Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 91kWORD 47k
Wtorek, 27 września 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0854),

–  uwzględniając art. 133 Traktatu WE,

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0062/2010),

–  uwzględniając art. 27 rozporządzenia (WE) nr 428/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie), zgodnie z którym z dniem 27 sierpnia 2009 r. utraciło moc rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania,

–  uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w pismie z dnia 18 lipca 2011 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0028/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej(1) ;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0125).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania
P7_TC1-COD(2008)0249

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1232/2011.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Komisji:

Komisja zamierza dokonać przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r., w szczególności w zakresie oceny możliwości wprowadzenia generalnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do przesyłek o niskiej wartości.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie przesyłek o niskiej wartości:

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na krajowe generalne zezwolenia na wywóz przesyłek o niskiej wartości wydawane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2013Informacja prawna