Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20 Σεπτεμβρίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ (2010)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου