Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2579(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0422/2008

Texte depuse :

B6-0422/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Voturi :

PV 24/09/2008 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0454

Texte adoptate
WORD 56k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical
P6_TA(2008)0454B6-0422/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la Acordul internațional privind esențele de lemn tropical (ITTA) din 2006

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11964/2007),

–   având în vedere programul legislativ și de lucru al Comisiei pentru anul 2008 (COM(2007)0640),

–   având în vedere "Analiza anuală a pieței produselor forestiere, 2006-2007" a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO),

–   având în vedere "Raportul privind aspectele economice ale schimbărilor climatice" de Sir Nicholas Stern, prezentat la 30 octombrie 2006,

–   având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2005 privind accelerarea punerii în aplicare a planului de acțiune al UE privind aplicarea legislației, administrarea și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT)(1) ,

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în planificarea și punerea în aplicare a politicii comerciale comune (articolul 6 și articolul 3 alineatul (1) litera (b) din tratat), deoarece unul dintre obiectivele esențiale ale politicii pentru mediu a Comunității Europene îl reprezintă promovarea la nivel internațional a măsurilor ce vizează problemele de mediu regionale și globale, inclusiv conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice a pădurilor (articolul 174 din tratat);

B.   întrucât despăduririle au loc la o rată de aproximativ 13 milioane de hectare pe an, dintre care 6 milioane de hectare reprezintă păduri primare;

C.   întrucât se estimează că în anii 1990 despăduririle au fost responsabile pentru 20% din emisiile de gaze cu efect de seră;

D.   întrucât FAO estimează că mai puțin de 8% din suprafața globală a pădurilor poartă eticheta ecologică și că mai puțin de 5% din pădurile tropicale sunt gestionate în mod durabil;

E.   întrucât importurile de lemn și produse forestiere ieftine ilegale, la care se adaugă nerespectarea normelor sociale și de mediu de bază, destabilizează piețele internaționale, limitează veniturile fiscale ale țărilor producătoare și pun în pericol locurile de muncă de o calitate superioară, atât cele din țările importatoare, cât și cele din țările exportatoare, subminând totodată poziția companiilor care adoptă un comportament responsabil și respectă normele în vigoare;

F.   întrucât locuitorii țărilor producătoare de esențe de lemn nu ar trebui să suporte costurile de conservare a unei resurse globale;

G.   întrucât programul legislativ și de lucru al Comisiei pentru anul 2008 conține o comunicare a Comisiei privind măsurile de reducere a despăduririlor și o comunicare, însoțită de o propunere legislativă, privind prevenirea comercializării pe piața UE a lemnului și produselor de lemn recoltate ilegal,

1.   salută încheierea ITTA în 2006, având în vedere faptul că un eventual eșec de a ajunge la un acord ar fi transmis un semnal prejudiciabil în ceea ce privește angajamentul comunității internaționale de a promova protecția și utilizarea durabilă a pădurilor tropicale; consideră, cu toate acestea, că rezultatul obținut este mult sub nivelul necesar pentru abordarea problemei privind dispariția acestor păduri;

Nevoia de politici interconectate mai puternic

2.   invită Comisia și statele membre să mărească semnificativ resursele financiare disponibile pentru sporirea conservării și utilizării responsabile din punct de vedere ecologic a pădurilor tropicale, pentru sprijinirea acțiunilor menite să consolideze administrarea ecologică și dezvoltarea de capacități și pentru promovarea unor alternative, viabile din punct de vedere economic, exploatării forestiere, mineritului și practicilor agricole distructive;

3.   consideră că este la fel de important să fie sporită capacitatea parlamentelor naționale și a societății civile, inclusiv a comunităților locale și a populațiilor autohtone, de a participa la luarea deciziilor privind conservarea, utilizarea și gestionarea resurselor naturale, precum și să fie demarcate și apărate drepturile lor funciare;

4.   consideră că politicile privind achizițiile publice ar trebui să conțină cerințe cu privire la legalitatea și durabilitatea esenţelor de lemn și a produselor din lemn, astfel încât să fie încurajat în practică angajamentul autorităților publice față de buna administrare în domeniul forestier și să fie combătută corupția;

5.   insistă ca atât Comisia, cât și statele membre să depună eforturi pentru a garanta că agențiile de credit la export, facilitatea pentru investiții de la Cotonou și alte instituții de creditare internaționale, care finanțează proiecte pe baza fondurilor UE, aplică principiul acordului liber, prealabil și în cunoștință de cauză înainte să ofere sprijin financiar oricăror proiecte din zonele împădurite și că aceste proiecte fac obiectul unor evaluări de impact de mediu și social, precum și al unor proceduri de verificare, pentru a se garanta faptul că acestea nu încurajează despăduririle, degradarea pădurilor sau activități de exploatare forestieră ilegală;

6.   consideră că inițiativele de etichetare, care permit consumatorilor să aibă certitudinea că esenţele de lemn pe care le cumpără nu sunt numai legale, ci provin, de asemenea, din păduri gestionate în mod durabil, reprezintă suplimente potențial utile la acordurile internaționale, cu condiția ca etichetarea respectivă să se bazeze pe verificări independente;

7.   își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acordurile opționale nu vor fi suficiente pentru a verifica dacă esenţele de lemn comercializate pe piața UE provin din surse legale și durabile și consideră, prin urmare, că UE ar trebui să adopte norme interne obligatorii, însoțite de instrumente pentru sancționarea neconformării;

8.   subliniază faptul că importurilor de agrocombustibili și de biomasă trebuie să li se aplice criterii de durabilitate stricte, care să țină seama atât de impactul de mediu și social direct, cât și de cel indirect, dacă nu se dorește ca beneficiile climatice obținute prin înlocuirea combustibililor fosili să nu fie anulate și depășite de creșterea emisiilor de CO2 provocată de despădurire;

9.   invită Comisia să asigure, prin acordurile sale comerciale bilaterale și multilaterale, buna administrare a resurselor de esențe de lemn;

10.   consideră că acordul comercial propus cu țările din Asia de sud-est este de o importanță deosebită în această privință și consideră că orice acord trebuie să conțină un capitol semnificativ privind dezvoltarea durabilă, care să abordeze problema conservării pădurilor și cea a combaterii exploatării forestiere ilegale și nedurabile;

Aspecte ale unui acord mai strict și mai eficient

11.   consideră că un acord eficient privind esențele de lemn tropical ar trebui să aibă ca obiective principale protecția și gestionarea durabilă a pădurilor tropicale și restabilirea zonelor împădurite care au suferit de degradare, iar comerțul cu esențe de lemn tropical ar trebui încurajat numai în măsura în care este compatibil cu aceste obiective prealabile;

12.   invită Comisia să elaboreze mecanisme de finanțare adecvate pentru țările care hotărăsc să dea prioritate obiectivului pe termen mai lung de promovare a unor păduri durabile, în loc să maximizeze veniturile pe termen scurt, și să analizeze posibilitatea reorganizării sistemului de vot din cadrul Organizației Internaționale pentru Esențele de Lemn Tropical, astfel încât să fie compensate țările producătoare de esențe de lemn care dau prioritate conservării și utilizării durabile a resurselor forestiere;

13.   consideră că un viitor acord ar trebui să garanteze implicarea membrilor parlamentului și a societății civile în elaborarea de politici și că acesta trebuie să conțină dispoziții privind auditul independent al durabilității politicilor de gestionare a pădurilor din țările membre, precum și al impactului acestora asupra populațiilor autohtone;

Concluzii

14.   consideră că acordul în cauză impune avizul conform al Parlamentului în temeiul articolului 300 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul CE și consideră că Consiliul și Comisia ar trebui să salute legitimitatea și acceptabilitatea publică sporite, care ar fi generate de o implicare parlamentară mai profundă;

15.   solicită Comisiei să prezinte rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare a ITTA 2006, precum și cu privire la măsurile de minimizare a impactului negativ al schimburilor comerciale asupra pădurilor tropicale, inclusiv a consecințelor acordurilor de liber schimb și ale acordurilor bilaterale din cadrul programului FLEGT;

16.   consideră că Parlamentul ar trebui să fie implicat și informat pe deplin cu privire la progresele realizate la fiecare etapă a negocierilor privind acordurile de parteneriat din cadrul FLEGT;

17.   invită Comisia să înceapă pregătirile pentru runda următoare a negocierilor privind ITTA, vizând garantarea unui acord viitor cu mult îmbunătățit;

18.   invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la evoluția viitoarelor negocieri privind acordul care va succeda ITTA 2006, astfel încât rezultatul acestor negocieri să se bucure de susținere generală;

o
o   o

19.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 157 E, 6.7.2006, p. 482.

Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică