Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
5 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26 Απριλίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4 Μαρτίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26 Απριλίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με 20 βασικούς προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14 Ιουλίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25 Ιανουαρίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου