Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2108(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0359/2011

Předložené texty :

A7-0359/2011

Rozpravy :

PV 14/11/2011 - 21
CRE 14/11/2011 - 21

Hlasování :

PV 15/11/2011 - 7.17
CRE 15/11/2011 - 7.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0493

Přijaté texty
PDF 160kWORD 90k
Úterý 15. listopadu 2011 - Štrasburk Konečné znění
Zdraví včel a odvětví včelařství
P7_TA(2011)0493A7-0359/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2011 o zdraví včel a problémech v odvětví včelařství (2011/2108(INI))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o situaci ve včelařském odvětví(1) ,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2010 o zdraví včel (KOM(2010)0714),

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se zdraví včel ze dne 17. května 2011,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. května 2011 nazvané „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (KOM(2011)0244),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)(2) , v němž jsou stanovena zvláštní ustanovení pro včelařské odvětví v Evropské unii,

–  s ohledem na vědeckou zprávu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 11. srpna 2008 a vědeckou zprávu, jejíž vypracování zadal a kterou schválil úřad EFSA dne 3. prosince 2009, jež se týkají úhynu včel a pozorování včel v Evropě,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-442/09(3) ohledně označování medu obsahujícího geneticky modifikovaný materiál,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(4) ,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů(5) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém?(6) ,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0359/2011),

A.  vzhledem k tomu, že včelařství plní jako hospodářská a společenská činnost zásadní úlohu při udržitelném rozvoji venkovských oblastí, vytváří pracovní místa a poskytuje prostřednictvím opylování také významné služby v rámci ekosystému, přičemž přispívá ke zlepšení biologické rozmanitosti zachováním genetické rozmanitosti rostlin,

B.  vzhledem k tomu, že včelařství a biologická rozmanitost jsou vzájemně závislé; vzhledem k tomu, že prostřednictvím opylování včelstva poskytují významné environmentální, hospodářské a sociální veřejné statky a zajišťují tak zabezpečení potravin a zachování biologické rozmanitosti a vzhledem k tomu, že včelaři způsobem hospodaření se svými včelstvy prokazují životnímu prostředí a při zabezpečování udržitelného rozvoje ve venkovských oblastech službu klíčového významu; vzhledem k tomu, že plochy sloužící jako pastva pro včely, různé plochy poskytující potravu a některé plodiny (řepka, slunečnice, atd.) zajišťují včelám bohatou výživu, která je nezbytná pro obranyschopnost jejich organismu a k zachování jejich zdraví;

C.  vzhledem k tomu, že panují obavy, že kvůli vysokým nákladům na založení včelařského podniku vstupuje do tohoto odvětví stále méně lidí, což vede k nedostatku včelstev potřebných pro opylování nepostradatelných zemědělských plodin,

D.  vzhledem ke klesajícímu počtu včelstev jak v EU, tak v jiných částech světa; vzhledem k tomu, že opylovačů přispívajících k zemědělské produktivitě ubývá; vzhledem k tomu, že zemědělci v EU, stejně jako v jiných částech světa, se možná budou muset v případě výrazného posílení tohoto trendu uchýlit k umělému opylování, což by mělo za následek dvojnásobný nárůst nákladů na opylování; vzhledem k tomu, že vědecké a veterinární postupy neposkytují, pokud jde o škůdce a choroby, v současnosti v dostatečné míře účinnou prevenci či kontrolu chorob z důvodu nedostatečného výzkumu a vývoje nových léčivých přípravků pro zdraví včel v posledních desítkách let, což je důsledkem omezené velikosti trhu a následného malého zájmu velkých farmaceutických společností; vzhledem k tomu, že řada dostupných léčivých přípravků určených k boji proti roztoči Varroa destructor již není v mnoha případech účinná;

E.  vzhledem k tomu, že na zdraví jednotlivých včel a včelstev má dopad několik letálních a subletálních faktorů, z nichž mnohé spolu souvisí; vzhledem k tomu, že řada prodávaných léčebných přípravků určených k boji proti roztoči Varroa destructor není v mnoha případech z důvodu vzniku odolnosti již dostatečně účinná; vzhledem k tomu, že používání pesticidů, měnící se klimatické a environmentální podmínky, ztráta biologické rozmanitosti u rostlin, změny ve využití půdy, nevhodné postupy chovu včel a přítomnost invazivních druhů mohou oslabovat imunitní systémy včelstev a vytvářet podmínky příznivé pro oportunistické choroby; vzhledem k tomu, že včely mohou být vystaveny produktům určeným k ochraně rostlin přímo i nepřímo, jako například prostřednictvím větru, povrchové vody, gutačních kapének, nektaru a pylu;

F.  vzhledem k tomu, že včelaři mohou přispět ke zdraví a dobrým životním podmínkám jejich včel a rovněž je zachovávat, přestože kvalita jejich životního prostředí hraje velkou úlohu v tom, nakolik jsou úspěšní;

G.  vzhledem k tomu, že se podporuje minimální využití veterinárních produktů a účinných látek a rovněž zachování zdravého imunitního systému včelstev, avšak problémy týkající se odolnosti se stále vyskytují; vzhledem k tomu, že účinné látky a léčebné přípravky nejsou včelami stráveny a evropští producenti spoléhají na čistý vysoce kvalitní med bez reziduí;

H.  vzhledem k tomu, že mnoho evropských včelařů patří mezi amatérské, nikoli profesionální chovatele;

Výzkum a šíření vědeckých poznatků

1.  vyzývá komisi, aby v příštím finančním rámci (FP8) zvýšila míru podpory pro výzkum související se zdravím včel a zaměřila výzkum na technologický vývoj, prevenci a kontrolu chorob, zejména na dopad environmentálních faktorů na imunitní systémy včelstev a vzájemné působení patologických změn, definování postupů udržitelného zemědělství, posilování nechemických alternativ (např. preventivních agronomických postupů, jako je střídání plodin a využívání biologické kontroly) a obecně na podporu technik integrované ochrany před škůdci a rozvoj veterinárních léčebných produktů zaměřených na stávající škůdce a choroby ohrožující včely v EU, zejména na roztoče Varroa destructor , jelikož jsou hlavními patogeny, k jejichž potírání je z důvodu jejich vysoké odolnosti zapotřebí širší paleta účinných látek, a k boji proti parazitům a dalším oportunistickým chorobám;

2.  domnívá se, že je důležité přijmout nezbytná opatření na ochranu zdraví včel, která zohlední zvláštnosti včelařství, rozmanitost zapojených subjektů a zásady proporcionality a subsidiarity;

3.  znovu vyjadřuje obavu, že pokud se nebude zvýšená úmrtnost včel a přírodních opylovačů v Evropě řešit, bude mít závažný negativní dopad na zemědělství, produkci a zabezpečení potravin, na biologickou rozmanitost, udržitelnost životního prostředí a na ekosystémy;

4.  vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci se sdruženími včelařů prosazovala vytvoření vhodných systémů dohledu na vnitrostátní úrovni a zavedla harmonizované standardy na úrovni EU, aby tak umožnila srovnání; zdůrazňuje, že je třeba zavést jednotnou identifikaci a registraci rojů včel na vnitrostátní úrovni, přičemž revize a aktualizace budou prováděny jednou za rok; trvá na tom, že financování identifikace a registrace by nemělo pocházet ze stávajících programů pro zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh v Evropské unii (nařízení Rady (ES) č. 1221/97(7) );

5.  vyzývá Evropskou komisi, aby podpořila evropskou referenční síť pro včelařství v monitorování dopadu environmentálních podmínek a včelařských a zemědělských postupů na zdraví včel;

6.  žádá Komisi, aby vypracovala tříleté programy založené na prohlášení o skutečně registrovaném počtu rojů vydaném všemi členskými státy, nikoli na odhadech;

7.  vítá vytvoření referenční laboratoře EU pro zdraví včel, která by se měla zaměřit na činnosti, kterými se nezabývají stávající sítě odborníků a národní laboratoře, a spojit integrované poznatky vyplývající z jejich výzkumu;

8.  zdůrazňuje, že je třeba na vnitrostátní úrovni podporovat diagnostické laboratoře a testy v terénu, a poukazuje na to, že je třeba zabránit překrývání ve financování;

9.  vyzývá Komisi, aby spolu se zástupci včelařského odvětví vytvořila řídící výbor, který bude Komisi pomáhat při sestavování ročního pracovního programu referenční laboratoře EU; lituje, že před předložením prvního ročního pracovního programu referenční laboratoře EU neproběhla konzultace se zúčastněnými stranami;

10.  vyzývá Komisi, aby nadále podporovala vědecký výzkum v oblasti zdraví včel, přičemž je třeba vycházet z dobrých příkladů, jakými jsou opatření COLOSS programu COST a iniciativy BeeDoc a STEP, a aby povzbuzovala členské státy v podpoře vědeckého výzkumu v této oblasti; zdůrazňuje nicméně, že by měly být posíleny vztahy s včelaři a organizacemi včelařů;

11.  vyzývá Komisi, aby zamezila překrývání ve využití prostředků s cílem zvýšit jejich účinnost při zajišťování hospodářské a ekologické přidané hodnoty pro včelaře i zemědělce; vyzývá Komisi, aby povzbuzovala členské státy ke zvýšení jejich úrovně financování určeného na výzkumu;

12.  vyzývá členské státy, aby podporovaly a dohlížely na vytvoření národních monitorovacích sítí pro fenologii medonosných rostlin;

13.  vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala větší míru sdílení informací mezi členskými státy, laboratořemi, včelaři, zemědělci, průmyslem a vědeckými pracovníky, pokud jde ekotoxikologické studie ohledně faktorů ovlivňujících zdraví včel, aby se tak zajistil informovaný a nezávislý vědecký dohled; vyzývá Komisi, aby tento proces podpořila zpřístupněním svých příslušných internetových stránek v úředních jazycích všech dotčených členských států;

14.  vítá iniciativu Komise „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“, vyzývá však, aby její realizace pokračovala i po roce 2011 a aby se zvýšil počet účastníků z řad vnitrostátních orgánů;

15.  vyzývá k podpoře vzdělávacích programů pro včelaře v oblasti prevence chorob a jejich kontroly a pro zemědělce a lesníky v oblasti botanických znalostí, používání produktů na ochranu rostlin šetrných ke včelám a dopadů pesticidů a zemědělských postupů chránících proti plevelům bez použití chemických látek; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s včelařskými organizacemi předložila pokyny pro veterinární péči o včelstva;

16.  vyzývá orgány a zástupce organizací z členských států, aby podporovaly šíření příslušných vědeckých a technických poznatků týkajících se zdraví včel mezi včelaři; zdůrazňuje skutečnost, že je třeba, aby mezi včelaři, zemědělci a příslušnými orgány probíhal stálý dialog;

17.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit patřičné školení pro veterináře, umožnit včelařům konzultace s veterináři a dále zajistit zapojení včelařských odborníků do vnitrostátních veterinárních orgánů;

Veterinární produkty

18.  uznává, že vývoj inovativního a účinného ošetření proti roztočům rodu Varroa , které způsobují roční ztráty okolo 10 %, má značný význam; domnívá se, že je třeba zvýšit podporu schváleného veterinárního ošetření s cílem snížit negativní účinky nemocí a škůdců; žádá Komisi, aby zavedla společné pokyny týkající se veterinární péče v tomto odvětví a zdůrazňuje, že je třeba je řádně užívat; požaduje zavedení pokynů k používání molekul nebo přípravků na bázi organických kyselin a esenciálních olejů a dalších povolených látek v biologické ochraně proti škůdcům;

19.  vyzývá členské státy, aby poskytly finanční podporu na výzkum a vývoj nových léčebných přípravků pro včely a na jejich testování v terénu, zejména malým a středním podnikům, a to s ohledem na to, jakým způsobem včelařské odvětví přispívá prostřednictvím opylování k biologické rozmanitosti a veřejným statkům, přičemž je třeba vzít v úvahu vysoké náklady na veterinární léčbu, které vynakládají včelaři ve srovnání s náklady na zdravotní péči v jiných odvětvích živočišné výroby;

20.  zdůrazňuje, že farmaceutickému průmyslu je třeba poskytnout pobídky pro vývoj nových léčiv určených k boji proti včelím chorobám;

21.  vyzývá Komisi, aby vypracovala flexibilnější pravidla pro povolování a dostupnost veterinárních produktů pro včely, zejména léčebných přípravků rostlinného původu a jiných, které nemají na hmyz zdravotní dopady; vítá návrh Komise ohledně revize směrnice o veterinárních léčivých přípravcích, avšak poukazuje na to, že omezená dostupnost těchto produktů v současné době by neměla vést k tomu, že budou registrována/uváděna na trh antibiotika k léčbě jiných oportunistických chorob postihujících včelstva, a to kvůli jejich účinkům na včelařské produkty a odolnost;

22.  vítá záměr Komise zavést maximální limity reziduí pro používání léčivých přípravků prostřednictvím „kaskádového“ postupu s cílem odstranit stávající právní nejistotu, jež brání v léčbě nemocných včel;

23.  vyzývá ke změně regulačního rámce, aby tak Evropská agentura pro léčivé přípravky mohla v duchu dodržování ochrany práv duševního vlastnictví zajistit na určitou přechodnou dobu exkluzivitu pro výrobu a prodej nových účinných látek v inovativních veterinárních produktech určených pro včely;

24.  vyzývá Komisi, aby v rámci příští revize veterinárního fondu Evropské unie prověřila možnost jeho rozšíření, tak aby pokrýval i choroby včel;

25.  vítá záměr Komise předložit komplexní právní předpis týkající se zdraví zvířat; vyzývá Komisi, aby upravila rozsah evropské veterinární politiky a její financování tak, aby byla zohledněna specifická povaha včel a včelařství, a bylo tudíž možné efektivněji bojovat se včelími chorobami účinnými a standardizovanými léčivy, která budou přiměřeně dostupná ve všech členských státech, a financováním v oblasti zdraví včel v rámci evropské veterinární politiky; vyzývá Komisi, aby zajistila lepší harmonizaci mezi členskými státy a zaměřila své úsilí na boj s varroázou a její kontrolu v EU;

26.  podporuje reprodukční programy zaměřené na odolnost vůči nákazám a parazitům, zejména pokud jde o varroázu;

Dopady moderního zemědělství na včely

27.  zdůrazňuje, že Evropská unie teprve nedávno za angažované účasti Evropského parlamentu přijala nová, přísnější pravidla pro schvalování produktů na ochranu rostlin a jejich udržitelné používání, aby tak byla zajištěna jejich bezpečnost pro člověka a životní prostředí; poukazuje na to, že tato pravidla obsahují dodatečná přísná kritéria pro bezpečnost včel; vyzývá Komisi, aby nadále informovala Parlament o úspěšném uplatňování nových právních předpisů;

28.  vyzývá Komisi, aby zlepšila metodiku hodnocení rizik u pesticidů s cílem chránit zdraví a rozvoj včelstev, a aby zajistila odpovídající přístup ke zjištěním a metodikám ekotoxikologických studií obsaženým v dokumentech předkládaných v rámci procesu povolování;

29.  zdůrazňuje význam udržitelného zemědělství a vyzývá členské státy, aby co nejdříve provedly a plně uplatnily směrnici 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, především článek 14, v níž je zdůrazněna povinnost zemědělců uplatňovat zásady integrované ochrany rostlin nejpozději od roku 2014, a aby věnovaly zvláštní pozornost těm pesticidům, které mohou mít negativní dopad na zdraví včel a včelstev;

30.  vyzývá Komisi, aby se na základě spolehlivých a efektivních testů v reálných podmínkách a použití harmonizovaných protokolů zabývala a v rámci hodnocení rizik pesticidů chronickou, larvální a subletální toxicitou, jak stanoví nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, které je v platnosti od 14. června 2011; vyzývá dále Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost používání určitých pesticidů, které by mohly mít za určitých okolností nepříznivý účinek na zdraví včel a včelstev; vyzývá Komisi, aby rovněž posílila výzkum možného vzájemného ovlivňování mezi látkou a patogenem a látkou a látkou; konstatuje, že by se měly rovněž zvážit aplikační metody;

31.  vítá skutečnost, že odborníci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin provádějí nezávislé hodnocení požadavků kladených na průmysl, pokud jde o poskytování údajů o různých pesticidech;

32.  vyzývá k tomu, aby byl v rámci dialogu mezi včelaři, zástupci zemědělství a veřejnými orgány vytvořen systém, který zajistí, aby bylo včelařům ve všech členských státech předem oznamováno použití pesticidů, zejména jedná-li se o letecký způsob insekticidního ošetření (např. postřik komárů), a systém, jehož prostřednictvím by byly na vyžádání poskytování informace o umístění rojů v době provádění těchto zásahů; dále vyzývá ke zlepšení přenosu informací prostřednictvím internetové databáze včelařů a zemědělců týkající se například umístění úlů v blízkosti polí;

33.  vyzývá členské státy, aby zvážily, zda by nebylo vhodné začlenit včelařství a zdraví včel do zemědělského vzdělávání;

34.  se zvláštním ohledem na projekt úřadu EFSA nazvaný „Úhyn včel a pozorování včel v Evropě“ (Bee mortality and Bee Surveillance in Europe ) z roku 2009 vyzývá Komisi, aby provedla objektivní výzkum ohledně možných negativních dopadů geneticky modifikovaných plodin a monokulturního hospodářství na zdraví včel;

Produkce a bezpečnost potravin, ochrana původu

35.  vyzývá Komisi, aby neustále monitorovala situaci v oblasti zdraví zvířat ve zdrojových zemích, uplatňovala ty nejpřísnější požadavky v oblasti zdraví zvířat a aby zavedla patřičný monitorovací systém týkající se šíření materiálu pocházejícího ze třetích zemí, aby se tak zamezilo zanesení exotických včelích chorob a parazitů, jako jsou brouci Aethina tumida a roztoči Tropilaelaps , do EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s organizacemi včelařů zvýšily transparentnost, pokud jde o četnost, celkový objem, způsobu a především výsledky bezpečnostních prohlídek prováděných na stanovištích hraniční kontroly;

36.  vyzývá k stanovení dočasné mezní hodnoty (referenční hodnoty pro opatření) na 10 ppb pro veterinární produkty povolené v Evropské unii ohledem na stávající analytické metody a postupy v jednotlivých členských státech;

37.  vyzývá Komisi, aby zahrnula hladiny akčních hodnot (NAL) či referenční hodnoty (RPA) nebo systém maximálních limitů reziduií v medu a dalších včelařských produktech pro látky, které nemohou být v případě evropského včelařského odvětví povoleny, a aby harmonizovala veterinární hraniční kontroly a kontroly vnitřního trhu, protože dovoz nekvalitních výrobků, ředění a náhražky v případě medu narušují trh a vytvářejí trvalý tlak na ceny a kvalitu konečného výrobku na vnitřním trhu EU, a musejí existovat rovné podmínky pro výrobky/výrobce ze zemí EU a ze třetích zemí; konstatuje že maximální limity reziduí musí vzít v potaz rezidua pocházející z řádných veterinárních postupů;

38.  vyzývá Komisi, aby zavedla či modifikovala přílohy směrnice Rady 2001/110/ES(8) (směrnice o medu) s cílem zlepšit standardy produkce v EU tím, že se vytvoří jednoznačné právní definice včelařských produktů, včetně druhů medu, a definují se zásadní parametry kvality přírodního medu, jako je obsah prolinu a sacharázy, nízká úroveň HMF či vlhkosti, a ředění (jako je obsah glycerinu, poměr cukru a izotopů (C13/C14), pylové spektrum a aroma a obsah cukru v medu); vyzývá k podpoře výzkumu v oblasti účinných metod pro odhalení ředění medu; vyzývá Komisi, aby zajistila, že sledování přírodních vlastností medu, které se vztahuje na evropské výrobky, se uplatňuje také na výrobky ze třetích zemí;

39.  vyzývá Komisi, aby harmonizovala pravidla týkající se označování s ustanoveními nařízení o zemědělských režimech jakosti a zavedla povinné označení země původu pro včelařské produkty z dovozu a produkty vyrobené v EU, nebo v případě směsí produktů různého původu povinné označování každé jednotlivé země původu;

40.  v duchu nové politiky EU v oblasti kvality vyzývá včelaře, zástupce jejich organizací a obchodní společnosti, aby lépe využívali sytému pro označování původu produktů z EU (chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení) u včelařských produktů, což by mohlo přispět k cenové dostupnosti provozování včelařství, a vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s včelařskými sdruženími navrhla kvalitní označení a podpořila přímý prodej včelařských výrobků na místních trzích;

41.  vyzývá k přijetí opatření na zvýšení spotřeby evropského medu a včelařských výrobků, a to včetně propagace medů se specifickými vlastnostmi v případě některých odrůd a zeměpisných oblastí;

Opatření související se zachováním biologické rozmanitosti a s nadcházející reformou společné zemědělské politiky

42.  zdůrazňuje nezbytnost konzultací s včelaři ze strany evropských a vnitrostátních orgánů během vypracovávání včelařských programů a příslušných právních předpisů tak, aby byla zajištěna účinnost těchto programů a jejich včasné provádění; vyzývá Komisi, aby poskytla výrazně vyšší finanční zdroje tím, že posílí stávající podporu včelařství v SZP po roce 2013 a zajistí další existenci a zlepšování stávajících podpůrných programů (nařízení (ES) č. 1221/97) v oblasti včelařství, a aby podpořila rozvoj společných projektů, a členské státy, aby poskytly včelařskému odvětví technickou pomoc; vyzývá Komisi k zajištění systému spolufinancování, který by byl slučitelný se stanovením přímé podpory v rámci prvního pilíře SZP (nepovinné provádění stávajícího článku 68 SZP) těmi státy, které to považují za nezbytné; zdůrazňuje, že je třeba podporovat mladé včelaře, aby se tomuto odvětví věnovali; vyzývá Komisi, aby zajistila bezpečnostní síť či společný systém pojištění pro včelařské odvětví s cílem snížit dopad krizových situací na včelaře;

43.  naléhavě žádá Komisi, aby v rámci nové strategie EU pro biologickou rozmanitost dala přednostně k dispozici finanční zdroje pro včelařství nebo ve vyšší míře podpořila veškeré projekty a činnosti předložené v rámci SZP, které se týkají výhradně poddruhů a ekotypů včely medonosné pocházející z jednotlivých oblastí;

44.  vyzývá Komisi, aby v rámci nadcházející reformy SZP vyjasnila opatření na podporu a pomoc, která se mají týkat evropského včelařského odvětví, s ohledem na environmentální a společenské veřejné statky, které včelstva poskytují formou opylování, a na environmentální služby vykonávané včelaři v rámci hospodaření s jejich včelstvy;

45.  konstatuje, že podle zprávy Komise z 28. května 2010 celkový počet včelařů v EU v porovnání s rokem 2004 lehce vzrostl; zdůrazňuje, že podle této zprávy se dá tento nárůst přičíst pouze přistoupení Bulharska a Rumunska k EU a že pokud by se včelaři z těchto zemí nepočítali, byl by patrný citelný pokles v počtu včelařů v EU; považuje to za důkaz závažnosti situace ve včelařském odvětví v EU a potřeby poskytnutí pomoci a zavedení konkrétních opatření k udržení včelařů ve včelařství;

46.  vyzývá Komisi, aby zvážila možnost vytvoření zvláštního systému pro pomoc včelařům v rámci přímých podpor, například prostřednictvím finančních plateb za včelstva, které by pomohly zachovat včelařské odvětví v EU, udržet včelaře ve včelařství, povzbuzovat mladé lidi, aby se stali včelaři, a zajistit, aby včely i nadále plnily roli opylovačů;

47.  vyzývá Komisi, aby v rámci SZP prosazovala udržitelné zemědělské postupy, povzbuzovala veškeré zemědělce k využívání jednoduchých zemědělských postupů v souladu se směrnicí 2009/128/ES a aby posílila zemědělsko-environmentální postupy specifická pro odvětví včelařství v duchu nové strategie EU týkající se biologické rozmanitosti; vyzývá členské státy, aby v rámci svých programů rozvoje venkova přijaly zemědělsko-environmentální opatření uzpůsobená odvětví včelařství a aby povzbuzovaly zemědělce k tomu, aby se zapojili do zemědělsko-environmentálních opatření určených k podpoře travnaté plochy vhodné pro včely na okrajích polí a uplatňovali vysokou úroveň integrované produkce, přičemž by se tam, kde je to možné, měl uplatňovat celostní přístup k zemědělství a využívání biologické kontroly;

48.  znovu potvrzuje, že Komise pokládá včely za domestikovaný druh, a patří tedy mezi hospodářská zvířata, což usnadňuje přijímání lepších opatření na ochranu jejich zdraví a životních podmínek(9) a zvyšuje informovanost o ochraně přírodních opylovačů; požaduje proto vytvoření strategie na ochranu zdraví včel a zohlednění zvláštností včelařského odvětví v právních předpisech v oblasti zemědělství a zvěrolékařství, zejména pokud jde o náhradu ztrát zemědělců;

49.  vyzývá zúčastněné strany ve včelařském odvětví, aby využily příležitostí, které jim nabízí stávající společná zemědělská politika a její nadcházející reforma, která náležitě zohlední producentské organizace v zemědělském sektoru;

Ochrana biologické rozmanitosti včel

50.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci směrnice Rady 92/43/EHS(10) (směrnice o stanovištích) vymezila stav druhu Apis mellifera (včela medonosná) z hlediska ochrany a případně jej zahrnula do přílohy této směrnice; vzhledem k naléhavosti ochrany druhu Apis mellifera a různých poddruhů, které se vyskytují na území Evropské unie, vyzývá Komisi, aby zvážila možnost vytvoření zvláštního programu nebo nařízení v rámci finančního nástroje Life+, které by umožnilo zavést celoevropský projekt na obnovení volně žijících populací těchto druhů;

51.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci směrnice Rady 92/65/EHS(11) alespoň přechodně uvalila zákaz na dovoz živých včel a druhů rodu Bombus ze třetích zemí s cílem předcházet zavlečení exotických chorob, zejména s ohledem na to, že v Evropské unii není nedostatek genetických zdrojů ve včelařství, a s ohledem na hlavní poddruhy, z nichž druhy v současnosti používané ve včelařství pocházejí;

52.  připomíná, že opatření na podporu biologické rozmanitosti jsou v nezemědělském odvětví zásadní; konstatuje, že zelené plochy podél silnic, okraje železničních tratí, lesní průseky pro energetické sítě a veřejné a soukromé zahrady pokrývají významnou plochu, kde metody racionálního řízení mohou výrazně zvýšit zdroje pylu a nektaru pro včely a opylovací hmyz; domnívá se, že tento vývoj by měl být posuzován v souvislosti s územním plánováním, které především udržuje bezpečnost silniční dopravy;

o
o   o

53.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0440.
(2) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. C 24, 30.1.2010, s.28.
(4) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2011)0084.
(7) Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 1.
(8) Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47
(9) Prostřednictvím iniciativ, jako je strategie EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013), která napomáhá poskytovat jednotný a jasný regulační rámec pro zdraví zvířat, zlepšuje koordinaci a účinné využívání zdrojů příslušnými evropskými agenturami a zdůrazňuje význam zachování a zlepšení diagnostické schopnosti.
(10) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
(11) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

Poslední aktualizace: 10. dubna 2013Právní upozornění