Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
10 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30 Μαΐου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30 Μαΐου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18 Δεκεμβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: αξιόπιστη, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6 Δεκεμβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17 Οκτωβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19 Ιουνίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8 Νοεμβρίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στον πόλεμο
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23 Μαρτίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προώθηση των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8 Οκτωβρίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πολιτική διεθνούς εμπορίου στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος
Επιτροπή Ανάπτυξης
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17 Μαρτίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική
Επιτροπή Ανάπτυξης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου