Documenten van de parlementaire commissies
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
11 november 2011
pdf  word 
ADVIES
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad
Commissie industrie, onderzoek en energie
Juridische mededeling