Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0276(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0274/2013

Předložené texty :

A7-0274/2013

Rozpravy :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Hlasování :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0482

Přijaté texty
PDF 340kWORD 99k
Středa 20. listopadu 2013 - Štrasburk Konečné znění
Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I
P7_TA(2013)0482A7-0274/2013
OPRAVY
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2013 o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0615) a na pozměněné návrhy Komise (COM(2012)0496, COM(2013)0146COM(2013)0246),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0107/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené italskou poslaneckou sněmovnou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 2012, 12. prosince 2012 a 22. května 2013(1) ,

–  s ohledem na stanoviska Výboru regionů ze dne 3. května 2012 a 29. listopadu 2012(2) ,

–  s ohledem na stanoviska Účetního dvora ze dne 15. prosince 2011, 13. prosince 2012 a 18. července 2013(3) ,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. listopadu 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro rybolov, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0274/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společná prohlášení, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Rady a Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 30, Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 76 a Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 101.
(2) Úř. věst. C 225, 27.7.2012, s. 58 a Úř. věst. C 17, 19.1.2013, s. 56..
(3) Úř. věst. C 47, 17.2.2012, s. 1, Úř. věst. C 13, 16.1.2013, s. 1 a Úř. věst. C 267, 17.9.2013, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
P7_TC1-COD(2011)0276
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1303/2013.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o revizi nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady v souvislosti se zpětným získáváním prostředků

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že do revize finančního nařízení, která uvádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 v soulad s víceletým finančním rámcem na období 2014–2020, začlení opatření nutná pro provádění úprav pro přidělení výkonnostní rezervy v souvislosti s prováděním finančních nástrojů podle článku 39 (iniciativa na podporu malých a středních podniků) podle nařízení o společných ustanoveních pro evropské strukturální a investiční fondy, pokud jde o zpětné získávání:

i.  prostředků přidělených na programy v souvislosti s výkonnostní rezervou a které musely být zrušeny v důsledku toho, že v hlavních bodech těchto programů nebylo dosaženo vytčených milníků a;

ii.   prostředků přidělených v souvislosti se specifickými programy uvedenými v čl. 39 odst. 4 písm. b), které musely být zrušeny, protože účast členského státu ve finančním nástroji musela být zastavena;

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k článku 1

Pokud budou třeba další odůvodněné výjimky ze společných pravidel, které zohlední specifické potřeby ENRF a EZFRV, Evropský parlament, Rada a Evropská komise se zavazují, že tyto výjimky povolí, přičemž s náležitou péčí přistoupí k nezbytným změnám nařízení o společných ustanoveních pro evropské strukturální a investiční fondy.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o vyloučení zpětné účinnosti, pokud jde o provádění čl. 5 odst. 3

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že:

—  co se týče použití čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. c) a čl. 26 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních týkajících se evropských strukturálních a investičních fondů, opatření přijatá členskými státy za účelem zapojení partnerů uvedených v čl. 5 odst. 1 při přípravě dohody o partnerství a programů uvedených v čl. 5 odst. 2 zahrnují veškeré kroky podniknuté členskými státy na praktické úrovni bez ohledu na jejich načasování stejně jako kroky podniknuté těmito státy před vstupem uvedeného nařízení v platnost a přede dnem vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci, kterým se stanoví evropský kodex chování, přijatý v souladu s čl. 5 odst. 3 téhož nařízení, v průběhu přípravné fáze postupu plánování členského státu, za předpokladu, že bylo dosaženo cílů zásady partnerství stanovených ve výše uvedeném nařízení. V této souvislosti budou členské státy v souladu se svými vnitrostátními a regionálními pravomocemi rozhodovat o obsahu obou, jak navrhované dohody o partnerství, tak navrhovaných programů, podle příslušných ustanovení daného nařízení a zvláštních pravidel pro jednotlivé fondy;

—  akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví evropský kodex chování, přijatý v souladu s čl. 5 odst. 3, nebude mít za žádných okolností ani přímo, ani nepřímo jakoukoliv zpětnou účinnost, zejména pokud jde o postup schvalování dohody o partnerství a programů, neboť záměrem právního předpisu EU není svěřit Komisi pravomoci, které by jí umožňovaly zamítnout schválení dohody o partnerství či programů pouze a výlučně na základě jakéhokoli porušení evropského kodexu chování, přijatého v souladu s čl. 5 odst. 3;

—  Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby jim návrh znění aktu v přenesené pravomoci, který má být přijat na základě čl. 5 odst. 3, zpřístupnila co nejdříve, nejpozději však ke dni, kdy Rada schválí politickou dohodu ohledně nařízení o společných ustanoveních týkajících se evropských strukturálních a investičních fondů, nebo kdy bude o návrhu zprávy o uvedeném nařízení hlasovat na plenárním zasedání Evropský parlament, podle toho, který den nastane dříve.

Společné prohlášen í Rady a Komise k čl.  145 odst. 7

Rada a Komise potvrzují, že pro účely čl. 145 odst. 7 odkaz na termín „platné právní předpisy“ v souvislosti s posuzováním vážných nedostatků v účinném fungování systémů řízení a kontroly zahrnuje výklady tohoto práva provedené Soudním dvorem Evropské unie, Tribunálem Evropské unie nebo Komisí (včetně vysvětlujících poznámek Komise) platných k datu, kdy byla Komisi předložena příslušná prohlášení řídicích subjektů, výroční kontrolní zprávy a výroky auditorů.

Prohlášení Evropského parlamentu o uplatňování článku 5

Evropský parlament bere na vědomí informaci, kterou obdržel dne 19. prosince 2012 od předsednictví v návaznosti na diskusi v rámci COREPERu, v níž členské státy prohlásily, že mají v úmyslu v  přípravném stadiu programování zohlednit co nejvíce zásad obsažených v návrhu nařízení o společných ustanoveních pro evropské strukturální a investiční fondy, ve znění tohoto návrhu platném v okamžiku předání informace, co se týče bloku strategického programování včetně ducha a obsahu zásady partnerství stanovené v článku 5.

Prohlášení Komise k článku 22

1.  Komise má za to, že hlavním účelem výkonnostního rámce je napomoci k efektivnímu plnění programů s cílem dosáhnout plánovaných výsledků, a že opatření uvedená v odstavcích 6 a 7 by měla být uplatňována s náležitým ohledem na tento účel.

2.  Pokud Komise pozastaví v souladu s odstavcem 6 všechny průběžné platby na určitou prioritu nebo jejich část, může daný členský stát nadále předkládat žádosti o platby v souvislosti s touto prioritou, aby zabránil zrušení závazků určených pro daný program podle článku 86.

3.  Komise potvrzuje, že bude uplatňovat ustanovení uvedená v čl. 22 odst. 7 tak, aby v případě neplnění cílů v souvislosti s nedostatečným čerpáním finančních prostředků v rámci určité priority nedocházelo k dvojí ztrátě těchto prostředků. Pokud v důsledku provádění článků 86 až 88 dojde ke zrušení části závazků v rámci programu s následným snížením částky na podporu pro danou prioritu nebo pokud částka přidělená na danou prioritu není na konci programového období vyčerpána, pak se pro účely provádění čl. 22 odst. 7 příslušné cíle stanovené ve výkonnostním rámci v poměrné výši upraví.

Prohlášení Komise ke kompromisnímu znění o ukazatelích

Komise potvrzuje, že do 3 měsíců od přijetí nařízení dokončí své pokyny o společných ukazatelích pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti a Evropskou územní spolupráci po konzultaci s příslušnými sítěmi hodnocení sestávajícími z vnitrostátních odborníků na hodnocení. Tyto pokyny budou obsahovat definici každého společného ukazatele, jakož i metodiku shromažďování a vykazování údajů o těchto společných ukazatelích.

Prohlášení Komise o změně dohod o partnerství a operačních programů v kontextu článku 23

Komise má za to, že odchylně od ustanovení uvedených v čl. 23 odst. 4 a 5 může v případě nutnosti předkládat připomínky k návrhům změn v dohodách o partnerství a operačních programech předloženým členskými státy podle čl. 23 odst. 4, zejména pokud tyto nejsou v souladu s předchozím návrhem předloženým dotyčným členským státem podle čl. 23 odst. 3 a v každém případě na základě článků 16 a 30. Domnívá se, že tříměsíční lhůta pro přijetí rozhodnutí o schválení změn dohod o partnerství a příslušných programů uvedená v čl. 23 odst. 5 začíná okamžikem předložení návrhů změn podle odstavce 4, za předpokladu, že tyto změny zohledňují odpovídajícím způsobem připomínky Komise.

Prohlášení Komise o dopadu dohody, které dosáhli spolunormotvůrci, na výkonnostní reservu a objem předběžného financování na stropy plateb

Komise se domnívá, že další prostředky na platby, které mohou být zapotřebí v letech 2014–2020 v důsledku změn zavedených v případě výkonnostní rezervy a předběžného financování, zůstávají omezené.

Důsledky by měly být zvládnutelné při dodržení návrhu nařízení o víceletém finančním rámci.

Roční výkyvy v celkové úrovni plateb, včetně výkyvů způsobených uvedenými změnami, budou zvládnuty využitím celkového rozpětí u plateb a zvláštních nástrojů dohodnutých v návrhu nařízení o víceletém finančním rámci.

Komise bude situaci pozorně sledovat a své hodnocení vyjádří v rámci přezkumu v polovině období.

Poslední aktualizace: 21. června 2016Právní upozornění