Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0236(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0323/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0323/2008

Viták :

PV 23/09/2008 - 4
CRE 23/09/2008 - 4

Szavazatok :

PV 23/09/2008 - 5.22
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0435

Elfogadott szövegek
WORD 109k
2008. szeptember 23., kedd - Brüsszel Végleges kiadás
A terrorizmus elleni küzdelem *
P6_TA(2008)0435A6-0323/2008

Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i jogalkotási állásfoglalása a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat módosításáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2007)0650)),

–   tekintettel a Tanács 2008. április 18-i (8707/2008) iránymutatására,

–   tekintettel az EU-Szerződés 29. cikkére, 31. cikke (1) bekezdése e) pontjára és 34. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0466/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0323/2008),

1.   jóváhagyja Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság kezdeményezését;

5.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően kezelje elsőbbséggel mindazon további javaslatokat, amelyeknek célja a jelen szöveg módosítása az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló Szerződéshez, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 10. cikkének és az azon cikkhez kapcsolódó 50. számú nyilatkozatnak megfelelően;

6.   ezennel kinyilvánítja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után – ha szükséges, sürgősségi eljárásban – a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben bármilyen javaslatot megvizsgál; abban az esetben, ha az új javaslat tükrözi a jelen vélemény tartalmát, alkalmazható a kodifikációról szóló intézményközi megállapodásban előirányzott eljárás is;

7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Az Európai Uniónak a terrorizmus elleni harcban szoros együttműködésben kell fellépnie a helyi és regionális hatóságokkal, amelyekre kulcsszerep vár különösen a megelőzéssel kapcsolatosan, amennyiben a terrorista cselekmények végrehajtói és felbujtói az önkormányzatok területén, azok lakosságával kölcsönhatásban élnek, s igénybe veszik az ott található szolgáltatásokat és demokratikus eszközöket.
Módosítás 2
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés
(7)  E javaslat a terrorizmushoz kapcsolódó cselekmények bűncselekményekké nyilvánítását irányozza elő annak érdekében, hogy az egyes személyeket terrorista támadások elkövetésére ösztönző anyagok terjesztésének korlátozása révén hozzájáruljon a terrorizmus megelőzésére vonatkozó általánosabb politikai célkitűzés eléréséhez.
(7)  E javaslat a terrorizmushoz kapcsolódó cselekmények bűncselekményekké nyilvánítását irányozza elő annak érdekében, hogy az egyes személyek terrorista támadások elkövetésére való ösztönzését célzó, illetve az egyes személyeket valószínűsíthetően terrorista támadások elkövetésére ösztönző anyagok terjesztésének korlátozása révén hozzájáruljon a terrorizmus megelőzésére vonatkozó általánosabb politikai célkitűzés eléréséhez.
Módosítás 3
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés
(10)  Valamennyi tagállamban tovább kell közelíteni a terrorista bűncselekmények – így a terrorista tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – fogalommeghatározását annak érdekében, hogy az – szándékos elkövetés esetén – kiterjedjen a terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános izgatásra , a terroristák toborzására és a terroristák kiképzésére.
(10)  Valamennyi tagállamban tovább kell közelíteni a terrorista bűncselekmények – így a terrorista tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – fogalommeghatározását annak érdekében, hogy az – szándékos elkövetés esetén – kiterjedjen a terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános felbujtásra , a terroristák toborzására és a terroristák kiképzésére.
(Ez a módosítás a 9. preambulumbekezdés kivételével a vizsgált jogalkotási javaslat egészére vonatkozik; elfogadása esetén a teljes szövegben végre kell hajtani kiigazításokat.)
Módosítás 4
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés
(11)  Szándékos elkövetés esetén szankciókat kell kiszabni a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatást , a terroristák toborzását és a terroristák kiképzését elkövető vagy ezekért felelős természetes és jogi személyekkel szemben. E magatartásformáknak valamennyi tagállamban egyaránt büntetendőnek kell lenniük, függetlenül attól, hogy az interneten keresztül követik-e el ezeket vagy sem.
(11)  Szándékos elkövetés esetén büntetéseket és szankciókat kell kiszabni a terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános felbujtást , a terroristák toborzását és a terroristák kiképzését elkövető természetes és jogi személyekkel szemben. E magatartásformáknak valamennyi tagállamban egyaránt büntetendőnek kell lenniük, függetlenül attól, hogy az interneten keresztül követik-e el ezeket vagy sem.
Módosítás 5
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  A büntetőjogi eljárásokban érvényes eljárási jogokra vonatkozó tanácsi megegyezés hiánya hátráltatja az európai igazságügyi együttműködést; ezt a patthelyzetet sürgősen fel kell oldani.
Módosítás 6
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés
(12)  További joghatósági szabályokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan lehessen üldözni a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatást, a terroristák toborzását és a terroristák kiképzését, amennyiben az valamely tagállam joghatósága alá tartozó terrorista bűncselekmény elkövetésére irányul vagy ilyen bűncselekményt eredményez.
törölve
Módosítás 7
Ajánlásra irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Ez a kerethatározat kiegészíti az Európa Tanács 2005. május 16-i, a terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezményének rendelkezéseit, s ennek megfelelően feltétlenül szükséges, hogy e kerethatározat hatálybalépésével párhuzamosan az egyezményt valamennyi tagállam a lehető legrövidebb időn belül ratifikálja.
Módosítás 8
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés
(14)  Az Unió betartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen annak II. és VI. fejezetében megfogalmazott elveket. Ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha olyan alapvető jogok vagy szabadságok szűkítésére vagy korlátozására irányulna, mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési és egyesülési szabadság, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jog, ideértve a levéltitok tiszteletben tartásához való jogot.
(14)  Az Unió betartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen annak II. és VI. fejezetében megfogalmazott elveket. Ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha olyan alapvető jogok vagy szabadságok szűkítésére vagy korlátozására irányulna, mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési és egyesülési szabadság, a sajtószabadság és az egyéb médiumokban való véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jog, ideértve a levéltitok tiszteletben tartásához való jogot, ideértve az e-mailek és egyéb elektronikus levelezési formák tartalmát .
Módosítás 9
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés
(15)  A terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás , a terroristák toborzása és a terroristák kiképzése szándékos bűncselekmény . Ezért ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha a tudományos, felsőoktatási vagy tájékoztatási célú információk terjesztésének szűkítésére vagy korlátozására irányulna . Az érzékeny politikai témákról – így a terrorizmusról – folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tartoznak e kerethatározat hatálya alá, illetve különösen a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás fogalmába.
(15)  A terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános felbujtás , a terroristák toborzása, és a terroristák kiképzése szándékos bűncselekmények . Ezért ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha szűkíteni vagy korlátozni szándékozna a tudományos, felsőoktatási, művészeti vagy tájékoztatási célú információk terjesztését . Az érzékeny politikai témákról – így a terrorizmusról – folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatható vagy ellentmondásos álláspontok nem tartoznak e kerethatározat hatálya alá, illetve különösen a terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános felbujtás fogalmába.
Módosítás 10
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Az e kerethatározatban említett cselekmények bűncselekménnyé minősítését oly módon kell végrehajtani, hogy azok a kitűzött jogos célokkal arányosak, egy demokratikus társadalomban pedig szükségesek és megfelelők legyenek, illetve azok során ne érvényesüljön megkülönböztetés; különösen meg kell felelnie az Európai Unió alapjogi chartájának és az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezmény rendelkezéseinek.
Módosítás 11
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
2002/475/IB kerethatározat
1 cikk – 2 bekezdés
(-1) Az 1. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:
"2. Ez a kerethatározat nem érinti az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében, az Európai Unió alapjogi chartájában és az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményben megfogalmazott alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét."
Módosítás 12
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
(a) "terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános izgatás" : valamely üzenet terjesztése, vagy egyéb módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele azzal a szándékkal, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt cselekmények egyikének elkövetésére ösztönözzön, amennyiben ez a magatartás – akár a terrorista bűncselekmény közvetlen támogatásával, akár anélkül – annak veszélyével jár, hogy elkövethetnek egy vagy több ilyen bűncselekményt.
a) "terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános felbujtás" : valamely üzenet terjesztése vagy egyéb módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele azzal az egyértelmű és eltökélt szándékkal, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére ösztönözzön, amennyiben ez a magatartás annak nyilvánvaló veszélyével jár, hogy elkövethetnek egy vagy több ilyen bűncselekményt.
Módosítás 13
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk − 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
(b) "terroristák toborzása": más személyeknek az 1. cikk (1) bekezdésében vagy a 2. cikk (2) bekezdésében felsorolt cselekmények egyikének elkövetésére való felszólítása.
(b) "terroristák toborzása": más személyeknek az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában vagy a 2. cikk (2) bekezdésében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére való szándékos felszólítása;
Módosítás 14
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont
(c) "terroristák kiképzése": robbanóanyagok, lőfegyverek vagy más fegyverek vagy mérgező, illetve veszélyes anyagok, vagy más különleges módszerek vagy technikák készítésére vagy alkalmazására vonatkozó oktatás nyújtása az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt cselekmények egyikének elkövetése céljából, annak tudatában, hogy az átadott szakismeretet e célokra kívánják felhasználni.
(c) "terroristák kiképzése": robbanóanyagok, lőfegyverek vagy más fegyverek, valamint mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy alkalmazására , továbbá más különleges módszerek és technikák alkalmazására vonatkozó oktatás nyújtása az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából, annak tudatában, hogy az átadott szakismeretet e célokra kívánják felhasználni.
Módosítás 15
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont
(d) minősített lopás az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt cselekmények egyikének elkövetése céljából;
(d) minősített lopás az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából;
Módosítás 16
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont
(e) zsarolás az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt cselekmények egyikének elkövetése céljából;
(e) zsarolás az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából;
Módosítás 17
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont
(f) hivatalos okmányok hamisítása az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában és a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt cselekmények egyikének elkövetése céljából.
(f) hivatalos okmányok hamisítása az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában és a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából.
Módosítás 18
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  A tagállamok megbizonyosodnak arról, hogy az e cikk (2) bekezdése a)–c) pontjában meghatározott cselekmények bűncselekménnyé minősítése a véleménynyilvánítás szabadságára és az egyesülési szabadságra – és nevezetesen a véleménynyilvánítás szabadságának sajtóban és egyéb médiákban való megnyilvánulására –vonatkozó kötelezettségek és a levéltitok, ideértve az e-mailek és egyéb elektronikus levelezési formák tartalmát, kellő tiszteletben tartásával történik. A (2) bekezdés a)–c) pontjában említett cselekmények bűncselekménnyé minősítése nem szűkíti vagy korlátozza a tudományos, felsőoktatási, művészeti vagy tájékoztatási célú információk terjesztését, illetve az érzékeny politikai témákról – így a terrorizmusról – folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatható vagy ellentmondásos álláspontokat.
Módosítás 19
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/475/IB kerethatározat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)
3b.  A tagállamok arról is gondoskodnak, hogy az e cikk (2) bekezdése a)–c) pontjában meghatározott cselekmények bűncselekménnyé minősítése – tekintettel a jogos célokra és egy demokratikus társadalomban való szükségességére – a bűncselekmény természetével és körülményeivel arányos legyen, továbbá kizárja az önkényesség és a megkülönböztető vagy fajgyűlölő bánásmód bármely formáját.
Módosítás 20
Kerethatározatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2002/475/IB kerethatározat
9 cikk – 1 a bekezdés
"1a. " (1) a) Minden tagállam megállapítja joghatóságát a 3. cikk (2) bekezdésének a-c ) pontjában említett bűncselekmények esetében is, amennyiben a bűncselekmény az 1 . cikkben említett valamely bűncselekmény végrehajtására irányult, vagy ehhez vezetett, továbbá e bűncselekmény az e cikk (1) bekezdésének a)-e ) pontjában megállapított kritériumok bármelyike alapján a tagállam joghatósága alá tartozik."
"(1a) Egy tagállam dönthet arról, hogy nem alkalmazza (vagy csupán egyedi esetekben vagy körülmények között) az ( 1) bekezdés d) és e) pontjának joghatósági rendelkezéseit a 3. cikk (2) bekezdése a )–c) pontjában, valamint a 4 . cikkben említett bűncselekmények vonatkozásában, amennyiben ezek a bűncselekmények a 3. cikk (2) bekezdése a)–c ) pontjában meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatosak.
Utolsó frissítés: 2009. május 26.Jogi nyilatkozat