Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 92kWORD 50k
Ceturtdiena, 2012. gada 15. marta - Strasbūra Galīgā redakcija
Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta
P7_TA(2012)0092B7-0158, 0159, 0161, 0163, 0165 un 0169/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 15. marta rezolūcija par cilvēku tirdzniecību Sinajā, jo īpaši Solomon W. lietu (2012/2569(RSP))

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā 2010. gada 16. decembra rezolūciju par Eritrejas bēgļiem, kas kā ķīlnieki tiek turēti gūstā Sinajā(1) ,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, jo īpaši tās 3. pantu (“ikvienam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personīgo drošību”, 4. pantu, kas aizliedz visu veidu tirdzniecību ar vergiem, un 5. pantu,

–  ņemot vērā 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 3., 4., 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona cilvēktiesību tīkla pirmo konferenci, kas 2006. gada 26.-27. janvārī notika Kairā,

–  ņemot vērā ANO 2000. gada Palermo Protokolu par cilvēku, it īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to, kurš papildina ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, jo īpaši tā 6. un 9. pantu,

–  ņemot vērā 2002. gada 20. septembrī pieņemto Briseles deklarāciju par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu,

–  ņemot vērā 2005. gada Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību,

–  ņemot vērā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2., 6.1., 7. un 17. pantu (ikvienam ir tiesības uz tiesisku aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai uzbrukumiem),

–  ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tai 1967. gadā pievienoto protokolu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton 2010. gada 21. septembra deklarāciju par politieslodzītajiem Eritrejā,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā katru gadu tūkstošiem patvēruma meklētāju un migrantu zaudē dzīvību un pazūd Sinajā, savukārt citi, tostarp daudzas sievietes un bērni, tiek nolaupīti un turēti gūstā ar mērķi saņemt izpirkuma maksu; tā kā pret cilvēku tirdzniecības upuriem izturas visnecilvēcīgākajā veidā un viņus sistemātiski pakļauj vardarbībai, spīdzināšanai, izvarošanai, seksuālai izmantošanai un piespiedu darbam;

B.  tā kā 2011. gada decembrī cilvēku kontrabandisti no Rašaidas cilts nolaupīja vairākas personas ārpus ANO bēgļu nometnes; tā kā 27 nolaupītie, tostarp četras meitenes un sieviete ar mazu bērnu, bija no Eritrejas un tika aizvesti uz Rafu Sinajā, Ēģiptē;

C.  tā kā grupā esošās sievietes tika piekautas un pret viņām izturējās slikti, dažas no viņām tika nogalinātas un viņu mirstīgās atliekas atstātas tuksnesī un vienīgi 25 gadus vecam vīrietim vārdā Solomon izdevās aizbēgt no saviem nolaupītājiem;

D.  tā kā Solomon bija paredzēts pienest ūdeni 125 citiem ieslodzītajiem no Eritrejas, Sudānas un Etiopijas, kuri bija ieslodzīti mājās un staļļos Almahdijas ciemā, un viņš precīzi zina, kur tiek turēti ieslodzītie, un ir bijis aculiecinieks slepkavību, spīdzināšanas un izvarošanas gadījumiem;

E.  tā kā šis Eritrejas jaunietis atklāja, ka viens no ieslodzītājiem viņam ir parādījis plastikāta maisiņu ar kāda bēgļa iekšējiem orgāniem, kurš nesamaksāja izpirkuma maksu;

F.  tā kā Solomon dzīvība ir apdraudēta, jo cilvēku orgānu kontrabandisti viņam cieši seko un piedāvājuši USD 50 000 par viņa galvu, un tā kā šobrīd Solomon aizsargā šeiha Muhameda salāfistu beduīni;

G.  tā kā katru mēnesi aptuveni 2000 cilvēku caur Sinaju ierodas Izraēlā un daudzi no viņiem to dara ar kontrabandistu palīdzību, kuri šajā apvidū ir izveidojuši apjomīgu tīklu; tā kā saskaņā ar Izraēlas valdības aplēsēm kopš 2005. gada aptuveni 50 000 Āfrikas iedzīvotāju ir nelikumīgi ieradušies Izraēlā caur Sinaju;

H.  tā kā policija ir arestējusi simtiem nelikumīgu migrantu, galvenokārt no Eritrejas, Etiopijas un Sudānas, un turējusi viņus apcietinājumā policijas iecirkņos Sinajā un Ēģiptes augšdaļā, nenodrošinot piekļuvi ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos birojam un tādējādi liedzot viņiem tiesības prasīt patvērumu;

I.  tā kā pēc cilvēktiesību organizāciju sniegtajām ziņām cilvēki, kuri nesamaksā izpirkuma maksu par savu atbrīvošanu, tiek nogalināti un viņu orgāni tiek izņemti un pārdoti; tā kā tiek ziņots par nogalinātu bēgļu masu kapiem;

J.  tā kā ES ir atkārtoti aicinājusi Ēģipti un Izraēlu nodrošināt palīdzību un aizsardzību patvēruma meklētājiem un bēgļiem, kas uzturas vai šķērso šo valstu teritoriju, kā arī uzlabot šīs palīdzības un aizsardzības kvalitāti;

K.  tā kā ANO Protokols par cilvēku, it īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to, paredz, ka “cilvēku tirdzniecība ir personu vervēšana, transportēšana, pārvietošana, aizturēšana vai saņemšana izmantošanas nolūkā, izmantojot vai draudot izmantot vardarbību vai citus piespiedu līdzekļus, nolaupīšanu, krāpšanu, maldināšanu, vai ļaunprātīgi izmantojot varu vai personas atkarību, vai veicot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu, kurai ir pakļauta cita persona”;

L.  tā kā cilvēku tirdzniecība ir ārkārtīgi izdevīgs organizētās noziedzības veids,

1.  prasa Ēģiptes iestādēm ātri iejaukties, lai nodrošinātu Solomon efektīvu aizsardzību un pasargātu viņa dzīvību, ņemot vērā, ka cilvēku orgānu kontrabandisti viņam cieši seko un ir apsolījuši USD 50 000 par viņa dzīvību, jo viņš zina precīzu ieslodzīto atrašanās vietu;

2.  aicina Ēģiptes iestādes aizsargāt Solomon kā cilvēku tirdzniecībā cietušo un aizsargāt visus cilvēku tirdzniecībā cietušos, jo īpaši sievietes un bērnus, lai šīs personas nekļūtu par cietušajiem atkārtoti;

3.  prasa Ēģiptes iestādēm izskatīt šo lietu, kurā figurē daudzi slepkavības, spīdzināšanas un izvarošanas gadījumi un kurā sievietes tiek piekautas un pret viņām slikti izturas, un dažas no viņām tiek nogalinātas un viņu mirstīgās atliekas atstātas tuksnesī, piemērojot valsts un starptautiskos tiesību aktus, kas vērsti pret šo organizētās noziedzības veidu saistībā ar cilvēku tirdzniecību;

4.  prasa Ēģiptes iestādēm ātri iejaukties, lai nodrošinātu, ka šie bēgļi tiek izglābti, un veikt atbilstīgus pasākumus, kas novestu pie kontrabandas grupējumu locekļu aresta un saukšanas pie atbildības;

5.  aicina Ēģiptes iestādes ar valsts tiesību aktu starpniecību pilnībā īstenot to konvenciju principus, kurām Ēģipte ir pievienojusies, t. i., ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu (un tās 1967. gada fakultatīvo protokolu), Āfrikas Vienotības organizācijas 1969. gada Konvenciju par īpašiem bēgļu problēmu aspektiem Āfrikā un Starptautisko Konvenciju par visu viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību, kuru Ēģipte ratificēja 1993. gadā un kura stājās spēkā 2003. gadā;

6.  prasa Ēģiptes iestādēm veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai apturētu pret Eritrejas un citu valstu bēgļiem vērsto spīdzināšanu, izspiešanu un cilvēku tirdzniecību šajā valstī, un saukt pie atbildības tos, kuri pārkāpj bēgļu cilvēktiesības un pakļauj cilvēkus, jo īpaši sievietes un bērnus, jebkura veida verdzībai;

7.  atzinīgi vērtē Ēģiptes un Izraēlas cilvēktiesību organizāciju aktivitātes, nodrošinot palīdzību un ārstēšanu cilvēku tirdzniecībā Sinajā cietušajiem, un prasa starptautiskajai sabiedrībai un ES atbalstīt viņu darbu;

8.  atzīst, ka nelikumīgie migranti Sinajā apdraud drošību Ēģiptē un Izraēlā; tomēr atkārtoti prasa Ēģiptes un Izraēlas drošības spēkiem izvairīties no nāvējoša spēka izmantošanas pret nelegālajiem migrantiem;

9.  uzsver Ēģiptes un Izraēlas iestāžu atbildību apturēt cilvēku tirdzniecību Sinajā, kā arī aizsargāt cietušos; atzinīgi vērtē Ēģiptes un Izraēlas valdību centienus šajā jomā; tomēr prasa sniegt vairāk palīdzības un atbalsta cietušajiem, jo īpaši sievietēm un bērniem;

10.  atzinīgi vērtē Ēģiptes pūliņus apkarot cilvēku tirdzniecību, jo īpaši Valsts koordinācijas komitejas cilvēku tirdzniecības apkarošanai un novēršanai izveidošanu 2007. gadā, un aicina Ēģiptes iestādes īstenot 2010. gada tiesību aktu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, kā arī veikt pasākumus, piemēram, pētniecības, informācijas un plašsaziņas līdzekļu kampaņas un sociālas un ekonomiskas iniciatīvas, lai apturētu un apkarotu cilvēku tirdzniecību;

11.  mudina Ēģipti, Izraēlu un starptautisko sabiedrību turpināt un padarīt intensīvāku cīņu pret cilvēku tirdzniecību un kontrabandu Sinajā;

12.  aicina nodrošināt ANO aģentūru un cilvēktiesību organizāciju pilnīgu piekļuvi teritorijās, kuras skar cilvēku tirdzniecība un kontrabanda;

13.  aicina Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisiju piešķirt šim jautājumam visaugstāko prioritāti politiskā dialoga darba kārtībā ar Ēģipti un prasa šīs valsts valdībai apkarot cilvēku tirdzniecību un ievērot tās pienākumus saskaņā ar starptautiskajām konvencijām attiecībā uz bēgļiem, lai veicinātu starptautisko sadarbību cilvēku tirdzniecības apkarošanā;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ priekšsēdētāja vietniecei, Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Ēģiptes un Izraēlas valdībām, Ēģiptes Parlamentam un Izraēlas Knesetam, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0496

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 25. jūlijaJuridisks paziņojums