Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0091/2010

Texte depuse :

B7-0091/2010

Dezbateri :

PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

Voturi :

PV 09/02/2010 - 5.1
CRE 09/02/2010 - 5.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0009

Texte adoptate
WORD 62k
Marţi, 9 februarie 2010 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acord-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie
P7_TA(2010)0009B7-0091/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură

Parlamentul European ,

–   având în vedere "Orientările politice pentru viitoarea Comisie" prezentate de Președintele ales al Comisiei la 3 septembrie 2009,

–   având în vedere declarațiile Președintelui ales al Comisiei adresate Parlamentului European la 15 septembrie 2009 și Conferinței președinților la 19 noiembrie 2009,

–   având în vedere Decizia sa din 16 septembrie 2009(1) , de alegere a domnului Durão Barroso ca preşedinte al Comisiei,

–   având în vedere actualul Acord-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie(2) ,

–   având în vedere practica actuală de punere în aplicare de către Comisie și Parlament a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare(3) ,

–   având în vedere experiența dobândită în legislatura precedentă, noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 și care instituie un nou echilibru instituțional, precum și înțelegerea la care s-a ajuns la 27 ianuarie 2010 între Grupul de lucru al Parlamentului European privind revizuirea acordului-cadru și Președintele ales al Comisiei Europene,

–   având în vedere articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 244-248 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere articolele 106 și 107 din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Parlamentul European și Comisia trebuie să colaboreze strâns pentru a garanta că "metoda comunitară" este utilizată eficient și cu succes și întrucât cele două instituții au responsabilitatea deosebită de a asigura faptul că Uniunea este mai mult decât suma părților sale,

1.   salută noua propunere a Președintelui ales al Comisiei de a institui un "parteneriat special între Parlamentul European și Comisie", după cum se sugerează în "Orientările politice pentru viitoarea Comisie", în scopul de a defini și a pune în practică interesul european specific și de a pune bazele unei Uniuni Europene reînnoite în epoca post-Lisabona;

2.   solicită revizuirea cât mai grabnică a acordului-cadru dintre Parlamentul European și Comisie, care reglementează relațiile bilaterale dintre aceste două instituții, luând ca punct de plecare angajamentele exprimate de Președintele ales al Comisiei, dl Barroso;

3.   având în vedere angajamentele respective, solicită în special să se includă următoarele aspecte în acordul-cadru revizuit:

