Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Gargani Giuseppe" kohta leiti 9 vaste(t)  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16. detsember 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek muuta Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akti
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10. september 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29. mai 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Teatavad liikluskindlustusega seotud küsimused
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28. veebruar 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: poliitikameetmed ELi tasandil
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20. november 2007
pdf  word 
ARVAMUS
Piiriülene maksustamine kahjumi korral
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21. november 2006
pdf  word 
ARVAMUS
Parlamendiliikmete suhtes ema- või isapuhkuse korral kohaldatavad sätted
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17. juuli 2006
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7. juuni 2005
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tervishoiuprobleemidega riikidesse eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist
Õiguskomisjon
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3. veebruar 2005
pdf  word 
ARVAMUSE PROJEKT
Teema: Nõukogu raamotsuse ettepanek teatavate protsessuaalsete õiguste kohta kriminaalmenetlustes kõikjal Euroopa Liidus
Õiguskomisjon
Õigusalane teave