Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2150(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0053/2012

Pateikti tekstai :

A7-0053/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/03/2012 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0099

Priimti tekstai
PDF 140kWORD 93k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Oro transportu keliaujančių asmenų teisės
P7_TA(2012)0099A7-0053/2012

2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nustatytų oro transportu keliaujančių asmenų teisių veikimo ir taikymo (2011/2150(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, taikymo (COM(2011)0174),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl 2006 m. liepos 5 d. Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru veikimo ir poveikio (COM(2011)0166),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties bei į Europos strategijos dėl negalios 2010 –2020 m.(2) ir ypač į jos 42, 43, 46, 82 ir 97 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7–0053/2012),

A.  kadangi, nors Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 (toliau – reglamentai) yra teigiamos priemonės keleivių teisėms apsaugoti, būtina stiprinti reglamentų teisinį tikrumą, juos geriau paaiškinti ir vienodai taikyti visoje ES;

B.  kadangi nepaisant to, kad Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 keleiviams užtikrinama tvirta apsauga, ir jis buvo veiksmingas nuo jo priėmimo, vulkaninių pelenų krizė paryškino būtinybę patikslinti ir persvarstyti tam tikrus šio reglamento aspektus, jeigu tokios ypatingos aplinkybės vėl susidarytų ateityje;

C.  kadangi svarbiausia keleivių teisė – teisė į tvarkaraštyje numatytu laiku teikiamas paslaugas, kuri yra pagrįsta pagrindine teise į laisvą asmenų judėjimą ir sutartiniu įsipareigojimu, atsirandančiu pardavus bilietą; kadangi labai svarbu keleiviams laiku teikti tikslią ir suprantamą informaciją, kuri būtų prieinama visiems;

D.  kadangi keleiviams turėtų būti suteikta galimybė naudotis veiksmingomis skundų teikimo sistemomis, jeigu paslauga teikiama netinkamai arba jeigu pažeidžiamos kitos keleiviams užtikrinamos teisės, visų pirma todėl, kad keleiviai jau sumokėjo už bilietą prieš suteikiant paslaugą;

E.  kadangi teisinė sistema, kuria saugomos keleivių teisės, turi garantuoti būtinąją vartotojų apsaugą, kuriai negalėtų pakenkti besikečianti oro transporto bendrovių komercinė praktika;

F.  kadangi keleivių tikrinimo metodai keičiasi, vis dažniau naudojami kūno skaitytuvai ir taikomas elgesio profiliavimas, keliami nauji klausimai dėl keleivių apsaugos, kurie susiję su privatumu, nediskriminavimu ir visuomenės sveikata;

G.  kadangi žmonės su judėjimo negalia ir neįgalieji apie savo teises turėtų būti informuojami prieš kelionę ir visiems prieinama forma; kadangi oro uosto ir oro transporto bendrovių darbuotojai turėtų būti tinkamai parengti teikti pagalbą neįgaliesiems ir žmonėms su judėjimo negalia siekiant padėti užtikrinti vienodas galimybes keliauti oro transportui be kliūčių pagal visiems tinkamo universalaus projektavimo reikalavimus;

Bendroji sistema

1.  palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą išnagrinėti ir persvarstyti galiojančias taisykles dėl oro transporto keleivių teisių, siekiant gerinti keleivių padėtį, visų pirma skrydžių atidėjimo ilgam laikui ar skrydžių atšaukimo atveju; mano, kad, siekiant atgauti keleivių pasitikėjimą, turėtų būti laikomasi tokių svarbiausių principų: valstybės narės ir vežėjai turėtų tinkamai taikyti galiojančias taisykles, reikėtų užtikrinti pakankamų ir paprastų žalos atlyginimo priemonių taikymą ir keleiviams teikti tikslią informaciją apie jų teises;

2.  apgailestaudamas pažymi, kad valstybių narių įsteigtos vykdymo užtikrinimo įstaigos kartais neužtikrina efektyvios keleivių teisių apsaugos, o tai kenkia oro keleiviams; todėl ragina valstybes nares nustatyti tokią vykdymo užtikrinimo įstaigų darbo tvarką, ypač skundų nagrinėjimo ir sankcijų taikymo, kuri leistų užtikrinti keleivių teises laikantis teisinio tikrumo principo;

3.  pabrėžia, kad keleiviai turi ne tik teisių, bet ir pareigų, kurias vykdydami savo ir kitų keleivių labui prisideda prie saugumo ir sklandumo užtikrinimo prieš skrydį, skrydžio metu ir po skrydžio;

4.  pabrėžia didelę vienodos skundų nagrinėjimo tvarkos visose valstybėse narėse svarbą siekiant sukurti vienodas sąlygas ir ragina Komisiją skatinti vienodai interpretuoti ir taikyti reglamentus ir plėtoti glaudesnį vykdymo užtikrinimo įstaigų bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis geriausia patirtimi ir informacija bei siekti geresnio jų duomenų bazių tarpusavio derinimo;

5.  ragina Europos Komisiją įforminti Europos nepriklausomų vykdymo užtikrinimo įstaigų tinklą nustatant aiškius jų įgaliojimus ir sukuriant vidaus darbo taisykles siekiant pagerinti bendradarbiavimą ir palengvinti bendrų svarbių sprendimų priėmimą;

6.  mano, kad būtina geriau apibrėžti vykdymo užtikrinimo įstaigų vaidmenį, kad vykdymo užtikrinimo įstaigos turėtų būti nepriklausomos nuo oro vežėjų ar oro uostų ir neturėtų interesų konfliktų, o turėtų veikti savo iniciatyva, ir kad nacionalinės sankcijos, taikomos oro vežėjams pažeidus ES taisykles, turėtų būti veiksmingesnės; pabrėžia tikslių statistinių duomenų svarbą norint reguliariai atlikti išsamų keleivių teisių poveikio Europoje vertinimą ir todėl mano, kad vykdymo užtikrinimo įstaigas reikėtų įpareigoti kasmet skelbti informaciją apie gaunamus skundus, o oro vežėjus ir (arba) oro uostus įpareigoti rinkti duomenis apie vėlavimų skaičių bei jų trukmę ir apie keleivius bei jų bagažą; mano, kad Komisija turėtų šiuos statistinius duomenis analizuoti ir skelbti;

7.  ragina Komisiją, kad ji, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, siektų nustatyti ir pašalinti nacionalinių skundų nagrinėjimo institucijų ir procedūrų trūkumus ir užtikrinti, kad būtų geriau koordinuojama teisėkūra, susijusi su keliaujančių asmenų teisėmis, ir numatytos ES priemonės, susijusios su alternatyviais ginčų sprendimo mechanizmais;

8.   laikosi nuomonės, kad reguliariai oro transporto bendrovių ir operatorių vykdymo užtikrinimo įstaigoms teikiamos ir skelbiamos ataskaitos su svarbiais duomenimis, susijusiais su šio reglamentų taikymu, padėtų padidinti vykdymo užtikrinimo įstaigų darbo veiksmingumą ir paskatinti konkurenciją;

9.  Pabrėžia Oro transporto keleivių teisių konsultacinės grupės, kuriai suinteresuotieji subjektai gali teikti informaciją, susijusią su šio reglamento peržiūra, naudingą vaidmenį, ir pabrėžia, kad šios grupės svarbą skatinant vykdymo užtikrinimo įstaigų, vartotojų asociacijų ir oro transporto bendrovių diskusijas ir bendradarbiavimą siekiant kurti ir skleisti geriausią patirtį taikant oro transporto keleivių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant nustatančius pagrįstą ir aiškų keleivių skundų nagrinėjimo laikotarpį;

10.  pabrėžia, kad išsamią informaciją apie keleivių teises oro vežėjai ir kelionių organizatoriai turėtų teikti paprastai, tinkamai ir suprantamai visais pagrindiniais kelionės etapais, pradedant nuo tada, kai keleivis svarsto, ar pirkti bilietą; mano, kad į šią informaciją turi būti įtraukti atitinkamos oro transporto bendrovės ir atitinkamos valstybės narės vykdymo užtikrinimo įstaigos ryšių su klientais skyriaus patikimi kontaktiniai duomenys; pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti centrinę interneto svetainę visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje būtų prieinama neįgaliesiems ir žmonėms su judėjimo negalia skirta versija;

11.  primygtinai ragina Europos Komisiją tęsti 2010 m. pradėtą informavimo kampaniją, kuria siekiama geriau informuoti keleivius apie jų teises ir skatinti kurti vartotojų tinklus, kurie būtų koordinuojami prisidedant vykdymo užtikrinimo įstaigoms;

12.  prašo Komisijos atnaujinti informacijos teikimo šaltinius (pvz., susijusios Komisijos interneto svetaines, dokumentus, brošiūras), kuriuose pateikiama informacija apie keleivių teises naudojantis oro transportu, atsižvelgiant į paskutinius ESTT sprendimus;

13.  pabrėžia, kad oro vežėjai turėtų užtikrinti, kad kiekviename oro uoste, kuriame jie vykdo veiklą, būtų darbuotojų arba tokių darbuotojų pasiūlyti galinti tarnyba, į kuriuos būtų galima kreiptis ir kurie nutraukus skrydį galėtų nedelsdami priimti sprendimus, visų pirma susijusius su pagalba, už bilietą sumokėtų pinigų grąžinimu, siūlymu vykti kitu maršrutu ir alternatyvaus skrydžio siūlymu, su dingusiu arba vėluojančiu bagažu, ir kuriems būtų galima pateikti skundus; primygtinai ragina Europos Komisiją pasiūlyti padaryti privalomą reikalavimą įkurti centrinį informacijos punktą, sukurti interneto svetainę ir pateikti nedidelį tarifą taikančios telefono linijos numerį bei elektroninio pašto adresą susijusiems oro vežėjams, siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami;

14.  laikosi nuomonės, kad visos oro transporto bendrovės turi įkurti visiems vietas rezervavusiems keleiviams prieinamą ir veiksmingą pagalbos teikimo telefonu tarnybą; taip turėtų būti teikiama informacija apie alternatyvius pasiūlymus, kai skrydis yra nutraukiamas ar atidedamas, o ši paslauga neturėtų būti brangesnė nei vietinio ryšio paslaugos;

15.  ragina Europos Komisiją ištirti priemones, kuriomis galima būtų suteikti apsaugą atvykstantiems ir išvykstantiems keleiviams, užtikrinančias, kad keleiviams būtų tinkamai kompensuojami nuostoliai, kuriuos jie patyrė praradę bagažą arba šį vėluojant pristatyti nepriimtinai ilgą laiką;

16.  pabrėžia, kad netgi savo teises žinančius asmenis sudėtingos skundų teikimo procedūros gali atgrasyti nuo kompensacijos siekimo; mano, kad vykdymo užtikrinimo įstaigoms būtina turėti reikiamus išteklius, kad jos būtų pastebimos didesniuose Europos Sąjungos oro uostuose ir galėtų siūlyti esminę informaciją ir tarpininkavimo paslaugas;

17.  mano, kad oro vežėjai turėtų pasiūlyti visiems keleiviams galimybę nedelsiant, paprastai, prieinamai ir nemokamai pateikti skundą raštu; ragina Komisiją į Reglamento (EB) Nr. 261/2004 peržiūros procedūrą, be galimybės pateikti skundą kitu elektroniniu būdu, įtraukti visų keleivių teisę pateikti skundą raštu pačiam oro uoste ar lėktuve kartu su kopija oro vežėjui ir vykdymo užtikrinimo įstaigai; prašo Komisijos parengti standartinę formą, išverstą į visas ES kalbas, siekiant sumažinti galimas kalbines problemas, ir suvienodinti skundų pateikimo procedūras;

18.  mano, kad siekdami apginti savo teises ir pateikti skundus, keleiviai turėtų bet kuriuo metu atpažinti oro transporto bendrovės darbuotojus, skrydžio operatorius, apsaugos darbuotojus, taip pat oro uosto darbuotojus;

19.  pabrėžia, kad keleiviai turėtų turėti visas galimybes gauti informaciją apie keleivio duomenų įrašą (PNR), kurį apie juos turi oro vežėjas, ir apie tai, kam jų PNR duomenys naudojami ir su kuo jais dalijamasi; taip pat mano, kad siekiant užtikrinti keleivio teisę į privatumą, oro vežėjas gali į PNR įtraukti tiktai tuos duomenis, kurie būtini ir naudingi bilietui užsakyti, ir pabrėžia, kad keleivių neturėtų būti atsisakyta vežti, nebent to reikalauja kompetentinga institucija pagrįstais atvejais dėl visuomenės saugumo sumetimų ir apie tai kompetentinga institucija praneša keleiviui, patvirtindama raštu;

20.  pabrėžia, kad, jeigu keleivis jau įlipo į lėktuvą ir jo prašoma iš jo išlipti dėl PNR duomenų, šį išlaipinimą turi atlikti kompetentingos institucijos, o ne lėktuvo įgula;

21.  primena valstybėms narėms jų įsipareigojimus stebėti oro transporto bendrovių finansinę padėtį ir galimybę laikinai sustabdyti oro transporto bendrovės veiklos licenciją, jeigu lėšos nepakankamos; ragina Komisiją užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos laikosi šių reikalavimų ir kad būtų užtikrinta, kad nenuvežti keleiviai galėtų būti sugrąžinti nemokumo, bankroto ar licencijos vykdyti oro susisiekimą panaikinimo atveju;

22.  ragina Komisiją užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai dėl kainų skaidrumo ir nesąžiningos komercinės praktikos būtų veiksmingai įgyvendinami ir vykdomi siekiant užtikrinti, kad reklamuojama kaina sąžiningai atspindėtų galutinę kainą ir kad visos neišvengiamos eksploatacinės išlaidos ir visi administravimo ir mokėjimo mokesčiai būtų įtraukti į įkainius ir būtų nurodytos (išplatintos) su reikiama informacija; ragina oro transporto bendroves klientams atsiskaitant įvairiais būdais ir, pirmiausia, kredito kortele, mokestį imti tik už realias su paslaugomis susijusias išlaidas, kaip nustatyta Vartotojų teisių direktyvoje 2011/83/ES;

23.  pabrėžia, kad nesąžiningos oro vežėjų sutarčių sąlygos yra plačiai paplitusios ir kad vis dažniau nacionalinių teismų praktikoje uždraudžiamos tam tikros sąlygos, kurias nuolat taiko oro transporto bendrovės; todėl ragina Komisiją spręsti šį klausimą konkrečias nesąžiningas sąlygas oro transporto sektoriuje įtraukiant į juodąjį sąrašą; pabrėžia, kad reikia priimti priemones apsaugoti keleivius nuo kitų nesąžiningų sutarčių sąlygų, kurias taiko oro transporto bendrovės, pvz., sutarčių sąlygų, susijusių su pamestu, vėluojančiu ar apgadintu bagažu, bilietų perkeliamumu, force majeure aplinkybėmis, vienašališku skrydžių tvarkaraščio pakeitimu ir draudimu pasinaudoti kuriuo nors kelionės į abi puses bilietu, netaikomu tik dėl kelių objektyvių keleivio neatvykimo priežasčių;

24.  pabrėžia, kad keleivių diskriminacija dėl kainos pagal jų gyvenamąją šalį būtų išsamiau ištirta ir, nustačius diskriminacijos atvejį, diskriminacija turi būti panaikinta;

25.  ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis būtų sudaromos sąlygos keleiviams ištaisyti smulkias klaidas, padarytas perkant bilietus, ar panaikinti išankstinį užsakymą internetu per ne trumpesnį kaip 2 valandų persigalvoti skirtą laikotarpį, praėjusį nuo pradinio bilietų pirkimo;

26.  prašo Komisijos pasiūlyti priemones, kaip būtų galima suderinti rankinio bagažo komercinę praktiką, siekiant apsaugoti keleivius nuo pernelyg didelių apribojimų ir jiems suteikti galimybę turėti pagrįsto svorio rankinį bagažą, įskaitant pirkinius oro uosto parduotuvėse;

27.  pabrėžia keleivių teisę lengvai gauti tikslią ir objektyvią informaciją, kurioje būtų išsamiai nurodomas jų kelionės poveikis aplinkai ir energijos vartojimo efektyvumas; ši informacija turėtų būti aiškiai matoma oro vežėjų interneto svetainėse ir pačiuose bilietuose; ragina Komisiją ir oro vežėjus remti šia linkme vykdomą veiklą atsižvelgiant į taikomų priemonių pagrįstumą su jomis susijusių išlaidų požiūriu;

28.  pabrėžia, kad visi keleiviai, įskaitant jaunesnius kaip dviejų metų vaikus, turi būti vežami saugiai; ragina oro vežėjus užtikrinti, kad keleiviai su vaikais galėtų lengvai įlipti su vežimais, pripažįstant faktą, kad su suaugusiais keliaujantys maži vaikai gali būti priskiriami žmonių su judėjimo negalia kategorijai; ragina oro vežėjus siūlyti nuolaidas vaikams, įskaitant vyresniems nei dviejų metų vaikams, kaip tai jau taikoma kitoms transporto rūšims; prašo Komisijos užtikrinti teisę įlaipinant teikti pirmenybę keleiviams su vaikais ir galimybę naudoti vežimėlius iki lėktuvo durų ir gauti juos išlipus iš lėktuvo;

29.  mano, kad būtina patikrinti plačiai įsigalėjusį oro uostus aptarnaujančių keleivių transporto operatorių nesugebėjimą laikytis įsipareigojimo numatyti kėdes vaikams, taip apribojant tėvų transporto galimybes;

30.  ragina Europos Komisiją išnagrinėti keleivių apsaugos klausimus, susijusius su naujaisiais tikrinimo metodais, pvz., kūno skaitytuvais, apieškojimu rankomis ir keleivių profiliavimu; mano, kad esamos keleivių teisių nuostatos ir vykdymo užtikrinimo institucijos galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį sprendžiant galinčias iškilti problemas;

31.  ragina užtikrinti tinkamą teisės aktų dėl oro transporto keleivių teisių ir numatomų ES kolektyvinio žalos atlyginimo priemonių suderinamumą, siekiant veiksmingai užtikrinti keleivių teises ir imtis veiksmų prieš tas bendroves, kurios nuolat nepaiso šių teisių;

32.  siūlo pradėti kiekvienais metais teikti vartotojui palankiausiai oro transporto bendrovei Europos apdovanojimą;

33.  siūlo atlikti tolesnius mokslinius tyrimus, siekiant išnagrinėti vieno teisės akto, kuris apimtų visas su vartotojo teisėmis civilinės aviacijos srityje susijusias nuostatas ir principus, sukūrimo galimybę ir įgyvendinamumą, siekiant sumažinti susiskaidymą ir suderinti neatitikimus įvairiose keleivių teisių srityse;

34.  vertina keleivių teisių, priklausomai nuo tam tikros transporto rūšies, pavyzdžiui, oro, jūrų ir žemės transporto, įvairovę; tačiau mano, kad reikalingas visa apimantis požiūris, siekiant visas keleivių teises, inter alia , teisę gauti kompensaciją, susigrąžinti sumokėtus pinigus ir gauti informaciją, įtraukti į vieną išsamią konsoliduotą teisės aktų sistemą;

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju

35.  ragina Komisiją bet kurioje būsimoje reglamento peržiūroje priimti „ypatingų aplinkybių“, sąvokos paaiškinimus bei patikslinti skrydžių atšaukimo apibrėžtį, taip pat pagalbos teikimo taisykles ir teisę į žalos atlyginimo priemones bei kompensaciją; atliekant tokią peržiūrą turėtų būti atsižvelgta į keleivių apsaugos lygį, nustatytą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose, ir į ją turi būti įtrauktas minėto teismo „ypatingųjų aplinkybių“ aiškinimas; mano, kad tai itin svarbu, atsižvelgiant į esamų kompensavimo taisyklių ir įvairių vykdymo užtikrinimo įstaigų keliamų problemų mastą, nacionalinio vykdymo skirtumus ir į nepaprastąsias situacijas, kaip antai 2010 m. vulkano pelenų krizę;

36.  ragina Europos Komisiją kurti bendrą, vienodą ir išsamią sistemą, kuri būtų skirta įvertinti oro transporto bendrovių pateiktų faktų įrodomąją galią, siekiant įrodyti, kad esama ypatingųjų aplinkybių;

37.  ragina Komisiją patikslinti, kad, jeigu vienas skrydis atidedamas ar atšaukiamas dėl ypatingų aplinkybių, oro transporto bendrovė taip pat gali nurodyti šias ypatingas aplinkybes pirmam po to einančiam jungtiniam skrydžiui;

38.  mano, kad būtina nustatyti aiškias taisykles dėl oro transporto keleiviams teikiamos informacijos turinio, prieinamumo, jos pateikimo laiko ir tikslumo, į šią informaciją reikėtų įtraukti bet kokio skrydžio atidėjimo ar atšaukimo priežastį ir numatomą skrydžio sutrikimo trukmę, ir kaip elgiamasi, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, taip pat kitas galimas keliavimo galimybes keleiviams;

39.  pabrėžia, kad ateityje peržiūrint reglamentą taip pat reikėtų tinkamu laiku nustatyti instituciją, atsakingą už informacijos apie bet kokius paslaugų pokyčius teikimą keleiviui, užsisakiusiam organizuotą turistinę kelionę, nes sutartis sudaroma tarp keleivio ir kelionių organizatoriaus, o ne tiesiogiai su oro vežėju;

40.  atkreipia dėmesį į tai, kad nutraukus kelionę pagrindinė keleivio teisė – turėti tris pasirinkimo galimybes: susigrąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, vykti kitu maršrutu ir rezervuoti vietas kitiems skrydžiams, ir šios pasirinkimo galimybės turi būti nedelsiant suteikiamos visiems nenuvežtiems keleiviams;

41.  ragina Komisiją remti priemones, kuriomis būtų užtikrinamas geresnis ir veiksmingesnis alternatyvių transporto rūšių naudojimas, visų pirma susidarius ypatingoms aplinkybėms;

42.  mano, kad keleiviai, kurie neteko bagažo arba kurių bagažą vėluojama pristatyti, turėtų būti informuojami apie jų teises pagal Monrealio konvenciją ir ES Reglamentą (EB) Nr. 889/2002 ir kad Europos Sąjungos lygmeniu reikia imtis su teisėkūra susijusių arba informuotumo didinimo veiksmų siekiant visuomenei suteikti daugiau informacijos apie keleivių teises ir skundų, susijusių su dingusiu arba vėluojančiu bagažu, teikimo procedūras; mano, kad tuo atveju, kai bagažas vėluoja daugiau nei 6 valandas, keleiviui turėtų būti pasiūlytas proporcingas nuostolių atlyginimas, kad jis galėtų patenkinti savo poreikius laukdamas bagažo; pabrėžia, kad bagažo tvarkymo paslaugų teikimo ir aplamai jų kokybės klausimą reikėtų spręsti atliekant Direktyvos 96/67/EB dėl teikiamų antžeminių paslaugų peržiūrą;

43.  mano, kad, praradus bagažą, jam vėluojant arba jį sugadinus, oro transporto bendrovės turi pirmiausia atlyginti nuostolius keleiviams, su kuriais pasirašė sutartis, o vėliau oro transporto bendrovės, jei jos neatsakingos už keleivių patirtus nuostolius, turi turėti teisę pateikti ieškinį oro uostui ar paslaugų teikėjui;

44.  ragina Komisiją pasiūlyti nustatyti didžiausią dviejų mėnesių terminą sektoriui ir vykdymo užtikrinimo įstaigoms taip pat dviejų mėnesių terminą, skirtą keleivių skundams nagrinėti; mano, kad patvirtinimas apie gautą skundą keleiviams turėtų būti išsiųstas per 48 valandas; elektroniniu būdu, pvz., internetu, bilietus rezervavę keleiviai taip pat turėtų turėti teisę nemokamai susisiekti su savo oro transporto bendrove tuo pačiu būdu ir aiškiai nurodyti adresu, kad klientas galėtų greitai ir paprastai susisiekti su reikiamais oro transporto bendrovės darbuotojais ir išspręsti bet kokias problemas; taip pat mano, kad turėtų būti įjungta telefono linija ir sukurtas interneto tinklalapis, kuriais pasinaudodami keleiviai galėtų gauti informaciją apie savo skundų nagrinėjimą;

45.  siekdamas užtikrinti visapusišką atskaitomybę keleiviams, laikosi nuomonės, kad reikėtų ištirti galimybes ir skatinti geresnį skirtingų veikėjų, kaip antai oro vežėjų, oro uostų ir susijusių paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir koordinavimą, ypač susidarius ypatingoms aplinkybėms;

46.  ragina užtikrinti, kad oro vežėjų dėl reglamento patiriamos papildomos finansinės išlaidos nebūtų perkeliamos keleiviams, jiems taikant didesnius tarifus;

47.  pažymi, kad Europos Teisingumo Teismo naujausi sprendimai dėl keleivių teisės į kompensaciją, kai skrydis atidedamas, patvirtina, jog reikia priemonių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti vienodą požiūrį ir tinkamą kompensaciją, kai skrydis atidedamas ilgam laikui, nepriklausomai nuo tokio atidėjimo priežasties, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į keleivio patirtus nuostolius, todėl ragina Komisiją pasiūlyti tokių priemonių, nepanaikinant teisės persėsti į kitą galimą skrydį;

48.  pabrėžia, kad skrydžio atidėjimą ilgam laikui ir skrydžio atšaukimą traktuojant vienodai oro vežėjams sukuriamos paskatos atšaukti atidėtą skrydį, kuris dar galėtų įvykti;

49.  mano, kad nepažeidžiant oro vežėjų įpareigojimų pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 nuostatas ir siekiant garantuoti keleivių teises, reglamente turėtų būti paaiškintos nuostatos dėl to, ar keleiviams leidžiama patiems pirkti užkandžius, užsisakyti kambarius viešbučiuose ar alternatyvius skrydžius ir iš oro vežėjo reikalauti kompensacijos už pagrįstas išlaidas, ir kokiu atveju tai leidžiama daryti; taip pat į šį reglamentą reikėtų įtraukti mechanizmus, padėsiančius apsisaugoti nuo keleivių piktnaudžiavimo;

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru

50.  pabrėžia, kad žmonėms su judėjimo negalia ir neįgaliesiems turi būti suteikiamos vienodos galimybės keliauti oro transportu ir be apribojimų naudotis paslaugomis;

51.  pabrėžia, kad reikia suteikti specialią apsaugą pažeidžiamoms vartotojų grupėms, visų pirma neįgaliesiems ir žmonėms su judėjimo negalia; pažymi, kad šioms pažeidžiamoms grupėms būtina suteikti papildomų garantijų, kai jie naudojasi savo, kaip keleivių, teisėmis, ir ragina Komisiją, valstybes nares ir oro vežėjus užtikrinti, kad šios teisės būtų įgyvendintos;

52.  ragina Komisiją ir valstybes nares palengvinti galimybę žmonėms su judėjimo negalia ir neįgaliesiems be kliūčių naudotis oro transporto paslaugomis; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad teisės naudotis judėjimo įranga, taip pat būti lydimiems pripažinto lydinčiojo asmens arba šuns pagalbininko įgyvendinimas turėtų būti palengvintas; ragina Komisiją siūlyti teisės aktus, į kuriuos būtų įtrauktas fizinis prieinamumas prie oro uostų, siekiant užtikrinti, kad infrastruktūros kliūtys netrukdytų neįgaliesiems ir žmonėms su judėjimo negalia vienodai naudotis galimybėmis keliauti;

53.  ragina Komisiją parengti Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 aiškinimo gaires, visų pirma, susijusias su nuostatomis dėl saugumo ir lydinčiųjų asmenų;

54.  ragina Komisiją įgyvendinti ES masto veiksmų planą, apimantį visas nacionalinės valdžios institucijoms numatytas priemones bei bendradarbiauti su vykdymo užtikrinimo įstaigomis ir atitinkamomis įgaliotomis organizacijomis siekiant gerinti šio reglamento taikymo priežiūrą;

55.  pritaria Komisijos nuomonei, kad nereikėtų siaurinti esamos žmonių su judėjimo negalia apibrėžties;

56.  pabrėžia, kad informacijos teikimo būdai ir bilietų užsisakymo procesas, taip pat skundų pateikimo procedūros turi būti visiškai prieinami, kad žmonėms su judėjimo negalia ir neįgaliesiems turėtų būti suteikta galimybė pranešti apie jiems reikalingos pagalbos poreikį perkant bilietus ir kad keleiviams turėtų būti patvirtinama apie gautą pagalbos prašymą; pabrėžia poreikį kūdikius arba mažus vaikus pripažinti žmonėmis su judėjimo negalia dėl amžiaus;

57.  pabrėžia, kad, nors skrydžio saugumas yra svarbus viešasis interesas, oro transporto bendrovė negali atsisakyti skraidinti neįgalųjį arba žmogų su judėjimo negalia dėl to, kad jo niekas nelydi; pabrėžia, kad oro transporto bendrovė negali reikalauti, kad tokie keleiviai būtų visada lydimi kito žmogaus;

58.  pabrėžia, kad skrydžių įgulos ir kitų oro vežėjų, oro uostų ir vykdymo užtikrinimo įstaigų darbuotojų parengimas yra labai svarbus, ir šie darbuotojai turi būti tinkamai parengti, kad patenkintų įvairius ir pavienius žmonių su judėjimo negalia ir neįgaliųjų poreikius, daugiausia dėmesio skiriant įlaipinimui, išlaipinimui bei pagalbinės įrangos naudojimui; pabrėžia, kad mokymai turėtų būti rengiami bendradarbiaujant su įgaliotomis neįgaliųjų ir žmonių su judėjimo negalia organizacijomis;

59.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų užtikrinama, kad ribotos judėsenos ir neįgaliems asmenims visuomet būtų suteikta teisė orlaiviuose nemokamai naudotis saugiais patvirtintais kvėpavimo prietaisais; mano, kad bendradarbiaujant su sektoriaus atstovais ir įgaliotomis neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų organizacijomis reikėtų parengti patvirtintos medicininio deguonies įrangos sąrašą, deramai atsižvelgiant į saugumo reikalavimus;

60.  laikosi nuomonės, kad būtina nustatyti būtiniausius pagalbinės įrangos, skirtos žmonėms su judėjimo negalia, ir jos naudojimo visuose ES oro uostuose standartus, siekiant užtikrinti suderintą požiūrį į antžeminių paslaugų ir aukštos kokybės paslaugų teikimą keleiviams su judėjimo negalia Europoje;

61.  laikosi nuomonės, kad būtina nustatyti būtiniausius informacijos žmonėms su judėjimo negalia ir neįgaliesiems teikimo prieinama forma standartus visuose ES oro uostuose, ypač kai tai susiję su ekstremaliosioms padėtims; atkreipia Europos Komisijos dėmesį į dabar turimas naująsias technologijas, pvz., vaizdo įraše užfiksuotas ženklų kalbos paslaugas ir tekstines paslaugas;

62.  ragina, kad kai kurios oro transporto bendrovės, kurios netinkamai elgiasi su žmonėmis su judėjimo negalia ir (arba) juos diskriminuoja, nutrauktų diskriminaciją, kai žmonių su judėjimo negalia reikalaujama prieš įlipant į lėktuvą pasirašyti pareiškimą, kad oro transporto bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės dėl bet kokios jų judėjimo įrangai padarysimos žalos;

63.  ragina Komisiją dėti pastangas siekiant galbūt pakeisti Monrealio konvenciją, jog būtų užtikrinta, kad žmonių su judėjimo negalia judėjimo įrangai padaryta žala būtų visiškai kompensuojama, nes ši įranga yra svarbi šių asmenų neliečiamybei, orumui ir nepriklausomumui, todėl jos jokiu būdu negalima lyginti su bagažu, ir kad keleiviui būtų suteikta teisė, jei įmanoma, naudotis savo neįgaliųjų vežimėliu iki orlaivio durų ir atvykus jį atgauti prie orlaivio durų; taip pat reikalauja, kad žmonės su judėjimo negalia būtų informuoti apie savo teisę reikalauti kompensacijos už jų judėjimo įrangai padarytą žalą ir apie jų teisę pagal Monrealio konvenciją pateikti specialią suinteresuotumo savo bagažu deklaraciją;

64.  primygtinai teigia, kad visas paslaugas teikiančios bendrovės, skrydžio metu teikiančios maitinimo paslaugas, negali diskriminuoti keleivių, kuriems reikia specialaus maisto dėl turimų sveikatos sutrikimų (pvz., pilvo ertmės ligų, diabeto ir kt.), ir kad toks specialus maistas turi būti tiekiamas keleiviams visą laiką be papildomo mokesčio.

o
o   o

65.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 24, 2012 1 28, p. 125.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas