Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0263(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0313/2008

Texte depuse :

A6-0313/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Voturi :

PV 24/09/2008 - 10.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0453

Texte adoptate
WORD 54k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 *
P6_TA(2008)0453A6-0313/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului cu privire la încheierea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 în numele Comunității Europene (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11964/2007),

–   având în vedere proiectul de Acord internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 (11964/2007),

–   având în vedere articolul 133, articolul 175 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0326/2007),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7), precum și articolul 35 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A6-0313/2008),

1.   aprobă proiectul de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificat și aprobă încheierea acordului;

2.   își rezervă dreptul de a-și apăra prerogativele conferite de tratat;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și secretariatului Organizației internaționale pentru esențele de lemn tropical (ITTO).

Textul propus de Consiliu   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
Referirea 1
Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 133 și 175, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,
Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 133 și 175, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, și articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,
Amendamentul 2
Considerentul 4
(4)  Obiectivele noului acord sunt compatibile atât cu politica comercială comună, cât și cu politica de mediu.
(4)  Obiectivele noului acord ar trebui să fie compatibile atât cu politica comercială comună, cât și cu politicile de mediu și dezvoltare .
Amendamentul 3
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport anual, cuprinzând o analiză a implementării Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 și a măsurilor menite să reducă la minim impactul negativ al comerțului asupra pădurilor tropicale și care să includă și acordurile bilaterale încheiate în conformitate cu programul FLEGT - aplicarea legislației, administrarea și schimburile comerciale în domeniul forestier (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Articolul 33 din Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 prevede o evaluare a implementării acestui acord la cinci ani după intrarea sa în vigoare. În conformitate cu această dispoziție, Comisia ar trebui să înainteze Parlamentului European și Consiliului, înainte de sfârșitul anului 2010, o evaluare cu privire la funcționarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006.
Amendamentul 4
Considerentul 7b (nou)
(7b)  În elaborarea mandatului de negociere pentru revizuirea Acordului internațional privind esențele de lemn tropica din 2006, Comisia ar trebui să propună o revizuire a textului actual, acordând prioritate îndeosebi protejării și gestionării durabile a pădurilor tropicale, precum și refacerii suprafețelor împădurite are au fost degradate, subliniind importanța educației și a politicii de informare în țările afectate de problema despăduririlor, pentru sensibilizarea publicului cu privire la consecințele negative ale exploatării resurselor de cherestea într-un mod abuziv. Comerțul cu esențe de lemn tropical ar trebui încurajat numai în măsura în care este compatibil cu aceste obiective prioritare .
Amendamentul 5
Considerentul 7c (nou)
(7c)  Mandatul de revizuire a Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 ar trebui, în special, să propună un mecanism de votare în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical, care să încurajeze în mod ferm prezervarea și utilizarea durabilă a pădurilor tropicale.
Amendamentul 6
Considerentul 7d (nou)
(7d)  Până în octombrie 2008, Comisia ar trebui:
(a) să înainteze o propunere legislativă cuprinzătoare, care să prevină introducerea pe piață a lemnului și a produselor din lemn ce provin din surse ilegale și distructive;
(b) să prezinte o comunicare privind implicarea și contribuția UE la mecanismele globale de finanțare, actuale și viitoare, destinate promovării protecției pădurilor și reducerii emisiilor datorate despăduririlor, în conformitate cu Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC)/Protocolul de la Kyoto. Comunicarea ar trebui să evidențieze angajamentul UE de a oferi asistență financiară țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și proteja pădurile, pentru a finanța o rețea de zone protejate și pentru a promova alternative economice la distrugerea pădurilor. Îndeosebi, pentru a asigura obținerea de beneficii reale pentru climă, biodiversitate și populații, comunicarea ar trebui să evidențieze principiile și criteriile minime pe care aceste instrumente trebuie să le respecte. Comunicare ar trebui, de asemenea, să identifice actiunile și zonele prioritare care ar trebui să beneficieze de finanțare imediată, în baza acestor mecanisme cu rol stimulator.
Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică