Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0250/2014

Debatter :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 20.1

Antagna texter :

P7_TA(2014)0253

Antagna texter
PDF 123kWORD 44k
Torsdagen den 13 mars 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
P7_TA(2014)0253B7-0245, 0246, 0247, 0248, 0249 och 0250/2014

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (2014/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, i synnerhet resolutionen av den 13 juni 2013 om rättsstatsprincipen i Ryssland(1) ,

–  med beaktande av uttalandet av en talesperson för den vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 24 februari 2014 om domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget,

–  med beaktande av Rysslands författning, särskilt artikel 118, enligt vilken rättskipning i Ryssland endast får utövas av domstolar, och artikel 120, enligt vilken domare är oberoende och endast lyder under den ryska författningen och den federala lagstiftningen,

–  med beaktande av människorättssamråden mellan EU och Ryssland den 28 november 2013,

–  med beaktande av rapporten från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av den 17 december 2013 om dess periodvisa besök i Ryssland,

–  med beaktande av uttalandet från Rysslands ombudsman för mänskliga rättigheter, Vladimir Lukin, av den 4 mars 2014 om offentliga demonstrationer i Moskva och de åtgärder som de brottsbekämpande organen hade vidtagit,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed förbundit sig att respektera principerna om demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Till följd av de upprepade fallen av allvarliga kränkningar av rättsstatsprincipen och antagandet av restriktiva lagar de senaste månaderna, ökar oron över huruvida Ryssland lever upp till sina internationella och nationella åtaganden.

B.  Den 6 maj 2012, dagen innan president Vladimir Putin skulle sväras in, inträffade sporadiska sammandrabbningar mellan polisen och några tiotal av de uppskattningsvis tiotusentals demonstranterna på Bolotnajatorget.

C.  Cirka 600 aktivister hölls gripna en kortare tid och 28 personer ställdes inför rätta. Myndigheterna startade en utredning av demonstranternas agerande och betecknade det som ”massupplopp”, vilket enligt rysk lag är massåtgärder som inkluderar ”våld, pogromer, förstörelse av egendom, användning av skjutvapen eller väpnat motstånd mot myndigheterna”. Myndigheterna har hävdat att våldet var planerat och utgjorde en del av en konspiration för att destabilisera landet och störta regeringen.

D.  Flera rättegångar och rättsliga förfaranden under de senaste åren har väckt tvivel om det ryska rättsväsendets oberoende och opartiskhet.

E.  Ett antal ryska och internationella människorättsorganisationer rapporterade om att oproportionerliga åtgärder, aggressivt agerande och överdrivet användande av våld från säkerhetsstyrkornas sida ledde till att våldet bröt ut och följdes av godtyckliga gripanden av demonstranter. Rysslands ombudsman för mänskliga rättigheter bekräftade i sin utvärdering att anklagelserna om massupplopp var ogrundade.

F.  Den 24 februari 2014 fann en rysk domstol åtta av demonstranterna skyldiga, och dömde dem till villkorliga straff eller upp till fyra års fängelse. Dessförinnan hade ytterligare tre långa fängelsestraff utdömts under 2013 och aktivisten Michail Kosenko hade dömts till psykiatrisk tvångsvård.

G.  Ett stort antal gripanden gjordes den 21 och 24 februari 2014 vid fredliga demonstrationer till stöd för de åtalade från Bolotnajatorget. Över 200 personer som hade samlats utanför Zamoskvoretskijs distriktsdomstol den 24 februari 2014 för att höra när domen lästes upp hölls gripna i flera timmar. Oppositionsledarna Boris Nemtsov och Aleksej Navalnyj dömdes därefter till 10 dagar i fängelse. Aleksej Navalnyj har satts i husarrest i två månader och den 5 mars 2014 fick han en elektronisk boja för att man skulle kunna övervaka honom.

H.  De ryska myndigheterna utvidgar sina massövervakningsprogram. Dessa program, tillsammans med lagstiftningen mot hbt-personer och lagar som begränsar icke-statliga organisationers verksamhet, ger de ryska myndigheterna ett mycket kraftfullt verktyg för att övervaka och förtrycka oppositionella röster.

I.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har försämrats under de senaste åren och de ryska myndigheterna har nyligen antagit en rad lagar som innehåller oklara bestämmelser, och som skulle kunna användas för att begränsa oppositionen och civilsamhällets aktörer ytterligare och för att lägga hinder i vägen för yttrande- och mötesfriheten. Denna insats har inkluderat polisraider, beslagtagning av egendom, administrativa böter och andra åtgärder som syftar till att avhålla civilsamhällets organisationer från att bedriva sin verksamhet.

J.  Ledarna för de oppositionella partierna och rörelserna utsätts för trakasserier av de ryska myndigheterna, och en del av dem sitter häktade för olika anklagelser, däribland Ilja Jasjin, ledare för solidaritetsrörelsen, Gleb Fetisov, medordförande för alliansen av gröna och socialdemokrater samt Jevgenij Vitisjko, miljöaktivist och framstående ledare för Jabloko.

K.  Europarådets kommitté mot tortyr fastställde i december 2013 ett antal fall av misshandel och tortyr av fångar från de brottsbekämpande organens och polisens sida.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över processerna mot demonstranterna från Bolotnajatorget då dessa var mycket bristfälliga från början och utgjordes av politiskt motiverade anklagelser.

2.  Europaparlamentet anser att åtalen och domarna mot demonstranterna inte verkar stå i proportion till händelserna och de brott de anklagas för. Parlamentet anser att med tanke på bristerna i processen och den långa häktningstiden, leder domarna i rättegången återigen till att rättsstaten måste ifrågasättas.

3.  Europaparlamentet uppmanar det ryska rättsväsendet att se över domarna i överklagandeförfarandet och att frige de åtta demonstranterna samt Michail Kosenko, som dömdes till psykiatrisk tvångsvård efter händelserna på Bolotnajatorget.

4.  Europaparlamentet uttrycker även sin oro över gripandet av ett stort antal fredliga demonstranter efter Boltnajadomarna och kräver att alla åtal mot demonstranterna läggs ner. Parlamentet kräver dessutom att den ryska regeringen respekterar alla medborgares rätt att åtnjuta sina grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av att Ryssland till fullo lever upp till de internationella rättsliga åtaganden som följer av medlemskapet i Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, samt respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i enlighet med Europakonventionen samt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet konstaterar att den senaste tidens utveckling går stick i stäv med de reformer som behövs för att förbättra demokratin, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Ryssland.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över utvecklingen i Ryssland när det gäller respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna och respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, regler och förfaranden, särskilt med avseende på lagen om utländska agenter, lagar mot hbt-personer, återkriminaliseringen av ärekränkning, lagen om förräderi och den lagstiftning som reglerar offentliga protester. Parlamentet uppmanar med eftertryck Ryssland att följa sina internationella åtaganden som medlem i Europarådet.

7.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att vidta konkreta åtgärder för att åtgärda den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet genom att upphöra med trakasserikampanjerna mot civilsamhällets organisationer och aktivister. Parlamentet uppmanar de ryska verkställande och lagstiftande organen att återbehandla och därefter upphäva de nya lagar och åtgärder som bryter mot de uttalade åtagandena rörande mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som landet har gjort genom sitt medlemskap i Europarådet, samt att beakta de förslag som ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna och rådet för de mänskliga rättigheterna har lagt fram för Ryska federationens president.

8.  Europaparlamentet kräver att de ryska rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna utför sitt arbete på ett opartiskt och oberoende sätt.

9.  Europaparlamentet betonar att mötesfriheten i Ryska federationen garanteras genom artikel 31 i den ryska författningen och genom Europakonventionen, som Ryssland har undertecknat, vilket innebär att de ryska myndigheterna är skyldiga att respektera den.

10.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att anpassa sina övervakningsprogram till Europakonventionen.

11.  Europaparlamentet beklagar de fortsatta angreppen mot medborgare som kritiserar regimen och mot de återstående oberoende mediebolagen, däribland TV Dozjd (regn) och radiostationen Echo Moskvy.

12.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten och utrikestjänsten att se till att alla fall med personer som åtalas av politiska skäl tas upp vid överläggningar om mänskliga rättigheter mellan EU och Ryssland, och att Rysslands representanter i dessa överläggningar uppmanas att ge ett formellt svar i varje enskilt fall.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådets och kommissionens ordförande, samt vice ordföranden/höga representanten att fortsätta att följa dessa fall noggrant och att ta upp dessa frågor i olika former och vid möten med Ryssland samt att återrapportera till parlamentet om diskussionerna med de ryska myndigheterna.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utveckla en enhetlig politik gentemot Ryssland där de 28 EU-medlemsstaterna och EU:s institutioner åläggs att skicka ett kraftfullt gemensamt budskap rörande mänskliga rättigheter i förhållandet mellan EU och Ryssland samt kräva att Ryssland upphör med inskränkningarna av yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. Parlamentet vill att detta budskap uttrycks i utrikesrådets slutsatser.

15.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten och utrikestjänsten att se till att unionen tar tillvara varje möjlighet att, inom ramarna för den ryska lagstiftningen, ha kontakt med och stödja det ryska civilsamhällets organisationer, inklusive de som verkar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att, i samband med den pågående programplaneringen av EU:s ekonomiska instrument, öka det ekonomiska stödet till det ryska civilsamhället genom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och medlen till civilsamhället och lokala myndigheter, samt att inkludera forum för civilsamhället mellan EU och Ryssland i partnerskapsinstrumentet för att säkerställa ett hållbart och trovärdigt långsiktigt stöd.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Ryska federationens president, regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0284.

Senaste uppdatering: 5 september 2017Rättsligt meddelande