Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0705/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0493

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 81kWORD 59k
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων
P7_TA(2010)0493B7-0705, 0706, 0714 και 0720/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κλάδο ωοτόκων ορνίθων: απαγόρευση της χρήσης συστοιχιών κλωβών από το 2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/74/EΚτου Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών για την προστασία των ωοτόκων ορνίθων(1) , η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 1999 και απαγόρευσε τη χρήση συστοιχιών κλωβών για την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων, παραχωρώντας συγχρόνως μεταβατική περίοδο μεγαλύτερη των 12 ετών προκειμένου οι παραγωγοί να αλλάξουν τα συστήματα εκτροφής των εν λόγω ορνίθων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών(2) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών και με ειδικές διατάξεις για ορισμένα αγροτικά προϊόντα (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ)(3) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση COM(2007)0865 της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με διάφορα συστήματα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και ιδίως εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/EΚ (SEC(2007)1750),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1291/2008, (ΕΚ) αριθ. 411/2009, (ΕΕ) αριθ. 215/2010, (ΕΕ) αριθ. 241/2010, (ΕΕ) αριθ. 254/2010, (ΕΕ) αριθ. 332/2010, (ΕΕ) αριθ. 925/2010 και (ΕΕ) αριθ. 955/2010 της Επιτροπής, ο οποίος καθορίζει πίνακα τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διοικητικών διαμερισμάτων από τα οποία πουλερικά και προϊόντα πουλερικών μπορούν να εισάγονται και να διαμετακομίζονται μέσω της Ένωσης, καθώς και τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης (σε αντικατάσταση της απόφασης 2006/696/ΕΚ της Επιτροπής από 1ης Ιανουαρίου 2009)(4) ,

–  έχοντας υπόψη το από 11 Νοεμβρίου 2010 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ(5) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Αυγούστου 2010 και 29ης Σεπτεμβρίου 2010 η Επιτροπή παρέσχε πληροφορίες σχετικά με το θέμα αλλά δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα μέλη της επιτροπής, για παράδειγμα επειδή δεν είχε διατυπωθεί σχέδιο δράσης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την καλή διαβίωση των ωοτόκων ορνίθων (1999/74/EΚ), απαγορεύει, από 1ης Ιανουαρίου 2012, την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε μη διευθετημένους κλωβούς και ότι τα κράτη μέλη και οι παραγωγοί στην ΕΕ – 15 θα έχουν ως τότε περισσότερο από 12 έτη για να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφωθούν με τους όρους της νομοθεσίας και ότι οι παραγωγοί στην ΕΕ – 10 και ΕΕ – 2 θα έχουν αντιστοίχως οκτώ και πέντε έτη να συμμορφωθούν μετά τη διεύρυνση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος αντιμετώπισε μεγάλες επιζωοτίες και μια σοβαρή κρίση αγορών τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω του τεράστιου κόστους παραγωγής που προκλήθηκε από την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών, που αντιπροσωπεύουν μέχρι και το 50 % του συνολικού κόστους παραγωγής, εξ αιτίας της κερδοσκοπίας στην αγορά σιτηρών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα συστήματα παραγωγής τους προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία 1999/74/EΚ του Συμβουλίου αλλά δεν θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την 1η Ιανουαρίου 2012,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τα διάφορα συστήματα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και ιδίως εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/EΚ του Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για τη σταδιακή μείωση των συστοιχιών κλωβών έως την 1η Ιανουαρίου 2012 είναι δικαιολογημένη και ότι δεν είναι αναγκαία καμία τροποποίηση της οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανέλαβε τη θέση της στο Γεωργικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2010,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/74/EΚ δεν είναι νομίμως εμπορεύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη θεσμοθέτηση αναλογικών, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών συστημάτων επιβολής κυρώσεων για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της οδηγίας, ενώ η Επιτροπή – ως θεματοφύλακας της συνθήκης – έχει ως καθήκον την εποπτεία της διαδικασίας εφαρμογής σε όλη την ΕΕ και λαμβάνει μέτρα όταν χρειάζεται,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκθέσεις της ΓΔ AGRI σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και εκτιμήσεις του τομέα για τα προσεχή έτη εμφανίζουν ότι ένας ουσιαστικός αριθμός κρατών μελών και το 30 % των παραγωγών αυγών δεν αναμένεται να συμμορφωθούν με την απαγόρευση για τις συστοιχίες κλωβών έως την 1η Ιανουαρίου 2012,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 1999/74/ΕΚ δεν προβλέπει κάποιον ειδικό μηχανισμό που να επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να εμποδίζει στο έδαφός του την εμπορία αυγών ή προϊόντων από αυγά προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα κατά της εμπορίας αυγών παραγόμενων σε εγκαταστάσεις μη σύμφωνες προς την οδηγία 1999/74/ΕΚ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας παραγωγής πουλερικών και αυγών δεν λαμβάνει επιδοτήσεις από την ΕΕ στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ και αντιμετωπίζει βαθειά κρίση στην αγορά τα τελευταία έτη, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως των υψηλών τιμών ζωοτροφών, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να τηρεί τις ενωσιακές προδιαγραφές υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, που είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος παραγωγής για τους παραγωγούς αυγών που χρησιμοποιούν διευθετημένους κλωβούς είναι 8 % με 13 % υψηλότερο σε σύγκριση με το κόστος των συμβατικών κλωβών και ότι η διαφορά εισοδήματος εκτιμάται σε 3 με 4 %,

1.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την απαίτηση απαγόρευσης για τις συστοιχίες κλωβών έως την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως καθορίζεται με την οδηγία για την καλή διαβίωση των ωοτόκων ορνίθων (1999/74/EΚ) και να εναντιωθεί με σθένος σε κάθε προσπάθεια των κρατών μελών για αναβολή της εν λόγω προθεσμίας·

2.  τονίζει ότι, κατ« αρχήν, αναβολή ή παρέκκλιση της απαγόρευσης θα έβλαπτε σοβαρά την ευεξία των ωοτόκων ορνίθων, θα στρέβλωνε την αγορά και θα τιμωρούσε εκείνους τους παραγωγούς που έχουν ήδη επενδύσει σε διευθετημένα συστήματα κλωβών ή σε συστήματα διατροφής άνευ κλωβών· φρονεί εντούτοις ότι πρέπει να εξευρεθεί μια λύση, βάσει σαφώς καθορισμένων προϋποθέσεων, για εκείνους τους παραγωγούς που έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα συστήματα εκτροφής τους μέσω της εισαγωγής νέων κλωβών ή εναλλακτικών μεθόδων εκτροφής αλλά που δεν θα έχουν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012·

3.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον σοβαρό αριθμό κρατών μελών και παραγωγών αυγών που δεν έχουν προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την τήρηση της προθεσμίας του 2012·

4.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να συναντηθεί με τους κύριους ενδιαφερόμενους και τις αρμόδιες αρχές τον Ιανουάριο 2011 προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω προσπάθειες είναι πολύ καθυστερημένες·

5.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει επειγόντως την κατάσταση στα κράτη μέλη και να αποκαλύψει, το αργότερο την 1η Μαρτίου 2011, τα μέτρα που σχεδιάζει να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει συμμόρφωση με την οδηγία·

6.  τονίζει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει κατά πρώτον και πάνω απ« όλα να διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να προστατεύσουν τους νομότυπους παραγωγούς – τήρηση της ημερομηνίας 1η Ιανουαρίου 2012 – από τον αθέμιτο ανταγωνισμό παραγωγών εντός και εκτός της ΕΕ οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν παράνομα συστοιχίες κλωβών μετά από αυτήν την ημερομηνία·

7.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει συχνά την πρόοδο και να προβεί σε επείγουσες ενέργειες προς τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι παραγωγοί αυγών συμμορφώνονται με την απαγόρευση από την 1η Ιανουαρίου 2012 και προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποτροπής, για να εξασφαλισθεί ότι η χρήση των συστοιχιών κλωβών έχει οριστικά τερματιστεί στην επικράτειά τους το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012·

8.  φρονεί ότι οι παραγωγοί αυγών και τα κράτη μέλη που έχουν καταβάλει προσπάθεια να συμμορφωθούν με την οδηγία 1999/74/ΕΚ δεν θα πρέπει να πλήττονται από αθέμιτο και παράνομο ανταγωνισμό, ειδικά σε ό, τι αφορά την εισαγωγή αυγών και προϊόντων από αυγά από τρίτες χώρες· τονίζει ότι τα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/74/ΕΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νόμιμων εμπορικών συναλλαγών ούτε μέρος του ενδοκοινοτικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· κατά συνέπεια, προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του εμπορίου και να παρεμποδισθούν οι μη συμμορφούμενοι παραγωγοί από την εξαγωγή των προϊόντων τους εκτός της εθνικής επικράτειάς τους·

9.  επιμένει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες κατά κράτους μέλους που παρεμποδίζει την εμπορευματοποίηση και την εισαγωγή αυγών που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία·

10.  σημειώνει ότι μερικά κράτη μέλη, αλλά όχι όλα, έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας για χρηματοδότηση παραγωγών με στόχο να υποστηριχθεί η μετατροπή σε διευθετημένους κλωβούς· επισημαίνει εντούτοις ότι οι τρέχοντες δημοσιονομικοί περιορισμοί που υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της ΕΕ στην εξασφάλιση τραπεζικών δανείων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ενδέχεται να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την μετατροπή σε διευθετημένους κλωβούς πριν την 1η Ιανουαρίου 2012·

11.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να εντάξουν στα προγράμματα τους για την αγροτική ανάπτυξη μέσα ενίσχυσης του πτηνοτροφικού κλάδου προκειμένου να συμμορφωθεί αυτός με την οδηγία·

12.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με αυτό το θέμα και με τα αποτελέσματα της ύπαρξης αυγών που δεν έχουν παραχθεί με τρόπο συμβατό προς τη συγκεκριμένη οδηγία για την καλή διαβίωση των ωοτόκων ορνίθων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ αγροτών·

13.  σημειώνει ότι τα αυγά πρέπει να θεωρούνται ως βασικό είδος διατροφής και επισημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με την οδηγία 1999/74/EΚ, μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την έλλειψη αυγών και για σημαντική αύξηση των τιμών τους για τους καταναλωτές· τονίζει ακόμα ότι τέτοιες ελλείψεις και αυξήσεις τιμών θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση της ποσότητας αυγών και προϊόντων από αυγά που προέρχονται από τρίτες χώρες και που επίσης δεν τηρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την επιβολή της οδηγίας με αυξημένες επιθεωρήσεις που θα διεξάγονται από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, κατάλογο παραγωγών αυγών και παραγωγών προϊόντων από αυγά, μεταποιητών και λιανοπωλητών που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/74/EΚ

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 203, 3.8.1999, σ. 53.
(2) ΕΕ L 163, 24.6.2008, σ. 6.
(3) ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ L 226, 23.8.2008, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0402.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου