenusest, sõltuvalt sellest, kumb näitaja on suurem.”

välja jäetud

Selgitus

Need arvud peaksid võtma arvesse liikmesriikide erinevusi.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – viimane lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku teenindamise lepingute puhul määratakse kõnealused näitajad kindlaks nii, et ükski hüvitismakse ei tohi olla suurem, kui on vajalik avaliku teenindamise kohustuste täitmisega kaasnevatele kuludele ja saadud tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, võttes arvesse avaliku teenuse osutaja saadud tulu ja mõistlikku kasumit;

Artikli 5 lõike 3 kohaste avaliku teenindamise lepingute puhul määratakse kõnealused näitajad kindlaks nii, et ükski hüvitismakse ei tohi olla suurem, kui on vajalik avaliku teenindamise kohustuste täitmisega kaasnevatele kuludele ja saadud tulule avalduva netofinantsmõju katmiseks, võttes arvesse avaliku teenuse osutaja saadud tulu ja mõistlikku kasumit ning summat, mis on vajalik investeeringuteks, mida on vaja selleks, et parandada reisijateveoteenuste kättesaadavust, juurdepääsetavust ja kvaliteeti;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(b a) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu õigust, sealhulgas tööturu osapoolte vahel sõlmitud kollektiivlepinguid, nõuavad pädevad asutused valitud avaliku teenuse osutajalt, et see annaks eelnevalt töölevõetud töötajatele õigused, mis neil oleks juhul, kui nad oleks üle viidud direktiivi 2001/23/EÜ kohaselt. Nimetatud direktiiv ei takista liikmesriike tagamast töötajate muude õiguste kui nende, mis on hõlmatud direktiiviga 2001/23/EÜ, üleviimise tingimusi. Liikmesriigid on kohustatud järgima töötajatele soodsamaid siseriiklike õigusaktide, eeskirjade, haldussätete, kollektiivlepingute või tööturu osapoolte vahel sõlmitud kokkulepetega kehtestatud töö- ja sotsiaalseid standardeid.

Kui pädevad asutused nõuavad avaliku teenuse osutajatelt teatud sotsiaalsete standardite järgimist, peavad pakkumisdokumendid ja avaliku teenindamise lepingud sisaldama asjaomase personali loetelu, personali lepingujärgsete õiguste läbipaistvaid üksikasju ning tingimusi, milliste alusel on töötajad teenustega seotud.”

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 4 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused nõuavad siseriiklikust õigusest lähtuvalt, et avaliku teenuse osutajad peavad vastama teatavatele kriteeriumidele ja sotsiaalsetele normidele või peavad kehtestama sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid, lisatakse need normid ja kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja avaliku teenindamise lepingutesse.

Ilma et see piiraks siseriiklikku ja liidu õigust, sealhulgas kollektiivlepingud, mis on sõlmitud tööturu osapoolte vahel, kehtestavad pädevad asutused kohaldatavad kvaliteedi-, sotsiaalsed ja keskkonnanormid, määravad kindlaks asjakohased sotsiaalsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid ning lisavad need normid ja kriteeriumid pakkumisdokumentidesse ja avaliku teenindamise lepingutesse, sõltumatult lepingute sõlmimise korrast, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil on asjaomase personali jaoks olemas seadus, määrus või siduv kogu sektorit hõlmav kollektiivleping, sealhulgas siduvad sotsiaalsed normid ja kohustuslik personali üleminek teenuse osutaja muutuse korral.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(-a) Lisatakse järgmine lõige:

„3 a. Pädev asutus võib välistada võistupakkumismenetlustel nende teenuseosutajate ja ettevõtjate osalemise, kelle kontroll on otseselt või kaudselt kolmandast riigist või kolmandatest riikidest pärit isiku või isikute käes, kui nendel riikidel puuduvad sätted, mis võimaldaksid liikmesriikide ettevõtetel võistupakkumisel pakkumist esitada või kui need riigid ei võimalda tõhusat juurdepääsu oma turgudele. Selle lõike kohaldamisel kujutavad endast kontrolli õigused, lepingud või muud vahendid, mis kas eraldi või koos ning võttes arvesse asjaomase fakti või seaduse kaalutlusi, annavad võimaluse rakendada otsustavat mõju ettevõtja üle, eelkõige alljärgneva abil:

(a) omand või õigus kasutada kõiki või osa ettevõtja varadest;

(b) õigused või lepingud, mis avaldavad otsustavat mõju ettevõtte juhtorganite koosseisule, hääleõigusele või otsustele.”

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) Lõige 4 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„4. Kui liikmesriigi õigusega ei ole keelatud, võib pädev asutus otsustada sõlmida avaliku teenindamise otselepingu juhul, kui:

 

(a) avaliku teenindamise lepingu keskmine aastane väärtus on hinnanguliselt: väiksem kui 1 000 000 eurot või väiksem kui 5 000 000 eurot, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid, või

 

(b) avaliku teenindamise lepingu puhul on tegemist avalike reisijateveoteenuste osutamisega aastas vähem kui 300 000 kilomeetrit või vähem kui 150 000 kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid.

 

Kui avaliku teenindamise otseleping sõlmitakse väikese või keskmise suurusega ettevõtjaga, kellele kuulub mitte rohkem kui 23 maanteesõidukit, võib neid piirmäärasid suurendada kas hinnangulise keskmise aastase maksumuseni vähem kui 2 000 000 miljonit eurot või aastas osutatavate avalike reisijateveoteenuste osas vähem kui 600 000 kilomeetrini.”

 

 

 

Selgitus

Raportöör soovitab lükata tagasi komisjoni ettepaneku ja pöörduda tagasi esialgse artikli 5 lõike 4 juurde (2012/34/EL). Riikidel peab olema võimalik valida vastavalt oma konkreetsetele vajadustele – mis erinevad liikmesriigiti –, milline vahend on asjakohasem. Valiku kaotamine komisjoni poolt näitab usalduse puudumist ja soovi hallata suveräänsete liikmesriikide otsuseid, mida mitme liikmesriigi parlamendid on juba kritiseeritud austuse puudumise tõttu subsidiaarsuse põhimõtte vastu – ja Euroopa Parlament peaks selle seega tagasi lükkama.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) Täpse tehnilise aruande alusel, mis on koostatud hiljemalt 24 kuud enne kehtiva lepingu tähtaja lõppu, adresseeritud sõltumatule riiklikule reguleerivale asutusele ja vastab alljärgnevatele kriteeriumitele:

 

– võrgustiku keerukus, mis tingib vajaduse mitmeliigilise üldise lähenemisviisi järele, võttes arvesse asjaomase geograafilise piirkonna raudteesüsteemi tihedust ja selle teenuste osutamise sagedust või kui raudteesüsteemil on teatavad eripärad, mis erinevad olulisel määral tavapärastest eeskirjadest;

 

– majanduslik mõõde, mis võimaldab põhjendada avaliku teenindamise lepingu elujõulisust tasuvate ja mittetasuvate piirkondade vahelise erinevuse kompenseerimise kaudu ja/või praeguse käitaja tootlikkuse ja tulemuslikkuse kasvu kaudu, olenevalt sellest, mida pädev asutus soovib kasutada;

 

– praeguse avaliku teenindamise lepingu kasutajate suurenenud rahulolu, mis on välja toodud artikli 7 lõikes 1 osutatud aastaaruandes.

 

Sõltumatu riiklik reguleeriv asutus määrab käesoleva hästi põhjendatud aruande esitamise pädeva asutuse taotluse korral. Sõltumatu riikliku pädeva asutuse arvamus on siduv ja viivitamata kohaldatav.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) Lõige 6 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Pädevad asutused võivad raudteeveo-ettevõtjate vahelise konkurentsi suurendamiseks otsustada sõlmida avaliku teenindamise lepingud ühe ja sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava raudtee-reisijateveo kohta mitme eri raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad pädevad asutused enne hankemenetluse käivitamist otsustada piirata ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu.”

 

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on jätta välja artikli 5 lõige 6 ja asendada see käesoleva sõnastusega, siiski tuleb säilitada algne lõige 6 ning käesoleva teksti võib lisada hiljem.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine lõige:

 

„6 a. Pädevad asutused võivad raudteeveo-ettevõtjate vahelise konkurentsi suurendamiseks otsustada sõlmida avaliku teenindamise lepingud ühe ja sama võrgu või liinikogumi osi hõlmava raudtee-reisijateveo kohta mitme eri raudteeveo-ettevõtjaga. Selleks võivad pädevad asutused enne hankemenetluse käivitamist otsustada piirata ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu. Selle tulemuseks ei tohi siiski olla teenusele juurdepääsetavuse vähenemine reisijate jaoks, takistuste loomine või süvendamine ega teenuste osutamise mahu vähendamine.”

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, tõhus ja mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale veeremile.

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad pädevad asutused vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, tõhus ja mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale veeremile.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 a – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktides b ja c osutatud juhtudel on pädeval asutusel õigus nõuda, et avaliku teenuse osutaja annaks veeremi pärast avaliku teenindamise lepingu kehtivuse lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada uut avaliku teenuse osutajat veeremit üle võtma. Veerem antakse üle turuhinnaga.

Punktides b ja c osutatud juhtudel on pädeval asutusel õigus nõuda, et avaliku teenuse osutaja annaks veeremi pärast avaliku teenindamise lepingu kehtivuse lõppu üle uuele ettevõtjale, kellega leping sõlmitakse. Pädev asutus võib kohustada uut avaliku teenuse osutajat veeremit üle võtma. Veerem antakse üle vastavalt turuhindadele.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EÜ) 1370/2007

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1. Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord aastas koondaruande, mis käsitleb nende vastutusalasse kuuluvaid avaliku teenindamise kohustusi, avaliku teenindamise lepingute alguskuupäeva ja kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad on välja valinud, ning hüvitismakseid ja kõnealustele avaliku teenuse osutajatele hüvitisena antud ainuõigusi. Aruandes eristatakse bussi- ja raudteetransporti, võimaldatakse kontrollida ja hinnata ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja rahastamist ning vajaduse korral antakse teavet omistatud ainuõiguste laadi ja ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad keskset juurdepääsu kõnealustele aruannetele, näiteks ühise veebiportaali kaudu.”;

„1. Kõik pädevad asutused avaldavad üks kord aastas koondaruande, mis käsitleb nende vastutusalasse kuuluvaid avaliku teenindamise kohustusi, avaliku teenindamise lepingute alguskuupäeva ja kestust, avaliku teenuse osutajaid, kelle nad on välja valinud, ning hüvitismakseid ja kõnealustele avaliku teenuse osutajatele hüvitisena antud ainuõigusi. Selles on üksikasjalikult kirjeldatud saadud tulemuste järgimist ja tuuakse välja kõik raudteeveoteenuse osutamise seisukohast olulised näitajad, eelkõige punktuaalsus, usaldusväärsus, puhtus, kasutajate rahulolu avaliku uuringu kaudu ja läbilaskevõime minimaalne kasutus. Aruandes eristatakse bussi- ja raudteetransporti, võimaldatakse kontrollida ja hinnata ühistranspordivõrgu toimivust, kvaliteeti ja rahastamist ning vajaduse korral antakse teavet omistatud ainuõiguste laadi ja ulatuse kohta. Liikmesriigid hõlbustavad keskset juurdepääsu kõnealustele aruannetele, näiteks ühise veebiportaali kaudu. Komisjon koostab nende aruannete kokkuvõtte ning edastab selle kõikides töökeeltes Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, sõlmitakse raudteevedu käsitlevad avaliku teenindamise lepingud, v.a muid rööbastranspordiliike, nt metroo- või trammiliiklust, käsitlevad lepingud, kooskõlas artikli 5 lõikega 3 alates 3. detsembrist 2019. Kõik muid rööbastranspordiliike ja maanteetransporti käsitlevad avaliku teenindamise lepingud peavad olema sõlmitud kooskõlas artikli 5 lõikega 3 hiljemalt 3. detsembriks 2019. 3. detsembrini 2019 kestva üleminekuperioodi jooksul võtavad liikmesriigid meetmeid, et järk-järgult saavutada vastavus artikli 5 lõikega 3, et vältida tõsiseid struktuuriprobleeme eelkõige seoses transpordijõudlusega.”

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, sõlmitakse maanteetransporti ja muid rööbastranspordiliike, nt metroo- või trammiliiklust, käsitlevad avaliku teenindamise lepingud kooskõlas artikliga 5 alates 3. detsembrist 2019. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise lepingud sõlmitakse kooskõlas artikliga 5 alates 3. detsembrist 2029. Nende üleminekuperioodide jooksul võtavad liikmesriigid meetmeid, et järk-järgult saavutada vastavus artikli 5 lõikega 3, et vältida tõsiseid struktuuriprobleeme eelkõige seoses transpordijõudlusega.”

Selgitus

On riike, kus artikli 5 lõike 3 kohast võistlevat pakkumismenetlust kasutatakse avaliku raudtee-reisijateveo puhul praeguseks väga vähe, ja seetõttu tuleb tähtaega pikendada 2029. aastale.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 8 – lõige 2 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2 a. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise otselepingud, mis on sõlmitud ajavahemikus 1. jaanuarist 2013 kuni 2. detsembrini 2019, võivad jääda jõusse kuni kehtivusaja lõpuni. Mingil juhul ei või need kehtida pärast 31. detsembrit 2022.”;

„2 a. Avalikku raudtee-reisijatevedu käsitlevad avaliku teenindamise otselepingud, mis on sõlmitud enne 3. detsembrit 2029, võivad jääda jõusse kuni kehtivusaja lõpuni.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolev määrus tehakse sellega muudetud määrusega konsolideeritud tekstina kättesaadavaks kolme kuu jooksul alates selle jõustumisest.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1370/2007 muutmine seoses raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamisega

Viited

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

7.2.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Frédéric Daerden

25.3.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.11.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

7

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Marita Ulvskog


REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (16.10.2013)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Arvamuse koostaja: Rosa Estaràs Ferragut

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu transpordipoliitika põhieesmärk on luua transpordi siseturg, mis aitab kaasa kõrgetasemelisele konkurentsile ning majandustegevuse harmoonilisele, tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arendamisele.

Raudteeveo-ettevõtjate vahelist konkurentsi takistab siiski teatavate turgu pikka aega valitsenud ettevõtjate protektsionistlik vastuseis ja raudteeinfrastruktuuri konkurentsivastane majandamine. Uusi turule tulijaid diskrimineeritakse seoses juurdepääsuga raudteeinfrastruktuuridele ja -veoteenustele, kuna need kuuluvad sageli turgu pikka aega valitsenud ettevõtjatele, kes neid haldavad.

Alates 2000. aastast on eelpool toodud konkurentsi ning majandustegevuse harmoonilise, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arendamisega seotud põhimõtteid tegelikkuses järk-järgult rakendatud ja sellele on kaasa aidanud ELi õigusaktide kolme järjestikuse paketi vastuvõtmine. Siiski on raudtee osakaal jäänud tagasihoidlikuks ja seda osaliselt seoses selle kasutusotstarbe sobivusega paljudel lühikestel linnasõitudel, kuid ka konkurentsi ja innovatsiooni kahjustavate takistuste tõttu turuletulekul.

aastal osa neist õigusaktidest lihtsustati ning konsolideeriti ja koondati direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond), millega täiendatakse kehtivaid sätteid raudteesektori konkurentsi, regulatiivse järelevalve ja finantseerimissüsteemi kohta.

Hinnanguliselt 90% reisijateveoteenuseid on hõlmatud avaliku teenindamise kohustustega, mis annab asutustele piisavalt võimalusi avaliku teenindamise lepingute või otselepingute sõlmimiseks. Avaliku teenindamise lepingutega seotud kohustusliku võistupakkumise eesmärk on suurendada konkurentsisurvet siseriiklikel raudteeveoturgudel, et suurendada reisijateveo mahtu ja parandada selle kvaliteeti.

Siseriiklike raudteeveoturgude avamine piiriülesele konkurentsile kujutab endast olulist sammu Euroopa integreeritud raudteepiirkonna loomisel. Neljandas raudteepaketis käsitletakse laiemalt praegu kehtivaid ELi õigusakte raudteeturule juurdepääsu valdkonnas ning komisjoni eesmärk on kõrvaldada takistused, mis ei võimalda ausat konkurentsi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel määral, et suureneks selle transpordiliigi osakaal võrreldes maanteevedude ja lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-reisijateveoteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ei ole suutnud muutunud vajadustega kaasas käia.

(1) Viimase kümnendi jooksul ei ole raudtee-reisijateveo maht suurenenud sel määral, et suureneks selle transpordiliigi osakaal võrreldes maanteevedude ja lennundusega. ELis on raudteeveoturu osa olnud üsna stabiilselt 6 %. Raudtee-reisijateveoteenuste kättesaadavus, hind ja kvaliteet ei ole muude transpordivahenditega võrreldes suutnud muutunud vajadustega kaasas käia.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada ühistranspordikavade eesmärkide saavutamiseks vajalik kindel rahastamine, peavad pädevad asutused kavandama avaliku teenindamise kohustused, et kulutõhusalt saavutada ühistranspordi eesmärgid, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline jätkusuutlikkus.

(5) Selleks et tõhusalt saavutada ühistranspordikavade eesmärgid, peavad pädevad asutused kavandama avaliku teenindamise kohustused, võttes arvesse kõnealuste kohustuste netofinantsmõju hüvitamist ja oma vajadust tagada avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate ühistransporditeenuste pikaajalike rahaline jätkusuutlikkus.

Selgitus

Teksti ümbersõnastamine, et parandada selle selgust.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste ettevalmistamist ja sellest tulenevalt soodustada konkurentsi, peavad pädevad asutused tagama, et kõik pakkumuse esitamisest huvitatud avaliku teenuse osutajad saavad konkreetset teavet avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud veoteenuste ja taristu kohta.

(8) Selleks et lihtsustada pakkumuste ettevalmistamist ja sellest tulenevalt soodustada konkurentsi, peavad pädevad asutused tagama, et kõik pakkumuse esitamisest huvitatud avaliku teenuse osutajad saavad konkreetset teavet avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud veoteenuste ja taristu kohta, et avaliku sektori hankija ei seaks neid muude konkurentide suhtes ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Vastastikkuse põhimõte on tähtis konkurentsi moonutamise vastu võitlemise vahend; seda põhimõtet tuleks kohaldada kolmandate riikide ettevõtjate suhtes, kes soovivad liidus osaleda hankemenetluses.

Selgitus

Kolmandatel riikidel ei tohiks võimaldada osaleda ELi liikmesriikides võistupakkumises seni, kui nad ei ole ELi liikmesriikidele avanud oma turgu.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Pädevad asutused peavad nõuetekohaste ja tõhusate meetmetega lihtsustama avaliku teenuse osutajate juurdepääsu raudteeveeremile, kui see ei ole turul tagatud sobivate majanduslike ja mittediskrimineerivate tingimustega.

(12) Pädevad asutused peaksid lihtsustama avaliku teenuse osutajate juurdepääsu raudteeveeremile, kui see ei ole turul tagatud sobivate majanduslike ja mittediskrimineerivate tingimustega. Nad peavad aga pöörama tähelepanu sellele, et seejuures ei eelistataks üht teenuseosutajat teiste arvelt.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad saaksid valmistuda avaliku teenindamise lepingute sõlmimisega seotud kohustuslikuks võistupakkumiseks, vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud sellised otselepingud, lisaaega äriühingu töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks ümberkorraldamiseks. Seepärast on otselepingute sõlmimise jaoks vaja üleminekumeetmeid alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 2019.

(15) Selleks et raudteeveo-ettevõtjad saaksid valmistuda avaliku teenindamise lepingute sõlmimisega seotud võistupakkumiseks, vajavad ettevõtjad, kes varem on sõlminud sellised otselepingud, lisaaega äriühingu töö tõhusaks ja kestlikuks sisemiseks ümberkorraldamiseks. Seepärast on otselepingute sõlmimise jaoks vaja üleminekumeetmeid alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 3. detsembrini 2019.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Seoses määruse (EÜ) nr 994/98 (võimaldamismäärus) muudatustega tegi komisjon ettepaneku muuta ka määrust (EÜ) nr 1370/2007 (COM(2012) 730/3). Selleks et ühtlustada riigiabivaldkonda käsitlevate grupierandieeskirjadega seotud lähenemisviisi, tuleks aluslepingu artikli 108 lõikega 4 ja artikliga 109 ettenähtud korras viia abi, mida antakse transpordi koordineerimiseks või aluslepingu artiklis 93 osutatud avalike teenuste hulka kuuluvate teatavate kohustuste täitmise kulude hüvitamiseks, võimaldamismääruse reguleerimisalasse.

välja jäetud

Selgitus

Hüvitistest teatamise kohustusest vabastamise põhimõtte üleviimine muusse reeglistikku muudaks avaliku teenindamise kohustuste määruse kogu loogikat ja tooks avalike reisijateveoteenuste jaoks kaasa õiguskindlusetuse suure ohu.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „c) kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline pädevusala ei ole üleriigiline ja kes katab linnastu või maapiirkonna transpordivajadusi;

(c) „c) kohalik pädev asutus” – mis tahes pädev asutus, kelle geograafiline pädevusala ei hõlma liikmesriigi kogu territooriumi või kes katab piirkonna või linnastu või maapiirkonna transpordivajadusi, sealhulgas piiriülesel tasandil;

Selgitus

Määratlus tuleb sõnastada selgemalt, et võtta arvesse piiriüleste pädevustega transpordiametite loomist. Lisaks peab kõnealune määrus hõlmama selgelt ka piirkondi.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Avaliku teenindamise kohustused ei hõlma ühtki ühistransporditeenust, mille mõju on kohaliku, piirkondliku või riigisisese võrgu toimimise mõjust suurem.”

„Avaliku teenindamise kohustused hõlmavad kõiki ühistransporditeenuseid, mis aitavad kaasa kohaliku, piirkondliku või riigisisese võrgu toimimisele; selline võrgu toimimine võib tuleneda kasumlike ja mittekasumlike liinide ühendamisest.”

Selgitus

Kui teatava piirkondliku raudteeliini puhul on saavutatud majanduslik tasakaal või teenitakse kasumit, tuleb võimaldada selle ühendamist avaliku teenindamise lepingu raames liinidega, mis on kahjumis, et esimeste tulu saaks kasutada ka viimati nimetatute rahastamiseks ning et vajaduse korral oleks võimalik optimeerida tegevuseks vajalikke tehnilisi vahendeid.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2a (uus) – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused koostavad avaliku reisijateveo kavad, mis hõlmavad kõiki asjakohaseid transpordiliike nende vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja ajakohastavad korrapäraselt neid kavu. Ühistranspordikavades määratakse kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, hõlmates kõiki nende vastutuse alla kuuluval territooriumil asjakohaseid transpordiliike. Need hõlmavad vähemalt järgmist:

1. Pädevad asutused koostavad avaliku reisijateveo mitmeaastased kavad, mis hõlmavad kõiki asjakohaseid transpordiliike nende vastutuse alla kuuluval territooriumil, ja ajakohastavad korrapäraselt neid kavu. Ühistranspordikavades määratakse kindlaks ühistranspordipoliitika eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, hõlmates kõiki nende vastutuse alla kuuluval territooriumil asjakohaseid transpordiliike. Need hõlmavad vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2a – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, nt juurdepääs, territoriaalne ühendatus, turvalisus, ühe või mitme transpordiliigi ühendamine suurtes transpordisõlmedes, teenuse pakkumise iseloomustus, nt sõiduajad, sagedus ja läbilaskevõime minimaalne kasutus;

(b) põhinõuded, millele ühistransport peab vastama, nt juurdepääs, territoriaalne ühendatus, turvalisus, ühe või mitme transpordiliigi ühendamine suurtes transpordisõlmedes, teenuse pakkumise iseloomustus, nt sõiduplaanide koostamise põhimõtted ja teenuste sagedus;

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2a – lõige 1 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse nõuded.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2 a – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühistranspordikavade koostamisel võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse kohaldatavaid reisijate õiguste, sotsiaalküsimuste, tööhõive ja keskkonnakaitse alaseid eeskirju.

Ühistranspordikavade koostamisel võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse kohaldatavaid reisijate õiguste, sotsiaalküsimuste, tööhõive ja keskkonnakaitse alaseid eeskirju.

 

Ühistranspordikavad esitatakse reguleerivale asutusele arvamuse saamiseks üks kuu enne nende avaldamist.

 

Pädevad asutused kooskõlastavad vastavates transpordikavades sisalduva teabe ning koostavad ühised piiriüleste teenuste piirkondlikud transpordikavad.

Selgitus

Edendada tuleb ühendvedu ja piiriülest kooskõlastamist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 2a (uus) – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast asjakohaste sidusrühmadega konsulteerimist ja avaldavad need. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse asjakohaste sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, vajaduse korral taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioone.

Pädevad asutused võtavad vastu ühistranspordikavad pärast asjakohaste sidusrühmadega konsulteerimist ja avaldavad need. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse asjakohaste sidusrühmadena vähemalt veoettevõtjaid, vajaduse korral taristuettevõtjaid ning reisijate ja tööandjate esindusorganisatsioone.

 

Avaliku teenuse osutajad esitavad taotluse korral ühe kuu jooksul pädevatele asutustele vajaliku teabe. See kehtib ka naaberliikmesriigi asutuste kohta.

Selgitus

Ühistranspordi puhul on vaja täpseid andmeid üksikute transpordiliikide turgude arengu kohta. Turuosalistel on kõige olulisemad teabeallikad ja nad peavad jagama seda teavet asjakohaste asutustega.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 2a – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid kõige tasuvamalt;

(a) saavutatakse ühistranspordikava eesmärgid tõhusal moel;

Selgitus

Määratluse kohaselt ei ole avaliku teenindamise kohustusest tulenevate lepingute puhul mõiste „tasuvalt“ võimalik. Seetõttu tuleks kasutada laiemaid kriteeriumeid, et hinnata ühistranspordikavade eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 4 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Pädevad asutused teevad asjakohase teabe kättesaadavaks kõikidele huvitatud isikutele, et need saaksid ette valmistada pakkumuse võistupakkumise jaoks. See hõlmab teavet, mis käsitleb reisijatepoolset nõudlust, tasusid, pakkumusega hõlmatud avaliku reisijateveoteenusega seotud kulusid ja tulusid ning nõutavate veeremiüksuste või veeremi käitamise seisukohast asjakohaseid taristu tehniliste kirjelduste üksikasju, et võimaldada neil ette valmistada põhjalikud ärikavad. Raudteetaristu-ettevõtjad toetavad pädevaid asutusi ja esitavad neile kõik asjakohased taristu tehnilised kirjeldused. Eespool nimetatud sätete eiramise juhud vaadatakse läbi vastavalt artikli 5 lõikele 7.”

8. Pädevad asutused teevad asjakohase teabe kättesaadavaks kõikidele huvitatud isikutele, et need saaksid ette valmistada pakkumuse võistupakkumise jaoks. Taristuettevõtjad, eelkõige raudteeveo-ettevõtjad, kes täidavad avaliku teenindamise lepingut või on seda täitnud, peavad pädevaid asutusi abistama kogu asjakohase teabe esitamisel. Nad vastutavad pädevale asutusele ärisaladuse põhimõtet järgides edastatud andmete õigsuse eest. See hõlmab teavet, mis käsitleb reisijatepoolset nõudlust, tasusid, pakkumusega hõlmatud avaliku reisijateveoteenusega seotud kulusid ja tulusid ning nõutavate veeremiüksuste või veeremi käitamise seisukohast asjakohaseid taristu tehniliste kirjelduste üksikasju, et võimaldada neil ette valmistada põhjalikud ärikavad. Raudteetaristu-ettevõtjad toetavad pädevaid asutusi ja esitavad neile kõik asjakohased taristu tehnilised kirjeldused. Eespool nimetatud sätete eiramise juhud vaadatakse läbi vastavalt artikli 5 lõikele 7. Võistupakkumise alusel pakkumuse objektiks oleva liini või võrgu tegutsev ettevõtja esitab pädevale asutusele tasuta, täielikult ja täpselt pakkumuse ettevalmistamiseks vajalikud andmed eelkõige transpordinõudluse ja reisijateveost saadud tulu kohta. Varasem raudteeveo-ettevõtja ja taristuettevõtja hüvitavad teistele ettevõtjatele igasuguse kahju, mida viimased kannavad valede või puudulike andmete alusel esitatud pakkumustest tulenevalt.

Selgitus

Taristuettevõtjate andmed ei ole piisavad, sest need ei sisalda raudteeveo teenuse osutaja kaubandusteavet. Varasemad või praegused teenuseosutajad, eelkõige turgu valitsevad ettevõtjad, peavad esitama vastavad andmed, et tagada mittediskrimineeriv juurdepääs teabele. See on vajalik seetõttu, et vastasel korral seataks pädevatele asutustele kohustused, mida nad ei suuda täita.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt -a (uus)

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Pädev asutus võib välistada kolmandate riikide teenusepakkujate osalemise võistupakkumises, kui nendes kolmandates riikides ei ole ette nähtud võistupakkumist liikmesriikide ettevõtjatele.”

Selgitus

Kolmandatel riikidel ei tohiks võimaldada osaleda ELi liikmesriikides võistupakkumises seni, kui nad ei ole ELi liikmesriikidele avanud oma turgu.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) avaliku teenindamise lepingu keskmine aastane väärtus on hinnanguliselt: väiksem kui 1 000 000 eurot või väiksem kui 5 000 000 eurot, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid, või

(a) lepingu keskmine aastane väärtus on hinnanguliselt: väiksem kui 1 000 000 eurot või väiksem kui 5 000 000 eurot, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid, või

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a

Määrus (EÜ) nr 1370/2007

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) avaliku teenindamise lepingu puhul on tegemist avalike reisijateveoteenuste osutamisega aastas vähem kui 300 000 kilomeetrit või vähem kui 150 000 kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid.

(b) lepingu puhul on tegemist avalike reisijateveoteenuste osutamisega aastas vähem kui 300 000 kilomeetrit või vähem kui 1 500 000 kilomeetrit, kui leping hõlmab ka avalikke raudteeveoteenuseid.

Selgitus

Suurusjärk 150 000 kilomeetrit võrreldes 300 000 kilomeetriga ei ole vastavuses punktis a sätestatud suurusjärguga. See tuleb muuta 1 500 000 kilomeetriks lepingute puhul, mis hõlmavad raudteeveoteenuseid.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 5

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 5a (uus) – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, tõhus ja mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale veeremile.

1. Kooskõlas riigiabieeskirjadega võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada ettevõtjatele, kes soovivad osutada raudtee-reisijateveoteenuseid avaliku teenindamise lepingu alusel, võrdsed tingimused ja mittediskrimineeriv juurdepääs nimetatud teenusteks sobivale veeremile.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 5

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus võib esimeses lõigus sätestatud nõude täita ühel järgmistest viisidest:

Pädev asutus võib esimeses lõigus sätestatud nõude täita erinevatel mastaabisäästu soodustavatel viisidel:

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 5

Määrus 1370/2007/EÜ

Artikkel 5a – lõige 2 – lõik 2 – punktid c a (uus) ja c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) seades sisse koostöö naabruskonna kohalike asutustega, et kättesaadavaks teha suurem kogus veeremit;

 

(c b) taotledes oma liikmesriigilt rahalist toetust kaasmeetmena võimalusele katta veeremi jääkväärtus.

Selgitus

Välistada ei tohi ühtegi rahastamismeetodit (tagatise andmine, ülevõtmine, otseost jne). Riigid ei tohi aga ka hiilida kõrvale oma vastutusest ja suunata ebaõiglaselt koormust kohalikele asutustele. Õigus- ja reguleeriv raamistik peab olema kujundatud selliselt, et ergutatakse veeremi turgu, edendades eelkõige mastaabisäästu ja sobivaid rahastamislahendusi.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1370/2007 muutmine seoses raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamisega

Viited

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

7.2.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Rosa Estaràs Ferragut

19.2.2013

Vastuvõtmise kuupäev

14.10.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Edvard Kožušník


MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1370/2007 muutmine seoses raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamisega

Viited

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.1.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Mathieu Grosch

6.3.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

11

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Ivo Strejček

Esitamise kuupäev

16.1.2014

Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2014Õigusalane teave