Dokument från parlamentsutskotten
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
11 november 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Rättsligt meddelande