Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0461(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0003/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0003/2013

Keskustelut :

PV 10/12/2013 - 6
CRE 10/12/2013 - 6

Äänestykset :

PV 10/12/2013 - 7.22

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0540

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 89k
Tiistai 10. joulukuu 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I
P7_TA(2013)0540A7-0003/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. joulukuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0934),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 196 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0519/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon alueiden komitean 19. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 9. lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0003/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 277, 13.9.2012, s. 164.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2013/EU antamiseksi unionin pelastuspalvelumekanismista
P7_TC1-COD(2011)0461
(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1313/2013/EU.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio panevat merkille 19 artiklan 4–6 kohdassa ja liitteessä I omaksutun lähestymistavan, joka vastaa tämän päätöksen erityispiirteitä ja joka ei muodosta ennakkotapausta muihin rahoitusvälineisiin nähden.

Komission lausuma

Komissio aikoo esittää Euroopan parlamentille tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevan vuosikertomuksen, liitteessä I oleva talousarviojaottelu mukaan luettuna, tammikuusta 2015 alkaen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta vuotuiseen talousarviomenettelyyn. Tämä lähestymistapa perustuu pelastuspalvelupolitiikan erityisluonteeseen eikä se muodosta ennakkotapausta muihin rahoitusvälineisiin nähden.

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2016Oikeudellinen huomautus