Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2280(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0139/2008

Teksty złożone :

A6-0139/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 3.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0292

Teksty przyjęte
WORD 44k
Środa, 18 czerwca 2008 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Osoby zaginione na Cyprze – działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r.
P6_TA(2008)0292A6-0139/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze – kontynuacja działań w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. (2007/2280(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze(1) ,

–   uwzględniając odnośne sprawozdania Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych(2) , rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ(3) oraz inicjatywy międzynarodowe podjęte w celu zbadania losu osób zaginionych na Cyprze(4) ,

–   uwzględniając wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.(5) oraz 10 stycznia 2008 r. dotyczące osób zaginionych na Cyprze(6) ,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0139/2008),

A.   mając na uwadze, że celem wizyty sprawozdawcy Parlamentu w Komitecie ds. Osób Zaginionych na terenie prac ekshumacyjnych, we wspólnym grecko-tureckim laboratorium antropologicznym oraz u rodzin osób zaginionych na Cyprze było jedynie podjęcie kwestii osób zaginionych (Greków cypryjskich i Turków cypryjskich) jako problemu humanitarnego, w związku z prawem rodzin do informacji o losie bliskich,

B.   mając na uwadze ogromne cierpienie i ból rodzin osób zaginionych, które już od dziesięcioleci nie znają losu swoich bliskich oraz mając na uwadze, że należy w związku z tym dołożyć wszelkich starań, aby przyspieszyć śledztwa dopóki zeznawać mogą naoczni świadkowie wydarzeń,

C.   mając na uwadze, że Komitet ds. Osób Zaginionych na Cyprze dokonał postępów od 2004 r. w zakresie ekshumacji i identyfikacji szczątków oraz wykazuje determinację do kontynuowania prac, tak aby zrealizować swoje cele, co stanie się możliwe jedynie po zwiększeniu możliwości Komitetu, zwłaszcza w terenie,

D.   mając na uwadze projekt ekshumacji, identyfikacji i wydania rodzinom szczątków osób zaginionych prowadzony przez Komitet ds. Osób Zaginionych od sierpnia 2006 r., dzięki któremu do chwili obecnej ekshumowano 398 grup szczątków, z czego 266 poddano analizie w laboratorium antropologicznym Komitetu w celu ewentualnej identyfikacji,

E.   mając na uwadze, że Laboratorium Genetyki Sądowej Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki ma za zadanie zidentyfikować szczątki kostne wydobyte za pomocą technik profilowania DNA, a pierwsze próbki zostały przekazane na początku kwietnia 2007 r.,

F.   mając na uwadze, że pierwszej pozytywnej identyfikacji dokonano pod koniec czerwca 2007 r., a do chwili obecnej zidentyfikowano szczątki 91 osób w ramach prac ekshumacyjnych Komitetu ds. Osób Zaginionych,

G.   mając na uwadze, że najwyższy jednorazowy wkład na rzecz Komitetu ds. Osób Zaginionych w wysokości 1,5 mln EUR obejmuje okres jedynie do końca 2008 r. i dokonuje się go w ramach wsparcia finansowego UE dla społeczności Turków cypryjskich,

H.   mając w szczególności na uwadze konstruktywną współpracę Greków cypryjskich oraz Turków cypryjskich, którzy są członkami Komitetu ds. Osób Zaginionych, jak również dobrą współpracę we wspólnych grupach, zarówno w laboratorium, jak i w terenie,

1.   wzywa zainteresowane strony do kontynuowania prawdziwej i szczerej współpracy w celu szybkiego zakończenia odpowiednich dochodzeń w sprawie losu zaginionych na Cyprze oraz do pełnego wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.;

2.   wzywa zainteresowane strony i wszystkie osoby posiadające lub mogące posiadać jakiekolwiek informacje lub dowody, płynące z wiedzy osobistej, archiwów, relacji z konfliktów lub rejestrów z miejsc przetrzymywania, do ich przekazania Komitetowi ds. Osób Zaginionych w celu usprawnienia pracy komitetu;

3.   popiera przyznanie dalszego wsparcia finansowego dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na lata 2009 i późniejsze oraz uważa za niezwykle istotne przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 2 mln EUR w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok 2009;

4.   wzywa Radę i Komisję do osiągnięcia porozumienia co do dalszej pomocy finansowej na rok 2009, nie tylko w celu kontynuowania prac, ale również zwiększenia możliwości, w szczególności w terenie, aby zatrudnić większą liczbę naukowców i zakupić więcej sprzętu;

5.   wzywa państwa członkowskie do utrzymania swojego wsparcia na dotychczasowym poziomie;

6.   wzywa Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do dalszego monitorowania sprawy zaginionych osób na Cyprze i do przedstawiania rocznych sprawozdań;

7.   upoważnia sprawozdawcę Parlamentu oraz swoją Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przekonania wszystkich zainteresowanych stron do szczerego i aktywnego zaangażowania w uczestnictwo w śledztwie na temat losu wszystkich osób zaginionych;

8.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rządom i parlamentom Cypru, Turcji, Grecji i Wielkiej Brytanii oraz Komitetowi ds. Osób Zaginionych na Cyprze.

(1) Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, str. 243.
(2) W szczególności ostatnie sprawozdanie w sprawie misji Narodów Zjednoczonych na Cyprze (S/2008/353), rozdział IV.
(3) W szczególności rezolucję 1818 (2008) z dnia 13 czerwca 2008 r.
(4) Komitet ds. osób zaginionych na Cyprze: http://www.cmp-cyprus.org
(5) Cypr przeciwko Turcji , 25781/94, EHCR 2001-IV.
(6) Varnava i inni przeciw Turcji, nr 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 i 16073/90 ; postępowanie odwoławcze w toku.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2008Informacja prawna