Συζητήσεις
47 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Κατάσταση στο Ιράκ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Επισιτιστική κρίση, απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και διενέργεια ελέγχων (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014
html 
Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων - Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 - Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013
html 
Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD) - Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD) - Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) - Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου