Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "10" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
2013 m. gegužės 30 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
2013 m. gegužės 30 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, sudarymo
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
2012 m. gruodžio 18 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus ekonomikos augimas
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
2012 m. gruodžio 6 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
2012 m. spalio 17 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės
Regioninės plėtros komitetas
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
2012 m. birželio 19 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
2011 m. lapkričio 8 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl moterų padėties karo sąlygomis
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
2011 m. kovo 23 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl socialinės politikos, pagal kurią skatinami darbo ir socialiniai standartai bei Europos įmonių socialinė atsakomybė, išorės aspekto
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
2010 m. spalio 8 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl tarptautinės prekybos politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus
Vystymosi komitetas
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
2010 m. kovo 17 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl ES santykių su Lotynų Amerika strategijos
Vystymosi komitetas
Teisinis pranešimas