Документи на парламентарните комисии
10 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30 май 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30 май 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за решение на Съвета за сключването на Протокола от Нагоя към Конвенцията за биологичното разнообразие, отнасящ се за достъпа до генетични ресурси и за справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18 декември 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6 декември 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17 октомври 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика
Комисия по регионално развитие
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19 юни 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8 ноември 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно положението на жените по време на война
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23 март 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно външното измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социалните стандарти и европейска корпоративна социална отговорност
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8 октомври 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата
Комисия по развитие
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17 март 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно стратегията на ЕС за отношенията с Латинска Америка
Комисия по развитие
Правна информация