Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 Νοεμβρίου 2011
E-011166/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
John Stuart Agnew (EFD)

 Θέμα: Ασφάλεια των φυτοφαρμάκων
 Απάντηση/απαντήσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την εντεινόμενη ανησυχία που εκφράζεται επί του παρόντος σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον, τι είδους μέτρα λαμβάνει ενδεχομένως η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλισθεί ότι διατίθενται επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της οικοτοξικολογίας αυτών των χημικών ουσιών και να εξακριβωθεί εάν οι εν λόγω ουσίες είναι επικίνδυνες για τους επικονιαστές και το υδάτινο περιβάλλον;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 180 E, 21/06/2012
Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου