Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2093(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0374/2013

Внесени текстове :

A7-0374/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.29
CRE 11/12/2013 - 4.29

Приети текстове :

P7_TA(2013)0580

Приети текстове
PDF 312kWORD 89k
сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници
P7_TA(2013)0580A7-0374/2013

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници (2013/2093(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 януари 2013 г. за установяване на европейски план за действие в областта на търговията (COM(2013)0036),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 31 януари 2013 г. относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа (COM(2013)0037),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 5 юли 2010 г., озаглавен „Наблюдение на пазара за търговия и дистрибуция „Към по-ефективен и справедлив вътрешен пазар за търговия и дистрибуция до 2020 г.“ (COM(2010)0355),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно(1) ,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г., озаглавено „Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ (СОМ(2012)0225),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно нова програма за европейската политика за защита на потребителите(2) ,

—  като взе предвид работния документ на Комисията от 29 май 2012 г., озаглавен „Индекс на условията за потребителите — как потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар: наблюдение на интегрирането на единния пазар на дребно и потребителските условия в държавите членки“ (SWD(2012)0165),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 ноември 2012 г., озаглавено „Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане – преглед на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама“ (СОМ(2012)0702),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно заблуждаващите търговски практики(3) ,

—  като взе предвид работата на Форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни и на платформата на експертите относно договорни практики в отношенията между стопански субекти,

—  като взе предвид консултативния документ на Комисията от 4 юли 2013 г., озаглавен „Консултация със социалните партньори съгласно член 154 от ДФЕС относно подобряване на европейското сътрудничество за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд“ (C(2013)4145),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливите доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа(4) ,

—  като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. за разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз(5) ,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

—  като взе предвид резолюциите си от 11 декември 2012 г.(6) и 4 юли 2013 г.(7) относно доизграждането на цифровия единен пазар,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2013 г. относно съобщението на Комисията относно установяване на европейски план за действие в областта на търговията(8) ,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г. относно Зелената книга на Комисията относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа(9) ,

—  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите(10) ,

—  като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните(11) , и Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите(12) ,

—  като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама(13) ,

—  като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговските сделки(14) ,

—  като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар(15) ,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0374/2013),

A.  като има предвид, че значението на пазара на дребно едва ли може да се надценява, тъй като той представлява 11 % от БВП на ЕС и осигурява повече от 15 % от всички работни места в Европа, както за квалифицирани така и за неквалифицирани работници, и допринася за социалната структура на обществото;

Б.  като има предвид, че е необходимо пълно признаване на стратегическото значение на сектора на търговията на дребно като двигател на растежа, заетостта, конкурентоспособността и иновациите, както и за укрепването на европейския единен пазар;

В.  като има предвид, че в едно общество, което все повече се отличава с виртуални контакти чрез интернет, магазините и по-специално търговските улици и центровете на градовете продължават да бъдат място, където хората се срещат с други хора, а също и преките продажби от производители могат да осигурят условия за споделен опит и да служат за събирателна точка на местната идентичност, гордост на общността, общо наследство и споделени ценности; като има предвид, че при все това електронната търговия и реалните магазини не са взаимно изключващи се, а всъщност се допълват;

Г.  като има предвид, че настоящата икономическа криза има тежки последствия за търговията на дребно, които засягат по-специално по-малките, независими магазини;

Д.  като има предвид, че нелоялните търговски практики (НТП) продължават да съществуват и влияят отрицателно върху цялата верига на доставки, включително земеделските производители и малките и средните предприятия; като има предвид, че НТП оказват отрицателно въздействие също върху интересите на потребителите, както и върху растежа и създаването на работни места;

1.  Приветства създаването от страна на Комисията на Европейски план за действие в областта на търговията на дребно;

2.  Посочва, че планът за действие би трябвало да отдели повече внимание на последиците от настоящата икономическа криза върху търговията на дребно и, по-специално, върху по-малките, независими магазини;

3.  Приветства намерението на Комисията да създаде постоянна група за конкурентоспособността на търговията на дребно, но подчертава важността на едно балансирано представителство, което да включва наред с другото интересите както на големите, така и на дребните търговци, доставчиците, кооперативите и потребителите, опазването на околната среда и социално заинтересованите групи; призовава Комисията да възприеме цялостен подход към търговията на дребно, като се избягват дублирането и допълнителната бюрокрация, както и да осигури съгласуваност и тясно координиране с други съществуващи форуми, като например годишната кръгла маса по въпросите на пазара на дребно;

4.  Приветства създаването от Комисията на експертната група на високо равнище за иновациите в сектора на търговията на дребно и призовава Комисията да разгледа в кратки срокове предстоящите препоръки на тази група, с цел допълнително насърчаване на предприемачеството, стимулиране на иновациите и създаване на работни места и растеж в Европа;

5.  Подкрепя организираната от неговата комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите кръгла маса по въпросите на пазара на дребно, в качеството ѝ на институционален форум, насочен към запазване на водещата позиция на търговията на дребно в политическия дневен ред на ЕС, за разглеждане на напредъка в прилагането на съответните аспекти на Европейския план за действие в областта на търговията на дребно, за докладване относно работата на постоянната група за конкурентоспособността на търговията на дребно и за осведомяване относно постигнатия напредък в рамките на други съществуващи платформи и неформални механизми за диалог; призовава постоянната група за конкурентоспособността на търговията на дребно да работи в тясно сътрудничество с Парламента за организацията на годишната кръгла маса по въпросите на пазара на дребно;

6.  Настоятелно призовава държавите членки в контекста на политиката за бюджетни ограничения да не предприемат мерки, които подкопават доверието на потребителите и пряко накърняват интересите на сектора на търговията на дребно, като например увеличаване на ДДС, прекатегоризиране на продуктите и ставките за тях или повишаване на таксите за магазините; отново подчертава значението на подобряването на достъпа до финансиране, по-специално за МСП в областта на търговията на дребно и едро; във връзка с това приветства плана за действие на Комисията от 2011 г. и най-новите законодателни предложения, насочени към поддържане на кредитния поток към МСП и подобряване на техния достъп до капиталовите пазари;

7.  Подчертава, че държавите членки трябва да се въздържат от дискиминиращи мерки, като например закони относно търговията и данъчното облагане, които засягат единствено някои сектори или бизнес модели и нарушават конкуренцията;

8.  Изразява съжаление поради факта, че някои държави членки дискриминират чуждестранните предприятия като създават нови бариери, които затрудняват установяването им в дадена държава членка, тъй като това представлява явно нарушение на принципите на вътрешния пазар;

9.  Призовава Комисията и държавите членки да отдадат най-висок политически приоритет на сектора на търговията на дребно като стълб на единния пазар, включително на цифровия единен пазар, и да премахнат регулаторните, административните и практическите пречки, които възпрепятстват учредяването на предприятия, тяхното развитие и приемственост и затрудняват търговците на дребно да се възползват изцяло от вътрешния пазар; счита, че законодателството относно търговията на дребно следва да се основава на доказателства, при отчитане на потребностите на сектора, и по-конкретно следва да се основава на разглеждането и разбирането на въздействието му върху малките предприятия;

10.  Призовава държавите членки да транспонират правилата за вътрешния пазар по съгласуван и последователен начин и да приложат изцяло и точно правилата и законодателството за вътрешния пазар; подчертава факта, че изискванията за допълнителни изпитвания и регистрации, непризнаването на удостоверения и стандарти, териториалните ограничения на предлагането и други подобни мерки пораждат допълнителни разходи за потребителите и търговците на дребно, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), като по този начин лишават европейските граждани от пълните преимущества на единния пазар; също така призовава Комисията, с цел постигане на по-добро управление, да провежда политика на нулева толерантност по отношение на държавите членки, които не прилагат надлежно правилата на вътрешния пазар, и по целесъобразност, чрез производства за установяване на неизпълнение на задължения и ускоряване на тези процедури посредством бързо производство;

11.  Призовава информационното табло за вътрешния пазар да бъде разширено, така че да обхване прилагането на Директивата за услугите;

12.  Насърчава обединенията на стопански субекти и сдруженията на потребителите да предоставят на заинтересованите страни повече информация, обучение и правни консултации относно техните права и инструментите за разрешаване на проблеми, които са на тяхно разположение, като например SOLVIT, както и да подкрепят обмена на най-добри практики помежду си;

13.  Приветства намерението на Комисията да разработи инструменти, които да улеснят достъпа на потребителите до прозрачна, разбираема, сравнима и надеждна информация за цените, качеството и устойчивостта на стоките и услугите; насърчава Комисията да създаде лесно достъпна база данни, съдържаща всички европейски и национални изисквания за етикетирането; същевременно предупреждава срещу размножаването на етикетите и изискванията за етикетиране и призовава към опростяване, включително чрез обединяване на различните аспекти на устойчивостта в един етикет, при същевременно намаляване на различията в националните задължителни изисквания за етикетиране и установяване, когато е необходимо, на общи показатели/критерии на равнището на ЕС;

14.  Призовава Комисията, при наблюдението на изпълнението на своя план за действие, да обърне особено внимание на действията, насочени към подпомагане на независимите търговци на дребно; призовава местните и регионалните органи да насърчават мерки, насочени към подпомагане на равния достъп и създаване на условия на равнопоставеност за независимите търговци на дребно при пълно зачитане на свободната и лоялна конкуренция, като например: насърчаване на подхода „осиновяване на магазин“, при който по-големи търговци на дребно действат като „наставници“ на по-малките магазини със същото като тяхното местоположение, по-специално за новонавлизащи участници на пазара; насърчаване на обединения на независими търговци на дребно, включително кооперации, които се възползват от взаимна помощ и някои икономии от мащаба, като същевременно запазват пълна независимост; и зачитане на правото на местните и регионалните органи за насърчаване на климат, благоприятен за малките, независими магазини, които обикновено се откриват в градските центрове, посредством понижаване на ставките за електроенергия – включително за осветление на табели нощем – и наеми чрез публично-частни партньорства, чрез въвеждане на бизнес отстъпки от местните такси за малките предприятия и независимите търговци на дребно в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, конкуренцията и обществените поръчки в рамките на вътрешния пазар, и чрез насърчаване на сътрудничеството между различните магазини в тези зони;

15.  Припомня, че въпреки че съсредоточаването на магазини извън градските центрове може да е удобно за някои потребители, то може също да има отрицателни последици за околната среда и да представлява неудобство за други потребители, по-специално за по-възрастните хора, лицата с ограничена мобилност или тези, които не разполагат с автомобил; във връзка с това призовава местните и регионалните органи да възприемат уравновесен подход, като отчитат факта, че в много региони, особено с оглед на икономическата криза, точката на насищане вече е достигната; подчертава, че търговците на дребно следва да продължават да поемат споделена отговорност за насърчаване на устойчивост, истинска свобода на избор за потребителите и достъп на малките магазини до пазара; отбелязва, че наемите в търговските центрове извън централните райони на градовете могат да бъдат твърде високи за по-малките, независими магазини и подчертава необходимостта от осигуряване на равнопоставени условия за тези магазини, например посредством основаване на наемите върху процент от оборота, в случаите, в които това все още не е установена практика;

16.  Признава правомощията на местните органи по отношение на градоустройството; подчертава обаче, че градоустройството не следва да се ползва като претекст за заобикаляне на правото на свободно установяване; припомня във връзка с това значението на правилното прилагане на Директивата за услугите; настоятелно призовава държавите членки да премахнат бариерите пред свободното движение и да отворят пазарите си, за да се стимулира конкурентоспособността и да се насърчи разнообразие сред магазините, което е от основно значение, за да могат зоните за пазаруване, по-специално в централните части на градовете, да останат привлекателни;

17.  Подчертава важната роля на публично-частните партньорства за осигуряване на чисти, безопасни и достъпни зони за пазаруване в централните части на градовете, наред с другото, чрез преодоляване на отрицателното въздействие на незаетите сгради в зоните за пазаруване – например чрез предоставяне на тези места на начинаещи предприятия при по-нисък от обичайното наем, в съответствие с приложимите правила на ЕС относно държавната помощ и обществените поръчки;

18.  Отбелязва, че бързото развитие на електронната търговия е донесло значителни ползи на потребителите и предприятията във вид на иновации, нови пазарни възможности и растеж, по-голям избор, повишена конкуренция и по-ниски цени; отбелязва обаче, че понастоящем магазините са изправени пред нови предизвикателства, което прави още по-значима многоканалната стратегия за търговията на дребно; насърчава търговците на дребно, с оглед на социалната и културната роля на търговията на дребно, да използват в най-голяма степен иновативните технологии и да разработват нови бизнес модели за онлайн базата си от клиенти, заедно с подобряване на преживяването при пазаруването в реален магазин, наред с другото, чрез подобряване на равнището на обслужване, както преди, така и след продажбата;

19.  Приветства намерението на Комисията да насърчава електронната търговия; изразява все пак съжаление поради липсата на поставена цел за осигуряване на достъпност на онлайн стоките и услугите за потребителите от всички държави членки; призовава Комисията да предложи стратегия за предотвратяване на възприемането на дискриминиращи политики от страна на търговците в практиките им за електронна търговия, като по този начин се гарантира възможност за свободен достъп до трансгранична онлайн търговия за всички европейски граждани;

20.  Подчертава, че електронната търговия е важна за осигуряването на избор и достъп на потребителите до стоки и услуги, по-специално в отдалечените райони; подчертава факта, че трябва да се предприемат подходящи мерки за разгръщане на пълния ѝ потенциал, включително чрез подобряване на достъпа до интернет в най-отдалечените райони на ЕС; подкрепя мерките, за които се призовава в съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г. относно електронната търговия, за засилване на доверието, опростяване на регистрацията на задгранични домейни, подобряване на сигурните онлайн плащания и услугите за извършване на доставки, улесняване на трансграничното събиране на вземания и подобряване на информацията за потребителите относно техните права, по-специално правото на отказ и възможностите за подаване на жалби;

21.  Отново изтъква значението на премахването на пречките (включително езиковите, информационните и свързаните с липса на информация), които ограничават предприемаческия потенциал в трансграничната онлайн търговия и подкопават доверието на потребителите в единния пазар;

22.  Приветства предложението на Комисията относно многостранните такси за обмен (МТО) и подчертава значението на премахването на правилата за схемите на платежните карти, които засилват антиконкурентното въздействие на МТО; настоятелно призовава Комисията да подкрепя държавите членки, които вече разполагат с прозрачни, конкурентни и иновативни платежни системи, и да ги използва като пример за най-добри практики при по-нататъшното развитие на един пазар на по-евтини и по-справедливи плащания в Европа;

23.  Подчертава, че секторът на търговията на дребно носи отговорност по отношение на устойчивостта; приветства факта, че търговците на дребно и доставчиците са в предните редици по отношение на екологичната отговорност, особено що се отнася до отпадъците, енергопотреблението, транспорта и намаляването на CO2 ; счита, че са необходими допълнителни усилия в тази област;

24.  Приветства по-специално доброволните инициативи и ангажименти, поети от търговците на дребно и доставчиците, за намаляване на разхищението на храна;

25.  Подчертава значението на опазването на търговията на дребно на щандове на открито и пазарища, тъй като този сектор се състои предимно от хиляди микропредприятия от семеен тип и в същото време представлява специфична характеристика на европейската икономика;

26.  Подчертава факта, че търговците на дребно предлагат разнообразни съвременни начини за покупка и продажба на стоки и услуги, които създават по-широк избор за потребителите и гъвкави възможности за заетост, по-специално за младите хора и трайно безработните лица;

27.  Призовава за засилено подпомагане и стимулиране на МСП и кооперациите, особено на онези, които показват иновативност и допринасят за социалната пазарна икономика, които обръщат внимание на новите пазарни потребности и са ангажирани с екологосъобразни и социално отговорни дейности, с цел повишаване на конкурентоспособността на сектора на търговията на дребно в ЕС, понижаване на цените за потребителите, подобряване на качеството на услугите и създаване на нови възможности за заетост;

28.  Припомня значението на правилното прилагане на съществуващото социално и трудово законодателство; призовава за равнопоставени условия за търговците в рамките на вътрешния пазар, с цел борба срещу недекларирания труд и данъчните и социалните измами;

29.  Приветства франчайзинга като бизнес модел, който подпомага новите предприятия и собствениците на малък бизнес; при все това отбелязва наличието в някои случаи на несправедливи договорни условия и призовава за прозрачни и справедливи договори; по-специално привлича вниманието на Комисията и на държавите членки към проблемите, пред които са изправени франчайзополучателите, които желаят да продадат своето предприятие или да променят своята бизнес формула, като в същото време останат активни в същия сектор; отправя искане към Комисията да проучи забраната на механизмите за ценово определяне при франчайзинга, както и последиците от дългосрочните клаузи относно конкуренцията, възможностите за закупуване и забраната за мултифранчайзинг и да преразгледа в това отношение настоящото освобождаване от правилата за конкуренция на договарящи се страни, които имат пазарен дял от по-малко от 30 %;

30.  Изразява загриженост относно бързото развитие на собствените марки; изтъква, че собствените марки следва да се развиват по начин, който да осигурява по-добър потребителски избор, в частност по отношение на прозрачността, качеството на информацията и разнообразието, както и да предоставят ясни възможности на МСП за иновации и разширяване;

31.  Подкрепя работата на Форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни и на Платформата на експертите относно договорните практики в отношенията между стопански субекти; счита, че Парламентът трябва спешно да разреши нерешените въпроси, свързани с неговото участие в работата на Форума; подчертава, че нелоялни търговски практики се срещат също в непродоволствената верига на доставки; във връзка с това изисква от Комисията и обединенията на стопански субекти да се стремят към конструктивен междусекторен диалог в рамките на съществуващите форуми, включително и годишната кръгла маса по въпросите на пазара на дребно и бъдещата група на Комисията относно конкурентоспособността на търговията на дребно;

32.  Приветства принципите на добрата практика и списъка с примери за лоялни и нелоялни практики във вертикалните търговски отношения по веригата на продоволственото предлагане, както и рамката за изпълнението и прилагането на тези принципи; приветства признаването от търговските сдружения на необходимостта от изпълнение и подчертава, че за да може един механизъм за изпълнение да доведе до практически резултат, е жизненоважно той да се зачита от всички участници във веригата на продоволственото предлагане и всички участници да се ангажират, включително организациите на земеделски производители, както и секторите на производствената промишленост и дистрибуцията на едро; призовава Комисията да преразгледа практическото въздействие на доброволната инициатива, включително прилагането на принципите на добри практики, в рамките на една година от нейното влизане в сила;

33.  Отбелязва, че въпросите, свързани с вертикалните търговски отношения, възникват и във връзка с договореностите за селективна и изключителна дистрибуция в търговията на дребно на стоки със запазена марка; поради това призовава Комисията и държавите членки да гарантират правата на търговците на дребно и собствениците на магазини, които при договаряне се намират в по-слаба позиция;

34.  Счита, че по-слабите участници на пазара, по-специално земеделските производители и други доставчици, често смятат за трудно да се оплачат от НТП и във връзка с това подчертава важната роля на сдруженията, които би следвало да могат да внасят подобни оплаквания от тяхно име; приканва Комисията да разгледа осъществимостта и необходимостта от омбудсман или съдия, като също разгледа въпроса дали тази длъжност следва да разполага с правомощия да предприема служебно действия в случай на обосновани с доказателства НТП;

35.  Призовава Комисията да гарантира правото на дребните доставчици да създават обединения на производители, без да бъдат санкционирани за това от страна на националните органи за защита на конкуренцията, които оцениха значението на тези обединения въз основа на националното производство само по себе си;

36.  Призовава Комисията да приложи действащото законодателство върху териториалните ограничения на доставките, наложени от страна на доставчиците към техните клиенти;

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 9.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0239.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0436.
(4) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 22.
(5) OВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 23.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0468.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0327.
(8) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26063.
(9) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26065.
(10) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
(11) ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
(12) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
(13) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(14) ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.
(15) ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 18 декември 2018 г.Правна информация