Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2207(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0079/2011

Indgivne tekster :

A7-0079/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/06/2011 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0251

Vedtagne tekster
PDF 97kWORD 50k
Tirsdag den 7. juni 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juni 2011 om internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten (2010/2207(INI))

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1) (»rammeaftalen«),

–  der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om lufttransportaftalen mellem EU og USA(2) ,

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada(3) ,

–  der henviser til sin beslutning af 25. april 2007 vedrørende oprettelsen af et fælles europæisk luftfartsområde(4) ,

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2007 om indgåelse af en lufttransportaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side(5) ,

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2006 om en dagsorden for EU's luftfartspolitik over for tredjelande(6) ,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en dagsorden for EU's luftfartspolitik over for tredjelande (KOM(2005)0079),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218 deri,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0079/2011),

A.  der henviser til, at Parlamentet indtil Lissabontraktatens ikrafttræden kun blev hørt om indgåelsen af internationale luftfartsaftaler,

B.  der henviser til, at Parlamentet nu skal godkende aftaler på områder, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse,

C.  der henviser til, at Parlamentets straks skal »underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren«(7) , når Kommissionen forhandler om indgåelse af aftaler mellem Unionen og tredjelande eller internationale organisationer,

D.  der henviser til, at rammeaftalen bør sikre, at institutionernes kompetencer og prærogativer udøves så effektivt og så gennemsigtigt som muligt;

E.  der henviser til, at Kommissionen i rammeaftalen har forpligtet sig til at respektere princippet om ligebehandling af Parlamentet og Rådet i lovgivnings- og budgetspørgsmål, især med hensyn til adgang til møder samt fremsendelse af dokumenter eller andre oplysninger,

Indledning

1.  mener, at omfattende luftfartsaftaler med nabolande eller vigtige globale partnere kan give passagerer, fragtselskaber og luftfartsselskaber betydelige fordele, både gennem markedsadgang og gennem regelharmonisering til fremme af fair konkurrence, herunder med hensyn til statsstøtte, sociale standarder og miljøstandarder;

2.  erkender, at horisontale aftaler, der bringer eksisterende bilaterale aftaler på linje med EU-retten, er nødvendige for at sikre retssikkerhed og yderligere fordele med hensyn til forenkling og sikring af, at alle Unionens luftfartsselskaber nyder samme rettigheder;

3.  påpeger, at fly- og luftsikkerhedsstandarder for passagerer, besætninger og luftfarten i almindelighed er af afgørende betydning, og støtter derfor indgåelsen af luftsikkerhedsaftaler med lande med en betydelig luftfartøjsindustri i betragtning af de omkostningsbesparelser og konsekvent høje standarder, der kan opnås ved at minimere dobbeltarbejde i forbindelse med vurderinger, test og kontrol;

4.  beklager, at Rådet endnu ikke har givet Kommissionen mandat til at forhandle om indgåelse af en omfattende luftfartsaftale med vigtige handelspartnere såsom Folkerepublikken Kina og Indien; mener, at denne mangel i stadig stigende grad skader Unionens interesser, navnlig i betragtning af disse økonomiers hurtige vækst;

5.  påpeger, at vigtige stater, såsom Japan og Den Russiske Føderation, mangler på Kommissionens seneste liste over nuværende internationale luftfartsaftaler;

6.  udtrykker sin bekymring over det aktuelle spørgsmål om overflyvning af Sibirien; opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder gå videre med dette spørgsmål i forbindelse med Ruslands forhandlinger om tiltrædelse af WTO, til at undgå konkurrenceforvridning mellem EU's luftfartsselskaber;

Kriterier for vurdering af en aftale

7.  understreger, at der i forbindelse med forhandlingerne om indgåelse af aftaler i hvert enkelt tilfælde må foretages en bedømmelse af fordelene ved en tidlig aftale set i forhold til at udsætte indgåelsen af aftalen i et forsøg på at nå et mere ambitiøst resultat;

8.  påpeger, at Parlamentet vil søge at benytte et konsekvent sæt standarder ved vurderingen af omfattende aftaler, som det får forelagt til godkendelse; bemærker, at Parlamentet i vurderingen i høj grad vil tage stilling til det omfang, hvori der er tale om: en afbalanceret lempelse af restriktioner for markedsadgang og investeringsmuligheder; incitamenter til bevarelse og forbedring af sociale standarder og miljøstandarder, garantier for databeskyttelse og sikring af privatlivets fred; gensidig anerkendelse af sikkerheds- og securitystandarder; og et højt niveau for passagerrettigheder er sikret;

9.  mener, at der er et presserende behov for verdensomspændende standarder for databeskyttelse og sikring af privatlivets fred, og at de kriterier, som Parlamentet opstillede i sin beslutning af 5. maj 2010, tilsammen udgør en passende model for en aftale herom; fastslår, at Unionen bør spille en ledende rolle i udviklingen af sådanne verdensomspændende standarder;

10.  henleder opmærksomheden på, at luftfartssektoren i stigende grad bidrager til den globale opvarmning, og mener, at aftaler bør omfatte en forpligtelse til inden for rammerne af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) at samarbejde om at reducere emissionerne fra fly sammen med et mål om at udvide det tekniske samarbejde inden for klimavidenskab (CO2- og andre klimarelevante emissioner i atmosfæren), forskning og teknologisk udvikling og brændstofeffektivitet;

11.  understreger, at visse luftfartsregler, herunder reglerne om støjrestriktioner og begrænsninger af natflyvninger, helt i overensstemmelse med princippet om fair konkurrence og nærhedsprincippet bør fastsættes på lokalt plan; anmoder Kommissionen om at samordne disse spørgsmål på EU-plan under hensyntagen til medlemsstaternes nationale lovgivning og princippet om »afbalanceret tilgang« som defineret af Organisationen for International Civil Luftfart;

12.  opfordrer Kommissionen til at anvende luftfartsaftaler til at fremme overholdelsen af den relevante internationale lovgivning om sociale rettigheder, navnlig de arbejdstagerrettigheder, der er forankret i Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner (ILO 1930-1999), OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (1976, ændret 2000) og Romkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser (1980);

13.  bemærker, at kriterierne i tilfælde af sikkerhedsaftaler omfatter: fuld gensidig anerkendelse af fremgangsmåder og procedurer; udveksling af sikkerhedsdata; fælles inspektioner; øget regelsamarbejde; og høringer på teknisk niveau med henblik på at løse problemer, inden de udløser ibrugtagning af tvistbilæggelsesmekanismen;

Procedure

14.  understreger, at Parlamentet skal kunne følge hele processen lige fra begyndelsen for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt det ved forhandlingernes afslutning kan godkende indgåelsen af en aftale; mener, at det også er i de øvrige institutioners interesse, at eventuelle betænkeligheder, som er tilstrækkelig store til at sætte spørgsmålstegn ved, om Parlamentet er rede til at godkende indgåelsen af en aftale, identificeres og tackles på et tidligt tidspunkt;

15.  erindrer om, at rammeaftalen fra 2005 allerede forpligtede Kommissionen til at sikre, at Parlamentet orienteres hurtigt og fuldt ud under forberedelsen, gennemførelsen og afslutningen af internationale forhandlinger; bemærker, at den reviderede rammeaftale fra oktober 2010 navnlig angiver, at Parlamentet fra første færd, regelmæssigt, og hvor nødvendigt, fortroligt bør modtage alle oplysninger vedrørende den verserende procedure i alle faser af forhandlingerne;

16.  forventer, at Kommissionen forelægger dets kompetente udvalg oplysninger om sin hensigt med at foreslå, at der indledes forhandlinger med henblik på at afslutte og ændre internationale luftfartsaftaler samt forelægger udkast til forhandlingsdirektiver, udkast til forhandlingstekster og det dokument, der skal paraferes, samt andre relevante dokumenter og oplysninger; forventer, at Parlamentets rolle i forhold til yderligere ændringer til en international luftfartsaftale tydeligt anføres i aftalen;

17.  påpeger, at ovenstående oplysninger i henhold til artikel 24 i rammeaftalen skal videresendes til Parlamentet på en sådan måde, at det i givet fald kan give udtryk for sine synspunkter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at rapportere til Parlamentet, hvordan Parlamentets synspunkter tages i betragtning;

18.  erkender, at Parlamentet, når det modtager følsomme oplysninger om igangværende forhandlinger, er forpligtet til at beskytte oplysningernes fortrolighed;

19.  bemærker, at Parlamentets forretningsorden gør det muligt for plenarforsamlingen »på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg … [at] vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af den pågældende internationale aftale« (artikel 90, stk. 4);

20.  erkender, at luftfartsaftaler ofte tillægger et fælles udvalg en væsentlig rolle, navnlig med hensyn til regelharmonisering; accepterer, at dette i mange tilfælde er et mere fleksibelt og effektivt middel til at træffe beslutninger end at søge at medtage sådanne spørgsmål i selve aftalen; understreger ikke desto mindre betydningen af, at Parlamentet modtager fuldstændig og rettidig information om arbejdet i de forskellige blandede udvalg;

21.  opfordrer Kommissionen til - med henblik på en effektiv informationsstrøm - regelmæssigt, men ikke sjældnere end hvert tredje år, at fremlægge en beretning for Parlamentet, hvori de eksisterende aftalers stærke og svage sider analyseres; påpeger, at Parlamentet på grundlag af denne beretning vil kunne vurdere fremtidige aftaler mere effektivt;

o
o   o

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0366.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0239.
(3) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 70.
(4) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 506.
(5) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 143.
(6) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 84.
(7) Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 218, stk. 10.

Seneste opdatering: 24. september 2012Juridisk meddelelse