Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16 Δεκεμβρίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10 Σεπτεμβρίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29 Μαΐου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28 Φεβρουαρίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων: πολιτικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20 Νοεμβρίου 2007
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21 Νοεμβρίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βουλευτές σε περίπτωση μητρότητας ή πατρότητας
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17 Ιουλίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7 Ιουνίου 2005
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3 Φεβρουαρίου 2005
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου με ορισμένα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου