Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Korhola Eija-Riitta"  
Eija-Riitta Korhola
PE 396.728v02-00
28 Νοεμβρίου 2007
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Eija-Riitta Korhola
PE 349.917v02-00
7 Φεβρουαρίου 2005
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου