Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2604(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0202/2012

Debatai :

OJ 17/04/2012 - 89

Balsavimas :

PV 20/04/2012 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0142

Priimti tekstai
PDF 93kWORD 62k
Penktadienis, 2012 m. balandžio 20 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Birmoje (Mianmare)
P7_TA(2012)0142B7-0202, 0206, 0207, 0208, 0210, 0211/2012

2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Birmoje (Mianmare) (2012/2604(RSP))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (VŽTD) 18–21 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 25 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ES pirmininkaujančios valstybės narės 2009 m. vasario 23 d. deklaraciją, kurioje raginama pradėti visuotinį Birmos (Mianmaro) valdžios institucijų ir demokratinių pajėgų dialogą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes, ypač į 2010 m. lapkričio 25 d.(1) ir 2010 m. gegužės 20 d.(2) , rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių rinkinį, nurodytą 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendime 2010/232/BUSP su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 27 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1083/2011,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. balandžio 12 d. išvadas dėl aukšto lygio susitikimų sustabdymo atšaukimo ir dėl draudimo išduoti vizą civiliams vyriausybės nariams panaikinimo (Tarybos sprendimas 2011/239/BUSP),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 28 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2012 m. kovo 12 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. balandžio 2 d. pareiškimą dėl rinkimų Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio mėn. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime priimtą sprendimą dėl 2014 m. pirmininkavimo ASEAN teisių suteikimo Birmai (Mianmarui),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareiškimą dėl reformos Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 28 d. ir spalio 14 d. Sąjungos vyriausios įgaliotinės pareiškimus dėl tam tikrų trečiųjų šalių pritarimo laikytis Tarybos sprendimų 2011/239/BUSP ir 2011/504/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Birmai (Mianmarui),

–  atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. sausio 23 d. posėdžio išvadas dėl Birmos (Mianmaro),

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario, atsakingo už vystymąsi, Andriso Piebalgso 2012 m. vasario 12–14 d. vizitą į Birmą (Mianmarą),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 26 – kovo 2 d. Pirmojo ES ir Birmos (Mianmaro) tarpparlamentinio susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimus, ypač į 2010 m. lapkričio 13 d. pareiškimą dėl Aung San Suu Kyi paleidimo, 2011 m. sausio 13 d. ir 2011 m. spalio 12 d. pareiškimus dėl politinių kalinių paleidimo ir 2012 m. balandžio 2 d. pareiškimą dėl papildomų rinkimų surengimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 3 d. ASEAN aukščiausiojo lygio susitikime priimtą pareiškimą dėl 2012 m. balandžio 1 d. papildomų rinkimų rezultatų ir į raginimą panaikinti sankcijas,

–  atsižvelgdamas į įvairius Birmos (Mianmaro) Prezidento U Thein Seino ir Daw Aung San Suu Kyi susitikimus nuo 2011 m. rugpjūčio mėn.,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1 d. prezidento Thein Seino pirmųjų jo vyriausybės metinių proga pasakytą kalbą apie Sąjungos padėtį, kurioje jis pripažino, kad nepaisant įdėtų pastangų reikia dar daug nuveikti,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2012 m. balandžio 1 d. Birma surengė papildomus rinkimus į 40 vietų Žemuosiuose parlamento rūmuose (Pyithu Hluttaw ) ir juose netrukdomai galėjo dalyvauti Aug San Suu Kyi vadovaujama Nacionalinė demokratijos lyga (NDL); kadangi šie papildomi rinkimai, kurie, tarptautinės bendruomenės nuomone, buvo laisvi ir teisingi, yra rodiklis, jog Birma (Mianmaras) eina demokratinių pokyčių link;

B.  kadangi per pirmuosius veiklos metus prezidento Thein Seino vyriausybė, siekdama demokratijos, padarė didesnę pažangą nei ji buvo padaryta per paskutiniuosius dešimtmečius;

C.  kadangi opozicija šiuo metu turi tik 6,6 proc. vietų (42 iš 659), o didžiąją daugumą vietų kontroliuoja valdančioji Solidarumo sąjunga ir Plėtros partija (USDP), įskaitant 25 proc. karininkams rezervuotų vietų;

D.  kadangi kiti visuotiniai rinkimai vyks 2015 m. ir bus varžomasi dėl 75 proc. vietų, – Birmos valdžios institucijoms tai bus tikras patikrinimas, ar jos nori demokratizuoti šalį;

E.  kadangi papildomų rinkimų 2012 m. balandžio 1 d. organizavimas ir užsienio stebėtojų ir žurnalistų, įskaitant Europos Parlamento atstovą, pakvietimas bei jų dalyvavimas rodo Birmos (Mianmaro) vyriausybės pasiryžimą tęsti reformų procesą, kuris turėtų būti tvarus ir negrįžtamas;

F.  kadangi šie vykstantys pokyčiai suteikia svarbias galimybes sukurti geresnius Europos Sąjungos ir Birmos (Mianmaro) santykius;

G.  kadangi reikia elgtis atsargiai, turint omenyje tai, jog, remiantis JT specialiojo pranešėjo dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare) pranešimu, didžiulį susirūpinimą kelia žmogaus teisių klausimai, taip pat tai, kad vis dar kalinama šimtai politinių kalinių, o daugelis tų, kuriems sulaikymas nebetaikomas, paleisti tik lygtinai;

H.  kadangi vyriausybė sprendžia išliekančią dešimtmečius trunkančio pilietinio karo ir ginkluotų konfliktų problemą ir sudaroma daug susitarimų dėl paliaubų su dauguma ginkluotų etninių grupių, tačiau kačinų padėtis yra išimtis, kadangi humanitarinė pagalba dešimtims tūkstančių perkeltų civilių gyventojų blokuojama, o diskriminacinė politika, nukreipta prieš rohinjų mažumą, taip pat intensyviai vykdoma toliau;

I.  kadangi vyriausybė nurodė, jog vykdo trijų pakopų taikos kūrimo procesą: pirma sudaromos paliaubos, paskui vyksta socialiniai ir ekonominiai, kultūriniai ir politiniai procesai, pabaigoje sudaromas išsamus susitarimas (dėl jo bus keičiama Konstitucija), apimantis etninius klausimus, įskaitant buvusių kovotojų demobilizaciją ir integraciją, bendrą išteklių naudojimą ir didesnę autonomiją;

J.  kadangi dėl to, jog aukščiausiojo lygio politiniai sprendimai neatitinka ribotų institucinių ir techninių galimybių vietoje ir kadangi pokyčiai lėtai daro poveikį daugumos Birmos piliečių gyvenimui, nes jie ir toliau patiria su dideliu skurdu, dideliu įsiskolinimu, užimtumo trūkumu ir socialinių paslaugų nebuvimu susijusias problemas;

K.  kadangi daugelis ekonominės veiklos sektorių, pavyzdžiui, kasybos, medienos, naftos, dujų ir užtvankų statybos, Birmoje (Mianmare) yra tiesiogiai susiję su rimtais žmogaus teisių pažeidimais bei aplinkos niokojimu, tačiau kartu yra pagrindiniai karinės valdžios pajamų šaltiniai;

L.  kadangi vyriausybė ėmėsi priemonių, kad šalyje būtų daugiau pilietinių laisvių: ji suteikė didesnę informacijos ir žodžio laisvę, t. y. panaikino draudimą daugeliui interneto svetainių ir publikacijų, suteikė susirinkimų laisvę, įsteigė Nacionalinę žmogaus teisių komisiją ir planuoja paleisti cenzūros valdybą iki 2012 m. pabaigos;

M.  kadangi Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienė Ashton apsilankys Birmoje (Mianmare) netrukus po 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos posėdžio;

N.  kadangi nepriklausomos ir nešališkos teisminės institucijos yra labai svarbios siekiant Birmoje (Mianmare) užtikrinti pagarbą teisinei valstybei ir teisingumui; ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę taip pat pradėti teisines reformas siekiant užtikrinti, kad teisminės institucijos būtų tikrai nepriklausomos ir nešališkos;

O.  kadangi vyriausybė pagaliau atkreipė dėmesį į žmonėms susirūpinimą keliančius projektus, kurie gali būti žalingi aplinkos ir socialiniu požiūriu;

P.  kadangi šiuo metu ES Birmai (Mianmarui) taikomos ribojamosios priemonės bus persvarstomos kitame Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje 2012 m. balandžio 23 d.;

1.  palankiai vertina skaidrų ir patikimą papildomų rinkimų, kurie, tarptautinės bendruomenės nuomone, buvo laisvi, organizavimą 2012 m. balandžio 1 d., tačiau atkreipia dėmesį į pažeidimus jiems rengiantis, apie kuriuos pranešta; tikisi, kad naujai išrinkti parlamento nariai kuo greičiau pradės eiti savo pareigas; remia valdžios institucijų pastangas užtikrinti, kad reformų procesas būtų tvarus ir negrįžtamas;

2.  reiškia didelę pagarbą opozicijos lyderei ir Sacharovo premijos laureatei Aung San Suu Kyi už dešimtmečius trukusią kovą, sveikina ją su triuškinančia jos partijos pergale per balandžio mėn. papildomus rinkimus ir pritaria jos drąsai ir atkaklumui, nes tai nesavanaudiškos drąsos ir kovos už laisvę bei demokratiją tironijos akivaizdoje pavyzdys;

3.  pripažįsta veiksmus, kurių ėmėsi prezidentas Thein Sein ir kiti Birmos (Mianmaro) režimo reformatoriai, pastaraisiais metais siekdami įgyvendinti demokratines reformas, ir skatina juos neatidėliojant tęsti šį procesą tam, kad įvyktų negrįžtami pokyčiai;

4.  nuoširdžiai džiaugiasi vyriausybės, parlamento ir ginkluotųjų pajėgų vadovybės pastangomis baigti dešimtmečius trukusius ginkluotus vidaus konfliktus ir primygtinai ragina greitai užbaigti taikos derybas su kačinais;

5.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę prieš 2015 m. rinkimus padaryti 2008 m. Konstitucijos pakeitimus, kuriais būtų panaikintas kariškių vaidmuo civilinėje politikoje, ypač jų vietos abiejuose parlamento rūmuose;

6.  palankiai vertina abipusį Prezidento U Thein Seino ir Daw Aung San Suu Kyi santykių atnaujinimą ir vyriausybės ir opozicijos dialogą;

7.  palankiai vertina aukšto lygio tarptautines pastangas skatinti demokratinius pokyčius Birmoje (Mianmare), pažymi Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Davido Camerono vizitą po balandžio mėn. papildomų rinkimų ir palankiai vertina jo konstruktyvias diskusijas su Birmos prezidentu Thein Seinu ir Aung San Suu Kyi;

8.  palankiai vertina daugelio politinių kalinių paleidimą ir labai padidintą žiniasklaidos ir interneto laisvę, tačiau reiškia susirūpinimą dėl vykdomos cenzūros ir taikomų apribojimų; palankiai vertina naujus teisės aktus dėl susirinkimų laisvės ir pažangą, apie kurią pranešta, keičiant teisės aktus ir praktiką, kad būtų panaikintas priverstinis darbas;

9.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant ir netaikant jokių sąlygų paleisti visus likusius politinius kalinius ir sudaryti galimybes Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetui ir žmogaus teisių organams patekti į Mianmaro kalėjimus; taip pat ragina Nacionalinę žmogaus teisių komisiją intensyviau dirbti skatinant ir apsaugant piliečių pagrindines teises;

10.  ragina pakeisti 1982 m. pilietybės įstatymą siekiant užtikrinti tinkamą rohinjų etninės mažumos piliečių pilietybės teisės pripažinimą;

11.  ragina Birmos (Mianmaro) valdžios institucijas užtikrinti laisvą ir nepriklausomą žiniasklaidą ir užtikrinti, kad pagal naują žiniasklaidos įstatymą būtų leidžiama neribotai naudotis ryšių ir informacinėmis technologijomis;

12.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę pradėti teisines reformas siekiant užtikrinti, kad teisminės institucijos būtų tikrai nepriklausomos ir nešališkos, ir pradėti teisingumo ir atskaitingumo procesą dėl praeityje vykdytų žmogaus teisių pažeidimų;

13.  palankiai vertina Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos išvadas, pagal kurias Specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare) klausimais įgaliojimai buvo pratęsti dar metams;

14.  ragina Prezidentą Thein Seiną ištirti kaltinimus Birmos kariuomenei dėl seksualinio smurto ir vykdyti tų kariškių, kurie dalyvavo tokiuose veiksmuose, baudžiamąjį persekiojimą; primygtinai ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant nutraukti vaikų ėmimą į karines pajėgas ir jų išnaudojimą, sustiprinti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti vaikų apsaugą nuo ginkluotų konfliktų, ir toliau bendradarbiauti su JT Generalinio Sekretoriaus specialiąja įgaliotine vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais;

15.  ragina Prezidentą Thein Seiną konsultuotis su susijusiomis vietos bendruomenėmis dėl planuojamų užtvankų projektų ir atlikti nepriklausomus poveikio aplinkai vertinimus;

16.  palankiai vertina teigiamus ES veiksmus, kuriais remiama politinio perėjimo prie demokratijos šalyje pradžia, įskaitant pažadą skirti 150 milijonų eurų humanitarinei pagalbai, ypač siekiant plėtoti šalies sveikatos priežiūros ir švietimo priemones ir padėti perkeltiems asmenims;

17.  palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Birmos valdžios institucijos Birmos valiutos keitimo kurso klausimu;

18.  ragina Tarybą sustabdyti šiuo metu taikomas ribojamąsias priemones, išskyrus ginklų embargą, pradiniam vienų metų laikotarpiui ir atidžiai stebėti padėtį šalyje;

19.  ragina Komisiją ir Tarybą nustatyti aiškius terminus ir kriterijus, susijusius su vykstančio politinių ir ekonominių reformų proceso Birmoje (Mianmare) vertinimu;

20.  pripažįsta, kad vykdant atsakingą ir tvarią prekybą, įskaitant prekybą su Europos Sąjunga, ir atsakingai ir tvariai investuojant bus remiamos Birmos (Mianmaro) pastangos kovoti su skurdu ir užtikrinti, kad priemonės teiks naudos platesniems gyventojų sluoksniams, ir ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti galimybę suteikti Birmai (Mianmarui) privilegijuotą prieigą prie Europos Sąjungos rinkos;

21.  palankiai vertina Europos Sąjungos įsipareigojimą didinti paramą nuo konflikto kenčiančioms gyventojų grupėms ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę pagalbos agentūroms ir Jungtinių Tautų atstovams leisti patekti į valstijas, kuriose gyvena etninės grupės, arba užtikrinti, kad vietos bendruomenių teikiama pagalba ir tarpvalstybinė pagalba pasiektų šias pažeidžiamas gyventojų grupes;

22.  džiaugiasi netrukus vyksiančiu oficialiu Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienės Ashton vizitu, taip pat jos sprendimu įsteigti diplomatinį atstovavimą šalyje ir ta proga iškilmingai atidaryti ES biurą Jangone;

23.  primena kvietimą A. Sacharovo premijos laureatei Daw Aung San Suu Kyi apsilankyti Europos Parlamente, kad jai būtų oficialiai įteikta A. Sacharovo premija, kuri jai buvo paskirta 1991 m. už veiklą skatinant demokratiją ir laisvę Birmoje (Mianmare);

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, ASEAN Generaliniam Sekretoriui ir Birmos (Mianmaro) parlamentui ir vyriausybei.

(1) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 120.
(2) OL C 161 E, 2011 5 31, p. 154.

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas