Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0051(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0355/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0355/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0488

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 206kWORD 464k
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Μηχανισμοί ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0083),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 291, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0073/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0355/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις επισυναπτόμενες στο παρόν ψήφισμα δηλώσεις της Επιτροπής·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
P7_TC1-COD(2010)0051

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

δήλωση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού, ζητείται από την Επιτροπή να εγκρίνει σχέδιο εκτελεστικής πράξης εφόσον η επιτροπή εκδίδει σύμφωνη γνώμη. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την Επιτροπή, όπως ισχύει σήμερα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη νέα περιστατικά τα οποία ανέκυψαν μετά την ψηφοφορία και να αποφασίσει να μην εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, αφού προηγουμένως ενημερώσει δεόντως την επιτροπή και τον νομοθέτη.

ΔηλώσΗ της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση όλων των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων που δεν προσαρμόστηκαν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, ώστε να εκτιμηθεί εάν οι πράξεις αυτές πρέπει να προσαρμοστούν στο καθεστώς των κατ« εξουσιοδότηση πράξεων που θεσπίστηκε με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις το συντομότερο δυνατό και εντός της περιόδου που αναφέρεται στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας προσαρμογής, η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που σχετίζονται με τις πράξεις αυτές οι οποίες, στο μέλλον, θα καταστούν κατ« εξουσιοδότηση πράξεις.

Όσον αφορά τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις οι οποίες επί του παρόντος περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία αυτή σε κάθε πράξη που σκοπεύει να τροποποιήσει, ώστε η προσαρμογή τους να γίνει σε εύθετο χρόνο και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη συνθήκη. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν το δικαίωμα να υποδεικνύουν τις βασικές πράξεις για τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει να προσαρμοστούν κατά προτεραιότητα.

Η Επιτροπή θα εκτιμήσει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μέχρι το τέλος του 2012 προκειμένου να υπολογίσει πόσες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο εξακολουθούν να ισχύουν. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα εκπονήσει τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της προσαρμογής. Ο γενικός στόχος της Επιτροπής είναι, μέχρι το τέλος της 7ης θητείας του Κοινοβουλίου, όλες οι διατάξεις που αφορούν την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο να έχουν αποσυρθεί από όλες τις νομοθετικές πράξεις.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόσφατα ξεκίνησε την εκπόνηση μελέτης η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη και αντικειμενική εξέταση όλων των πτυχών της πολιτικής εμπορικής άμυνας της ΕΕ, καθώς και της πρακτικής της, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των επιδόσεων, των μεθόδων, της χρησιμοποίησης και της αποτελεσματικότητας του παρόντος συστήματος μέσων εμπορικής άμυνας για την επίτευξη των στόχων της εμπορικής πολιτικής της, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων και δυνητικών αποφάσεων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., εξέταση των συμφερόντων της Ένωσης, κανόνας του χαμηλότερου δασμού, σύστημα είσπραξης δασμών) σε σύγκριση με τις αποφάσεις πολιτικής που λήφθηκαν από ορισμένους εμπορικούς εταίρους και εξέταση των βασικών κανονισμών αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων με βάση τη διοικητική πρακτική των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συστάσεις και αποφάσεις του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ.

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης και τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει κατά πόσο και πως θα μπορέσει να επικαιροποιήσει περισσότερο και να εκσυγχρονίσει τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε πρόσφατα για να βελτιώσει τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας των μέσων εμπορικής άμυνας (όπως ο διορισμός του συμβούλου ακροάσεων) και το έργο της με τα κράτη μέλη για να προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία της πρακτικής εμπορικής άμυνας. Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία σ« αυτό το έργο και, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, θα επιδιώξει να προσδιορίσει κι άλλες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν σχετικά με το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τους κανόνες επιτροπολογίας που προβλέπονται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, εάν η επιτροπή διαχείρισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) εκδώσει δυσμενή γνώμη, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει το εν λόγω σχέδιο μέτρου στο Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός μηνός. Ωστόσο, δεν παρεμποδίζεται η δράση της Επιτροπής η οποία έχει την επιλογή είτε να θέσει σε εφαρμογή το μέτρο είτε να αναστείλει την εφαρμογή του. Έτσι, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στη λήψη ενός μέτρου όταν θεωρήσει ότι, σε τελική ανάλυση, η αναστολή της εφαρμογής του θα προκαλούσε, για παράδειγμα, μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες στην αγορά. Στη συνέχεια, εάν η απόφαση του Συμβουλίου είναι διαφορετική, το μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή από την Επιτροπή καθίσταται φυσικά άνευ αντικειμένου. Έτσι οι ισχύοντες κανόνες παρέχουν στην Επιτροπή ένα μέσο που καθιστά δυνατή την προστασία των κοινών συμφερόντων του συνόλου της Ένωσης με την έκδοση τουλάχιστον προσωρινού μέτρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5β του παρόντος κανονισμού, στόχος είναι να διατηρηθεί αυτή η προσέγγιση στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων της επιτροπολογίας, αλλά η εφαρμογή της να περιοριστεί σε έκτακτες καταστάσεις και να στηρίζεται σε σαφώς καθορισμένα και περιοριστικά κριτήρια. Το άρθρο αυτό παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει σχέδια μέτρων παρά τη δυσμενή γνώμη της εξεταστικής επιτροπής υπό την προϋπόθεση ότι «η μη έγκρισή τους εντός επιτακτικής προθεσμίας θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή των αγορών (…) ή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.» Η διάταξη αφορά καταστάσεις κατά τις οποίες η αναμονή δεν είναι δυνατή μέχρις ότου η εξεταστική επιτροπή προβεί πάλι σε ψηφοφορία για το ίδιο ή άλλο σχέδιο μέτρου, διότι εν τω μεταξύ η αγορά θα έχει διαταραχθεί σημαντικά π.χ. λόγω της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς διαφόρων οικονομικών φορέων. Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα δράσης της Ένωσης, η διάταξη αυτή θα δώσει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την ευκαιρία περαιτέρω εμπεριστατωμένης συζήτησης σχετικά με το εν λόγω σχέδιο μέτρου χωρίς να υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν έχει ληφθεί απόφαση και τα οποία παραμένουν ανοικτά στην κερδοσκοπία με αρνητικές επιπτώσεις για τις αγορές και τον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, τέτοιου είδους καταστάσεις μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της τρέχουσας διαχείρισης της ΚΓΠ (π.χ. καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή, διαχείριση αδειών, ειδική ρήτρα διασφάλισης), όταν οι αποφάσεις απαιτείται συχνά να ληφθούν γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες όχι μόνο για τις αγορές και κατ« επέκταση για τους γεωργούς και τους οικονομικούς φορείς, αλλά και για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Στις περιπτώσεις στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο υποδεικνύουν στην Επιτροπή ότι θεωρούν πως ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει η βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει αμέσως το σχέδιο εκτελεστικής πράξης λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα ενεργεί με τρόπο που να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

Η Επιτροπή, πριν αποφασίσει αν το σχέδιο εκτελεστικής πράξης πρέπει να εγκριθεί, να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο για τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει και για τους σχετικούς λόγους.

Προσάρτημα

Παράρτημα στη δήλωση της Επιτροπής

Ενδεικτικός πίνακας των βασικών πράξεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και οι οποίες πρέπει να αναπροσαρμοστούν προκειμένου να ληφθεί υπόψη το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ

Τομέας πολιτικής

Πράξεις προς επανεξέταση

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Μόνον ευθυγράμμιση

Περιλήφθηκε σε ευρύτερη πρόταση

ESTAT

1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και για την κατάργηση της οδηγίας 80/1119/ΕΟΚ*(1)

2011, 4ο τρίμηνο

X

SANCO

2.

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών*(2)

Μάρτιος 2012

X

3.

Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών*2

Μάρτιος 2012

X

4.

Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων*2

Μάρτιος 2012

X

5.

Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

6.

Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες*2

Μάρτιος 2012

X

7.

Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του Παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

8.

Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών*2

Μάρτιος 2012

X

9.

Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών*2

Μάρτιος 2012

X

10.

Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων*2

Μάρτιος 2012

X

11.

Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση*2

Μάρτιος 2012

X

12.

Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου καθώς και τους υγειονομικούς όρους που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

13.

Οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων*2

Μάρτιος 2012

X

14.

Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων*2

Μάρτιος 2012

X

15.

Οδηγία 77/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθιερώσεως κοινοτικού προγράμματος με σκοπό την εξάλειψη της βρουκελλώσεως, της φυματιώσεως και της λευκώσεως των βοοειδών*2

Μάρτιος 2012

X

16.

Οδηγία 82/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 77/391/ΕΟΚ και καθιερώσεως συμπληρωματικού προγράμματος της Κοινότητας για την εξάλειψη της βρουκέλλωσης, της φυματίωσης και της λεύκωσης των βοοειδών*2

Μάρτιος 2012

X

17.

Οδηγία 90/242/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εισαγωγή κοινοτικών οικονομικών μέτρων για την εξάλειψη της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων*2

Μάρτιος 2012

X

18.

Οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων και προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών*2

Μάρτιος 2012

X

19.

Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

20.

Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

21.

Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών*2

Μάρτιος 2012

X

22.

Οδηγία 80/1095/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού των όρων που αποβλέπουν στο να απαλλάξουν και να διατηρήσουν το έδαφος της Κοινότητος απαλλαγμένο από την κλασική πανώλη των χοίρων*2

Μάρτιος 2012

X

23.

Απόφαση 80/1096/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθιερώσεως χρηματοδοτικής δράσεως της Κοινότητος για την εξάλειψη της κλασικής πανώλους των χοίρων*2

Μάρτιος 2012

X

24.

Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων*2

Μάρτιος 2012

X

25.

Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων*2

Μάρτιος 2012

X

26.

Απόφαση 79/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί χρηματικής συνεισφοράς της κοινότητας για τον αγώνα κατά του αφθώδους πυρετού στη νοτιοανατολική Ευρώπη*2

2011/2012

X

27.

Απόφαση 89/455/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης με σκοπό την εκπόνηση πρότυπων σχεδίων καταπολέμησης της λύσσας με σκοπό την εξάλειψη ή την πρόληψή της*2

Μάρτιος 2012

X

28.

Απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα

2012, δεύτερο εξάμηνο

X

29.

Οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση ζωονόσων εντός της Κοινότητας*2

Μάρτιος 2012

X

30.

Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς*2

Μάρτιος 2012

X

31.

Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με την προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς*2

Μάρτιος 2012

X

32.

Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη μηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 91/628/ΕΟΚ και 90/424/ΕΟΚ και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

33.

Οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων*2

Μάρτιος 2012

X

34.

Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων*2

Μάρτιος 2012

X

35.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου(3)

2011, πρώτο τρίμηνο

X

36.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων*2

Μάρτιος 2012

X

37.

Οδηγία 2009/157/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής

2011 πρώτο τρίμηνο

X

38.

Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ζωοτεχνικών κανόνων που εφαρμόζονται στα χοιροειδή αναπαραγωγής

2011 πρώτο τρίμηνο

X

39.

Οδηγία 89/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής

2011 πρώτο τρίμηνο

X

40.

Οδηγία 90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών

2011 πρώτο τρίμηνο

X

41.

Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς

2011 πρώτο τρίμηνο

X

42.

Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία ζώων φυλής (ράτσας)

2011 πρώτο τρίμηνο

X

43.

Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 77/504/ΕΟΚ περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου γένους

2011 πρώτο τρίμηνο

X

44.

Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες*2

Μάρτιος 2012

X

45.

Οδηγία 91/496/ΕOΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ*2

Μάρτιος 2012

X

46.

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία*(4)

2013-2014

X

47.

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (κωδικοποιημένη έκδοση)*4

2013-2014

X

48.

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων (κωδικοποιημένη έκδοση)*4

2013-2014

X

49.

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων*4

2013-2014

X

50.

Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος*4

2013-2014

X

51.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους*4

2013-2014

X

52.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22ης Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97*4

2013-2014

X

53.

Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας*(5)

2012 δεύτερο εξάμηνο

X

54.

Οδηγία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας και την κατάργηση της οδηγίας 69/465/ΕΟΚ*5

2012 δεύτερο εξάμηνο

X

55.

Οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας*5

2012 δεύτερο εξάμηνο

X

56.

Οδηγία 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου για τον έλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al*5

2012 δεύτερο εξάμηνο

X

57.

Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

58.

Οδηγία 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της καταπολεμήσεως του καρκίνου της πατάτας

2013 δεύτερο εξάμηνο

X

59.

Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

60.

Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

61.

Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

62.

Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

63.

Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

64.

Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

65.

Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

66.

Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

67.

Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

68.

Οδηγία του Συμβουλίου 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

69.

Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

70.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών*(6)

2012-2013

βλέπε παρατήρηση (υποσημείωση στην προηγούμενη σελίδα)

71.

Οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών

2011 δεύτερο εξάμηνο

X

MARKT

72.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα

2011(7)

X

TRADE

73.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

74.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

75.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας, όπως έχει τροποποιηθεί

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

76.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2003 του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Συμβουλίου για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας](8)

77.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

78.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1616/2006 του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

79.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

80.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Μολδαβία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005 και της απόφασης 2005/924/ΕΚ της Επιτροπής

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

81.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 140/2008 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2007 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

82.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 594/2008 του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

83.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

84.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος του 2010 / αρχή του 2011

X

85.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία

Αρχή του 2011

X

86.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν

Αρχή του 2011

X

MARE

87.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Νοέμβριος 2011

X

88.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών

Μάιος 2011

X

89.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου σχετικά με τεχνικά μέτρα

Νοέμβριος 2011

X

90.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τα τεχνικά μέτρα στη Βαλτική Θάλασσα

Νοέμβριος 2011

X

91.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

Νοέμβριος 2011

X

92.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί συστήματος ελέγχου

Νοέμβριος 2011

X

93.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Νοέμβριος 2011

X

94.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες αλιείας

Νοέμβριος 2011

X

95.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών

Νοέμβριος 2011

X

96.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική καταχώρηση και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης(9)

βλέπε παρατήρηση

97.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τη Μεσόγειο Θάλασσα

Νοέμβριος 2011

X

ENV

98.

Οδηγία 87/217/ΕΟΚ σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο

1ο εξάμηνο του 2011

X

99.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

2ο εξάμηνο του 2011

X

ENER

100.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ (κωδικοποιημένη έκδοση)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1048/2009 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2008 σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ(10)

Δεν έχει προβλεφθεί ημερομηνία πριν από το 2013(11)

X

CLIMA

101.

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων

-(12)

X

102.

Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που τροποποιεί την απόφαση 2006/944/ΕΚ της Επιτροπής («Απόφαση για ποσό ειδικού προορισμού»)

Τέλος του 2010

X

ENTR

103.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (κωδικοποιημένη έκδοση του κανονισμού 3448/93)

4ο τρίμηνο του 2010

X

AGRI

104.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

23/09/2010

X

105.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

30/09/2010

X

106.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς που τροποποιεί τους κανονισμούς […]

30/09/2010

X

107.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων

1ο τρίμηνο του 2011

X

108.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

4ο τρίμηνο του 2010

X

109.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

4ο τρίμηνο του 2010

X

110.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

4ο τρίμηνο του 2010

X

111.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/94 του Συμβουλίου για τη συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα ελέγχων με τηλεανίχνευση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων

Θα καταργηθεί με την «Ευθυγράμμιση του κανονισμού 1290/2005»

X

112.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

4ο τρίμηνο του 2010

X

113.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

4ο τρίμηνο του 2010

X

114.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

4ο τρίμηνο του 2010

X

115.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)

4ο τρίμηνο του 2010

X

116.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου

4ο τρίμηνο του 2011 (πρώην PRAC)

X

117.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Κωδικοποιημένη έκδοση)

4ο τρίμηνο του 2010

X

118.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών κανόνων χορηγήσεως ενισχύσεως για τους μεταξοσκώληκες, για την περίοδο εκτροφής 1972/1973

Θα καταργηθεί με μία «νέα ενιαία ΚΟΑ»

X

119.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 352/78 του Συμβουλίου περί διαθέσεως των ασφαλειών, χρηματικών καταθέσεων ως εγγυήσεων ή λοιπών εγγυήσεων που συνιστώνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και καταπίπτουν

Μέσα του 2011 – Η ΚΓΠ μετά το 2013

X

120.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της Κοινής γεωργικής πολιτικής

Μέσα του 2011

X

121.

Κανονισμός (ΕK) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Μέσα του 2011 – Η ΚΓΠ μετά το 2013

X

122.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1667/2006 του Συμβουλίου περί της γλυκόζης και της λακτόζης (κωδικοποιημένη έκδοση)

Μέσα του 2011

X

123.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες

Μέσα του 2011

X

124.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού

Μέσα του 2011 – Η ΚΓΠ μετά το 2013

X

125.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (κωδικοποιημένη έκδοση)

Μέσα του 2011

X

126.

Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

Σεπτέμβριος 2010

X

127.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου για τις ενέργειες που θα αναλάβει η Επιτροπή κατά την περίοδο 2008-2013, μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Θα καταργηθεί με την «Ευθυγράμμιση του κανονισμού 1290/2005»

X

128.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

4ο τρίμηνο του 2011

X

129.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου περί της κοινοτικής ρυθμίσεως που εφαρμόζεται στις αγγλονορμανδικές νήσους και στη νήσο του Man σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

4ο τρίμηνο του 2011

X

130.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ

4ο τρίμηνο του 2011 – Η ΚΓΠ μετά το 2013

X

131.

Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου

4ο τρίμηνο του 2011 (πρώην PRAC)

X

132.

Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

4ο τρίμηνο του 2011 (πρώην PRAC)

X

133.

Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

4ο τρίμηνο του 2011

X

134.

Οδηγία 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

4ο τρίμηνο του 2011

X

135.

Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

4ο τρίμηνο του 2011

X

136.

Οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου για ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

4ο τρίμηνο του 2011

X

137.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 451/89 του Συμβουλίου για τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής διαφόρων τρίτων χωρών της Μεσογείου

4ο τρίμηνο του 2011

X

138.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

4ο τρίμηνο του 2011

X

139.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 478/92 του Συμβουλίου για άνοιγμα ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2309 10 11 και ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τροφές ψαριών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2309 90 41, καταγωγής και προέλευσης των Νήσων Φερόε

4ο τρίμηνο του 2011 – ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένος – προς επιβεβαίωση

X

140.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3125/92 του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος, καταγωγής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας καθώς και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

4ο τρίμηνο του 2011 – ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένος – προς επιβεβαίωση

X

141.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1108/93 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής των διμερών γεωργικών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, αφετέρου

4ο τρίμηνο του 2011

X

142.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα

4ο τρίμηνο του 2011

X

143.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2184/96 του Συμβουλίου σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού αιγυπτιακής καταγωγής και προελεύσεως

4ο τρίμηνο του 2011 – ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένος – προς επιβεβαίωση

X

144.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το κρέας γαλοπούλας, καταγωγής και προέλευσης Ισραήλ, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία συνδέσεως και την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ

4ο τρίμηνο του 2011 – ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένος – προς επιβεβαίωση

X

145.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2005/97 του Συμβουλίου για την πρόβλεψη ορισμένων κανόνων εφαρμογής όσον αφορά το ειδικό καθεστώς εισαγωγών για το ελαιόλαδο καταγωγής Αλγερίας

4ο τρίμηνο του 2011

X

146.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/97 του Συμβουλίου για την πρόβλεψη ορισμένων κανόνων εφαρμογής όσον αφορά το ειδικό καθεστώς εισαγωγών για το ελαιόλαδο καταγωγής Λιβάνου

4ο τρίμηνο του 2011

X

147.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου για την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4115/86 και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3010/95

4ο τρίμηνο του 2011

X

148.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1506/98 του Συμβουλίου για τη θέσπιση παραχώρησης υπέρ της Τουρκίας, υπό μορφή κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για το 1998, όσον αφορά τα φουντούκια και για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων

4ο τρίμηνο του 2011 – ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένος – προς επιβεβαίωση

X

149.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1722/1999 του Συμβουλίου για την εισαγωγή πίτουρων εν γένει και άλλων υπολειμμάτων από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των σιτηρών που κατάγονται από την Αλγερία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο καθώς και για την εισαγωγή σκληρού σίτου, καταγωγής Μαρόκου

4ο τρίμηνο του 2011 – ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένος – προς επιβεβαίωση

X

150.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1149/2002 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

4ο τρίμηνο του 2011

X

151.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1532/2006 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τους όρους που διέπουν ορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγής βοείου κρέατος, υψηλής ποιότητας

4ο τρίμηνο του 2011

X

152.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

4ο τρίμηνο του 2011

X

HOME

153.

Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού

2012, 2ο εξάμηνο

X

(1) Ο αριθμός των τροπολογιών εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνεδρίασης με τα αρμόδια μέλη που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2010. Επισημαίνεται ότι ο κανονισμός αυτός έχει εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης.
(2) Ως μέρος της δέσμης μέτρων που περιέχει μεταξύ των άλλων πρόταση νόμου της ΕΕ για την υγεία των ζώων και πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους επίσημους ελέγχους.
(3) Η πράξη παραπέμπει στην κοινή αρμοδιότητα της ΓΔ SANCO και της ΓΔ AGRI.
(4) Αναθεώρηση του νόμου περί καλής μεταχείρισης των ζώων (το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη οριστεί) – Σχετίζεται με το ψήφισμα του ΕΚ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 (2009/2202(INI)) που καλούσε την Επιτροπή να αναδιαρθρώσει όλες αυτές τις πράξεις σε ένα γενικό οριζόντιο μέσο.
(5) Μέρος της τρέχουσας αναθεώρησης του νόμου της ΕΕ περί υγείας των φυτών.
(6) Σχετίζεται με την τρέχουσα αναθεώρηση του νόμου της ΕΕ για την υγεία των φυτών – δεν έχει αποφασιστεί εάν η αναθεώρηση θα περιοριστεί μόνο στην ευθυγράμμιση.
(7) Λόγω του σύνθετου πολιτικού χαρακτήρα του θέματος, η ημερομηνία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβέστερα.
(8) Ο κανονισμός αυτός περιλήφθηκε εσφαλμένα στον αρχικό κατάλογο δεδομένου ότι είχε υποβληθεί ήδη στη διαδικασία συναπόφασης, πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και περιλήφθηκε στην ευθυγράμμιση PRAC.
(9)* Θα καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, δεν απαιτείται καμία ειδική τροποποίηση.
(10) Βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική εκτίμηση του κατά πόσον οι κανονισμοί αυτοί αφορούν το άρθρο 290 ή το άρθρο 291 ΣΛΕΕ.
(11) Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 290 ΣΛΕΕ.
(12) Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία συνήφθη το Πρωτόκολλο του Κιότο εξ ονόματος της Κοινότητας και η οποία δεν θα αναθεωρηθεί ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο τροποποιηθεί. Ζητούσε μόνον την έγκριση ενός μέτρου εφαρμογής της απόφασης 2006/944/ΕΚ όπως αναφέρεται στην επόμενη σειρά.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου