Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2042(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0293/2012

Indgivne tekster :

A7-0293/2012

Forhandlinger :

PV 22/10/2012 - 23
CRE 22/10/2012 - 23

Afstemninger :

PV 23/10/2012 - 13.24
CRE 23/10/2012 - 13.24
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0387

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 121k
Tirsdag den 23. oktober 2012 - Strasbourg Endelig udgave
Små og mellemstore virksomheder (SMV): konkurrenceevne og forretningsmuligheder
P7_TA(2012)0387A7-0293/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder (2012/2042(INI))

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til det europæiske charter for små og mellemstore virksomheder, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2000 i Feira,

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder(1) ,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2011 »Industripolitik: En styrket konkurrenceevne« (COM(2011)0642),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2011 »Små virksomheder i en stor verden - et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale muligheder« (COM(2011)0702),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 23. november 2011 »Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov« (COM(2011)0803),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 »Status vedrørende «Small Business Act» for Europa« (COM(2011)0078),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 »Akten for det indre marked - Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid - «Sammen om fornyet vækst»« (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 »Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens forslag til forordning af 30. november 2011 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834),

–  der henviser til Kommissionens rapport fra 2011 om den europæiske konkurrenceevne (COM(2011)0642),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2011 om praktiske aspekter af revisionen af EU-instrumenterne til støtte for finansieringen af SMV'er i den næste programmeringsperiode(2) ,

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden(3) ,

–  der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om revisionen af Small Business Act(4) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48;

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Forbrugerbeskyttelse og Regionaludviklingsudvalget (A7-0293/2012),

A.  der henviser til, at mikrovirksomheder og SMV'er i økonomiske krisetider lider under, at det er vanskeligt at få adgang til finansiering, navnlig små lån, som kan støtte deres udvikling;

B.  der henviser til, at 25 % af EU's SMV'er har været internationalt aktive på det indre marked, mens kun 13 % har været internationalt aktive uden for EU, og at kun 24 % af mikrovirksomhederne eksporterer varer eller tjenesteydelser i forhold til 38 % af de små virksomheder og 53 % af de mellemstore virksomheder;

C.  der henviser til, at næsten en tredjedel af de administrative byrder, som er affødt af EU-lovgivningen, primært skyldes uforholdsmæssig og ineffektiv national gennemførelse, hvilket betyder, at der kunne spares op mod 40 mia. euro, hvis medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen var mere effektiv(5) ;

D.  der henviser til, at mere end 96 % af EU's SMV'er har færre end 50 ansatte og en årlig omsætning på under 10 mio. EUR; der henviser til, at deres evne til at eksportere varer og tjenester uden for de nationale grænser er begrænset, hvilket hovedsageligt skyldes de høje faste omkostninger, der er forbundet med international handel, samt den retlige usikkerhed og fragmenteringen af regelsættene;

E.  der henviser til, at 85 % af alle nye arbejdspladser i EU i perioden 2002-2010 blev skabt af SMV'er, navnlig nye virksomheder, og at der i EU er 32,5 mio. selvstændige;

F.  der henviser til, at industrien spiller en central rolle i den europæiske økonomi, og at industrien skaber 25 % af de direkte arbejdspladser i EU's private sektor og tegner sig for 80 % af den private F&U;

G.  der henviser til, at der har været en positiv jobskabelse i økoindustrien i hele recessionsperioden sammenlignet med mange andre sektorer, og at det forventes fortsat at være tilfældet i de kommende år(6) ;

H.  der henviser til, at internet og informations- og kommunikationsteknologi (ikt) forbedrer SMV'ernes muligheder for at sælge tjenesteydelser på verdensplan og spiller en vigtig rolle med henblik på at sikre, at SMV'erne i højere grad bidrager til økonomisk vækst og jobskabelse;

I.  der henviser til, at Kommissionen vurderer, at politikker til fremme af overgangen til en grøn økonomi, herunder ressourceeffektivitet, energieffektivitet og politikker for klimaændringer, vil skabe mere end 9 mio. job inden 2020, navnlig inden for SMV-sektoren;

1. »Små virksomheder i en stor verden«

1.  bemærker de fælles strukturelle og lovgivningsmæssige udfordringer, som SMV'er står overfor, såsom adgang til finansiering, menneskelig kapital og organisatoriske ressourcer; glæder sig i den forbindelse over Kommissionens bestræbelser på at fremme og støtte SMV'ers økonomiske aktiviteter på det indre marked og på tredjelandes markeder; påpeger, at SMV'ers internationalisering generelt bør betragtes som en proces, og at SMV'er for på vellykket vis at udvide deres handelsområde uden for EU har behov for rådgivning allerede på lokalt niveau og ikke kun om tredjelandes markeder; understreger, at dette behov bør afspejles i EU's støttepolitikker;

2.  henviser til den omstændighed, at SMV'er er yderst mangfoldige; opfordrer derfor Kommissionen til i forbindelse med udformningen af nye SMV-politikker at tage hensyn til de forskellige udfordringer, som disse virksomheder står overfor, afhængigt af størrelse og sektor;

3.  minder om, at SMV'er i højere grad end større virksomheder nyder godt af internationalisering ved at stifte bekendtskab med bedste praksis, og at de opnår bedre afsætning af overskudsproduktion og forbedrede forsyninger af rå- og hjælpestoffer gennem import, hvilket forbedrer deres konkurrenceevne, således at eksporterende SMV'er konsekvent klarer sig bedre end ikke-eksporterende, hvilket giver større velfærdsgevinster for økonomien som helhed og for forbrugerne;

4.  afviser den tanke, at beskyttelse af EU's SMV'er mod international konkurrence kan hjælpe dem med at vokse og klare sig bedre på den internationale scene; mener snarere, at EU bør støtte en positiv dagsorden til gavn for SMV'erne i internationale forhandlinger med henblik på at mindske barriererne gensidigt, hvilket er i SMV'ernes interesse på globalt plan;

5.  mener, et en effektiv beskyttelse af SMV'er mod illoyal handelspraksis fra EU- partnerlandes side er lige så vigtig som at hjælpe SMV'er, der ønsker at internationalisere sig; mener, at internationalisering og beskyttelse er to sider af samme sag, når det gælder globaliseringsprocessen;

6.  understreger, at der i meddelelsen burde have været fokuseret mere på forskellene mellem forskellige sektorer, idet internationalisering for SMV'er i servicebranchen er fundamentalt forskellig fra internationalisering for små og mellemstore fremstillingsvirksomheder; bemærker, at mange SMV'er i servicebranchen, som udgør den største gruppe af SMV'er, ofte ikke har brug for at nå en bestemt størrelse for at begynde at eksportere, og at de ville drage størst fordel af en mere åben regulering og adgang til ikt i mållandene, mens SMV'er i industribrancher ville drage større fordel af forbedrede betingelser med hensyn til transportlogistik og handelslettelser;

7.  bemærker, at de fleste offentlige politikker til støtte for internationalisering af SMV'er i EU fokuserer på fremstilling, og anbefaler derfor, at de tilpasses, så der tages højde for de forskellige behov, som SMV'er i servicesektoren har; anbefaler navnlig en fornyet overvejelse af kravene om en minimumsstørrelse for SMV-handelsstøtteprogrammer, der sædvanligvis har været baseret på eksportmodellen for industrielle SMV'er, i henhold til hvilken virksomheden kan udvide internationalt efter at have nået en kritisk størrelse;

8.  mener, at meddelelsen - omend den forsøger at fokusere på de vanskeligheder, som SMV'er står over for med hensyn til at identificere internationale forretningsmuligheder - ikke i tilstrækkelig grad understreger, at det at forsyne SMV'er med vejledning, forslag og incitamenter til internationalisering er en ønskværdig form for offentlig indsats; mener, at EU, igen i samråd med medlemsstaterne, bør støtte og fremme incitamenter til at udvikle SMV'er i strategiske sektorer på en proaktiv måde ved at tilføje værdi til allerede eksisterende initiativer, især når det drejer sig om høj værditilvækst og teknologisk avanceret fremstillingsvirksomhed, der giver en konkurrencefordel over for vækstøkonomier; understreger derfor behovet for at identificere lovende nichemarkeder, en praksis, som allerede er ved at blive integreret i andre EU-politikdokumenter som f.eks. rapporten fra gruppen på højt plan om centrale støtteteknologier;

Oplysninger til SMV'er

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at lancere den flersprogede onlineportal, der er planlagt i meddelelsen, således at den er fuldt funktionsdygtig senest ved udgangen af 2013; mener under anerkendelse af den enorme mangfoldighed af SMV'er og deres spørgsmål, at portalen ikke bør overlappe, men snarere sammenknytte eksisterende portaler, at den bør være let tilgængelig og brugervenlig, og at den ikke bør indebære yderligere søgeomkostninger for SMV'er; fremhæver, at portalen bør give mulighed for at øge antallet af SMV'er i EU, der indleder international virksomhed;

10.  opfordrer til øget og mere effektiv støtte til SMV'er for så vidt angår adgangen til det indre marked og tredjelandes markeder på europæisk, nationalt og regionalt plan, herunder med hensyn til reklamefremstød, adgang til information, beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, deltagelse i offentlige udbud, ikt, standardisering og lovgivningsspørgsmål; mener, at Enterprise Europe-netværket (EEN) udgør et effektivt redskab til opnåelse af disse målsætninger; mener, at der på baggrund af en grundig vurdering bør indføres en ny forvaltningsmodel for EEN med henblik på at øge effektiviteten, mindske de administrative og forvaltningsmæssige byrder og bane vej for skræddersyet støtte; mener, at denne støtte bør hjælpe virksomhederne med at erhverve sig de nødvendige kompetencer og udforme en strategi for at ekspandere på udenlandske markeder, samt at den bør fremme samarbejdet virksomhederne imellem ved at tilskynde til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel;

11.  er overbevist om, at EEN kun vil maksimere sin værdi for EU's SMV'er, hvis dets medlemsorganisationers funktion og forvaltning styrkes, og kendskabet til dets støttetjenester øges;

12.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at oprette et fælles netværk af helpdeske om eksportspørgsmål på lokalt og regionalt plan, som drives i samarbejde med virksomheder, handelskamre, universiteter og andre interesserede aktører, således at SMV'er kan have én let identificerbar kontaktperson og kan modtage umiddelbart anvendelige oplysninger på deres eget sprog i form af personlig rådgivning om og økonomiske analyser af oversøiske markeder, oplysninger om støtte- og eksportmuligheder, eksisterende handelshindringer (både toldmæssige og ikke-toldmæssige), gældende bestemmelser inden for investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse, administrative formaliteter og konkurrenter på tredjelandmarkeder; mener, at sådanne helpdeske bør bidrage til udveksling af bedste praksis i overensstemmelse med det europæiske charter om små virksomheder;

13.  henstiller til, at der formidles flere oplysninger målrettet til små virksomheder og mikrovirksomheder, som er den gruppe af SMV'er, der er mindst aktiv internationalt og mindst bevidst om sit eksportpotentiale og de fordele, som den ville opnå ved internationalisering;

Kortlægning af støttetjenester

14.  deler det synspunkt, at støtteprogrammer, der finansieres med offentlige midler, bør være så omkostningseffektive som muligt, navnlig i en tid, hvor EU's økonomi stadig er ved at komme sig efter den værste krise i årtier; påpeger i den forbindelse, at programmernes kvalitet mindst bør holdes på samme niveau;

15.  støtter forslaget om at foretage en kortlægning af en lang række lokale, regionale, nationale og europæiske støtteordninger; mener, at denne kortlægning bør omfatte private og lokale initiativer til støtte for SMV'ers adgang til finansiering, navnlig initiativer med henblik på at lette mikrovirksomheders adgang til lån, samt en vurdering af de eksisterende EU-støtteordningers effektivitet; mener endvidere, at kortlægningen bør gennemføres med regelmæssige mellemrum og danne grundlag for et benchmark- og resultattavlesystem; mener, at den indledende kortlægning bør danne grundlag for en vurdering af de eksisterende EU-støtteordningers effektivitet; påpeger, at de enkelte kortlægningstiltag ikke nødvendigvis omfatter samtlige initiativer, især hvis de er små eller uformelle, eller hvis de ikke er økonomisk og/eller praktisk mulige;

16.  forventer først inden udgangen af 2012 konkrete forslag om at strømline og koordinere de eksisterende EU- støtteordninger for at gøre dem mere effektive og i stand til at opfylde behovene for EU's SMV'er; understreger, at EU's foranstaltninger bør undgå overlapning eller udvikling af parallelle strukturer og påvise en klar europæisk merværdi; mener, at de eksisterende nationale støttestrukturer skal overholde nærhedsprincippet; mener, at betjeningen af enkelte SMV'er i EU bør være fokuseret på den organisation, der anses for at være tættest på deres individuelle forretningsbehov; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at underrette Europa-Parlamentets berørte udvalg om resultaterne af denne kortlægning;

17.  påpeger, at en ny EU-aktivitet som denne skal have en dokumenteret merværdi i forhold til eksisterende instrumenter; mener, at sådan en merværdi kan findes, hvor der er geografiske eller materielle markedssvigt (»blank spots«), eller hvor det er nødvendigt at styrke repræsentationen af EU's handelspolitiske interesser eller bestræbelserne på at indsamle oplysninger til en database om markedsadgangen;

18.  understreger behovet for at inddrage SMV'erne i revisionen af den eksisterende støtteramme; opfordrer til, at SMV'er sammen med EEN og EU's erhvervsorganisationer inddrages nøje i denne gennemgang;

19.  understreger, at de værktøjer, der på nuværende tidspunkt er til rådighed for alle EU-virksomheder, der eksporterer, f.eks. markedsadgangsdatabasen og helpdesken om eksportspørgsmål, bør tilpasses SMV'ernes behov; bifalder oprettelsen af en helpdesk for SMV'er vedrørende spørgsmål om handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger; anbefaler en mere effektiv koordinering mellem de forskellige støtteforanstaltninger for europæiske SMV'er i tredjelande;

20.  mener, at der bør udarbejdes og gennemføres praktiske og omkostningseffektive løsninger til at hjælpe SMV'er med at overvinde problemet med manglende arbejdskapital, navnlig kapital til de påkrævede indledende investeringer og til at påbegynde finansieringen af eksport, via EU's fælles handelspolitik og andre passende EU-instrumenter, hvis kortlægningen viser, at det er nødvendigt og gennemførligt;

21.  mener, at der skal gøres effektivt brug af eksisterende nationale strukturer, men at der er behov for EU-initiativer på tredjemarkeder, hvor der er dokumenteret merværdi; opfordrer til samarbejde mellem eksperter på både det offentlige og det private område, herunder EU's markedsadgangsteams; er enigt i, at SMV'er fra visse mindre og nyere medlemsstater er ringere stillet, idet de kan mangle enten diplomatisk repræsentation, erfarne partnere eller begge dele på visse tredjemarkeder; understreger imidlertid, at EU-initiativer ikke skal gribe ind i konkurrencen mellem individuelle virksomheder fra forskellige medlemsstater på tredjemarkeder;

22.  understreger, at internationaliseringen af SMV'er er en proces, og at SMV'er for at have succes har brug for støtteforanstaltninger allerede på lokalt plan og ikke kun på tredjemarkeder; anerkender, at en fælles EU-indsats på tredjemarkeder vedrørende lobbyvirksomhed, handelspolitik og markedsadgang såvel som supplerende programmer til at håndtere markedssvigt kan tilføre denne proces betydelig værdi;

23.  opfordrer Kommissionen til for at undgå overlapning ikke at skabe nye strukturer, før den har gennemgået finansieringen, foretaget en opgørelse over tilgængelige rådgivningstjenester i medlemsstaterne samt gennemført en grundig analyse af deres effektivitet og af ethvert dokumenteret behov for at skabe nye strukturer;

Fremme af EU-klynger og netværk

24.  støtter Kommissionens forslag om at styrke samarbejdet mellem forskellige erhvervsorganisationer, handelskamre og øvrige aktører, der er aktive på det indre marked og i tredjelande, med det formål at fremme partnerskaber, klynger og adgangen til nye markeder for at fremme internationaliseringsprocessen såvel i de enkelte virksomheder som i netværk eller kæder med flere forretningssteder, med henblik på at støtte mere komplekse og bæredygtige internationaliseringsprojekter, der kan involvere flere virksomheder og andre offentlige støtteorganisationer og -institutioner;

25.  understreger vigtigheden af SMV'ernes lokale virkefelt og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til et kontinuerligt samarbejde med de lokale myndigheder med henblik på at fremme netværkssamarbejde;

26.  mener, at etableringen af joint ventures eller andre partnerskabsaftaler mellem eller med SMV'er bør fremmes som en strategi til at komme ind på nye markeder, udvikle direkte investeringsprojekter i det indre marked og i tredjelande og deltage i udbudsprocedurer; opfordrer Kommissionen til at mobilisere ressourcer til at fremme et sådant tværnationalt samarbejde;

27.  bemærker, at klynger og netværk ofte skabes såvel virtuelt som fysisk; opfordrer medlemsstaterne til at bestræbe sig på at sikre, at de nødvendige redskaber og ressourcer er til stede for at fremme virtuelle klynger og netværk;

28.  opfordrer medlemsstaterne til aktivt at støtte Kommissionens indsats med henblik på at fremme SMV'ers adgang til tredjelandes markeder i forbindelse med internationale fora og konferencer;

Kommende foranstaltninger

29.  henstiller til, at Kommissionen tager højde for alle dimensioner af internationalisering, nemlig eksport og import, herunder forskellige former for økonomisk partnerskab og samarbejde; bemærker, at der i meddelelsen ikke er lagt tilstrækkelig vægt på denne anden dimension;

30.  ønsker en større integration mellem EU's politikker til fordel for SMV'er - især hvad angår innovation, vækst, internationalisering, produktivitet, omkostningsbegrænsning og nedbringelse af de administrative byrder, kvaliteten af den menneskelige kapital og virksomhedernes sociale ansvar;

31.  udtrykker tilfredshed med det nye program for SMV'ers konkurrenceevne (COSME); tager de vellykkede foranstaltninger, der er gennemført af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP), til efterretning; mener, at disse foranstaltninger, som f.eks. gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder og netværket Enterprise Europe, bør fortsættes og udvides yderligere i medfør af det nye program; understreger behovet for at lette SMV'ernes adgang til finansiering og styrke den private sektors rolle; opfordrer til en forenkling og rationalisering af de forskellige EU-instrumenter, der har til formål at give adgang til kredit, garantier eller risikovillig kapital, navnlig for SMV'er med internationaliseringsplaner; opfordrer til en gennemgang af omkostningerne til og tilgængeligheden af grundlæggende bankydelser for SMV'er, der beskæftiger sig med grænseoverskridende handel - navnlig hvis det indebærer flere valutaer - herunder uden for EU; opfordrer medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at anvende en del af deres nationale selskabsskatteindtægter til at lette adgangen til lånegarantier for SMV'er; understreger, at alle instrumenter, navnlig ikkefinansielle instrumenter, bør vedtages på grundlag af en kritisk vurdering af CIP og i tæt samarbejde med SMV-organisationer;

32.  understreger behovet for at øge budgettet for COSME betydeligt i forhold til det, der er fastsat i den flerårige finansielle ramme, navnlig under hensyntagen til de betydelige markedssvigt, der berører finansieringen af SMV'er, og i lyset af behovet for at øge EU-støtten til virksomhedsoverdragelser; mener i den forbindelse, at afgrænsningen mellem COSME og Horisont 2020 for så vidt angår aktiviteter og budgetter bør overvejes yderligere for at gøre det lettere for SMV'er at orientere sig;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at tilstrækkelige eksportgarantier er stillet til rådighed for SMV'er;

34.  påpeger betydningen af kvalificerede og veluddannede iværksættere for at takle internationale virksomhedsudfordringer; opfordrer Kommissionen til at fremme programmet »Erasmus for unge iværksættere« og til at undersøge muligheden for at etablere et »Erasmus Mundus for iværksættere« med det mål at give dygtige iværksættere mulighed for at oparbejde erfaring i og netværke med ekspertisecentre uden for EU - også ved hjælp af videreuddannelse i virksomhedskultur, der skal gøre det muligt at erhverve sig en iværksætterkultur med internationale perspektiver for at opnå de nødvendige, grundlæggende værktøjer for at kunne konkurrere på det globale marked; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i programmet »Erasmus for alle« at inddrage unge iværksættere og industripolitikker i de EU-politikker, der er relevante for programmet;

35.  glæder sig over Kommissionens forslag om at revidere den europæiske standardisering; understreger behovet for et mere sammenhængende system af internationale standarder med henblik på at muliggøre interoperabilitet og reducere hindringerne for SMV'ers internationalisering;

36.  støtter et europæisk standardiseringssystem, der inddrager SMV'er mere systematisk i beslutningsprocessen, under anvendelse af princippet om nationale delegationer; opfordrer Kommissionen til at træffe de fornødne foranstaltninger for at gøre standarder udarbejdet af de europæiske standardiseringsorganer lettere tilgængelige for SMV'er til en mere overkommelig pris for at muliggøre interoperabilitet og begrænse nogle af de væsentlige hindringer, som SMV'er møder på internationalt plan; understreger, at tilpasningen af EU's ikt-standardiseringspolitik til markeds- og politikudviklingen er afgørende for at inddrage SMV'er i e-business, e-handel, e-fragt, intelligente transportsystemer (ITS) osv.;

37.  understreger, at en enkel, effektiv og overkommelig ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder er afgørende med hensyn til at fremme SMV'ers internationalisering; mener, at en effektiv beskyttelse af SMV'ers intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtig for at sikre, at de kan udvikle nye teknologier og bruge dem som grundlag for deres internationale aktiviteter;

38.  understreger SMV'ernes mangel på ressourcer til at bekæmpe brud på intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), som rammer dem på tredjemarkeder; opfordrer til konkrete initiativer fra EU's side for at fremme beskyttelsen af SMV'ers intellektuelle ejendomsrettigheder i disse tredjelande, som f.eks. helpdesken for SMV'er i Kina vedrørende spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder; konstaterer, at denne helpdeskmodel i øjeblikket er ved at blive udvidet i et pilotprojekt til en række ASEAN-stater og sydamerikanske lande; understreger behovet for at gennemføre en ordentlig evaluering af de eksisterende helpdeske med henblik på at optimere modellens effektivitet, inden den udbredes yderligere; opfordrer indtrængende Kommissionen til, når der er blevet høstet erfaringer af denne evaluering, at indføre tilsvarende helpdeske på prioriterede markeder, hvor IPR er et vigtigt tema; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere toldsamarbejdet i EU og med tredjelandene, når det gælder beslaglæggelse af forfalskede varer, og om at forenkle toldprocedurerne;

39.  bemærker betydningen af oprettelsen af en simpel og gennemsigtig EU-lovramme for offentlige udbud, således at SMV'er kan få bedre adgang til offentlige kontrakter, såvel i EU som i tredjelande, herunder under anvendelse af princippet om »kun én gang«, det elektroniske transmissionssystem og den europæiske kodeks for bedste praksis, der letter SMV'ers adgang til offentlige indkøbskontrakter; mener, at offentlige indkøb er et effektivt offentligt politikinstrument, når det gælder om at støtte nationale SMV'ers tekniske innovationskapacitet og sørge for deres vækst til den størrelse, der er nødvendig for at give sig i kast med internationalisering; opfordrer til en bedre definition af udbud samt til at lade tjenesteydelser være omfattet af offentlige udbud;

40.  forventer, at Kommissionen tager initiativ til at sikre, at SMV'er i EU har adgang til offentlige indkøb på tredjemarkeder på lige fod med andre virksomheder; håber, at det nyligt offentliggjorte forslag til forordning om EU's marked for offentlige indkøb vil fremme en gensidig åbenhed, som er til gavn for EU's SMV'er; anmoder om, at EU fastlægger en ambitiøs fælles industripolitik, der er baseret på fremme af forskning og innovation, og som nyder godt af innovative finansieringsordninger såsom projektobligationer og støtter SMV'ernes udvikling, navnlig via adgangen til de offentlige kontrakter, så de kan bevare deres konkurrenceevne over for de nye store aktører inden for industri og forskning; anmoder EU om at øge den europæiske produktions værdi ved at give bedre informationer til forbrugerne, navnlig ved at vedtage »oprindelsesmærkningsforordningen« om angivelse af oprindelseslandet for produkter, der importeres til EU;

41.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til snarest muligt, og senest ved udgangen af 2012, at nå til enighed om et fælles patentsystem, da det er afgørende for EU at give virksomhederne let og rimelig adgang til patentbeskyttelse i det indre marked, svarende til beskyttelsen af deres konkurrenter i USA, Kina og Japan;

42.  anbefaler, at de eksisterende EU-centre for SMV'er kun bør udvides efter nøje overvejelse af konklusionerne fra evalueringen af de eksisterende centres effektivitet og de generelle vejledende principper; bemærker, at disse centre ville fungere bedre i kombination med fælles helpdeske, der er skræddersyet til SMV'ernes behov i form af kvikskranker med et fælles kontaktpunkt for EU's SMV'er i tredjelande; mener, at EU-initiativer bør fokusere på områder, hvor SMV'er rent faktisk opererer;

43.  opfordrer til, at der udarbejdes en klarere definition af prioriterede markeder for SMV'er på grundlag af dagsordenen for EU's handelsforhandlinger; minder om, at de prioriterede markeder naturligvis bør omfatte markeder med høj vækst såsom BRIK-landene, men også tage højde for SMV'ernes opfattelse af mulighederne for internationalisering i udviklede lande og naboregioner; opfatter derfor væksten på værtsmarkeder og mangelfulde eksisterende støttestrukturer som de vigtigste kriterier for udarbejdelsen af en liste over prioriterede markeder; henstiller til, at adskillige af EU's nabolande, navnlig dem på Vestbalkan og i Middelhavsområdet, eller dem, der har fælles grænse med EU, føjes til listen, da de fleste SMV'er som udgangspunkt eksporterer til handelspartnere i nabolande, og EU's handel med disse lande spiller en stor rolle for landenes vækst og stabilitet;

44.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at SMV'ernes specifikke behov og interesser afspejles i alle handelsforhandlinger; bemærker, at dette ville indebære, at man definerer de forhandlingsområder, hvor problemerne i højere grad berører SMV'er end andre virksomhedskategorier, og at man fokuserer på dem i processen med forhandling om handelsaftaler med tredjelandene; støtter en reform af den multilaterale ramme for involvering af SMV'er i WTO og sikring af hurtigere voldgift og bilæggelse af tvister, der involverer SMV'er;

45.  understreger, at investering i udlandet er den mest udfordrende form for internationalisering for SMV'erne; henstiller til, at der, når EU i fremtiden skal forhandle om bilaterale investeringsaftaler, tages højde for SMV'ernes behov for at nyde godt af en højere sikkerhed for deres direkte investeringer i udlandet;

46.  betragter bedre, mindre bekostelige og hurtigere adgang for SMV'er til antidumpingprocedurer som et centralt element, når det drejer sig om at beskytte dem bedre mod illoyal handelspraksis fra handelspartneres side; opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til denne problemstilling i forbindelse med reformen af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;

47.  bifalder initiativerne til oprettelse af business to business-kontakter i bilaterale frihandelsaftaler; minder om, at udfordringerne med at lokalisere og kontakte eventuelle kunder i udlandet og etablere pålidelige forsyningskæder er forbundet med store vanskeligheder for SMV'er, der ønsker at få adgang til eksportmarkeder, og at navnlig mindre virksomheder og mikrovirksomheder er afhængige af mellemled for at kunne sælge varer i udlandet;

2. Administrative byrder
Reguleringsmetode

48.  glæder sig over opfyldelsen af 2012-målet om at minimere de administrative byrder, men mener, at der stadig mangler meget; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemgå eksisterende lovgivning og opstille et nyt og ambitiøst reduktionsmål, som er i overensstemmelse med »Small Business Act« for Europa (SBA) og princippet om at »tænke småt først«; mener, at det nye reduktionsmål skal være et nettomål og tage hensyn til ny lovgivning, der er vedtaget efter fastsættelsen af målet; anbefaler, at det nye mål bør kunne måles og kontrolleres, og at det indebærer en kvalitativ forbedring, f.eks. ved at reducere mængden af dokumentation, der kræves af SMV'er, og sikre, at SMV'erne ikke skal overholde urealistiske frister for indgivelse af dokumentation; mener, at gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder bør spille en central og vedvarende rolle i overvågningen af fremskridtene mod opnåelse af reduktionsmålet;

49.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre aftaler, der giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at operere over hele Europa og udnytte deres idéer erhvervsmæssigt ved at give dem bedre adgang til markederne og begrænse bureaukratiet;

50.  understreger sin skuffelse over Kommissionens overfladiske og inkonsekvente anvendelse af SMV-testen; insisterer på, at SMV-testen skal være en fast bestanddel af konsekvensanalysen; opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvorfor der ikke er gennemført en passende SMV-test for databeskyttelsespakken, og til at træffe hurtige og konkrete foranstaltninger, som kan rette op på dette;

51.  støtter kraftigt den fokus, der sættes på mikrovirksomheder i en styrket anvendelse af SMV-testen, og noterer sig princippet om automatisk at undtage mikrovirksomheder fra ethvert lovforslag; mener imidlertid, at en undtagelse kun bør finde anvendelse, når mikrovirksomheders specifikke behov ikke kan imødekommes gennem tilpassede løsninger eller mere lempelige ordninger, som det fremgår af SMV-testen; kræver derfor, at der i SMV-testen indarbejdes en mikrodimension, hvor alle muligheder systematisk vurderes; minder om, at hverken undtagelser eller tilpassede løsninger må gribe ind i grundlæggende EU-krav om sundhed og arbejdsmiljø, grundlæggende EU-arbejdstagerrettigheder eller grundlæggende EU-miljøprincipper; understreger, at hvis en bestemmelse finder fuld anvendelse på mikrovirksomheder, skal årsagerne til at inkludere dem være klart dokumenteret af testresultaterne;

52.  understreger behovet for at forbedre effektiviteten af EU-lovgivningens gennemførelse i national ret; opfordrer Kommissionen til at harmonisere lovgivningen med henblik på at mindske overregulering, og opfordrer til en mere systematisk anvendelse af SMV-testen; beder Kommissionen undersøge, hvorvidt anvendelsen af checklisten for korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen(7) kan gøres obligatorisk for medlemsstaterne til gavn for det indre marked;

53.  opfordrer de nationale regeringer til at anvende en »følg eller forklar«-metode i lighed med bestemmelserne om virksomhedsledelse (corporate governance); understreger, at regeringerne i henhold til denne metode behørigt skal begrunde gennemførelsesbestemmelser, hvis de er mere vidtgående end kravene EU-lovgivningen;

54.  beklager, at kun få medlemsstater systematisk har anvendt en SMV-test i deres nationale beslutningsproces; opfordrer Kommissionen til at fremlægge, og Rådet til at støtte, et forslag vedrørende minimumskrav, herunder retningslinjer for gennemførelse af SMV-test på nationalt plan baseret på bedste praksis fra den SMV-test, der anvendes af Kommissionen og på nationalt plan;

55.  opfordrer til en kvalitetskontrol af den eksisterende EU-lovgivning med henblik på at fjerne uoverensstemmelser og forældede eller ineffektive bestemmelser;

56.  opfordrer som led i kvalitetskontrollerne til identificering af områder, der er kendetegnet ved urimeligt store byrder, uoverensstemmelser eller ineffektiv lovgivning med negativ indvirkning på SMV'er; opfordrer Kommissionen til at sikre, at målene for sundheds-, sikkerheds- og ligestillingsbestemmelserne samt de sociale bestemmelser nås;

57.  støtter fuldt ud idéen om »én ind, én ud« som princip i forbindelse med det indre markeds lovgivning for dermed at sikre, at der ikke indføres ny lovgivning, som indebærer yderligere omkostninger for SMV'er, uden at der samtidig fjernes en tilsvarende, eksisterende bestemmelse på området;

58.  opfordrer til en styrkelse af SMV-repræsentantnetværkets rolle, da der er tale om en faktisk merværdi for kommunikationen og koordineringen medlemsstaterne imellem og mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne, lige fra politikudformningen til gennemførelsen af lovgivningen; opfordrer Kommissionen og de nationale administrationer til at sikre, at SMV-repræsentanter kan handle uafhængigt; opfordrer til en tværgående tilgang, som kan sikre, at der tages behørigt hensyn til SMV'ernes interesser i alle lovgivninger og politikker; insisterer på en tæt inddragelse af SMV-repræsentanter i SMV-testprocedurerne; opfordrer ligeledes til en styrkelse af civilsamfundsorganisationer, som beskæftiger sig med at forene EU's SMV'er, og opfordrer til, at der tages hensyn til civilsamfundsorganisationernes behov i de administrative og lovgivningsmæssige procedurer;

59.  understreger betydningen af drøftelser med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med planlægningen af nationale tiltag til styrkelse og fremme af små og mellemstore virksomheders iværksætterånd;

SMV-definition

60.  noterer sig den igangværende evaluering af SMV-definitionen, som allerede dækker mere end 99 % af alle virksomheder i EU; opfordrer Kommissionen til at undersøge virkningen af at: a) øge fleksibiliteten og nedbringe væksthindringerne (f.eks. ved at forlænge overgangsperioderne til tre år), b) tilpasse tærsklerne for omsætningen og balancen til den økonomiske udvikling og c) give mulighed for en mere differentieret behandling af hver enkelt underkategori;

61.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med eksport/importaktiviteter at oprette en særskilt visumordning som led i Schengenaftalen;

Supplerende foranstaltninger

62.  fremhæver, at det indre marked er en nøglekatalysator til skabelse af det bedst mulige miljø for SMV'er; beklager, at flere af dets dimensioner stadig ikke er blevet realiseret, navnlig den digitale dimension; opfordrer derfor Kommissionen til at presse på for at få gennemført det digitale indre marked inden 2015, herunder ved at fremme udviklingen af bredbåndsinfrastruktur og -teknologi, med henblik på at tvinge medlemsstaterne til at gennemføre og anvende den eksisterende lovgivning og fremsætte nye forslag på områder, hvor der stadig mangler lovgivning om det indre marked, navnlig med henblik på at reducere omkostninger og bureaukrati i forbindelse med erhvervsaktivitet;

63.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde højhastighedsbredbåndsforbindelser i EU's regioner med henblik på at sikre SMV'erne maksimal deltagelse i et digitalt indre marked;

64.  erkender, at cloud computing kan øge SMV'ernes effektivitet og produktivitet betydeligt; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle en europæisk ramme for cloud computing, som er åben over for andre globale tiltag;

65.  beklager, at EU sakker bagud i forhold til andre globale aktører såsom Japan og Sydkorea, idet kun 2 % af EU's internetforbindelser er baseret på fiberbredbånd; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at fremskynde spredningen og indførelsen af ultrahøjhastighedsbredbånd;

66.  erkender, at e-handel udgør et effektivt redskab for SMV'er, der ønsker at komme ind på nye markeder eller udvide deres kundekreds; opfordrer derfor Kommissionen til at fremme grænseoverskridende e-handel, f.eks. ved at skabe et pålideligt, sikkert og effektivt system til onlinebetaling;

67.  understreger, at det er bydende nødvendigt for EU at skaffe SMV'er og iværksættere den fornødne tillid og midlerne til at handle online for at øge den grænseoverskridende handel; opfordrer derfor til at forenkle licensordningerne og oprette en effektiv ramme for ophavsret;

68.  opfordrer Kommissionen til at fremme den frie bevægelighed for tjenesteydelser ved at udvide og fuldt ud gennemføre servicedirektivet for dermed at give SMV'er og iværksættere en reel mulighed for at udvikle sig og sælge tjenesteydelser og varer til EU's 500 mio. forbrugere;

69.  opfordrer medlemsstaterne til at udnytte de fordele, der ligger i elektronisk administration, og til at indføre e-forvaltningsløsninger;

70.  opfordrer Kommissionens Generalsekretariat til i samarbejde med erhvervsorganisationer og andre interessenter at indføre en årlig pris i kommissærkollegiet, der uddeles til det kommissionsmedlem eller den medlemsstat, der har anvendt »tænk småt først«-princippet mest effektivt og med størst succes som led i det europæiske semester;

71.  opfordrer til at forenkle EU-instrumenterne for SMV'er og gøre dem mere tilgængelige; bemærker, at EU's programmer alt for ofte er for bureaukratiske til, at SMV'er kan udnytte dem;

72.  pointerer, at det er nødvendigt at iværksætte og anvende omfattende forenklingsforanstaltninger, herunder forenklede refusionsmetoder, for at hjælpe SMV'er til at deltage i EU-finansierede programmer;

Styrkelse af industriens og SMV'ernes konkurrenceevne

73.  bifalder Kommissionens meddelelse »Industripolitik: En styrket konkurrenceevne« (COM(2011)0642) og Kommissionens arbejdsdokument om »konkurrenceevnetest« (SEC(2012)0091);

74.  anerkender, at Kommissionen har påbegyndt gennemførelsen af konkurrenceevnetesten og en efterfølgende evaluering af lovgivningen; insisterer på, at Kommissionen anvender dette koncept konsekvent og omhyggeligt, også i tilfælde, hvor ændringer i europæisk lovgivnings gennemførelsesbestemmelser har indvirkning på den industrielle konkurrenceevne (eksempelvis ved ændringer i auktioneringsreglerne inden for emissionshandel); opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport om fremskridtene på dette område;

75.  finder det nødvendigt at gennemføre regionale reklamekampagner under inddragelse af lokale erhvervsorganisationer for at fremme iværksætterånden ved at præsentere bedste praksis og gennem rundbordssamtaler med deltagelse af succesfulde forretningsfolk og således udbrede kendskabet til iværksætterkulturen i regionerne;

76.  understreger, at frihandel og adgang til de globale markeder er en vigtig katalysator til skabelse af beskæftigelse og vækst og er afgørende for, at europæiske SMV'er kan blive førende på verdensmarkederne; understreger derfor betydningen af fremskridt i handelsforhandlinger, idet de kan bidrage til at reducere lovgivningsmæssige handelshindringer, der påvirker SMV'er i uforholdsmæssig grad;

77.  glæder sig over, at Kommissionen i sine forskellige strategier og meddelelser har erkendt, at fremstillingssektoren spiller en vigtig rolle i skabelsen af bæredygtig vækst og beskæftigelse i EU; gentager behovet for en integreret industripolitik baseret på principperne om social markedsøkonomi, som støtter overgangen til en bæredygtig, ressourceeffektiv og klimarobust økonomi;

78.  understreger betydningen af at styrke inddragelsen af SMV'er på lokalt og regionalt plan i udarbejdelsen af energieffektivitets- og miljøplaner, eftersom deres deltagelse i disse sektorer vil øge forretningsmulighederne betydeligt;

79.  erkender, at det, hvis medlemsstaterne skal kunne opfylde Europa 2020-målene om et innovativt, intelligent og inklusivt Europa, er nødvendigt at tage hensyn til og fremme etableringen af SMV'er og mikrovirksomheder, eftersom disse rummer et enormt potentiale for at skabe beskæftigelse, navnlig beskæftigelse for unge, og dermed for at begrænse fattigdom og social udstødelse; bemærker, at det at blive selvstændig og etablere en mikrovirksomhed kan være en god og fleksibel mulighed, navnlig for kvinder;

80.  erkender, at SMV'er spiller en vigtig rolle, når det gælder om at opnå social stabilitet, samhørighed og integration, navnlig i områder, der må kæmpe med de negative virkninger i deres demografiske udvikling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bistå SMV'er med at skabe et arbejdsklima, der vil tilskynde arbejdstagerne til at overholde de arbejdsretlige standarder og standarderne for arbejder- og sundhedsbeskyttelse for på denne måde også at bidrage til social velfærd og fattigdomsbekæmpelse;

81.  understreger, at der bør tilskyndes til lettere adgang til mikrokreditter via den europæiske mikrofinansieringsfacilitet samt til videreudvikling af dette instrument som led i programmet for social udvikling og innovation for perioden 2014-2020 og fremtiden for ESF for at give navnlig grundlæggere af mikrovirksomheder fra socialt dårligt stillede befolkningsgrupper adgang til hensigtsmæssige finansielle instrumenter; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at medtage særlige oplysninger om kooperativer i de finansielle instrumenter, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond;

82.  bemærker, at kvikskranker, når det gælder grænseoverskridende tjenesteydelser, også, sammen med arbejdsmarkedets parter, kan give omfattende oplysninger om arbejdsvilkårene i det land, hvor tjenesterne skal ydes;

83.  mener, at iværksætterånd og de rette rammebetingelser for SMV'ers konkurrenceevne og vækst, herunder gennem infrastrukturinvesteringer, f.eks. i grøn infrastruktur, kan lette vejen ud af den økonomiske krise betydeligt; understreger behovet for at opmuntre iværksætterpotentialet, når antallet af nyoprettede SMV'er ligger under gennemsnittet i alle samfundsgrupper, og når der ønskes iværksætterånd hos specifikke målgrupper, navnlig unge og kvinder;

84.  mener, at en revision af lovgivningen om finansmarkederne bør gøre det nemmere for SMV'er at få adgang til finansiering gennem kapitalmarkederne, så de bliver mindre afhængige af banklån;

85.  mener, at der i vidt omfang bør tages hensyn til SMV'er i forbindelse med den igangværende reform af strukturfondene, hvor det er relevant, og hvor det bidrager til de regionale rammer for vækst og skaber synergier med andre EU-programmer og -initiativer; mener, at bureaukratiet bør mindskes, f.eks. i form af passende standarder for revision og rapportering og indførelse af fælles regler for alle fonde og programmer i forbindelse med revisionen af finansforordningen;

86.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre direktivet om forsinkede betalinger i deres nationale lovgivning for at bidrage til sikre SMV'er ekstra likviditet i forbindelse med den aktuelle økonomiske krise;

87.  opfordrer til mere effektive, enkle og koordinerede EU-instrumenter, der skal give adgang til kredit eller risikovillig kapital, navnlig for SMV'er med internationaliseringsplaner;

88.  opfordrer til effektivt at beskytte SMV'ernes porteføljer under henvisning til de øgede kapitalkrav til banker som led i gennemførelsen af Basel III overvågningsprojektet og den nedgearingsproces, som gennemføres på nuværende tidspunkt af en række banker, under behørig hensyntagen til de kumulative virkninger af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser;

89.  understreger, at EU's SMV-aktivitet ikke erstatter, men snarere supplerer medlemsstaternes og regionernes tiltag, og at den sigter på at styrke disse tiltag på grundlag af princippet om »mere for mere og mindre for mindre«, som indebærer, at medlemsstater, der yder mere støtte til SMV'er, skal modtage mere EU-støtte; opfordrer derfor medlemsstaterne til at gennemføre ambitiøse incitamentsbaserede programmer med henblik på at fremme iværksætteriet yderligere; opfordrer til, at sådanne programmer kommer til at omfatte foranstaltninger, der forbedrer adgangen til finansiering og markeder, letter de administrative krav og giver iværksætteruddannelse en mere fremtrædende plads i skolernes undervisningsplaner på alle niveauer; mener, at disse tiltag bør støtte initiativer i den private sektor, som kan nedsætte fristen for opnåelse af finansiering i mindre målestok, såsom partnerskaber mellem banker og regnskabsvirksomheder; anbefaler, at der regelmæssigt afholdes praksisorienterede akademiske prøver for studerende med henblik på at vurdere ikke blot deres leksikale viden, men også deres iværksætterånd;

90.  støtter initiativer i den private sektor til fremme af SMV'ers, især mikrovirksomheders, adgang til finansiering, såsom partnerskaber mellem banker og regnskabsvirksomheder, der sigter mod at nedsætte fristen for opnåelse af mindre lån (under 25 000 EUR) til 15 dage; mener, at disse partnerskaber er nyttige for mikrovirksomheder, for det første, fordi regnskabsvirksomhederne på deres side forbereder og elektronisk fremsender de nødvendige finansielle dokumenter, som kræves af bankerne, og giver en vis sikkerhed for de af mikrovirksomhederne afgivne overslag, og for det andet, fordi bankerne stiller standardansøgninger om finansiering til rådighed online og begrunder afslag på finansieringsansøgninger;

91.  opfordrer Kommissionen til at overveje nye fundraisinginitiativer for iværksættere og startupvirksomheder såsom såkaldt crowdfunding med henblik på at vurdere, hvordan denne finansieringstype kan være til gavn for SMV'er, og afgøre, om den bør fremmes; påpeger desuden, at det er nødvendigt at vurdere behovet for en EU-lovgivningsramme vedrørende sådanne praksisser;

92.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i den kommende flerårige finansielle ramme at sikre SMV'erne lettere adgang til europæiske midler, hvilket bør styrke deres adgang til det indre marked;

93.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme investeringsmuligheder for innovative startupvirksomheder ved at fjerne forhindringer for fremkomsten af et EU-marked for risikovillig kapital;

94.  fremhæver, at det er nødvendigt at identificere og fjerne hindringer, der forhindrer mikrovirksomheder i at blive til SMV'er, og SMV'er i at vokse yderligere;

95.  opfordrer Kommissionen til at håndtere SMV'ers manglende viden og kompetencer inden for grønne teknologier, praksisser og forretningsmodeller; understreger, at en indsats er påkrævet for at bestemme, hvor der mangler kompetence, og for at takle disse mangler på arbejdsmarkedet gennem uddannelses- og efteruddannelsesstrategier og udvikling af uddannelses- og kompetenceudviklingsprogrammer, der er målrettet SMV'er;

96.  mener, at der i de kommende programmer COSME og Horisont 2020 samt strukturfondsprogrammer under den næste flerårige finansielle ramme bør afsættes tilstrækkelige midler til at støtte den indsats, der gøres af SMV'er for at innovere og skabe arbejdspladser på ressourceeffektiv og bæredygtig vis;

97.  opfordrer til, at der udvikles nye finansieringsinstrumenter under støtteprogrammerne for SMV'er (som COSME-programmet), som tager højde for ikke blot SMV'ernes finansielle situation, men også for de såkaldte »immaterielle værdier«, således at adgangen til finansiering indebærer former for anerkendelse af SMV'ers intellektuelle kapital;

98.  opfordrer til, at der afsættes et ambitiøst budget til SMV-instrumentet under programmet Horisont 2020, som vil sikre målrettet støtte til innovative SMV'er med et stort vækstpotentiale; mener, at dette instrument bør gennemføres i form af en enkelt struktur, som er skræddersyet til SMV'ernes behov;

99.  understreger, at de finansieringstekniske instrumenters potentiale bør videreudvikles for at give mulighed for både udvikling af kvalitative strategiprojekter og private aktørers deltagelse, navnlig SMV'er, og privat kapital i europæiske projekter; mener, at den omstændighed, at de finansieringstekniske instrumenter i øjeblikket underudnyttes på grund af deres alt for store kompleksitet, gør drøftelsen om forvaltningen deraf meget påtrængende;

100.  understreger, at strukturfondene - gennem finansieringsinstrumenterne - fortsat bør yde finansiering til SMV'er i form af egenkapital, garantier og »bløde lån«, og fremhæver, at komplekse administrative procedurer, specielt på nationalt plan, bør forenkles, og at afgørende forskelle i de måder, bestemmelserne anvendes på af henholdsvis forvaltningsmyndigheder og formidlende organer, bør undgås;

101.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge en køreplan for konkurrencepræget beskatning af SMV'er for at tilskynde medlemsstaterne til at udforme deres beskatningsordninger på en sådan måde, at de indirekte lønomkostninger sænkes for nye virksomheder, så de kan geninvestere en større del af deres overskud i virksomheden; foreslår, at køreplanen baseres på bedste praksis og omfatter pilotprojekter;

102.  opfordrer til, at der gøres en større indsats for at gennemføre gensidig anerkendelse med henblik på at lette SMV'ers grænseoverskridende aktiviteter; opfordrer til oprettelse af en kvikskranke vedrørende moms for at gøre det muligt for iværksættere at opfylde deres forpligtelser i virksomhedens oprindelsesland;

103.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at sikre lige konkurrencevilkår for alle finansieringsformer; påpeger, at det haster at træffe foranstaltninger, så virksomhederne ikke er så afhængige af gæld; støtter princippet om afgiftsneutralitet mellem egenkapital og lån;

104.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme SMV'ers kontinuitet gennem et reguleringsmiljø, som letter virksomhedsoverdragelser; henstiller til fjernelse af skattemæssige hindringer (arveafgift, gaveafgifter osv.), der kunne udgøre en trussel mod familieforetagender;

105.  understreger behovet for at sænke skatten på arbejde og investeringer;

106.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til fremme af socialt iværksætteri i Europa, navnlig ved at forbedre adgangen til offentlig og privat finansiering, reducere lønforskellene mellem kønnene, fremme foranstaltninger til at skabe bedre balance mellem arbejds- og familieliv, forbedre mobiliteten for og anerkendelsen af faglært arbejdskraft og forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af rådgivning til SMV'er vedrørende virksomhedernes sociale ansvar; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe særlige foranstaltninger til fremme af socialt iværksætteri i Europa, navnlig ved at forbedre adgangen til offentlig og privat finansiering og forbedre mobiliteten for og anerkendelsen af faglærte arbejdere og lærlinge; understreger imidlertid, at dette ikke må føre til en kategorisering af henholdsvis »gode« og »dårlige« iværksættere;

107.  understreger betydningen af en pålidelig forsyning af råstoffer, også for mellemstore industrivirksomheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på en bæredygtig sikring af råstofforsyningen og forøgelse af råstofeffektiviteten, navnlig gennem sikring af en fri og retfærdig adgang til internationalt handlede råstoffer samt udvikling af ressourceeffektivitet og genanvendelse under hensyntagen til cost-benefit-forholdet;

108.  opfordrer Det Europæiske Råd til at fastholde budgettet for samhørighedspolitikken for den kommende programmeringsperiode, da struktur- og samhørighedsfondene er nogle af EU's mest effektive instrumenter til vækst- og jobskabelse, forøgelse af den europæiske økonomis konkurrenceevne og støtte til SMV'er;

109.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme udviklingen af og konkurrenceevnen for forskellige typer SMV'er og til at imødekomme deres særlige behov gennem skræddersyede foranstaltninger; fremhæver Den Europæiske Fond for Regionaludviklings (EFRU) og Samhørighedsfondens bidrag til udvikling og forbedring af transport, energi, miljø og bredbåndsinfrastruktur, og dermed også til skabelsen af et gunstigt erhvervsklima, der fremmer investeringer samt styrker konkurrenceevnen; understreger behovet for at fremme iværksætterkulturen og øge støtten til SMV'er ved at erkende den centrale rolle, som de har i forbindelse med at fremme den økonomiske konkurrenceevne;

110.  understreger behovet for en bedre koordinering og synergi mellem forskellige europæiske, nationale, regionale og lokale politikker og finansieringsinstrumenter med direkte fokus på SMV'er; påpeger, at eksisterende politikker og finansielle instrumenter til støtte af SMV'er bør udformes på en mere sammenhængende måde, og at de bør supplere hinanden; understreger behovet for at mindske fragmenteringen og konsolidere og fremme de finansielle støtteordninger for SMV'er med henblik på at sikre en større samling og koordinering af ressourcerne på europæisk, regionalt, nationalt og lokalt plan; understreger, at konkurrenceevnen også ville øges, hvis investeringer og bistand til SMV'er tilpasses den regionale mangfoldighed;

111.  mener, at formålet med finansiering af SMV'er gennem EFRU-støtte er at styrke konkurrenceevnen i alle regioner i EU for at opnå økonomisk, social og territorial udvikling i overensstemmelse med samhørighedspolitikkens mål;

112.  understreger, at strukturfondene og især EFRU er et vigtigt instrument til støtte for innovative SMV'er ved at styrke deres konkurrenceevne og især deres internationalisering, og understreger, at berettigelsen til at modtage en sådan støtte derfor bør fortolkes så bredt som muligt; opfordrer regionerne til at gøre brug af de muligheder, som forordningerne giver for at understøtte deres operationelle programmer;

113.  understreger behovet for at anvende finansielle incitamenter for at fremme jobskabelse i SMV’er;

114.  påpeger, at programmerne for det europæiske territoriale samarbejde støtter netværkssamarbejde og udveksling af viden og knowhow mellem organisationerne i forskellige europæiske regioner og kan fungere som et nyttigt instrument til at skabe nye forretningsmuligheder;

115.  mener, at strukturfondene - og særlig ESF - spiller en væsentlig rolle for erhvervelse af viden og færdigheder, netværkssamarbejde og udveksling af god praksis; mener at investeringer i menneskelig kapital og samarbejdsprojekter i væsentlig grad bidrager til at styrke europæiske SMV'ers konkurrenceevne;

o
o   o

116.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
(2) EUT C 188 E af 28.6.2012, s. 7.
(3) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 131.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0235.
(5) »Europe can do better« - A report on best practice in Member States to implement EU legislation in the least burdensome way», af Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder, 15. november 2011.
(6) Ifølge Eurostat er det samlede antal beskæftigede steget fra 2,4 millioner i 2000 til 3 millioner i 2008, og det forventes at nå op på 3,4 millioner i 2012 (april 2012).
(7) Efter forslag fra Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder.

Seneste opdatering: 12. november 2013Juridisk meddelelse