Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
28 Σεπτεμβρίου 2010
E-7617/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Θέμα: Μυστικές κρατήσεις και έκνομες μεταγωγές από τη CIA στην Ελλάδα
 Απάντηση/απαντήσεις 

Με το ψήφισμα P6_TA(2007)0032 της 14.2.2007(1) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων «σημειώνει τις 64 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ελληνικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ’ εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων».

Πρόσφατη ανακοίνωση του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας(2) επισημαίνει την απροθυμία και την αδράνεια που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα στο θέμα αυτό οι ελληνικές πολιτικές και δικαστικές αρχές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ικανοποιημένη από τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία για τις εν λόγω πτήσεις και την αποζημίωση των θυμάτων;
2. Γνωρίζει αν παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης συνεργάστηκαν με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών με αποτέλεσμα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
3. Σε τι ενέργειες έχει προβεί ή σχεδιάζει να προβεί η ίδια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις του ανωτέρω ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

(1)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0032+0+DOC+XML+V0//EL
(2)http://www.amnesty.org.gr/amnesty-international-calls-for-accountability-on-the-practical-delivery-of-prisoners-to-the-cia-flights

 ΕΕ C 243 E, 20/08/2011
Τελευταία ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου