Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2192(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0196/2008

Předložené texty :

A6-0196/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 18
CRE 18/06/2008 - 18

Hlasování :

PV 19/06/2008 - 5.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0310

Přijaté texty
WORD 62k
Čtvrtek 19. června 2008 - Štrasburk Konečné znění
Budoucnost chovu ovcí a koz v Evropě
P6_TA(2008)0310A6-0196/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2008 o budoucnosti chovu ovcí a koz v Evropě (2007/2192(INI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na studii "Budoucnost zpracování skopového a kozího masa v Evropě" zadanou Evropským parlamentem,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz(1) ,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0196/2008),

A.   vzhledem k tomu, že v Evropské unii představují odvětví chovu ovcí a koz významné tradiční zemědělské podniky, které poskytují obživu tisícům chovatelů a dodávají výrobky výjimečné kvality a specifických vlastností a rovněž vedlejší produkty, a mají tak zásadní hospodářský a sociální význam pro venkovské oblasti EU,

B.   vzhledem k tomu, že chov ovcí a koz, včetně chovu tradičních plemen, má pro životní prostředí klíčovou úlohu, neboť udržuje nejméně úrodné oblasti a chrání citlivou krajinu a ekosystémy; vzhledem k tomu, že přírodní oblasti, jako je například oblast Dehesa, byly díky chovu ovcí a koz zachovány po celá staletí; vzhledem k tomu, že svým způsobem výživy, v němž hraje významnou úlohu vypásání, ovce a kozy udržují biologickou rozmanitost rostlin, chrání volně žijící živočichy a odstraňují z přírodních oblastí suchý rostlinný materiál, což je ve středomořských státech velmi důležité z hlediska předcházení požárům,

C.   vzhledem k tomu, že evropský chov ovcí a koz, který je soustředěn v nejvíce znevýhodněných regionech, zaznamenává kritický pokles produkce a trpí jak odchodem chovatelů, tak nedostatkem přitažlivosti pro mladé chovatele ovcí a koz,

D.   vzhledem k tomu, že současná nákaza katarální horečky ovcí v Evropě je velmi závažná kvůli své délce, šíření, existenci různých sérotypů choroby v oblastech, které byly dosud prosté nákazy, a kvůli závažným sociálním a hospodářským důsledkům omezování pohybu zvířat a obchodu,

E.   vzhledem k tomu, že pro chov ovcí a koz v Unii jsou příznačné nízké příjmy chovatelů, snižující se domácí produkce a pokles konzumace, zejména ze strany mladší generace, a vzhledem k tomu, že tato odvětví jsou vystavena zvyšující se mezinárodní konkurenci na vnitřním trhu,

F.   vzhledem k tomu, že zvyšování cen krmiv a zemědělských vstupů obecně je hrozbou zejména pro chov ovcí a koz, neboť zvyšuje náklady a vytváří další tlak na odvětví, které se již nyní nachází z hlediska konkurenceschopnosti v kritické situaci,

G.   vzhledem k tomu, že současná hospodářská situace a očekávaný vývoj světové poptávky a cen zemědělských a potravinářských výrobků staví Unii do situace, kdy je nezbytné co nejvíce omezit závislost na dovozu živočišných produktů a také krmiv a zajistit co nejvyváženější poměr mezi těmito produkty, zejména tradičními a chráněnými ovčími a kozími výrobky, v nichž byl evropský trh soběstačný,

H.   vzhledem k tomu, že rozsah chovu ovcí a koz se v severní a jižní části Unie podstatně liší,

I.   vzhledem k tomu, že chov ovcí, který vždy postihovala řada známých nemocí, je v současnosti zasažen zejména některými novými chorobami, jako je katarální horečka ovcí,

J.   vzhledem k tomu, že odvětví produkce jehněčího masa nemá významný přístup k  fondům Společenství určeným na podporu zemědělských výrobků a potřebuje soustavnou propagační kampaň, která by zvýšila jeho oblibu u spotřebitelů,

K.   vzhledem k tomu, že nadcházející kontrola stavu společné zemědělské politiky (SZP) poskytuje příležitost zvážit vhodné politické nástroje a podporu SZP pro chov ovcí a koz,

1.   uznává, že je naléhavě třeba, aby Rada ministrů zemědělství a Komise přijaly opatření, která by do budoucna zajistila výnosnost a udržitelnost produkce skopového a kozího masa a mléka v Unii, znovu podpořila konzumaci těchto produktů a udržela a přilákala do tohoto odvětví mladé chovatele ovcí a koz, a doporučuje zachování těchto tradičních, ekologicky přijatelných zemědělských podniků, které zásobují trh Společenství a zajišťují dodavatelskou základnu Společenství v oblasti ovčích a kozích výrobků pocházejících z Unie;

2.   bere na vědomí záměr Komise přezkoumat ty nástroje svých politik, jejichž nepříznivý dopad byl prokázán; vítá skutečnost, že tato otázka je výslovně uvedena v nedávném sdělení Evropské komise "Příprava na kontrolu stavu reformy SZP" (KOM(2007)0722);

3.   vyzývá Radu ministrů zemědělství a Komisi, aby naléhavě přidělily dodatečnou finanční podporu evropským producentům skopového a kozího masa a mléka za účelem rozvoje dynamického a soběstačného odvětví, které bude řízeno trhem se zaměřením na spotřebitele v EU; vyzývá dále Komisi a Radu ministrů zemědělství, aby v rámci kontroly stavu SZP projednaly budoucnost těchto odvětví prostřednictvím různých opatření, která by členským státům umožnila pružně zvolit některý z následujících způsobů financování, přičemž je nutné mít na paměti, že je třeba zabránit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu:

   - zavedení nového plánu ochrany životního prostředí pro podporu chovu ovcí podle počtu zvířat, který by byl a) financován přímo z prostředků Společenství, nebo b) spolufinancován Evropskou unií a vládami jednotlivých států s cílem zastavit pokles produkce; toto financování by bylo vázáno na přínos chovu ovcí pro životní prostředí a na pokrok dosažený z hlediska kvality a technologie v oblastech produkce,
   - analýza dostupnosti a využití nevyužívaných fondů v rámci prvního a druhého pilíře SZP s cílem přesměrovat tyto prostředky do podpory chovu ovcí a koz,
   - změna článku 69 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce(2) v rámci kontroly stavu SZP, aby členské státy mohly vyčlenit až 12 % svých vnitrostátních plateb na podpůrná opatření pro odvětví, jež čelí obtížím, a k zachování zemědělství ve znevýhodněných regionech,
   - zařazení opatření na podporu chovatelů ovcí a koz mezi nové úkoly vyplývající z kontroly stavu SZP v rámci druhého pilíře, k nimž bude možné přidat prostředky, které jsou výsledkem odlišení;

4.   vyzývá Komisi, aby zavedla dodatečnou platbu pro chovatele vzácných tradičních a regionálních plemen ovcí a koz v horských oblastech a jiných oblastech se specifickými problémy za účelem udržení biologické rozmanitosti v zemědělství a zachování chovu ovcí v citlivých oblastech;

5.   vyzývá Komisi, aby v rámci procesu zjednodušení kontroly stavu SZP umožnila oznámit chovatelům 14 dní předem provedení místní kontroly plnění norem v oblasti životního prostředí, jejichž dodržování je podmínkou pro poskytnutí dotace, v zemědělských podnicích;

6.   konstatuje, že zisk, který mají producenti skopového masa z maloobchodní ceny, je nedostatečný, a upozorňuje na své prohlášení o šetření a nápravě zneužívání síly, kterého se mohou dopouštět velké supermarkety působící v Evropské unii(3) ; vítá skutečnost, že Komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni zabývající se konkurenceschopností zemědělsko-potravinářského průmyslu, která posoudí situaci ohledně tržní síly v oblasti distribuce, a očekává, že do této činnosti budou plně zapojeni zástupci Parlamentu;

7.   vyzývá Komisi, aby prověřila dodavatelský řetězec skopového a kozího masa s cílem zajistit, aby byl příjem chovatelů z obchodování na trhu spravedlivý;

8.   vyzývá Komisi, aby podporovala stanovení podmínek přímého prodeje producenty a organizacemi producentů s cílem omezit umělé navyšování cen;

9.   poznamenává, že výroba ovčího a kozího mléka by měla být podporována stejně jako výroba skopového a kozího masa, aby bylo zejména zaručeno zachování celého řetězce zpracování mléka a výroby sýrů, jejichž typický charakter a kvalita jsou široce uznávány;

10.   vyzývá Radu ministrů zemědělství a Komisi, aby posoudily možnost zavést financování ze strany Společenství pro celounijní používání elektronického identifikačního systému pro ovce, které se plánuje na 31. prosince 2009, neboť ačkoliv tento systém zlepší vysledovatelnost, správu stád a boj proti podvodům, přinese tomuto odvětví v krizi novou administrativní zátěž a zvýšené náklady;

11.   vyzývá Komisi, aby prostřednictvím nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat, financováním výzkumu, náhradou ztrát, poskytováním záloh na platby atd. zlepšila svou schopnost reagovat na tak závažná onemocnění zvířat, jako je například katarální horečka ovcí, která stále trvá;

12.   vyzývá vyjednavačský tým Unie pro jednání se Světovou obchodní organizací, aby se zaměřil na omezení rozsahu snížení cel na skopové maso a aby zajistil, že EU bude moci uplatnit status citlivého produktu na výrobky ze skopového masa;

13.   vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající systémy regulace dovozních kvót, a tím zajistila, aby jehněčí maso vyprodukované v EU nebylo vystaveno nekalé soutěži;

14.   vyzývá Komisi, aby v Unii zavedla povinný regulační systém označování výrobků ze skopového masa, který by obsahoval dostatečně výrazné společné logo, jež by zákazníkům umožnilo odlišit produkty původem z EU a z třetích zemí a podléhalo by určitým kritériím, včetně systému zajištění kvality chovu a označení země původu, takže spotřebitelé by byli o původu produktu plně informováni; domnívá se, že systém musí být koncipován takovým způsobem, aby nepoškozoval současné systémy propagačního označování v členských státech a na regionální úrovni;

15.   zdůrazňuje, že nejúčinnější a nejudržitelnější prostředky pro podporu tohoto odvětví spočívají v rozvoji trhu a komunikaci se spotřebiteli, v níž se zdůrazňuje přínos uvedených výrobků pro výživu a zdraví a podporuje se jejich konzumace,

16.   vyzývá Komisi, aby zvýšila současný roční rozpočet EU na podporu potravin, který se pro rok 2008 odhaduje na 45 000 000 EUR, aby zajistila finanční podporu produkce skopového masa v Unii a aby změnila, zjednodušila a zdokonalila praktická pravidla pro plnění rozpočtu takovým způsobem, aby byl výrobkům z jehněčího masa zajištěn dostatečný přístup k finančním prostředkům z rozpočtu;

17.   vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly zásadní úlohu, kterou hraje chov ovcí v hospodářském a udržitelném rozvoji oblastí, jež nejvíce čelí obtížím, a v územním plánování, a aby podporovaly přednostní usazování nových zemědělců v tomto odvětví;

18.   vyzývá Komisi, aby koordinovala kampaně na podporu ovčích a kozích výrobků, které získaly chráněné zeměpisné označení (CHZO) a chráněné označení původu (CHOP), a aby se zaměřila na příslušné členské státy za účelem dosažení co nejvyšší konzumace;

19.   žádá Komisi, aby zahájila obecnou komunikační kampaň na úrovni Unie zaměřenou na spotřebitele a založenou na inovativních opatřeních, kterými by mohlo být nabízení nejrůznějších hotových pokrmů na prodejních místech nebo organizace kampaní zaštítěných evropskými šéfkuchaři, které by zdůrazňovaly kvalitu produktů a informovaly by o způsobech jejich přípravy;

20.   žádá Komisi a členské státy, aby zavedly programy, které budou výrobce vybízet k zakládání výrobních a prodejních sdružení, k přímému uvádění výrobků na trh a k produkci a označování zvláštních vlastností výrobků ze skopového a kozího masa a ovčích a kozích mléčných výrobků (například ekologických produktů či regionálních specialit);

21.   vyzývá Komisi, aby poskytla pomoc při otevírání vývozních trhů pro skopové maso a droby z EU v zemích, kde v současné době platí zbytečná omezení;

22.   vyzývá Komisi, aby zahrnula chov ovcí a koz do druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)(4) s cílem přesvědčit zejména mladé spotřebitele, kteří ovčí a kozí výrobky konzumují málo, o příznivých účincích těchto výrobků na zdraví a o jejich funkci jako zdroje proteinů, a aby uspořádala aktivní informační kampaň v členských státech o mase a odvozených ovčích a kozích výrobcích;

23.   vyzývá Komisi, aby podpořila výzkum a vývoj v průmyslu "malých přežvýkavců" tím, že se zaměří jak na technickou inovaci zemědělských podniků, tak na inovaci produktů z jehněčího masa, sýra a vedlejších produktů, jako je vlna a kůže, tzv. "páté čtvrtiny", u nichž je finanční zisk v současné době téměř zanedbatelný;

24.   varuje před vymizením profese chovatele ovcí, pastevce, dojiče a střihače a žádá Komisi, aby strategie pro toto odvětví zahrnovala komunikační akce zaměřené na veřejnost, výměny učitelů mezi vzdělávacími centry a programy mobility mezi členskými státy pro učitele a studenty v oboru zemědělství;

25.   zdůrazňuje potřebu zlepšit dostupnost léčivých a veterinárních přípravků pro chov ovcí a koz na úrovni Unie díky podpoře farmaceutického výzkumu a jednoduššímu získání povolení k uvedení na trh;

26.   žádá Komisi, aby zejména s ohledem na katarální horečku ovcí podporovala v případě výskytu chorob výzkum jejich příčin a způsobů, jak jim čelit, aby vypracovala účinnou strategii boje s těmito chorobami, aby koordinovala úsilí členských států, podporovala přípravu očkovacích látek, vytvořila účinnou strategii očkování a poskytla finanční podporu očkování zvířat; žádá, aby právně závazná opatření, která byla přijata v rámci boje proti určité chorobě, avšak v průběhu času se ukázala jako neúčinná, byla co nejdříve ze seznamu opatření vyškrtnuta;

27.   vyzývá Komisi, aby předložila návrhy týkající se transparentnosti cen v tomto odvětví s cílem poskytovat spotřebitelům a výrobcům informace o cenách výrobků;

28.   vyzývá předsednictví Rady a Komisi, aby pečlivě sledovaly odvětví produkce skopového a kozího masa v EU a aby zajistily, že budou Parlamentu pravidelně podávány zprávy o přijatých změnách politiky;

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0619.
(2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 470/2008 (Úř. věst. L 140, 30.5.2008, s. 1).
(3) Texty přijaté dne 19. února 2008, P6_TA(2008)0054.
(4) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008-2013) (Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 3).

Poslední aktualizace: 20. ledna 2009Právní upozornění