   (a) garantarea aplicării de către Comisie a principiului de bază al tratamentului egal între Parlament și Consiliu, în special în ceea ce privește accesul la reuniuni și furnizarea de contribuții sau alte informații, cu deosebire în domeniul legislativ și bugetar;
  (b) punerea în practică a parteneriatului special dintre Parlament și Comisie prin următoarele modalități:
   Președintele Comisiei va avea un dialog periodic cu Președintele Parlamentului European cu privire la aspectele-cheie orizontale și cu privire la propunerile legislative importante; acest dialog va include și invitații adresate Președintelui Parlamentului de a participa la reuniunile colegiului comisarilor;
   Președintele Comisiei sau un vicepreședinte va fi invitat să participe la reuniunile Conferinței președinților și ale Conferinței președinților de comisii atunci când se discută chestiuni specifice legate de stabilirea ordinii de zi a ședințelor plenare și chestiuni legislative și bugetare;
   se vor organiza reuniuni anuale ale Conferinței președinților, Conferinței președinților de comisie și colegiului comisarilor pentru a se discuta chestiuni relevante, inclusiv pregătirea și realizarea programului de lucru al Comisiei;
   în cadrul activității sale de pregătire și punere în aplicare a legislației UE, inclusiv a legislației cu caracter neobligatoriu, Comisia va furniza informații și documentații complete referitoare la întâlnirile sale cu experții naționali; Comisia poate, de asemenea, invita experți din cadrul Parlamentului să participe la aceste întâlniri;
   (c) angajamentul Comisiei de a prezenta rapoarte privind cursul dat în mod concret tuturor cererilor de prezentare a unei propuneri legislative ca urmare a adoptării unui raport referitor la o inițiativă legislativă în conformitate cu articolul 225 din Tratatul privind funcționarea UE, în termen de trei luni de la adoptare; Comisia va prezenta o propunere legislativă în termen de un an sau va include propunerea în programul său de lucru din anul următor. În cazul în care nu prezintă nicio propunere, Comisia își prezintă detaliat motivele Parlamentului European;
   (d) angajamentul Parlamentului și Comisiei de a coopera strâns și din timp cu privire la orice solicitare de propuneri legislative adresată prin intermediul iniţiativei cetățeneşti;
  (e) angajamentul Parlamentului și al Comisiei de a ajunge la un acord asupra unor modificări esențiale în pregătirea viitoarelor negocieri cu Consiliul referitoare la adaptarea Acordului interinstituţional privind o mai bună legiferare la noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona și, printre altele, la modificarea practicii de punere în aplicare a acordului actual, în special în următoarele privințe:
   evaluările de impact vor fi realizate sub responsabilitatea Comisiei, conform unei proceduri transparente care să garanteze o evaluare independentă; evaluările de impact se vor publica în timp util, ținând cont de mai multe scenarii diferite, inclusiv de opțiunea "inacțiunii", și vor fi prezentate, în principiu, comisiei parlamentare competente în cursul fazei de consultare a parlamentelor naționale, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona;
   în domeniile în care Parlamentul este de obicei implicat în procesul legislativ, legislația cu caracter neobligatoriu se va utiliza acolo unde se impune și în cazuri justificate, după consultarea Parlamentului;
   pentru a promova simplificarea dreptului Uniunii, se va garanta utilizarea reformării ca procedură standard, atunci când este posibil și pertinent, sau reformarea va fi înlocuită cu o codificare a actului legislativ în termen de șase luni de la adoptarea sa definitivă;
   pentru a asigura o mai bună monitorizare a transpunerii și aplicării legislației Uniunii, Comisia și Parlamentul vor face eforturi să includă tabele de corelare obligatorii și un termen-limită obligatoriu pentru transpunere, care, în cazul directivelor, în mod normal nu ar trebui să depășească doi ani;
   Comisia va pune la dispoziția Parlamentului rezumatele referitoare la toate procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii, pornind de la scrisoarea de punere în întârziere, inclusiv, la cererea Parlamentului, de la caz la caz și cu respectarea normelor de confidențialitate, informații referitoare la aspectele vizate de procedura privind încălcarea dreptului Uniunii;
  (f) acceptarea următoarelor solicitări pentru a îmbunătăți răspunderea executivului:
   ori de câte ori Comisia propune o revizuire a Codului de conduită al comisarilor, aceasta va solicita avizul Parlamentului;
   ori de câte ori Parlamentul propune revizuirea Regulamentului de procedură în ceea ce privește relațiile cu Comisia, acesta va solicita avizul Comisiei;
   în cazul în care Parlamentul solicită Președintelui Comisiei să retragă încrederea acordată unui membru al Comisiei, Președintele Comisiei va analiza în mod serios dacă trebuie să solicite membrului respectiv demisia, în conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană; Președintele fie solicită demisia membrului respectiv, fie explică în fața Parlamentului refuzul său de a lua această decizie, în cadrul următoarei perioade de sesiune;
   în cazul în care Președintele Comisiei intenționează să redistribuie portofoliile în cadrul Comisiei în cursul mandatului său, în conformitate cu articolul 248 din TFUE, acesta informează Parlamentul în timp util pentru a permite consultarea parlamentară cu privire la aceste modificări; decizia Președintelui de a redistribui portofoliile poate intra în vigoare imediat;
   în cazul în care trebuie înlocuit un comisar, Președintele Comisiei va lua în mod serios în considerare rezultatul consultării Parlamentului înainte de a aproba decizia Consiliului, în conformitate cu articolul 246 TFUE;
   Comisia va sprijini Parlamentul în viitoarele negocieri privind Serviciul european de acțiune externă (SEAE), pentru a garanta responsabilitatea deplină a acestui serviciu, inclusiv o procedură transparentă de numire a reprezentanților speciali și a ambasadorilor;
   Comisia va sprijini Parlamentul în viitoarele negocieri privind SEAE în vederea continuării și consolidării "abordării comunitare" în cadrul politicii de dezvoltare, inclusiv planificarea instrumentelor de ajutor pentru dezvoltare, în special Fondul european de dezvoltare, care ar trebui să rămână în domeniul de competență al Comisiei, iar aceasta ar trebui să fie pe deplin responsabilă în fața Parlamentului pentru gestionarea sa;
   va fi introdus un timp afectat întrebărilor cu comisarii, inclusiv cu Vicepreședinta pentru relații externe/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, după modelul timpului afectat întrebărilor cu Președintele Comisiei, în scopul reformării actualului timp afectat întrebărilor;
   (g) persoanele nominalizate pentru postul de director executiv al agențiilor de reglementare ar trebui să fie audiate de comisiile parlamentare;
   (h) angajamentul Comisiei de a consolida asocierea cu Parlamentul prin furnizarea de informații imediate și complete Parlamentului, în toate etapele negocierilor privind acordurile internaționale (inclusiv definirea directivelor de negociere), în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din TFUE, respectând în același timp rolul fiecărei instituții și respectând pe deplin noile proceduri și norme de protejare a confidențialității necesare;
   (i) în cadrul conferințelor internaționale, având în vedere competențele extinse ale Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona și pentru a garanta un flux eficient al informațiilor, la cererea Parlamentului, Comisia va facilita acordarea statutului de observator președintelui delegației Parlamentului în cadrul reuniunilor relevante și va garanta, în acest scop, accesul delegațiilor Parlamentului la facilitățile UE;
  (j) angajamentul de a îmbunătăți dispozițiile actuale legate de programare printr-o serie de măsuri, printre care:
   în principiu, prezentarea inițiativelor-cheie selecționate ale Comisiei, mai întâi în plen și doar apoi publicului;
   angajamentul Comisiei de a adopta rapid, în conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, "inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale";
   organizarea de reuniuni anuale ale colegiului comisarilor cu Conferința președinților și cu Conferința președinților de comisie, înainte de adoptarea programului de lucru al Comisiei, pentru a se discuta inclusiv viitoarele propuneri de simplificare, principalele inițiative legislative cu caracter neobligatoriu și propunerile retrase, cu scopul de a pregăti dezbaterile și de a se ajunge la un acord între Comisie și Parlament;
   principiul conform căruia Comisia ar trebui să justifice cazurile în care nu poate prezenta anumite propuneri prevăzute în programul său de lucru sau cazurile în care se îndepărtează de la acest program;

4.   invită Parlamentul și Comisia să efectueze o evaluare a modului de funcționare a viitorului acord-cadru până la sfârșitul anului 2011;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție noii Comisii.

(1) Procesul-verbal din data respectivă, P7_PV(2009)09-16, punctul 7.1.
(2) JO C 117 E, 18.5.2006, p. 123.
(3) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Ultima actualizare: 12 octombrie 2010Notă juridică