Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0045(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0345/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0345/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0489

Elfogadott szövegek
PDF 119kWORD 82k
2011. november 15., kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvétele *
P7_TA(2011)0489A7-0345/2011

Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi (Euratom) rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0071),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. és 10. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0076/2011),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0345/2011),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 106a. cikkének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló, […]-i […]/[…]/Euratom tanácsi határozat létrehozta az Európai Atomenergia-közösségnek a 2012–2013. időszakra szóló, nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramját (a továbbiakban: keretprogram [2012–2013] ). A keretprogram (2012–2013) és egyedi programjai végrehajtása, ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is, a Bizottság felelősségi körébe tartozik.
(1)  Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló, […]-i […]/[…]/Euratom tanácsi határozat által létrehozott, az Európai Atomenergia-közösségnek a 2012–2013. időszakra szóló, nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (a továbbiakban: keretprogram) az a célja, hogy kiegészítse az Unió egyéb, az Európa 2020 stratégia végrehajtásához szükséges kutatáspolitikai cselekvéseit, különös tekintettel az oktatáshoz és képzéshez, a versenyképességhez és innovációhoz, az iparhoz, a foglalkoztatáshoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó cselekvésekre . A keretprogram (2012–2013) és egyedi programjai végrehajtása, ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is, a Bizottság felelősségi körébe tartozik.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A keretprogramnak (2012–2013) hozzá kell járulnia az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezését képező Innovatív Unió megvalósításához azzal, hogy megerősíti a tudományos kiválóságot célzó versenyt, felgyorsítja a nukleáris energia terén született kulcsfontosságú innovációk végrehajtását különösen a magfúzió és a nukleáris biztonság terén, megfelelő szerepet játszva ugyanakkor az energiaágazat és az éghajlatváltozás kihívásainak megoldásában.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  A keretprogram (2012–2013) kialakításának és végrehajtásának az egyszerűség, a stabilitás, az átláthatóság, a jogbiztonság, a következetesség, a kiválóság és a bizalom elvén kell alapulnia az Európai Parlament kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló, 2010. november 11-i állásfoglalásában 1 megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.
1 Elfogadott szövegek:P7_TA(2010)0401.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Nagyobb figyelem és költségvetési hozzájárulás szükséges a nukleáris kutatásra irányuló kezdeményezések elősegítéséhez, különösen a humán erőforrások terén eszközölt befektetések és az olyan fellépések tekintetében, amelyek arra irányulnak, hogy kezeljék az elkövetkező évek szakemberhiányának kockázatát (pl. a nukleáris terület kutatóinak nyújtott támogatásokkal) és az Unió vezető szerepének ebből következő elvesztését.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Külön figyelmet kell fordítani az olyan szerződéses megállapodások kialakítására, amelyek csökkentik a nemteljesítés kockázatát és a kockázatok és költségek idővel történő átcsoportosítását.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A keretprogramnak (2012–2013) elő kell segítenie a Közösség legkülső régióiban működő jogalanyok, valamint – minél szélesebb körben – a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételét.
(8)  A keretprogramnak (2012–2013) elő kell segítenie a Közösség legkülső régióiban működő jogalanyok, valamint – minél szélesebb körben – a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételét, ez utóbbiak kutatási tevékenységeinek pedig az alapvető etikai elvek, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített elvek tiszteletben tartásán kell alapulniuk .
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)  Az ITER projekt közös megvalósításával összefüggésben az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete létrehozásáról szóló, 2006. november 21-i megállapodásnak megfelelően az ITER európai megvalósításának a keretprogram (2012–2013) alapján az atommagfúzió területén folytatott kutatás központi elemét kell képeznie.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
Az egyedi programok és a munkaprogramok a közvetett cselekvés jellegének és céljainak függvényében előírhatnak további feltételeket a résztvevők típusára és – indokolt esetben – székhelyére vonatkozóan is.

Az egyedi programok és a munkaprogramok a közvetett cselekvés jellegének és céljainak függvényében előírhatnak további indokolt feltételeket a résztvevők típusára és – indokolt esetben – székhelyére vonatkozóan is.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
(3)  Annak biztosítása érdekében, hogy a pályázók ne pályázzanak feleslegesen, a pályázati felhívásokat világos céllal kell kiadni.
(3)  Annak biztosítása érdekében, hogy a pályázók ne pályázzanak feleslegesen, a pályázati felhívásokat világos mennyiségi és minőségi céllal kell kiadni.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Ezek a kritériumok: a kiválóság, a hatás és a végrehajtás. E feltételek teljesülése mellett a munkaprogram részletesebben meghatározza az értékelési és a kiválasztási kritériumokat, és megállapíthat további követelményeket, súlyokat és küszöbértékeket vagy a kritériumok alkalmazására vonatkozó további részletszabályokat is.

Ezek a kritériumok: a kiválóság, a hatás és a végrehajtás. E feltételek teljesülése mellett a munkaprogram részletesebben meghatározza az értékelési és a kiválasztási kritériumokat, és megállapíthat további, egyértelműen indokolt követelményeket, súlyokat és küszöbértékeket vagy a kritériumok alkalmazására vonatkozó további részletszabályokat is.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A folyamat valamennyi szakaszát optimalizálni kell a késedelem elkerülése és a költséghatékonyság ösztönzése érdekében. Ez magában foglalja a munkaprogramok tervezetéhez való hozzáférést, az ajánlattételi felhívások közzétételét, a javaslatok megfogalmazását, a kiválasztási eljárásokat, valamint a támogatások jóváhagyásához és kifizetéséhez szükséges időtartamot is.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy független szakértőkből álló csoportok kijelölésekor a nemek között ésszerű egyensúly álljon fenn .

Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a független szakértőkből álló csoportok kijelölésekor biztosított legyen a nemek közötti ésszerű egyensúly, valamint a nukleáris területen kutatási és képzési tevékenységet vállaló tagállamok közötti egyensúly is .

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)
Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a független szakértőkből álló csoportok kijelölése során az ipar (a kkv-kat is beleértve) és a kutatóhelyek között ésszerű egyensúly álljon fenn.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
e) nem tartalmaznak nem támogatható költségeket, különösen azonosítható közvetett adókat (a hozzáadottérték-adót is ideértve), illetékeket, fizetendő kamatokat, lehetséges jövőbeni veszteségekre és kiadásokra képzett tartalékokat, árfolyamveszteségeket, a tőkehozamhoz kapcsolódó költségeket, más uniós projektben elszámolt, felmerült vagy megtérített költségeket, adósság- és adósságszolgálati terheket, túlzott vagy meggondolatlan kiadásokat és egyéb olyan költségeket, amelyek nem felelnek meg az a)–d) pontban meghatározott feltételeknek.
e) nem tartalmaznak nem támogatható költségeket, különösen azonosítható közvetett adókat (a vissza nem téríttethető hozzáadottérték-adót is ideértve), illetékeket, fizetendő kamatokat, árfolyamveszteségeket, a tőkehozamhoz kapcsolódó költségeket, más uniós projektben elszámolt, felmerült vagy megtérített költségeket, adósság- és adósságszolgálati terheket, túlzott vagy meggondolatlan kiadásokat és egyéb olyan költségeket, amelyek nem felelnek meg az a)–d) pontban meghatározott feltételeknek.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – a pont
(a) a társulási szerződések alapján, 40%-ot meg nem haladó mértékben: a társulásban részt vevő felek részvételével működő olyan konkrét, együttműködésen alapuló projektek kiadásait, amelyeket a tanácsadó bizottság elsőbbségi támogatásra javasolt és a Bizottság jóváhagyott; az elsőbbségi támogatást elsősorban az ITER/DEMO szempontjából fontos cselekvésekre kell összpontosítani, kivéve a korábbi keretprogramok során már elsőbbségi projektté nyilvánított projektek esetében ;
(a) a társulási szerződések alapján, 40%-ot meg nem haladó mértékben: a társulásban részt vevő felek részvételével működő olyan konkrét, együttműködésen alapuló projektek kiadásait, amelyeket a tanácsadó bizottság elsőbbségi támogatásra javasolt és a Bizottság jóváhagyott; az elsőbbségi támogatást elsősorban az ITER teljesítményének optimalizálását célzó és a DEMO program kialakításához hozzájáruló kísérletekre kell összpontosítani;
Utolsó frissítés: 2013. április 10.Jogi nyilatkozat