Συζητήσεις
43 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0124/2009
Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή και πρόοδος της συζήτησης όσον αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή - Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων - Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο - Συμπληρωματικότητα και συντονισμός της πολιτικής συνοχής με τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου - Εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα - Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
Η κοινωνική κατάσταση των Ρομά και η βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2009)03-09
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0015/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)01-14
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009
html 
A6-0479/2008
Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008
html 
Στρατηγική της ΕΕ για τους Ρομά (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-03
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου