Писмени декларации
 
Приета
PE 397.690v01-00 Ор. EN P6_DCL(2007)0098
Автори : Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Gomes
91k 41k 
относно убийството на защитника на правата на човека Munir Said Thalib
Дата на внасяне : 12/11/2007
Срок : 13/03/2008
Дата на приемане : 10/04/2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0126
Брой подписали : 412 - 12/03/2008
Правна информация