Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0307(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0088/2014

Předložené texty :

A7-0088/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.30

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0425

Přijaté texty
PDF 294kWORD 81k
Středa 16. dubna 2014 - Štrasburk Konečné znění
Invazní nepůvodní druhy ***I
P7_TA(2014)0425A7-0088/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0620),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0264/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. ledna 2014(1) ,

—  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rybolov (A7-0088/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
P7_TC1-COD(2013)0307
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1143/2014.)

Poslední aktualizace: 13. července 2018Právní upozornění