Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0263/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0263/2012

Συζήτηση :

PV 19/11/2012 - 25
CRE 19/11/2012 - 25

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0419

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 129kWORD 86k
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύμφωνο κοινωνικών επενδύσεων
P7_TA(2012)0419A7-0263/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση (2012/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 5,6, 9, 147, 149, 151 και 153 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010)0682) και το σχετικό ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011(1) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 (ΕΕΑ) (COM(2011)0815), το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση και το ψήφισμά του, της 15ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012(2) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (COM(2008)0639) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009(3) ,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της Eurostat του Ιανουαρίου 2012 και το δελτίο τύπου της Eurostat της 8ης Φεβρουαρίου 2012(4) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη σχετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(5) και το σχετικό ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011(6) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)(7) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, με θέμα «Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009(8) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (COM(2009)0545) και το σχετικό ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010(9) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2010, με τίτλο «Μια νέα ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής »Ευρώπη 2020« (COM(2010)0296) και το σχετικό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011(10) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(11) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου(12) ,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της Bruges σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο 2011-2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010(13) ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Πρόοδος προς την κατεύθυνση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (SEC(2011)0526),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(14) ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (CΟΜ(2011)0609),

–  έχοντας υπόψη την προσφάτως εγκριθείσα δέσμη πέντε κανονισμών και μίας οδηγίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ(15) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0263/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα ποσοστά απασχόλησης, τα επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τις δημόσιες αποταμιεύσεις και την ποσότητα και ποιότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο δημόσιος τομέας επιβαρύνθηκε με μεγάλο χρέος και ότι, προς αποφυγή υπερβολικά υψηλών χρεών, η πλειονότητα των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε βραχυπρόθεσμους στόχους που αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, αποτελώντας σημαντικές προσπάθειες προάσπισης της οικονομίας μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα λιτότητας και εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών πρέπει να συνδυαστούν με μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα καθώς και με κοινωνική διακυβέρνηση, πράγμα που θα εξασφάλιζε έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και παρακολούθησης των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση δεν πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι αβέβαιη και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με τη μορφή μέτρων προώθησης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η κοινή έκθεση για την απασχόληση κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν έχει ακόμη σημειώσει επαρκή πρόοδο και αντιμετωπίζεται ακόμα ως προτεραιότητα, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης δεν εφαρμόζονται επαρκώς από την πλειονότητα των κρατών μελών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 7,1% το 2008 σε περισσότερο από 10% τον Ιανουάριο του 2012 στην ΕΕ των 27, με σαφείς περιφερειακές διαφορές, πλήττοντας ιδιαίτερα τους νέους, τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και τους μακροχρόνια ανέργους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινου δυναμικού μακροπρόθεσμα και θα μπορούσε να έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην οικονομική ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι σήμερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας, ενώ το ποσοστό των παιδιών και των ενηλίκων που διαβιούν σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένας αυξήθηκε φθάνοντας σχεδόν στο 10% το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με την παιδική φτώχεια, τον αυξανόμενο πληθυσμό των εργαζόμενων φτωχών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, θα οδηγήσει μελλοντικά σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην κληροδότησή τους στις επόμενες γενιές·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το ποσοστό φτώχειας των ατόμων μεταξύ 16 έως 24 ετών ανήλθε σε 21,6 % κατά μέσο όρο στην Ευρώπη και ότι οι νέοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης και ότι διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι επισφαλείς θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά και ότι η ανεργία παρουσιάζει δραματική αύξηση σε ορισμένες χώρες·

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν μέρει λόγω της απουσίας επενδύσεων, τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τομείς με άφθονες θέσεις απασχόλησης στο μέλλον·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας έχει αυξηθεί λόγω των υψηλότερων δαπανών, των μειώσεων των εσόδων και της πίεσης για εξοικονόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασθενής οικονομική ανάπτυξη, η διατήρηση των υψηλών ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας, ο αυξανόμενος αριθμός εργαζόμενων φτωχών, τα επίπεδα της αδήλωτης εργασίας και η αυξανόμενη ανεργία στους νέους είναι πιθανό ότι θα επιδεινώσουν περαιτέρω αυτήν την τάση·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες κοινωνικές επενδύσεις είναι σημαντικές για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες στο μέλλον, τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εργατικού δυναμικού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη μετάβαση προς μιας νέα βιώσιμη οικονομία·

Ανανεωμένη προσέγγιση των κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη

1.  υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων και των αναγκών που δεν καλύπτονται, επικεντρώνονται δε στις δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες βοηθούν και προετοιμάζουν τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες να προσαρμόζονται σε διάφορες μεταβολές, να διαχειρίζονται τη μετάβασή τους σε μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και να αντιμετωπίζουν άλλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της απόκτησης νέων δεξιοτήτων για μελλοντικούς τομείς με άφθονες θέσεις εργασίας·

2.  διαπιστώνει ότι, μεταξύ άλλων, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κοινωνικές επενδύσεις, και υπενθυμίζει ότι αυτές εμπίπτουν, βάσει των Συνθηκών, στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων·

3.  τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και ότι, ως εκ τούτου, δεν πρέπει αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά κατά πρώτο λόγο ως επενδύσεις, με διπλή ωφέλεια οι οποίες θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη στο μέλλον, εφόσον γίνεται σωστή χρήση των πόρων·

4.  σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι κοινωνικές επενδύσεις με ειδικό στόχο πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς και της αντίδρασής τους στην κρίση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

5. πιστεύει ότι η διευκόλυνση και η εστίαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για ευάλωτες ομάδες και για εκείνους που είναι περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, συχνά επιμένοντας σε μεταβολές στον οικονομικό κύκλο·

6.  επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και μετάβαση από το κράτος πρόνοιας, το οποίο αντιδρά κατά κύριο λόγο στις ζημίες που προκαλεί η ανεπάρκεια της αγοράς, στο «κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει εργαλεία και κίνητρα με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης και την πρόληψη κοινωνικών στρεβλώσεων· σημειώνει ότι η κρίση έχει επιτείνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα·

Κράτη πρόνοιας που δραστηριοποιούν

7.  καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ των δράσεων που αντιμετωπίζουν τις άμεσες προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση και των δράσεων μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, και να δώσουν ειδική προτεραιότητα σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

   α) την εξασφάλιση της επανένταξης των ανέργων στην εργασία, μέσω της δημιουργίας καινοτόμου και δυναμικού περιβάλλοντος καθώς και μέσω της εξασφάλισης προσαρμοσμένων λύσεων και της απαιτούμενης κατάρτισης· την υποστήριξη των ατόμων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας κατά την αναζήτηση εργασίας, καθώς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στον επαγγελματικό βίο·
   β) την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία δυνατότητας μόνιμης ενσωμάτωσης των νέων στον επαγγελματικό βίο, συμπεριλαμβανομένων των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·
   γ) την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας για γυναίκες και άνδρες, που παρέχονται ειδικότερα από ΜΜΕ· τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της εργασίας·
   δ) την αύξηση της ικανοποίησης στον χώρο εργασίας και τη μείωση των αιτίων που οδηγούν σε αποχώρηση από τον επαγγελματικό βίο, όπως π.χ. τα εργατικά ατυχήματα, η ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και άλλες δυσμενείς συνθήκες εργασίας·
   ε) την επένδυση στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των ηλικιακών ομάδων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων και των σχολικών ιδρυμάτων, στην κατάρτιση κατά την εργασία και στην ειδική κατάρτιση για τους κλάδους στους οποίους παρατηρείται έλλειψη εργαζομένων καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση·
   στ) την επένδυση στην καινοτομία με την παροχή στήριξης στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που αφορούν ιδίως την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση, την υγεία και τη γήρανση του πληθυσμού·
   ζ) την εξάλειψη των αιτίων για το διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας·
   η) την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας, για την προαγωγή της απασχόλησης, και την υποστήριξη του συγκερασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·
   θ) την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες, τη θέσπιση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα και αξιοπιστία τους και τη μείωση του βαθμού οικονομικής εξάρτησης, π.χ. μέσω της δημιουργίας συνθηκών για παράταση του επαγγελματικού βίου σε εθελοντική βάση, όπως η καλύτερη υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η παροχή διαφόρων κινήτρων και ευέλικτων μοντέλων απασχόλησης και η αύξηση της απασχόληση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες·
   ι) την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού και ιατροφαρμακευτικού αποκλεισμού προωθώντας ιδιαίτερα εν προκειμένω την προληπτική και στοχευμένη εργασία·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα με στόχο: την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης (π.χ. αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ΜΜΕ καθώς και πολιτικές για την ανεργία και συστήματα κοινωνικής βοήθειας που να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευστοχία και ικανότητα ενεργοποίησης)· την προσφορά δια βίου μάθησης, ειδικής κατάρτισης που να συνδέεται με τους κλάδους στους οποίους παρατηρείται έλλειψη εργαζομένων καθώς και με τις ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αγορών εργασίας και επανεκπαίδευσης ούτως ώστε να στηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, και την προαγωγή της δια βίου αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της επαγγελματικής κατάρτισης, της κατάρτισης κατά την απασχόληση και των αμειβόμενων πρακτικών ασκήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους και στους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης· στόχος είναι να δοθεί στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση η δυνατότητα να ζουν από την εργασία τους·

9.  επιμένει ότι η ανεργία των νέων πρέπει να αποτελεί σημαντικό τμήμα της στρατηγικής κοινωνικών επενδύσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να προτείνουν φιλόδοξες στρατηγικές για να αποφευχθεί η απώλεια μιας γενιάς και να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων ανθρώπων στις αγορές εργασίας μέσω:

   α) της ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ των σχολείων, των κέντρων κατάρτισης και των τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων·
   β) της προσφοράς προγραμμάτων κατάρτισης και υψηλής ποιότητας πρακτικής άσκησης των νέων, συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με επιχειρήσεις καθώς και συστημάτων ανάληψης ρόλου αναδόχου από τους παλαιότερους μισθωτούς, ώστε να καταστεί δυνατή η απασχόληση και η κατάρτιση νέων στην επιχείρηση·
   γ) της προαγωγής της επιχειρηματικότητας και μιας εγγύησης για τους νέους της Ευρώπης και της δημιουργίας κινήτρων προς τους εργοδότες για την απασχόληση αποφοίτων·
   δ) της διασφάλισης καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και της προαγωγής της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο·

10.  υπογραμμίζει την προσωπική ευθύνη, έχοντας κατά νου ότι τα άτομα πρέπει και αυτά να σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν για να εξασφαλίσουν ότι θα είναι νικητές στον αγώνα εύρεσης ταλέντων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη έμφαση σε μια στρατηγική που θα εστιάζεται στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και προσχολική ηλικία· δημιουργώντας κλίμα χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο· προλαμβάνοντας την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο· βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, προσφέροντας στους νέους καλύτερες συνθήκες για την επιτυχή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας· αναπτύσσοντας μέσα που θα αποσκοπούν στην καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών απασχόλησης· βελτιώνοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία στην αγορά εργασίας π.χ. μέσω της πλήρους εφαρμογής των αρχών ευελιξίας με ασφάλεια, και να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας, παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική προστασία για τα άτομα σε περιόδους μετάβασης ή με συμβάσεις εργασίας προσωρινού χαρακτήρα ή μερικής απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες – όπως οικονομικά προσιτή, ολοήμερη και υψηλής ποιότητας παιδική μέριμνα, ολοήμερα σχολεία και θέσεις σε γηροκομεία – που συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, στην προώθηση της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας·

13.  ενθαρρύνει εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να θεσπίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και του ανοικτού χαρακτήρα των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων και να μειώσουν τον βαθμό οικονομικής εξάρτησης προκειμένου να διατηρηθεί ένα επαρκώς μεγάλο εργατικό δυναμικό, και να τις συνδυάσουν με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη δυνατότητα πιο υγιούς και μεγαλύτερης διάρκειας επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

Καλύτερη διακυβέρνηση μέσω του Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενσωματώσουν τις κοινωνικές επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους, καθώς και στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν καλύτερα την εφαρμογή και επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης·

15.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων για την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης και να προωθήσει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του οποίου θα τεθούν επενδυτικοί στόχοι και θα δημιουργηθεί ενισχυμένος μηχανισμός ελέγχου με στόχο τη βελτίωση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης· αυτό το «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων», όπως π.χ. το «Σύμφωνο για το Ευρώ +», θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν κατάλογο συγκεκριμένων μέτρων με τη μορφή των κοινωνικών επενδύσεων που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για να εκπληρώσουν τους στόχους στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων· τούτο θα πρέπει να υπόκειται σε πλαίσιο τακτικής εποπτείας όπου κεντρικό ρόλο θα διαδραματίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συμμετοχή όλων των συναφών σχηματισμών του Συμβουλίου·

17.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να υπογράψουν το «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων» και να θεσπίσει την αξιολόγηση των στόχων στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020 περιέχει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για να τονώσει και να στηρίξει τις κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογικά και αποτελεσματικά, καθώς και να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι προτεραιότητες του τελευταίου αντικατοπτρίζουν τις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή, εάν το κρίνει πρόσφορο, να διαθέσει και άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για το σκοπό των κοινωνικών επενδύσεων·

o
o   o

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0466.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0047.
(3) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(4) Δελτίο τύπου Eurostat 21/2012, σ. 1.
(5) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0495.
(7) ΕΕ L 298 της 7.11.2008, σ. 20.
(8) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 11.
(9) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 112.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0263.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0531.
(13) IP/10/1673.
(14) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 29.
(15) ΕΕ L 306 της 23.11.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου